Competència digital primària

3,039 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,039
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
343
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Competència digital primària

 1. 1. El tractament de la informació i la competència digital en el currículum de les Illes Balears Educació Primària Imatge Imma Palahí http://competentes.wordpress.com/2008/11/04/les-competencies-basiques-en-imatges/
 2. 2. ●REIAL DECRET 1513/2006, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims de l’educació primària. («BOE» 293, de 8-12-2006.) ●REIAL DECRET 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l’educació secundària obligatòria. (BOE núm. 5, de 5/1/2007) ANNEX I ● COMPETÈNCIES BÀSIQUES ..... En el marc de la proposta realitzada per la Unió Europea, i d’acord amb les consideracions que s’acaben d’exposar, s’han identificat vuit competències bàsiques: 1. Competència en comunicació lingüística. 2. Competència matemàtica. 3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 4. Tractament de la informació i competència digital. 5. Competència social i ciutadana. 6. Competència cultural i artística. 7. Competència per aprendre a aprendre. 8. Autonomia i iniciativa personal. ....... Si bé estan referides al final de l'etapa d'educació obligatòria, cal que el seu desenvolupament s'iniciï des del començament de l'escolarització, de manera que la seva adquisició es realitzi de forma progressiva i coherent.
 3. 3. 4. Tractament de la informació i competència digital (I) Aquesta competència consisteix a disposar d’habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informació, i per transformar-la en coneixement. Incorpora diferents habilitats, que van des de l’accés a la informació fins a la seva transmissió en diferents suports una vegada tractada, incloent- hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.
 4. 4. 4. Tractament de la informació i competència digital (II) Està associada amb la recerca, selecció, registre i tractament o anàlisi de la informació, utilitzant tècniques i estratègies diverses per accedir-hi segons la font a què s’acudeixi i el suport que s’utilitzi (oral, imprès, audiovisual, digital o multimèdia). Requereix el domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les seves pautes de descodificació i transferència, així com aplicar en diferents situacions i contextos el coneixement dels diferents tipus d’informació, les fonts, les possibilitats i la localització, així com els llenguatges i els suports més freqüents en què aquesta se sol expressar.
 5. 5. 4. Tractament de la informació i competència digital (III) Disposar d’informació no produeix de manera automàtica coneixement. Transformar la informació en coneixement exigeix destreses de raonament per organitzar-la, relacionar- la, analitzar-la, sintetitzar-la i fer inferències i deduccions de diferent nivell de complexitat; en definitiva, comprendre-la i integrar-la en els esquemes previs de coneixement. Significa també comunicar la informació i els coneixements adquirits utilitzant recursos expressius que incorporin, no només diferents llenguatges i tècniques específiques, sinó també les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació.
 6. 6. 4. Tractament de la informació i competència digital (IV) Ser competent en la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball intel·lectual inclou utilitzar-les en la seva doble funció de transmissores i generadores d’informació i coneixement. S’utilitzen en la seva funció generadora en emprar-les, per exemple, com a eina en l’ús de models de processos matemàtics, físics, socials, econòmics o artístics. Així mateix, aquesta competència permet processar i gestionar adequadament informació abundant i complexa, resoldre problemes reals, prendre decisions, treballar en entorns de col·laboració ampliant els entorns de comunicació per participar en comunitats d’aprenentatge formals i informals, i generar produccions responsables i creatives.
 7. 7. 4. Tractament de la informació i competència digital VI) La competència digital inclou utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació extraient el seu màxim rendiment a partir de la comprensió de la naturalesa i la manera d’operar dels sistemes tecnològics, i de l’efecte que aquests canvis tenen en el món personal i sociolaboral. Així mateix suposa manejar estratègies per identificar i resoldre els problemes habituals de programari i maquinari que vagin sorgint. Igualment permet aprofitar la informació que proporcionen i analitzar-la de forma crítica mitjançant el treball personal autònom i el treball de col·laboració, tant en el seu vessant sincrònic com diacrònic, coneixent i relacionant-se amb entorns físics i socials cada vegada més amplis. A més d’utilitzar-les com a eina per organitzar la informació, processar-la i orientar-la per aconseguir objectius i fins d’aprenentatge, treball i oci prèviament establerts.
 8. 8. 4. Tractament de la informació i competència digital (VI) En definitiva, la competència digital comporta fer ús habitual dels recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. Alhora, possibilita avaluar i seleccionar noves fonts d’informació i innovacions tecnològiques a mesura que van apareixent, en funció de la seva utilitat per emprendre tasques o objectius específics.
 9. 9. 4. Tractament de la informació i competència digital (VII) En síntesi, el tractament de la informació i la competència digital implica ser una persona autònoma, eficaç, responsable, crítica i reflexiva en seleccionar, tractar i utilitzar la informació i les seves fonts, així com les diferents eines tecnològiques; també tenir una actitud critica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan és necessari, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l’ús de la informació i les seves fonts en els diferents suports.
 10. 10. Contribució de cada àrea al desenvolupament del tractament de la informació i la competència digital.
 11. 11. CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL Pel que fa a la competència en el tractament de la informació i competència digital, en primer lloc, la informació apareix com element imprescindible d’una bona part dels aprenentatges de la àrea: s'utilitzen procediments que requereixen codis, formats i llenguatges diversos per comprendre’ls (lectura de mapes, interpretació de gràfics, observació de fenòmens, utilització de fonts històriques, etc.), exigeix procediments diferenciats de recerca, selecció, organització i interpretació d’informació que són objecte prioritari d’aprenentatge en aquesta àrea. Per una altra part, s’inclouen explícitament en l’àrea els continguts que condueixen a l’alfabetització digital (utilització bàsica de l'ordinador, i recerca guiada a Internet), coneixement que, amb la seva aplicació en aquesta i en la resta de les àrees, contribuirà al desenvolupament de la competència digital.
 12. 12. EDUCACIÓ ARTÍSTICA Al tractament de la informació i la competència digital es contribueix mitjançant l’ús de la tecnologia de la informació i de la comunicació com a eina per mostrar processos relacionats amb la música i les arts visuals i per apropar l’alumnat a la creació de produccions artístiques i a l’anàlisi de la imatge i el so i dels missatges que aquests transmeten i com un instrument valuós per la provocació de situacions creatives i d’ampliació del coneixement. També es desenvolupa la competència en la recerca d’informació sobre manifestacions artístiques per al seu coneixement i gaudi, per seleccionar i intercanviar informacions referides a àmbits culturals del passat i del present del nostre entorn o d’altres pobles.
 13. 13. EDUCACIÓ FÍSICA Aquesta àrea col·labora, des d’edats primerenques, a la valoració crítica dels missatges referits al cos, procedents dels mitjans d’informació i comunicació, que poden fer malbé la pròpia imatge corporal. Des d’aquesta perspectiva es contribueix en certa mesura a la competència sobre el tractament de la informació i la competència digital.
 14. 14. LLENGUA CATALANA I LITERATURA LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA Les àrees de llengua castellana i literatura i de llengua catalana i literatura contribueixen també al tractament de la informació i competència digital, perquè proporcionen coneixements i destreses per a la recerca, selecció i tractament de la informació i la comunicació, per a la comprensió de la informació, la seva estructuració i organització textual i per a la seva utilització en la producció oral i escrita. Els currículums de les àrees inclouen l'ús de suports electrònics en la composició de textos, la qual cosa significa més que un canvi de suport, perquè afecta les operacions que intervenen en el procés d'escriptura (planificació, elaboració del text, revisió, etc.), que constitueixen un dels continguts bàsics d'aquestes àrees. Per això, en la mesura que s'utilitzin es millora també el tractament de la informació i la competència digital. A més, els nous mitjans de comunicació digital que sorgeixen contínuament impliquen un ús social i col·laborador de l'escriptura, la qual cosa permet concebre l'aprenentatge de la llengua escrita en el marc d'un vertader intercanvi comunicatiu.
 15. 15. LLENGUA ESTRANGERA Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen la possibilitat de comunicar-se en temps real amb altres persones de qualsevol part del món i també l’accés senzill i immediat a un flux d’informació que augmenta cada dia. El coneixement d’una llengua estrangera possibilita l’accés a aquesta universalitat de la informació i la comunicació i crea contextos reals i funcionals de comunicació.
 16. 16. MATEMÀTIQUES Les matemàtiques contribueixen al tractament de la informació i la competència digital en sentits diversos. Per una banda, perquè proporcionen destreses associades a l’ús dels nombres, com ara la comparació, l’aproximació o les relacions entre les diferents formes d’expressar-los, facilitant així la comprensió d’informacions que incorporen quantitats o mesures. Per l’altra, per mitjà dels continguts del bloc el nom del qual és precisament tractament de la informació es contribueix a la utilització dels llenguatges gràfic i estadístic, essencials per interpretar la informació sobre la realitat. En menor escala, la iniciació en l’ús de calculadores i d’eines tecnològiques per facilitar la comprensió de continguts matemàtics està també unida al desenvolupament de la competència digital.
 17. 17. DECRET 67/2008, de 6 de juny de 2008, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears Capítol I Disposicions generals Article 7 Currículum 4. La comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació i l’educació en valors s’han de treballar en totes les àrees i matèries, sense perjudici del seu tractament específic en algunes de les àrees i matèries de les diferents etapes.
 18. 18. Capítol II De l’educació infantil Article 19 Organització 3. Els centres escolars, en la planificació i el tractament de les activitats educatives, han de fomentar la lectura i l’escriptura, així com la iniciació en habilitats lògiques i numèriques, en les tecnologies de la informació i de la comunicació i en el llenguatge visual, plàstic i musical. Article 21 Objectius g) Iniciar-se en les habilitats logicomatemàtiques, en la lectura i l’escriptura, en les tecnologies de la informació i la comunicació, en el moviment, el gest, el ritme i els llenguatges visual, plàstic i musical.
 19. 19. Capítol III De l’educació primària Article 24 Principis pedagògics 2. En aquesta etapa s’ha de prestar una atenció especial a l’adquisició i al desenvolupament de les competències bàsiques i a la capacitació per a nous aprenentatges funcionals. 4. La comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació i l’educació en valors s’han de treballar a totes les àrees, sense perjudici del tractament específic en algunes àrees de l’etapa. Article 25 Objectius L’educació primària ha de contribuir a desenvolupar les capacitats que permetin a l’alumnat: m) Iniciar-se en la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació i desenvolupar un esperit crític davant els missatges que rep i elabora.
 20. 20. Capítol IV De l’educació secundària obligatòria Article 26 Principis generals 2. Les finalitats de l’educació secundària obligatòria són: a) Aconseguir que l’alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura, especialment en el aspectes lingüístic, artístic, científic, humanístic i tecnològic. Article 30 Objectius e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per adquirir, amb sentit crític, nous coneixements i trametre’ls als altres de manera organitzada i intel·ligible. k) Desenvolupar habilitats bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per assolir nous coneixements, amb sentit crític. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació.
 21. 21. Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears Els reptes del món canviant en què ens trobam fan que sigui necessari assentar els fonaments que permetran accedir a la informació als infants, estimulant-los a mantenir la inclinació per aprendre durant tota la vida. D’aquí la importància d’iniciar els infants també en el món de la lectura i de l’escriptura, en una llengua estrangera i en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de fomentar les experiències d’iniciació primerenca en l’expressió artística, visual i musical i la iniciació, desenvolupament i adquisició d’habilitats lògiques i numèriques.
 22. 22. DECRET Article 4 Objectius f) Desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d’expressió: - Iniciar-se en la comunicació en una llengua estrangera. - Iniciar-se en la lectura i l’escriptura, en el moviment, el gest, el ritme i en els llenguatges visual, artístic i musical. - Iniciar-se en les habilitats relacionades amb les tecnologies de la informació i de la comunicació. Article 8 Currículum 2. Els centres escolars, en la planificació i el tractament de les activitats educatives, han de treballar de manera global la comprensió i l’expressió oral, la lectura, l’escriptura i les experiències d’iniciació en habilitats lògiques i numèriques, en les tecnologies de la informació i de la comunicació i en el llenguatge visual, corporal, artístic i musical, així com els hàbits i les conductes que faciliten el desenvolupament integral dels infants i la seva incorporació a l’escolaritat obligatòria.
 23. 23. Decret 72/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears Els reptes dels canvis tecnològics i socials als quals ens enfrontam fan que, en aquesta etapa de l’educació primària, sigui necessari disposar d’ancoratges sòlids en què fonamentar tota actuació posterior i dipositar l’abundant informació que els alumnes han de manejar, permetent-los i estimulant-los a mantenir l’afany d’aprendre durant tota la vida. D’aquí la transcendència d’encoratjar l’interès per la lectura, el domini de l’escriptura i, en general, dels llenguatges essencials (lingüístic, matemàtic, tecnològic), incloent-hi el coneixement d’almenys una llengua estrangera, fonamental si tenim en compte el context europeu i la comunicació universalitzada del món en el qual vivim. Totes les àrees del currículum inclouen continguts relacionats amb la comprensió i expressió oral i escrita, amb les tecnologies de la informació i la comunicació i amb els mètodes de treball personal i cooperatiu.
 24. 24. DECRET Article 4 Objectius m) Iniciar-se en la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació i desenvolupar un esperit crític davant els missatges que rep i elabora. Article 5 Principis metodològics i pedagògics 2. Sense perjudici del seu tractament específic en algunes de les àrees de l’etapa, s’han de treballar a totes les àrees la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació i l’educació en valors. Àrees de coneixement 6. La comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació i l’educació en valors s’han de treballar en totes les àrees.
 25. 25. Article 9 Competències bàsiques 1. S’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers. 3. Les competències bàsiques que l’alumnat ha de treballar per assolir uns nivells adients al final d’aquesta etapa són: a) Competència en comunicació lingüística b) Competència matemàtica c) Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic d) Tractament de la informació i competència digital e) Competència social i ciutadana f) Competència cultural i artística g) Competència per aprendre a aprendre h) Autonomia i iniciativa personal Article 11 Programacions didàctiques 6. Els equips de cicle han de fomentar la utilització de les tecnologies de la informació i de les comunicacions per a l’aprenentatge de totes les àrees.
 26. 26. Elaborat per: Isabel Ferrer Arabí Eivissa, Juliol 2010 Gemma Tur Ferrer

×