Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jsu ldp 2012

512 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jsu ldp 2012

 1. 1. JADUAL SPESKIFIKASI UJIAN & ANALISIS ITEM
 2. 2. Keperluan yang perlu kita ada untuk bina JSU1. Huraian Sukatan Membantu kita membuat kawalan dan seliaan2. Soalan-soalan lepas Kaji hasil pembelajaran yang diuji dan fikir apa hasil pembelajaran yang hendak diuji
 3. 3. Jadual Spesifikasi UjianMenyatakan aspek/kemahiran yanghendak diukurPanduan mendapatkan item-itemsoalan
 4. 4. Kepentingan JSUUjian dapat dibuat secaraterancang, rapi dan terkawalSoalan dibuat yang berdasarkanobjektif pelajaran bagi tajukberkaitan
 5. 5. Kepentingan JSUMenjamin kesahan dankebolehpercayaan ujianMembolehkan orang lain membinaujian yang sama dari JSU yangdirujuk
 6. 6. Kepentingan JSUPerbandingan boleh dibuat dari satuujian ke ujian yang lain
 7. 7. Apa yang ada dalam JSU ?Maklumat tempoh masa ujianJumlah soalan untuk ujian ituJenis soalan objektif /subjektif (K1/K2)Aras – berkaitan dengan pelajaryang hendak diuji
 8. 8. Penentuan ArasPembahagian soalan mengikuttajuk perlu sama dengan penegasandalam P&P
 9. 9. Apa yang ada dalam JSU ? (ARAS KOGNITIF)Aras PengetahuanAras KefahamanAras AplikasiAras AnalisisAras SintesisAras Penilaian
 10. 10. Aras PengetahuanKata tugasIngat kembali, mengenalidea, fakta asas, definisi,Nyatakan, terangkan, namakan, labelkan
 11. 11. Aras KefahamanKata tugasMengubah kefahaman daripada satubentuk kepada bentuk yanglain, menyatakan idea-idea utamadalam ayatsendiri, menterjemah, membericontoh kepada konsep danmenterjemah
 12. 12. Aras AplikasiKata tugasMenggunakan maklumat dalamsituasi yang baru,termasukmenyelesaikan masalahmenggunakanprinsip, kaedah, hukum, teori, formula, bina graf daripada datadll, selesaikan, ramalkan,
 13. 13. Aras AnalisisKata tugassesuatu yang kompleks dipecahkankepada yang kecil, bezakan faktadaripada pendapat, kaitan kenalantara bahagian, kenali strukturorganisasi, bezakan,
 14. 14. Aras SintesisKata tugasMenyepadu, mencantum ideamenjadi satu, usaha tersendirimenyelesaikan masalah, membuatramalan, membuat klasifikasi.bina, hasilkan, susun, kembangkan
 15. 15. Aras Penilaian Kata tugas•Membuat pertimbangantermasuk memberirasional, mentafsir danmengkritik, buktikan, kritikan
 16. 16. ANALISIS ITEM Membantu kita melihat corak pencapaianpelajar terhadap pengujian yang mereka lalui Membantu mengesan kelemahan kita berbanding hasil pembelajaran yang diharapkanMembantu kita merangka tindakan yang selari dengan kemahuan mendesak pelajar
 17. 17. REKA BENTUK ANALISIS ITEMIanya bergantung kepada kita. Cara kita nak persembahan dapatan itu Menggunakan kemahiran atau bantuan rakan Contoh Analisis Item
 18. 18. Terima kasih

×