Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konference rezolucija f inal

324 views

Published on

29.05.2013., Liepāja, konferences “Vīzijas un izaicinājumi Liepājas kā kūrortpilsētas attīstībai” rezolūcija

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Konference rezolucija f inal

  1. 1. KONFERENCE„VĪZIJAS UN IZAICINĀJUMI LIEPĀJAS KĀ KŪRORTPILSĒTAS ATTĪSTĪBAI”29.05.2013., LiepājaREZOLŪCIJAMēs, konferences dalībnieki - LR Veselības ministre Ingrīda Circene, Latvijas veselībastūrisma klastera vadītāja Gunta Ušpele, Kardiologs, Latvijas kardiologu asociācijaspriekšsēdētājs, Latvijas Universitātes Kardioloģijas zinātniskā institūta vadošais pētnieksun Medicīnas fakultātes profesors Andrejs Ērglis, Liepājas Universitātes uzņēmējdarbībasvadības programmas direktore Inese Leitāne, Liepājas Universitātes tūrisma vadībasprogrammas direktore Ilze Grospiņa, EDEN Latvija projekta vadītājs Armands Muižnieks,Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, Liepājas reģiona tūrisma informācijasbiroja vadītāja Ieva Hmieļevska, Liepājas pilsētas domes Vides un Veselības daļas vadītājaIneta Stadgale un citi, kas reģistrējuši dalību konferencē (pielikums Nr. 1), atzīstam:Liepājas veselības tūrisma attīstības koncepciju 2013.-2016. gadam nepieciešamsizstrādāt, lai veicinātu kūrorta dabas dziedniecisko resursu apzināšanu un plašākuizmantošanu, ar kūrorta pakalpojumiem saistītas uzņēmējdarbības attīstību un pilsētas kākūrorta vispārējo attīstību.Liepājas veselības tūrisma attīstības koncepcijas izveidošana ir balstīta uz kūrortavēsturiskajām tradīcijām un pieejamajiem stratēģiskajiem dabas dziednieciskajiemresursiem Liepājā, kā arī tendencēm Latvijā un pasaulē.Koncepcijas vīzija: Liepāja ir Eiropā un NVS atpazīstams tūrisma galamērķis, kuratgūt veselību.Mērķi:1. Liepājas dabas dziednieciskie resursi ir populāri Eiropā un NVS, un uz to pamataveidotie veselības tūrisma produkti mazina sezonalitātes negatīvo ietekmi.2. Pieejamie Liepājas dabas dziednieciskie resursi tiek plaši izmantoti pamatojotiesuz pierādījumiem balstītiem pētījumu rezultātiem un pēc iespējas lielākā skaitāLiepājas kūrorta teritoijā esošajos uzņēmumos, veselības un medicīnas iestādēs.3. Liepājas kā kūrorta un veselības tūrisms novirziena attīstība tiek koordinēta, laiveicinātu ne vien visu nozares dalībnieku sadarbību Liepājā, bet īstenotusadarbību ar nozares spēlētājiem valsts un starptautiskā līmenī.4. Koncepcijas izvirzītie mērķiem ir reāli, sasniedzami un izmērāmi, un ir saskaņā arLiepājas, valsts un starptautiskajiem plānošanas dokumentiem.
  2. 2. Kopīgās nostādnes:1. Ir nepieciešams radīt un ieviest pašvaldības plānošanas dokumentu „Liepājas veselībastūrisma koncepcija” kas nosaka spēles noteikumus nozares attīstībai īstermiņā unilgtermiņā, un ir pamats Liepājas pašvaldības pieteikuma iesniegšanai LR Ekonomikasministrijā par kūrorta statusa piešķiršanu;2. Pašvaldībai jānosaka dažādu sektoru pārstāvju sadarbības iespējas un modeļus Liepājaspašvaldības teritorijā, nacionālā un starptautiskā mērogā;3. Pašvaldībai jāstimulē kūrorta infrastruktūras sakārtošana;4. Pašvaldībai jāparedz nodokļu atvieglojumi, jāiniciē profesionālās apmācībasprogrammas, jārada mārketinga atbalsts un citi stimuli veselības un medicīnas tūrismapiedāvājuma attīstīšanai un dažādošanai Liepājā;5. Pašvaldībai jāizmanto savas, ES un valsts līdzfinansējuma iespējas infrastruktūras unpakalpojumu attīstīšanai, kas motivē investoru ieguldījumus;6. Nepieciešams nodrošināt minerālūdens, ārstniecisko dūņu un citu Liepājas dabasdziedniecisko resursu sistemātisku izpēti;7. Jāpanāk pieejamo dabas dziedniecisko resursu (minerālūdens, dūņu, smilts, zaļo zonu unparku, priežu audžu, jonizētā gaisa, jūras ūdens, dzintara, latviskās pirts rituālosizmantoto dabas resursu) un citu resursu plašāku izmantošanu veselības tūrismapakalpojumu veidošanā un sniegšanā;8. Jāapzina veselības un medicīnas tūrisma iniciatīvas, produktus un resursus, kuri līdz šimnav tiešā veidā tikuši asociēti kā potenciāls jaunu tūrisma piedāvājumu veidošanai unjāiekļauj tos nozares piedāvājumā.9. Jānosaka atbildīgā pašvaldības struktūra/ as par veselība tūrisma koncepcijas ieviešanu;10. Ilgtermiņā jāpanāk Liepājas kā veselības un medicīnas tūrisma galamērķa atpazīstamībaEiropas un NVS valstīs;Konferences dalībnieku ieteikumi:- Jāattīsta veselības tūrisma un medicīnas nozarē strādājošo darbinieku svešvaloduzināšanas. Angļu un skandināvu valodu zināšanas būtiski spēj celt uzņēmumakonkurētspēju, taču vienlaikus paaugstina risku, ka darbinieki ar svešvaloduzināšanām var aizplūst no Latvijas/ Liepājas;- Nepieļaut daudzstāvu dzīvojamo māju celtniecību piejūras zonās. Šajās teritorijāsattīstīt ar kūrortu saistītu celtņu būvniecību un uzņēmējdarbību, atstāt pieejamascilvēkiem;- Jāīsteno nodokļu atvieglojumu programma pašvaldības un valsts mērogā, lainodrošinātu veselības tūrisma kā nozares konkurētspējīgu un strauju attīstību;- Pašvaldībai jārīkojas operatīvi, lai izmantotu izdevīgo Liepājas vēsturisko pieredzi,tirgus situāciju, ģeogrāfisko novietojumu un panāktu dinamisku nozares attīstībuLiepājā, bet vilcināšanās dēļa nezaudētu konkurences cīņā;- Pašvaldībai jāformulē konkrēts kūrorta veids vai tips (piemēram, balneoterapijas ,tallassoterapijas, psamoterapijas, peloīdterapijas, dzīvesstila, utml.), jāattīsta izcilikonkurētspējīgi nišas produkti un terapijas;- Pašvaldībai jādefinē kūrorta veidam un piedāvājuma specifikai atbilstošs patērētāja uninvestora profils;
  3. 3. - Liepājā ir vairāk kā 10 dažādu terapiju piedāvājumi, kopumā ļoti sadrumstalotspiedāvājums, un ja tas nekļūs kompleksāks vai netiks piedāvāts kompleksi, nespēssasniegt potenciālos klientus.- Liepājas Universitātes tūrisma vadības jaunajai programmai jāspēj sagatavot veselībasun medicīnas tūrisma pārdošanas speciālistus;- Liepājas veselības tūrisma produktu cenai ir būtiska nozīme, tai ir jābūt objektīvai, kasspētu piesaistīt cilvēkus, bet tajā pašā laikā radītu uzticību produkta kvalitātei;- Būtisks jautājums uz kuru ir jāatbild: ko papildu tūristiem piedāvāt, vēl bez kūrorta, laiziemas, rudens sezonās pieaugu apmeklētāju skaits?- Netiek identificēta problēma, nav konkrētības nekādas. Atskatīties par to, kas ir bijistrīsdesmit gadu atpakaļ neveicina nekādu produktivitāti, lai to veicinātu ir jāiezīmēspēcīgākas nākotnes perspektīvas.- Savienot aktīvo ārstēšanu, ķirurģiju un citus medicīnas pakalpojumus (jo īpaši nišaspakalpojumus), kas pieejami Liepājas reģionālajā slimnīcā un citās slimnīcās, arveselīgu dzīvesveidu un kūrorta pakalpojumiem; tikai tad kūrortam būs nākotne;- Pašvaldībai jānosaka veselības tūrisma nozares koordinācijas modeli un atbildīgo;

×