IES RAMON LLULLDEPARTAMENT DE LLENGUAESPANYOLA I LITERATURA  PROGRAMACIÓ CURS     2012-2013
2
ÍNDEX1. Objectius generals de l’ESO       pàg. 32. Continguts i temporització per cursos  pàg. 4  1r ESO     ...
1. OBJECTIUS GENERALS DE L’ESO1.    Comprendre discursos orals i escrits i interpretar-los amb una actitud crítica,  ...
2. CONTINGUTS PER CURSOS   1r d’ ESO   OBJECTIUS1.  Comprendre discursos orals i escrits reconeixent-ne les diferent...
Actituds, valors i normes1.  Valoració de les llengües com a instruments per satisfer una gamma àmplia de necessitats  ...
Morfologia1.  El verb. La conjugació verbal. Les formes no personals. Verbs regulars i irregulars.2.  El substantiu. Gèn...
Actituds1.   Valoració de la importància de la reflexió sobre la llengua per regular les produccions   lingüístiques ...
5.    Reconèixer i crear textos orals i escrits, narratius, descriptius i dialogats: respectar els   criteris de co...
TEMPORITZACIÓ DELS CONTINGUTS       1r ESO         1a avaluació         2a avaluació       ...
6.        Utilitzar la llengua com un instrument per a l’adquisició de nous aprenentatges,   per a la comprensió...
9.       Aplicació de la llengua com a instrument prioritari per a la resolució de   conflictes.10.      Va...
ESTUDI DE LA LLENGUA    Conceptes    Ortografia1.       La síl·laba. Accentuació. Casos especials d’accentuac...
2.   Reconeixement dels diferents tipus de sintagmes i determinació de la seva estructura   morfològica i sintàctica....
1.   Reflexió oral i escrita sobre les característiques de l’obra literària com a acte   comunicatiu i com a producte ...
9.   Classificar segons els diversos criteris establerts a la programació l’oració simple.10.  Interpretar locucions,...
Evidentment, avaluarem els que hàgim treballat en cada cas. La no presentació de qualsevold’aquestes feines dins el termin...
d) Dominar i utilitzar la normativa gramatical i la reflexió lingüística (en els nivells    fonològic, ortogràfic, mor...
6.    Utilitzar la reflexió sobre els mecanismes de les llengües i el coneixement dels   elements formals (fonètics,...
d) Expressions escrites    e) Llibre de lectura trimestral    f)  Feina a classe i/o deures a casa    g) Qualsev...
4. Interès, esforç i autoexigència en l’elaboració rigorosa de les produccions pròpies,  reconeixent l’error com a part ...
Actituds, valors i normes1. Valoració de la importància de la precisió lèxica.2. Reconeixement de la importància de l’ús d...
6. Consciència que la suma de les diferents varietats dialectals configuren una llengua i que  cal considerar-les dins d’...
Procediments1. Reflexió sobre les característiques de l’obra literària com a acte comunicatiu i com a  producte estètic i...
parasíntesis... (tema 1 i apunts)Gramàtica   Categories gramaticals I: substantiu,   Categories gramaticals II:   ...
finalitat d’ampliar destreses discursives i desenvolupar actituds crítiques en relació amb   els missatges que contenen...
7.   Interès, esforç i autoexigència en l’elaboració rigorosa i sistemàtica de les produccions   pròpies, reconeixent...
9.    Anàlisi de l’estructura d’un text.10.   Síntesi de les idees d’un text.11.   Reparació textual: completar, ...
Procediments1.    Reflexió sobre les característiques de l’obra literària com a acte comunicatiu i com a   producte ...
12.   Participació en activitats de caire creatiu que ajudin a formar criteri literari.     LLENGUA I SOCIETAT   ...
10.   Conscienciació del fet que un bon domini de l’expressió oral i escrita és essencial en   les interrelacions so...
METODOLOGIA D’AVALUACIÓ•     L’avaluació és contínua, encara que, si el professor ho creu convenient pot dur a   te...
L’oració composta.        Coordinació. (tema 4)Llengua i   Varietats socials i       Varietats geogràfique...
PROGRAMACIÓ DE BATXILLERAT    1r DE BATXILLERAT     OBJECTIUS1.  Distingir, comprendre i analitzar diferents tip...
• Els determinants: l’article i els determinatius (possessius, demostratius, indefinits,    numerals, interrogatius i ...
4.    El segle XVI. Marc històric i cultural del Renaixement. La lírica renaixentista.   Garcilaso de la Vega. L’asc...
Actituds, valors i normes1.    Valoració de la llengua oral i escrita com una forma de coneixement, plaer, informació ...
•   Analitzar textos literaris i relacionar-los amb les estructures de gènere i els procediments   retòrics utilitzat...
TEMPORITZACIÓ1r batxillerat     1r trimestre            2n                3rComunicació i ...
2n DE BATXILLERAT    OBJECTIUS1.  Distingir, comprendre i analitzar diferents tipus de textos formals orals i escrit...
7.  L’oració subordinada substantiva. Nexes. Funcions. Les interrogatives indirectes. Anàlisi.8.  L’oració subordinada a...
7.    Distinció del tipus de coordinació.8.    Distinció del tipus de subordinació, principalment en els casos del n...
6.     Valoració de la importància de la reflexió sobre la llengua per regular les   produccions lingüístiques prò...
44
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull

596 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
596
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull

 1. 1. IES RAMON LLULLDEPARTAMENT DE LLENGUAESPANYOLA I LITERATURA PROGRAMACIÓ CURS 2012-2013
 2. 2. 2
 3. 3. ÍNDEX1. Objectius generals de l’ESO pàg. 32. Continguts i temporització per cursos pàg. 4 1r ESO pàg. 4 2n ESO pàg. 9 3r ESO pàg. 16 4t ESO pàg. 24 1r batxillerat pàg. 32 2n batxillerat pàg. 38 Processos de comunicació 1r ESO pàg. 44 Literatura universal pàg. 473. Aspectes metodològics pàg. 524. Materials pàg. 535. Avaluació pàg. 546. Atenció a la diversitat. ACIS pàg. 567. Alumnes amb la matèria pendent pàg. 628. Literatura espanyola pàg. 639. Annex: Competències bàsiques pàg. 65 3
 4. 4. 1. OBJECTIUS GENERALS DE L’ESO1. Comprendre discursos orals i escrits i interpretar-los amb una actitud crítica, reconeixent-ne les diferents finalitats i les situacions de comunicació en què es produeixen.2. Comprendre i produir amb correcció diversos tipus de missatges orals i escrits aplicant-hi tècniques d’anàlisi i de síntesi.3. Construir i expressar discursos orals i escrits amb coherència, cohesió i correcció, i amb adequació a les finalitats i situacions comunicatives.4. Llegir amb fluïdesa, comprensió i actitud crítica, i valorar la lectura i l’escriptura com a formes de comunicació que constitueixen fonts d’enriquiment cultural i de plaer personal.5. Reflexionar sobre els elements formals i els mecanismes de les dues llengües en els nivells fonològic, ortogràfic, morfològic, morfosintàctic, lexicosemàntic i textual i valorar les condicions de producció i recepció a fi de desenvolupar la capacitat de regular les pròpies produccions lingüístiques.6. Accedir amb autonomia creixent a les obres literàries, com a mostres destacades del patrimoni cultural.7. Reconèixer els principals gèneres i formes de la tradició literària i els principals corrents, autors i obres de les literatures catalana i castellana.8. Comprendre i valorar la realitat sociolingüística de les Illes Balears i de l’Estat espanyol.9. Reconèixer i analitzar els elements i les característiques dels mitjans de comunicació i valorar la seva importància en les manifestacions culturals contemporànies, amb la finalitat d’ampliar destreses discursives i desenvolupar actituds crítiques en relació amb els missatges que contenen.10. Utilitzar les llengües com a instruments per a l’adquisició de nous aprenentatges, per a la comprensió i l’anàlisi de la realitat, per a la fixació i els desenvolupament del pensament, i per a la regulació de la pròpia activitat, fent ús de tècniques de maneig de la informació i de les tecnologies de la comunicació. 4
 5. 5. 2. CONTINGUTS PER CURSOS 1r d’ ESO OBJECTIUS1. Comprendre discursos orals i escrits reconeixent-ne les diferents finalitats i les situacions de comunicació en què es produeixen.2. Comprendre i produir amb adequació, coherència, cohesió i correcció diversos tipus de missatges orals i escrits.3. Llegir amb fluïdesa i valorar la lectura i l’escriptura com a formes de comunicació que constitueixen fonts d’enriquiment cultural i de plaer personal.4. Reflexionar sobre els aspectes morfològics, ortogràfics i lèxics de la llengua.5. Reconèixer els principals gèneres de la tradició literària.6. Utilitzar la llengua com a instrument per a l’adquisició de nous aprenentatges, per a la comprensió de la realitat i per la fixació del pensament. CONTINGUTS COMUNICACIÓ I TIPUS DE TEXTOS Conceptes1. Elements de la comunicació.2. Tipologies textuals: narració, descripció i diàleg. Procediments1. Reconeixement dels elements de la comunicació en textos orals i escrits en una situació comunicativa concreta.2. Comprensió i producció de textos orals i escrits de cada una de les tipologies estudiades.3. Reconeixement de les diferents tipologies estudiades.4. Comprensió i producció de textos de la comunicació personal: diari, notes, carta personal...5. Dramatització de textos.6. Lectura expressiva en veu alta.7. Memorització.8. Reconeixement dels generes periodístics: la noticia i l’entrevista.9. Tècniques de comentari de text: Esquema, resum i tema principal dels textos (I). 5
 6. 6. Actituds, valors i normes1. Valoració de les llengües com a instruments per satisfer una gamma àmplia de necessitats de comunicació.2. Acceptació de la llengua oral i escrita com una forma de coneixement, plaer, persuasió, informació...3. Seguiment de les convencions que regulen l’expressió oral i escrita.4. Interès, esforç i autoexigència en l’elaboració rigorosa i sistemàtica del procés d’aprenentatge.5. Respecte per les opinions alienes expressades per mitjà de la llengua oral i escrita.6. Reconeixement de l’esforç d’altri per millorar l’expressió oral i escrita.7. Apreciació de la llengua com a element fonamental per a la identificació d’una cultura.8. Sensibilitat crítica envers els recursos (verbals i no verbals) utilitzats per interpretar i valorar la informació i per crear estats d’opinió.9. Aplicació de la llengua com a instrument prioritari per a la resolució de conflictes.10. Valoració de la llengua com a sistema de comunicació que permet l’accés al coneixement, a l’organització i al desenvolupament del pensament.11. Reconeixement de la importància dels mitjans de comunicació en la configuració de creences i valors.12. Valoració dels mitjans de comunicació com a fonts d’informació, formació i diversió.13. Interès per les tecnologies de la informació i la comunicació i actitud crítica envers el seu ús. ESTUDI DE LA LLENGUA Conceptes Ortografia1. Correspondència entre sons i grafies.2. La síl·laba. Diftong i hiatus. Accentuació.3. Ús de la majúscula.4. Els signes de puntuació.5. Ortografia de les consonants:6. B/V7. H8. G/J9. C/QU; C/Z; X/S10. LL/Y; R/RR 6
 7. 7. Morfologia1. El verb. La conjugació verbal. Les formes no personals. Verbs regulars i irregulars.2. El substantiu. Gènere i nombre. Classificació: comú/propi; concret/abstracte; individual/col·lectiu.3. Els determinants. Tipus: articles, demostratius, possessius, indefinits, numerals, interrogatius i exclamatius.4. L’adjectiu qualificatiu. Gènere i nombre. Graus de l’adjectiu. Adjectius especificatius i explicatius.5. Els pronoms. Tipus: personals i determinatius (demostratius, possessius, indefinits, numerals, interrogatius i exclamatius)6. L’adverbi. Locucions adverbials.7. La preposició.8. La conjunció. Tipus de conjuncions. Lèxic1. El diccionaris. Tipus.2. Estructura de la paraula: lexemes i morfemes.3. Derivació: prefixos i sufixos . Els gentilicis.4. Composició. Formació de paraules compostes. Característiques de la formació de paraules compostes. Combinacions més freqüents a les paraules compostes.5. Locucions i refranys.6. Polisèmia, homonímia, sinonímia i antonímia. Procediments1. Identificació i aplicació de normes ortogràfiques i morfosintàctiques en la producció de textos.2. Reconeixement i classificació de les diferents categories morfològiques estudiades.3. Consulta de diferents tipus de diccionaris.4. Reconeixement i classificació de les unitats que conformen l’estructura de les paraules: lexema i morfemes.5. Classificació de les paraules segons la seva estructura: simple, derivada i composta.6. Identificació i comprensió d’alguns refranys i locucions.7. Reconeixement de les relacions semàntiques entre les paraules: polisèmia, homonímia, sinonímia i antonímia.8. Correcció de textos escrits. 7
 8. 8. Actituds1. Valoració de la importància de la reflexió sobre la llengua per regular les produccions lingüístiques pròpies i per comprendre’n les alienes.2. Cura de la precisió semàntica en l’ús de la llengua.3. Respecte per les convencions lingüístiques i per les normes de correcció.4. Interès i esforç en l’elaboració de les produccions pròpies d’acord amb els mecanismes interns de la llengua.5. Curiositat i interès per conèixer el funcionament de la llengua com a sistema per aconseguir una expressió ajustada a la norma. LITERATURA Conceptes1. Introducció als gèneres literaris mitjançant la lectura de fragments representatius. Anàlisi de les característiques més rellevants.2. Introducció al llenguatge literari. Procediments1. Lectura de textos literaris de cada una dels tres gèneres bàsics.2. Localització d’alguns recursos expressius de la llengua literària.3. Comprovació i identificació de les característiques bàsiques de cada un dels tres gèneres literaris: narrativa, drama, lírica. Actituds1. Reconeixement de la lectura com a font d’enriquiment cultural, de plaer personal i d’obtenció de competència comunicativa.2. Adquisició progressiva de l’hàbit de lectura.3. Sensibilització envers els aspectes lúdics i creatius del llenguatge. CRITERIS D’AVALUACIÓ1. Copsar les idees principals de textos de diferent tipologia i distint nivell de formalització i reproduir el seu contingut oralment i per escrit.2. Sintetitzar el sentit global de textos de diferent tipus.3. Exposar oralment un tema de forma ordenada i adequada a la situació comunicativa.4. Produir textos, després de la recerca prèvia de la informació, complint les normes ortogràfiques i de puntuació. 8
 9. 9. 5. Reconèixer i crear textos orals i escrits, narratius, descriptius i dialogats: respectar els criteris de correcció ortogràfica i fonètica, i identificar els elements de la comunicació.6. Conèixer els principis fonamentals de la gramàtica espanyola i identificar les diferents categories morfològiques.7. Classificar les categories morfològiques segons els criteris esmentats a la programació.8. Conèixer la conjugació verbal dels verb regulars i del principals verbs irregulars.9. Classificar les paraules segons la seva estructura: simples, derivades i compostes.10. Determinar l’estructura de la paraula, distingint les principals unitats.11. Distingir i corregir els principals errors ortogràfics i gramaticals tant als textos de producció pròpia com en els aliens.12. Identificar el gènere al qual pertany un text literari. METODOLOGIA D’AVALUACIÓLes proves escrites o controls (que, evidentment, podran avaluar conceptes, Procediments iactituds) valdran un 60% de la nota d’avaluació.Cada avaluació el professor/a haurà de fer un mínim de dues proves escrites o controls. Lesproves escrites suposaran un insuficient directe si no arriben a una mitjana de tres punts sobredeu.El 40% restant sortirà de fer la mitjana de les següents notes (totes avaluades sobre 10 iconsiderades igual d’importants): a) revisió del quadern b) treball escrit de recerca i síntesi d’informació c) exposició oral pública davant la classe d) dictats e) expressions escrites f) llibre de lectura trimestral g) feina a classe i/o deures a casa h) qualsevol altre feina de classe que el professor/a consideri rellevant.Si aquesta mitjana de feines de classe no arriba a tres punts sobre deu, també suposa uninsuficient.No necessàriament es treballaran tots aquests aspectes a cada avaluació. Evidentment,avaluarem els que hàgim treballat en cada cas. La no presentació de qualsevol d’aquestesfeines dins el termini fixat pel professor/a pot suposar l’insuficient directe.Quant a la correcció ortogràfica i gramatical, a les proves escrites, cada error restarà: errors orrecciód’accentuació, ortografia i puntuació: 0,1 cada un. Fins a un màxim de dos punts.Es podran descomptar 2 punts més per errors d’adequació, coherència i cohesió. 9
 10. 10. TEMPORITZACIÓ DELS CONTINGUTS 1r ESO 1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació Comunicació i Elements de la comunicació Descripció Diàleg tipologia textual Narració Ortografia La síl·laba. Diftong i hiatus. Signes de puntuació. G/J Accentuació Majúscules C/QU B/V C/Z H X/S LL/Y R/RR Lèxic Estructura de la paraula: Composició Locucions i refranys lexemes i morfemes Parasíntesi. Polisèmia, homonímia. Derivació Sigles i acrònims. Sinònims i antònims. Parònims. Camps semàntics i famílies lèxiques. Gramàtica El verb. Substantiu. Adverbis. (morfologia) Determinants. Preposicions i conjuncions. Adjectius qualificatius. Pronoms. Literatura Concepte del principals Introducció al llenguatge literari. gèneres literaris. Lectures Carlos RUÍZ ZAFÓN, El Carles CANO, ¡Te pillé, VVAA, Antología de poesía obligatòries príncipe de la niebla Caperucita! (elaborada pel professor) 2n d’ESO OBJECTIUS1. Comprendre discursos orals i escrits reconeixent-ne les diferents finalitats i les situacions de comunicació en què es produeixen.2. Comprendre i produir amb adequació, coherència, cohesió i correcció diversos tipus de missatges orals i escrits.3. Llegir amb fluïdesa i valorar la lectura i l’escriptura com a formes de comunicació que constitueixen fonts d’enriquiment cultural i de plaer personal.4. Reflexionar sobre els nivells morfològic, sintàctic i lèxic i valorar les condicions de producció i recepció a fi de desenvolupar la capacitat de regular les pròpies produccions lingüístiques.5. Reconèixer els principals gèneres i recursos literaris. 10
 11. 11. 6. Utilitzar la llengua com un instrument per a l’adquisició de nous aprenentatges, per a la comprensió de la realitat, per a la fixació del pensament i per a la regulació de la pròpia activitat. CONTINGUTS LA COMUNICACIÓ Conceptes1. Funcions del llenguatge.2. Tipologies textuals: exposició i argumentació. Procediments1. Reconeixement dels elements de la comunicació en textos orals i escrits en una situació comunicativa concreta.2. Comprensió i producció de textos orals i escrits de cada una de les tipologies estudiades.3. Reconeixement de les diferents tipologies estudiades.4. Dramatització de textos.5. Lectura expressiva en veu alta.6. Memorització.7. Elaboració d’un treball monogràfic.8. Tècniques de comentari de text: Esquema, resum i tema principal dels textos (I).9. Producció i revisió de textos.10. Reconeixement dels gèneres periodístics d’informació i d’opinió. Actituds, valors i normes1. Valoració de les llengües com a instruments per satisfer una gamma àmplia de necessitats de comunicació.2. Acceptació de la llengua oral i escrita com una forma de coneixement, plaer, persuasió, informació...3. Seguiment de les convencions que regulen l’expressió oral i escrita.4. Interès, esforç i autoexigència en l’elaboració rigorosa i sistemàtica de les procés d’aprenentatge.5. Respecte per les opinions alienes expressades per mitjà de la llengua oral i escrita.6. Reconeixement de l’esforç d’altri per millorar l’expressió oral i escrita.7. Apreciació de la llengua com a element fonamental per a la identificació d’una cultura.8. Sensibilitat crítica envers els recursos (verbals i no verbals) utilitzats per interpretar i valorar la informació i per crear estats d’opinió. 11
 12. 12. 9. Aplicació de la llengua com a instrument prioritari per a la resolució de conflictes.10. Valoració de la llengua com a sistema de comunicació que permet l’accés al coneixement, a l’organització i al desenvolupament del pensament.11. Reconeixement de la importància dels mitjans de comunicació en la configuració de creences i valors.12. Valoració dels mitjans de comunicació com a fonts d’informació, formació i diversió.13. Interès per les tecnologies de la informació i la comunicació i actitud crítica envers el seu ús. LLENGUA I SOCIETAT Conceptes1. La variació lingüística: varietats geogràfiques, socials i estilístiques.2. La realitat plurilingüe d’Espanya. Mapa de les llengües constitucionals. Procediments1. Reconeixement de l’extensió geogràfica de cada una de les llengües constitucionals d’Espanya.2. Comparació de textos que representin la realitat plurilingüe d’Espanya.3. Reconeixement de la variació (geogràfica, social i/o estilística) de diferents textos. Actituds1. Valoració positiva del plurilingüisme i de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua.2. Acceptació de les llengües com a elements configuradors de la identitat personal i col·lectiva i com a garants de la pervivència d’una comunitat lingüística.3. Apreciació de la riquesa que comporta la diversitat interna de les llengües.4. Sensibilització sobre la situació sociolingüística de l’Estat espanyol.5. Interès pels actes culturals expressats mitjançant les varietats lingüístiques de l’Estat espanyol com a manifestació de la riquesa pluricultural i plurilingüística.6. Respecte pels missatges que comuniquen continguts de tolerància i acceptació de les diverses manifestacions lingüístiques.7. Participació en col·loquis i debats que promoguin l’acceptació i valoració de la diversitat. 12
 13. 13. ESTUDI DE LA LLENGUA Conceptes Ortografia1. La síl·laba. Accentuació. Casos especials d’accentuació. L’accent diacrític.2. Els signes de puntuació.3. Ortografia de les consonants: b/v; h; g/j; x/s... Gramàtica: sintaxi de l’oració simple.1. L’oració. Estructura. Subjecte i predicat.2. El SN. Estructura i funcions. Repàs de la morfologia del nom, adjectiu, determinants i pronoms.3. El SV predicat. Repàs de la morfologia verbal. Estructura del predicat. Tipus de predicat. Complements del SV: CD, CI, CRV, CC, C. predicatiu, C. Agent.4. Classificació de l’oració: segons l’actitud del parlant, segons la seva estructura, segons el predicat. Lèxic.1. Els diccionaris. Tipus i ús.2. Definició.3. Context i situació.4. Abreviatures, sigles i acrònims.5. Classificació de la paraula segons el seu origen: patrimonials, cultismes, préstecs, barbarismes i neologismes.6. Tecnicismes.7. Denotació i connotació.8. Metàfora i metonímia.9. Tabú i eufemisme.10. Locucions i refranys.11. L’ús dels diminutius i augmentatius.12. L’ús de les paraules comodí. Procediments1. Identificació i aplicació de normes ortogràfiques i morfosintàctiques en la producció de textos. 13
 14. 14. 2. Reconeixement dels diferents tipus de sintagmes i determinació de la seva estructura morfològica i sintàctica.3. Identificació de les funcions sintàctiques a l’oració simple.4. Consulta de diferents tipus de diccionaris.5. Classificació de les paraules segons el seu origen.6. Identificació d’algunes relacions semàntiques específicament estudiades: metàfora, metonímia, tabú, eufemisme...7. Aplicació de mecanismes per usar un lèxic precís.8. Correcció de textos orals i escrits.9. Utilització de les convencions de la presentació oral i escrita.10. Recerca de les principals abreviatures, acrònims i sigles vigents en la societat occidental.11. Definició precisa dels mots o termes estudiats. Actituds, valors i normes1. Valoració de la importància de la reflexió sobre la llengua per regular les produccions lingüístiques pròpies i per comprendre’n les alienes.2. Cura de la precisió semàntica en l’ús de la llengua.3. Respecte per les convencions lingüístiques i per les normes de correcció.4. Interès i esforç en l’elaboració de les produccions pròpies d’acord amb els mecanismes interns de la llengua.5. Curiositat i interès per conèixer el funcionament de la llengua com a sistema per aconseguir una expressió ajustada a la norma.6. Apreciació dels préstecs com a elements enriquidors de la llengua i integradors de les diverses cultures. LITERATURA Conceptes1. El llenguatge literari. Recursos literaris.2. Els gèneres literaris. Característiques significatives. La narrativa. L’èpica, el conte i la novel·la. La lírica. El ritme i la rima. Mètrica: versos i estrofes. Subgèneres lírics: serranilla, oda, elegía, letrilla... El teatre. Text i representació. Subgèneres teatrals: tragèdia, comèdia i drama. Procediments 14
 15. 15. 1. Reflexió oral i escrita sobre les característiques de l’obra literària com a acte comunicatiu i com a producte estètic i lingüístic.2. Lectura i anàlisi de textos literaris de diferents gèneres i subgèneres.3. Localització de recursos expressius, valorant la seva aportació a textos literaris i no literaris.4. Reconeixement de les característiques bàsiques del llenguatge literari.5. Reconeixement de les característiques de cada un dels gèneres literaris.6. Anàlisi mètrica de textos.7. Identificació de les principals estrofes i combinacions mètriques de la literatura castellana.8. Representació de fragments teatrals amb l’adequada expressivitat.9. Comentari de textos literaris. a. Determinació del tema. b. Resum. c. Establir l’estructura interna. Actituds, valors i normes1. Reconeixement de la lectura com a font d’enriquiment cultural, de plaer personal i d’obtenció de competència comunicativa.2. Adquisició progressiva de l’hàbit de lectura.3. Valoració de les obres de la tradició literària com a mostres del patrimoni cultural.4. Sensibilització envers els aspectes lúdics i creatius del llenguatge.5. Interès per les produccions literàries en llengua castellana, en les llengües constitucionals i en altres llengües occidentals, per poder desenvolupar criteris propis de selecció. CRITERIS D’AVALUACIÓ1. Reconèixer en un text les diferents funcions del llenguatge.2. Copsar les idees principals de textos de diferent tipologia i distint nivell de formalitat i sintetitzar el seu contingut oralment i/o per escrit.3. Exposar oralment un tema de forma ordenada i adequada a la situació comunicativa.4. Produir textos complint les normes ortogràfiques i de puntuació.5. Reconèixer i crear textos orals i escrits narratius, descriptius, dialogats, expositius i argumentatius, respectant els criteris de correcció ortogràfica i fonètica.6. Conèixer els principis fonamentals de la gramàtica espanyola.7. Analitzar morfològicament i sintàcticament oracions simples.8. Conjugar els verbs regulars i els principals irregulars. 15
 16. 16. 9. Classificar segons els diversos criteris establerts a la programació l’oració simple.10. Interpretar locucions, refranys i frases fetes d’ús corrent i utilitzar-los adequadament en missatges propis.11. Consultar adequadament diferents tipus de diccionaris.12. Identificar les principals relacions semàntiques.13. Classificar les paraules segons el seu origen.14. Substituir les paraules de significat molt ample per altres de significat més precís i aconseguir una expressió apropiada i precisa.15. Reconèixer les varietats socials a partir del lèxic utilitzat.16. Distingir el significat general d’una paraula, el sentit figurat i el significat contextual.17. Demostrar coneixements de la formació històrica de les llengües constitucionals, en especial pel que fa als aspectes comuns i diferents.18. Identificar el gènere al qual pertany un text literari i reconèixer els elements estructurals bàsics de la narració, de la poesia i del teatre.19. Conèixer els principals subgèneres literaris.20. Reconèixer els principals recursos literaris.21. Conèixer les principals estrofes de la literatura castellana.22. Conèixer el procés que implica passar del text a la representació teatral.23. Comentar textos literaris: determinar el tema, l’estructura interna i resumir-los. METODOLOGIA D’AVALUACIÓLes proves escrites o controls (que, evidentment, podran avaluar conceptes, Procediments iactituds) valdran un 60 % de la nota d’avaluació.Cada avaluació el professor/a haurà de fer un mínim de dues proves escrites o controls. Lesproves escrites suposaran un insuficient directe si no arriben a una mitjana de tres punts sobredeu.El 40 % restant sortirà de fer la mitjana de les següents notes (totes avaluades sobre 10 iconsiderades igual d’importants): a) revisió del quadern. b) treball escrit de recerca i síntesi d’informació. c) exposició oral pública davant la classe. d) dictats. e) expressions escrites. f) llibre de lectura trimestral. g) feina a classe i/o deures a casa. h) qualsevol altre feina de classe que el professor/a consideri rellevant.Si aquesta mitjana de feines de classe no arriba a tres punts sobre deu, també suposa uninsuficient. No necessàriament es treballaran tots aquests aspectes a cada avaluació. 16
 17. 17. Evidentment, avaluarem els que hàgim treballat en cada cas. La no presentació de qualsevold’aquestes feines dins el termini fixat pel professor/a pot suposar l’insuficient directe.• Correcció ortogràfica i gramatical. Aplicable als exàmens: errors d’accentuació,ortografia i puntuació: 0,1 cada un. Fins a un màxim de dos punts. Es podran descomptar 2punts més per errors d’adequació, coherència i cohesió. TEMPORITZACIÓ 2n ESO 1r 2n 3r Comunicació i Funcions del Exposició Argumentació llenguatge. tipologia textual Llengua i societat La variació lingüística. La variació lingüística. La realitat plurilingüe d’Espanya Ortografia Signes de puntuació. Ortografia de les consonants. Repàs de l’accentuació. Lèxic Els diccionaris. Classificació de les paraules segons Relacions semàntiques: el seu origen: patrimonials, Metàfora/metonímia Definició. cultismes, préstecs. Relacions semàntiques: Context i situació Tecnicismes. Tabú/eufemisme Abreviatures, sigles i Relacions semàntiques: Locucions , frases fetes i refranys. acrònims. Denotació/connotació Ús especial dels diminutius i augmentatius. Ús de les paraules comodí. Gramàtica: sintaxi L’oració: subjecte i El SV. El verb i els seus L’oració. i repàs de predicat. complements. morfologia. El SN Literatura El llenguatge literari. Gèneres literaris: Narrativa Gèneres literaris: Teatre. Gèneres literaris: Lírica Lectures John BOYNE, El niño Fernando Arrabal, Pic-nic. El VVAA, La rosa de los vientos. obligatòries del pijama de rayas. triciclo, Ed. Cátedra 3r ESO OBJECTIUS a) Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les dues llengües amb adequació, coherència, cohesió i correcció reconeixent-ne les diferents finalitats. b) Comprendre i produir correctament diversos tipus de missatges orals i escrits aplicant- hi tècniques d’anàlisi i de síntesi. c) Conèixer el lèxic fonamental i reconèixer el seu ús segons el registre, de manera que els alumnes consolidin el vocabulari habitual i tinguin recursos per ampliar la seva expressió personal i en les distintes àrees d’aprenentatge. 17
 18. 18. d) Dominar i utilitzar la normativa gramatical i la reflexió lingüística (en els nivells fonològic, ortogràfic, morfològic, morfosintàctic, lexicosemàntic i textual) en benefici d’una plena comunicació i com a mitjà de referència en l’aprenentatge d’altres llengües. e) Llegir amb fluïdesa, comprensió i actitud crítica, i valorar la lectura i l’escriptura com a formes de comunicació que constitueixen fonts d’enriquiment cultural i de plaer personal. f) Accedir amb autonomia creixent a les obres literàries, com a mostres destacades del patrimoni cultural. g) Reconèixer els principals gèneres i formes de la tradició literària i els principals corrents, autors i obres de les literatures catalana i castellana. h) Comprendre i valorar la realitat sociolingüística de les Illes Balears i de l’Estat espanyol. i) Reconèixer i analitzar els elements i les característiques dels mitjans de comunicació i valorar la seva importància en les manifestacions culturals contemporànies, amb la finalitat d’ampliar destreses discursives i desenvolupar actituds crítiques en relació amb els missatges que contenen. j) Utilitzar les llengües com a instruments per a l’adquisició de nous aprenentatges, per a la comprensió i l’anàlisi de la realitat, per a la fixació i el desenvolupament del pensament, i per a la regulació de la pròpia activitat, fent ús de tècniques de maneig de la informació i de les tecnologies de la comunicació. CRITERIS D’AVALUACIÓ1. Copsar les idees essencials i la intenció de textos orals i escrits, de diferent tipus i distint nivell de formalitat, reconeixent possibles incoherències o ambigüitats de contingut, i expressar el seu contingut de forma oral i escrita aportant també una opinió personal.2. Resumir una exposició i una argumentació oral o escrita sobre un tema específic i conegut i reflectir-hi els principals arguments i els punts de vista dels participants.3. Exposar i debatre oralment un tema de forma ordenada i fluida d’acord amb un guió previ, amb recerca i selecció prèvia de la informació, amb un ordre lògic en la presentació d’aquesta i dels arguments i emprant un registre adequat.4. Produir textos escrits de diferent tipus, adequant-los a la situació de comunicació, utilitzant una estructura organitzativa apropiada i respectant els criteris de correcció.5. Valorar la lectura i l’escriptura com a formes d’enriquiment i de plaer personal i com a formes d’accés al patrimoni cultural, accedint amb autonomia creixent al seu ús, especialment a l’hàbit lector. 18
 19. 19. 6. Utilitzar la reflexió sobre els mecanismes de les llengües i el coneixement dels elements formals (fonètics, gramàtics, lèxics i textuals) per millorar la comprensió de textos aliens i la producció dels propis, fent ús dels instruments d’ajut pertinents.7. Identificar el gènere d’un text literari, reconeixent-ne els elements estructurals bàsics i els principals elements i recursos retòrics que hi són emprats i saber-ne emetre una valoració personal.8. Establir relacions entre les obres, els autors i els moviments literaris fonamentals de la història de les literatures catalana i castellana, interpretant-les a partir de les relacions contextuals.9. Reconstruir els principals aspectes de la formació i evolució del català i del castellà i assenyalar-ne les principals àrees lingüístiques.10. Diferenciar i interpretar els fenòmens lingüístics que produeix el contacte de llengües.11. Distingir els principals recursos verbals i no verbals utilitzats pels mitjans de comunicació per a l’elaboració i la difusió d’informacions i d’opinions i actuar críticament davant aquests missatges.12. Produir missatges que integrin el llenguatge verbal i no verbal tenint en compte la situació de comunicació i comparar els Procediments expressius d’aquests llenguatges.13. Integrar informacions procedents de diferents textos sobre un mateix tema, amb la finalitat d’elaborar un text de síntesi en què es reflecteixin els aspectes més importants, els punts de vista diversos i l’opinió pròpia.14. Planificar i dur a terme la consulta de diverses fonts d’informació, aplicant mitjans tradicionals o les tecnologies de la informació i la telecomunicació, per elaborar treballs senzills d’informació amb l’ajut dels mitjans tecnològics adequats. METODOLOGIA D’AVALUACIÓLes proves escrites o controls (que, evidentment, podran avaluar conceptes, Procediments iactituds) valdran un 70% de la nota d’avaluació.Al llarg de cada avaluació, el professor haurà de fer un mínim de dues proves escrites ocontrols. Les proves escrites suposaran un insuficient directe si no arriben a una mitjana dequatre punts sobre deu. El 30% restant sortirà de fer la mitjana de les següents notes (totesavaluades sobre deu i considerades igual d’importants): a) Treballs escrits de recerca i síntesi d’informació. b) Exposició oral pública davant la classe c) Dictats 19
 20. 20. d) Expressions escrites e) Llibre de lectura trimestral f) Feina a classe i/o deures a casa g) Qualsevol altre feina que el professor consideri rellevant.Cap alumne pot aprovar l’àrea si no ha superat la lectura trimestral. De la mateixa manera, lano presentació de les feines encomanades pel professor dins el termini fixat pot suposarl’insuficient indirecte.Correcció ortogràfica i gramatical. Aplicable als exàmens: errors d’accentuació, ortografia ipuntuació: 0,1 cada un. Fins a un màxim de dos punts.Es podran descomptar 2 punts més per errors d’adequació, coherència i cohesió. CONTINGUTSLA COMUNICACIÓ I TIPOLOGIA TEXTUAL Conceptes1. Tipologia textual segons l’estructura seqüencial dominant: El text narratiu. El text descriptiu. El diàleg.2. Els textos periodístics. Textos informatius: notícia, entrevista i reportatge. Procediments1. Producció de textos orals i escrits planificats i espontanis.2. Dramatització i memorització de textos orals.3. Lectura expressiva en veu alta.4. Anàlisi i ús de la llengua d’acord amb el registre requerit a cada situació comunicativa.5. Anàlisi, planificació i elaboració de textos escrits i/o orals segons l’ estructura seqüencial.6. Anàlisis, planificació i elaboració de textos periodístics informatius.7. Identificació del tema d’un text, idees principals i secundàries.8. Elaboració d’esquemes i resums. Actituds, valors i normes1. Valoració de les llengües com un instrument per satisfer una àmplia gamma de necessitats de comunicació.2. Respecte per les convencions que regulen l’expressió oral i escrita i per les opinions alienes.3. Valoració de la llengua oral i escrita com una forma de coneixement, plaer, persuasió, informació, manipulació… 20
 21. 21. 4. Interès, esforç i autoexigència en l’elaboració rigorosa de les produccions pròpies, reconeixent l’error com a part integrant del procés d’aprenentatge. ESTUDI DE LA LLENGUA Conceptes1. Gramàtica: morfologia i sintaxis 1.1. Les categories gramaticals: substantius, pronoms, determinants (articles i adjectius determinatius), adjectius, verb, perífrasis verbals, adverbi, preposicions, conjuncions, interjeccions. 1.2. Els sintagmes: SN, SV, S adj, S prep, S adv. 1.3. L’oració. Estructura. Subjecte i predicat. Tipus d’oracions segons la seva modalitat. 1.4. Els complements del verb: Complement directe, indirecte, suplement, predicatiu, complement agent, complement circumstancial. 1.5. Anàlisi morfològica i sintàctica de l’oració simple.2. Lèxic 2.1. Estructura dels mots. 2.2. Mecanismes de formació de paraules: derivació, composició, parasíntesis, sigles i acrònims.3. Ortografia Reforç ortogràfic. Interferències ortogràfiques amb el català. Procediments1. Reconeixement i classificació de mots simples, derivats, compostos i parasintètics.2. Utilització dels afixos flexius en la formació de substantius i adjectius.3. Adquisició de mecanismes per a la precisió lèxica.4. Reconeixement i correcció de les interferències.5. Reconeixement de les categories gramaticals.6. Anàlisi de l’estructura dels diferents sintagmes.7. Anàlisi de les funcions sintàctiques.8. Anàlisi morfològica i sintàctica d’oracions simples9. Identificació i aplicació de normes ortogràfiques i morfosintàctiques en la producció de textos. 21
 22. 22. Actituds, valors i normes1. Valoració de la importància de la precisió lèxica.2. Reconeixement de la importància de l’ús de les diferents fonts d’informació.3. Adquisició de l’hàbit de consulta de diferents tipus de diccionari.4. Respecte i interès per la distinció dels dos codis lingüístics.5. Interès per l’enriquiment del propi lèxic.6. Valoració del coneixement i l’expressió lingüística com a eina del pensament.7. Valoració de la planificació textual i de la revisió d’acord amb els criteris d’adequació, cohesió, coherència i correcció.8. Interès i esforç en l’elaboració de les produccions pròpies.9. Actitud crítica envers els aspectes de la llengua que reflecteixen valors i prejudicis (classistes, racistes, sexistes, lingüístics) per tal d’eliminar-los.10. Interès i iniciativa per la participació voluntària en les activitats orals. LLENGUA I SOCIETAT Conceptes1. Origen i evolució de la llengua espanyola.2. El castellà actual3. Fenòmens de contacte entre llengües: bilingüisme, diglòssia. Normalització lingüística. Procediments1. Utilització de mapes per a l’observació de les llengües romàniques.2. Elaboració de mapes per a l’observació de l’evolució de la llengua espanyola .3. Lectura i audició de textos de diferents varietats històriques. Actituds, valors i normes1. Valoració de les llengües com a elements configuradors de la identitat personal i col·lectiva, i com a garantidores de la pervivència de la comunitat lingüística.2. Valoració positiva del plurilingüisme i de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua.3. Respecte i valoració positiva de la diversitat lingüística i cultural del nostre país i d’altres països.4. Valoració de la diversitat lingüística en el món.5. Valoració de la riquesa que comporta la diversitat interna de la llengua: variants dialectals, socials i generacionals. 22
 23. 23. 6. Consciència que la suma de les diferents varietats dialectals configuren una llengua i que cal considerar-les dins d’un pla d’igualtat.7. Respecte per les variants en la pròpia llengua .8. Valoració de la varietat estàndard com l’adequada per a determinants àmbits d’ús i com a mitjà d’unitat de la llengua.9. Interès per conèixer els diversos parlars i respecte pels seus usuaris/àries.10. Conscienciació del fet que un bon domini de l’expressió oral i escrita és essencial en les interrelacions socials.11. Interès i visió crítica de l’estat actual de les llengües catalana i castellana al nostre país. 12. Presa de consciència de la relació entre llengua i poder. LA LITERATURA Conceptes1. El llenguatge literari: recursos i gèneres.2. Literatura medieval. Característiques generals. La lírica: jarchas, cantigas y villancicos. L’èpica i la narrativa: mester de juglaría i mester de clerecía. El Poema de Mío Cid. Gonzalo de Berceo. El Libro de Buen Amor. El Conde Lucanor.3. El segle XV. Característiques generals. Poesia del segle XV: romancero, serranillas. Jorge Manrique: Coplas a la muerte de su padre. Prosa. La Celestina.4. El segles d’ or I. Renaixement. Característiques generals. La lírica renaixentista: Garcilaso de la Vega. Fray Luis de León i San Juan de la Cruz. Prosa renaixentista: Lazarillo de Tormes.5. Els segles d’or II. Barroc. Característiques generals. La lírica barroca: Luis de Góngora i Francisco de Quevedo. La prosa: Don Quijote de la Mancha. El teatre: Lope de Vega i Calderón de la Barca.6. El segle XVIII Característiques generals. El teatre i la prosa. 23
 24. 24. Procediments1. Reflexió sobre les característiques de l’obra literària com a acte comunicatiu i com a producte estètic i lingüístic.2. Lectura i anàlisi de textos literaris adequats a l’edat.3. Identificació dels diferents gèneres literaris.4. Anàlisi de les lectures.5. Lectura i interpretació de fragments d’obres significatives de la història de la literatura catalana i castellana fins al segle XVIII.6. Aplicació de les tècniques de comentari de text (estructura, resum, tema...) als textos dels autors estudiats. Actituds, valors i normes.1. Interès per la lectura com a font d’enriquiment cultural, de plaer personal i d’obtenció de competència comunicativa.2. Valoració positiva dels moviments, les obres i els/ les autors/ es de la tradició literària com a mostres del patrimoni cultural propi.3. Valoració de les produccions literàries en llengua catalana i castellana tendint a desenvolupar criteris propis de selecció.4. Actitud crítica raonada envers les lectures.5. Participació en activitats de caire educatiu que ajudin a adquirir una formació literària.6. Interès per la lectura com a font d’enriquiment cultural, de plaer personal i d’obtenció de competència comunicativa.7. Valoració positiva dels moviments, les obres i els/ les autors/ es de la tradició literària com a mostres del patrimoni cultural propi.8. Valoració de les produccions literàries en llengua catalana i castellana tendint a desenvolupar criteris propis de selecció.9. Actitud crítica raonada envers les lectures.10. Participació en activitats de caire educatiu que ajudin a adquirir una formació literària. TEMPORITZACIÓ3r 1r trimestre 2n 3rComunicació i La narració. (temes 7 i 8) Descripció. (temes 9 i 10) Diàleg. (temes 11 i 12)tipologia textual Textos periodístics informatius (tema 2) Textos periodístics informatius Textos periodístics informatiusLèxic Estructura de la paraula. Mecanismes de formació de paraules: derivació. composició, 24
 25. 25. parasíntesis... (tema 1 i apunts)Gramàtica Categories gramaticals I: substantiu, Categories gramaticals II: Les funcions sintàctiques determinants, adjectius, pronoms. (tema del predicat (tema 5) 2) verb, perífrasis verbals, preposicions, conjuncions, Anàlisi morfològica i interjeccions. (tema 3) sintàctica de l’oració simple. Els sintagmes. (tema 4) L’oració i la seva classificació. Estructura de l’oració. (tema 4)Ortografia Accentuació. (temes 3 i 4) Ortografia de les consonants. Signes de puntuació. (temes 1 i 2) (temes 5 i 6)Llengua i Origen i evolució de la llengua castellana. El castellà actual. (Pàg. 192-193) El contacte entre lessocietat (pàg. 86-89) llengües. Bilingüisme, diglòssia. (pàg. 274-275)Literatura Llenguatge literari. Gèneres. Barroc. Edat Mitjana . (temes 7 i 8) Renaixement. (temes 9 i 10) Segle XVIII. (temes 11 i 12)Lectures Susan E. HINTON, Rebeldes J.L. Alonso de Santos, Bajarse VVAA, Antologíaobligatòries al moro, Ed. Austral poética (elaborada pel professor) 4t ESO OBJECTIUS1. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les dues llengües amb adequació, coherència, cohesió i correcció reconeixent-ne les diferents finalitats.2. Comprendre i produir correctament diversos tipus de missatges orals i escrits aplicant-hi tècniques d’anàlisi i de síntesi.3. Conèixer el lèxic fonamental i reconèixer el seu ús segons el registre, de manera que els alumnes consolidin el vocabulari habitual i tinguin recursos per ampliar la seva expressió personal i en les distintes àrees d’aprenentatge.4. Dominar i utilitzar la normativa gramatical i la reflexió lingüística (en els nivells fonològic, ortogràfic, morfològic, morfosintàctic, lexicosemàntic i textual) en benefici d’una plena comunicació i com a mitjà de referència en l’aprenentatge d’altres llengües.5. Llegir amb fluïdesa, comprensió i actitud crítica, i valorar la lectura i l’escriptura com a formes de comunicació que constitueixen fonts d’enriquiment cultural i de plaer personal.6. Accedir amb autonomia creixent a les obres literàries, com a mostres destacades del patrimoni cultural.7. Reconèixer els principals gèneres i formes de la tradició literària i els principals corrents, autors i obres de les literatures catalana i castellana.8. Comprendre i valorar la realitat sociolingüística de les Illes Balears i de l’Estat espanyol.9. Reconèixer i analitzar els elements i les característiques dels mitjans de comunicació i valorar la seva importància en les manifestacions culturals contemporànies, amb la 25
 26. 26. finalitat d’ampliar destreses discursives i desenvolupar actituds crítiques en relació amb els missatges que contenen.10. Utilitzar les llengües com a instruments per a l’adquisició de nous aprenentatges, per a la comprensió i l’anàlisi de la realitat, per a la fixació i el desenvolupament del pensament, i per a la regulació de la pròpia activitat, fent ús de tècniques de maneig de la informació i de les tecnologies de la comunicació. CONTINGUTS LA COMUNICACIÓ Conceptes1. Les propietats textuals: adequació, coherència, cohesió i correcció.2. Tipus de textos segons l’estructura seqüencial dominant (II): exposició i argumentació. L’assaig.3. Textos periodístics d’opinió. Procediments1. Producció de textos orals espontanis i planificats.2. Lectura expressiva en veu alta.3. Dramatització de textos.4. Identificació del tema i de les idees principals i secundàries d’un text.5. Anàlisi i classificació de diferents tipus de textos escrits segons l’estructura seqüencial dominant.6. Elaboració de textos escrits segons una estructura seqüencial dominant establerta prèviament.7. Elaboració de resums. Actituds, valors i normes1. Valoració de les llengües com un instrument per satisfer una gamma àmplia de necessitats de comunicació.2. Consciència de la importància i utilitat de la llengua parlada en la comunicació social i personal.3. Participació en activitats orals adequades a l’edat i als interessos.4. Interès per conèixer el funcionament de la llengua com a sistema.5. Respecte per les convencions que regulen l’expressió oral i escrita.6. Valoració de la llengua oral i escrita com una forma de coneixement, plaer, persuasió, informació, manipulació... 26
 27. 27. 7. Interès, esforç i autoexigència en l’elaboració rigorosa i sistemàtica de les produccions pròpies, reconeixent l’error com a part integrant del procés d’aprenentatge.8. Respecte per les opinions alienes.9. Valoració de l’esforç d’altri per millorar l’expressió oral i escrita. ESTUDI DE LA LLENGUA Conceptes1. Norma fonètica i ortogràfica: Interferències amb el castellà. (Només s’insistirà a classe en els aspectes controvertits, a partir de les errades observades als escrits de l’ alumnat).2. Gramàtica 2.1. L’oració gramatical: Estructura. Sintagmes. Complements del verb. Tipus d’oracions. (repàs de tercer curs) 2.2. L’oració composta. Tipus. 2.3. Coordinació. 2.4. Subordinades substantives. 2.4. Subordinades adjectives. 2.5. Subordinades adverbials.3. LèxicEl significat dels mots: denotació i connotació. Relacions semàntiques: polisèmia, sinonímia,antonímia, homonímia, hiperonímia, hiponímia. Els camps semàntics i les famílies lèxiques.Tabú i eufemisme. Canvis semàntics.Classificació dels mots segons la seva procedència: patrimonials, cultismes, neologismes,préstecs... Procediments1. Reconeixement i classificació de les unitats lingüístiques.2. Reconeixement i correcció d’ errors fonètics, lèxics, morfològics i sintàctics.3. Ús de diversos significats segons el context.4. Reconeixement i utilització de sinònims, antònims.5. Elaboració de famílies lèxiques i camps semàntics.6. Escriptura amb lletra clara i llegible.7. Organització adequada dels escrits.8. Expressió correcta atenent a les propietats textuals i a les normes ortogràfiques. 27
 28. 28. 9. Anàlisi de l’estructura d’un text.10. Síntesi de les idees d’un text.11. Reparació textual: completar, substituir, destriar...12. Anàlisi morfològic i sintàctic d’oracions compostes.13. Interpretació i utilització de les locucions i frases fetes.14. Elaboració de famílies lèxiques i camps semàntics.15. Identificació de valors connotatius i denotatius de les paraules.16. Identificació de neologismes, préstecs, cultismes... Actituds, valors i normes1. Valoració de la importància de la reflexió sobre la llengua per regular les produccions lingüístiques pròpies i per comprendre les alienes.2. Valoració dels missatges lingüístics com a base per a l’organització dels coneixements i l’expressió del propi pensament.3. Valoració de la planificació textual i de la revisió d’acord amb els criteris d’adequació, cohesió, coherència i correcció.4. Valoració de la precisió semàntica en l’ús de la llengua.5. Respecte per les convencions lingüístiques i per les normes de coherència, correcció, cohesió i adequació.6. Interès i esforç en l’elaboració de les produccions pròpia i aliena.7. Interès per conèixer el funcionament de la llengua com a sistema i consciència que aquest coneixement pot ajudar a millorar la pròpia expressió.8. Sensibilització crítica envers els aspectes de la llengua que reflecteixen valors i prejudicis per tal d’eliminar-los.9. Interès i iniciativa per la participació voluntària en les activitats orals. LITERATURA Conceptes1. El Romanticisme. Característiques generals. La poesia romàntica: Espronceda i Bécquer. La prosa romàntica: Leyendas de Bécquer i Larra. El teatre romàntic.2. Realisme i Naturalisme. Característiques generals. Galdós i Clarín.3. Modernisme i Generación del 98. Característiques generals. Poesia modernista. Poesia de la Generació del 98: Antonio Machado. Prosa del 98: Baroja. Teatre del 98: Valle- Inclán i l’esperpento.4. L’avantguarda i la Generación del 27. Obres i autors més significatius.5. La literatura de postguerra: lírica, narrativa i teatre.6. Breu introducció a la literatura hispanoamericana del segle XX. 28
 29. 29. Procediments1. Reflexió sobre les característiques de l’obra literària com a acte comunicatiu i com a producte estètic i lingüístic.2. Reconeixement de textos que tenguin una intenció literària.3. Anàlisi adequat a l’edat de les característiques del llenguatge literari.4. Lectura i anàlisi de textos literaris.5. Identificació dels recursos expressius.6. Anàlisi de les característiques morfosintàctiques i lexicosemàntiques als textos en prosa.7. Descripció de l’estructura mètrica i dels principals recursos del llenguatge als textos poètics.8. Lectura atenta de textos de literatura juvenil o clàssica, adequats a l’edat, els interessos i les necessitats de l’alumnat.9. Anàlisi de les lectures juvenils o clàssiques: classificació segons el gènere i resum escrit del contingut de l’obra, l’autor/a, els personatges, l’espai i la valoració personal argumentada, com a lector/a. La ressenya.10. Lectura i interpretació de fragments d’obres significatives de la literatura castellana a partir del segle XIX.11. Contextualització literària de l’obra: autor, conjunt de la seva obra, època.12. Relació entre l’obra literària i el context historicosocial en què va ser produïda.13. Producció de textos d’intenció literària segons les indicacions del professor/a.14. Elaboració d’opinions pròpies a partir de la comprensió de textos literaris. Actituds, valors i normes1. Adquisició de l’hàbit de llegir i participació en activitats en les quals es comuniqui el plaer de llegir.2. Interès per la lectura com a font d’enriquiment cultural, de plaer personal i d’obtenció de competència comunicativa.3. Adquisició de criteris personals sobre la literatura.4. Valoració positiva dels moviments, les obres i els autors de la tradició literària.5. Valoració de les lectures i apreciació de l’obertura al món que comporten.6. Valoració de les produccions literàries en llengua castellana i catalana.7. Interès i gust per transmetre les idees, els sentiments propis mitjançant textos amb intenció estètica i lúdica.8. Sensibilització envers els aspectes lúdics i creatius del llenguatge.9. Actitud crítica raonada.10. Valoració positiva de les actituds crítiques i raonades dels altres.11. Valoració positiva i respecte per les manifestacions que demostrin formació de criteri propi, tant si coincideixen amb el propi com si no. 29
 30. 30. 12. Participació en activitats de caire creatiu que ajudin a formar criteri literari. LLENGUA I SOCIETAT Conceptes1. La variació lingüística: varietats socials i funcionals ( registres), varietats geogràfiques (dialectes del castellà) . L’Espanyol d’Amèrica.2. La realitat plurilingüe d’Espanya. Bilingüisme i diglòssia. La normalització lingüística. Procediments1. Utilització i elaboració de mapes per localitzar-hi les àrees lingüístiques de les llengües d’Espanya.2. Identificació i anàlisi de les varietats geogràfiques del castellà.3. Identificació i anàlisi de les varietats socials i funcionals.4. Audició, reconeixement i anàlisi de diferents mostres de varietats dialectals del castellà.5. Audició de diferents mostres de l’espanyol d’Amèrica.6. Observació de diferents mitjans de comunicació social per identificar les diverses variants dialectals del castellà.7. Comentari crític de la situació sociolingüística actual. Actituds, valors i normes1. Valoració de les llengües com a elements configuradors de la identitat personal i col·lectiva, i com a garantidores de la pervivència de la comunitat lingüística.2. Valoració positiva del plurilingüisme i de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua.3. Respecte i valoració positiva de la diversitat lingüística i cultural del nostre país i d’altres països.4. Valoració de la diversitat lingüística en el món: opinió raonada sobre aquesta diversitat.5. Valoració de la riquesa que comporta la diversitat interna de la llengua: variants dialectals, socials i generacionals.6. Consciència que la suma de les diferents varietats dialectals configuren una llengua i que cal considerar-les dins d’un pla d’igualtat.7. Respecte per les variants en la pròpia llengua i opinió raonada sobre la diversitat d’una variant estàndard i d’una normativa comuna.8. Valoració de la varietat estàndard com l’adequada per a determinants àmbits d’ús i com a mitjà d’unitat de la llengua.9. Interès per conèixer els diversos parlars i respecte pels seus usuaris/àries. 30
 31. 31. 10. Conscienciació del fet que un bon domini de l’expressió oral i escrita és essencial en les interrelacions socials.11. Interès i visió crítica de l’estat actual de les llengües catalana i castellana al nostre país.12. Presa de consciència de la relació entre llengua i poder. CRITERIS D’AVALUACIÓ1. Copsar les idees essencials i la intenció de textos , de diferent tipus i distint nivell de formalitat.2. Resumir textos, principalment expositius i argumentatius.3. Produir textos escrits de diferent tipus, adequant-los a la situació de comunicació, utilitzant una estructura organitzativa apropiada i respectant els criteris de correcció.4. Valorar la lectura i l’escriptura com a formes d’enriquiment i de plaer personal i com a formes d’accés al patrimoni cultural, accedint amb autonomia creixent al seu ús, especialment a l’hàbit lector.5. Utilitzar la reflexió sobre els mecanismes de les llengües i el coneixement dels elements formals (fonètics, gramàtics, lèxics i textuals) per millorar la comprensió de textos aliens i la producció dels propis, fent ús dels instruments d’ajut pertinents.6. Analitzar morfosintàcticament oracions compostes.7. Analitzar lingüísticament (morfològic, sintàctic, semàntic, fonètic...) diferents tipus de textos, especialment els expositius i argumentatius.8. Comentar textos, especialment literaris, seguint un esquema proporcionat (tema, resum, estructura...).9. Identificar la varietat funcional (registre) d’un text.10. Situar les llengües d’Espanya en un mapa.11. Identificar la varietat geogràfica (dialecte) d’un text.12. Identificar el gènere d’un text literari, reconeixent-ne els elements estructurals bàsics i els principals elements i recursos retòrics que hi són emprats i saber-ne emetre una valoració personal.13. Conèixer i saber exposar oralment o per escrit les principals característiques dels moviments literaris i els autors més importants de la literatura espanyola dels segles XIX i XX.14. Establir relacions entre les obres, els autors i els moviments literaris fonamentals de la història de les literatura catalana i castellana, interpretant-los a partir de les relacions contextuals.15. Distingir i classificar la variació lingüística de les llengües, valorant la funcionalitat de l’estàndard com a element unificador de la variació geogràfica, social i funcional 31
 32. 32. METODOLOGIA D’AVALUACIÓ• L’avaluació és contínua, encara que, si el professor ho creu convenient pot dur a terme proves de recuperació.• Al llarg del trimestre s’hauran de fer almenys dues proves escrites o controls.• A més dels exàmens, s’utilitzaran altres instruments d’avaluació: produccions de textos orals o escrits, treballs, ressenyes sobre les lectures, dictats... i tots aquells que el professor cregui convenients.• Per obtenir la nota d’avaluació trimestral es farà la següent ponderació: o 70% de la nota: mitjana de les proves escrites o controls. Si la mitjana no arriba a un 4 sobre deu no es pot aprovar l’assignatura. o 30% restant: mitjana de les diferents notes obtingudes a partir de: treballs de recerca, exposicions orals, dictats, producció de textos escrits, llibre de lectura trimestral, feina a classe i/o deures a casa, etc. • Cap alumne no pot aprovar l’àrea si no ha superat les lectures del curs. • La no presentació de les feines encomanades pel professor dins els terminis establerts pot suposar un insuficient directe. • En cas que un alumne arribi a la sessió d’avaluació amb el castellà com a única assignatura pendent, se sotmetrà la decisió de la possible promoció a la junta d’avaluació, sempre i quan la nota no sigui inferior a 4. • Correcció ortogràfica i gramatical. Aplicable als exàmens: Errors d’accentuació, ortografia i puntuació: 0,1 cada un. Fins a un màxim de dos punts. Es podran descomptar 2 punts més per errors d’adequació, coherència i cohesió. • Per a la correcció de les produccions escrites s’avaluaran tots els aspectes que el professor cregui oportuns. Prèviament, els donarà a conèixer a l’alumnat Per tal d’uniformar criteris, els departaments de castellà i català tenen una plantilla de correcció acordada que pot ser utilitzada pels professors d’ambdues àrees. TEMPORITZACIÓ 4t 1r 2n 3r Comunicació i Propietats textuals. (tema 6) Exposició (tema 8) Argumentació. L’assaig. (tema 9 i 11) tipologia textual Lèxic Classificació dels mots Relacions semàntiques: Els canvis semàntics. (apunts) segons la seva procedència: polisèmia, homonímia, patrimonials, dobletes, sinonímia, antonímia... (tema cultismes, préstecs. (apunts) 2) Gramàtica Revisió categories Subordinació. Oracions Subordinació adverbial. (tema 5) morfològiques ( pàg. 36-41) subordinades substantives. Sintagmes i funcions Subordinades adjectives. sintàctiques. (tema 3) (temes 4 i 5) 32
 33. 33. L’oració composta. Coordinació. (tema 4)Llengua i Varietats socials i Varietats geogràfiques del L’espanyol d’Amèrica. (pàg. 173-societat estilístiques. (pagos. 90-9 + castellà. (Pàg. 93 + apunts) 175) apunts)Literatura Romanticisme (tema 7) Modernisme i Generació del Literatura de postguerra. (tema 11) 98. (tema 9) Realisme i Naturalisme Literatura hispanoamericana del (tema 8) Avantguardes i Generació del segle XX. (Pàg. 262-269) 27 (tema 10)Lectures David Lozano, Donde A. Buero Vallejo, Historia de VVAA, Antología poèticaobligatòries surgen las sombras, Ed. SM una escalera, Ed. Vicens-Vives (elaborada pel professor) 33
 34. 34. PROGRAMACIÓ DE BATXILLERAT 1r DE BATXILLERAT OBJECTIUS1. Distingir, comprendre i analitzar diferents tipus de textos formals orals i escrits.2. Produir missatges orals i escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció textuals.3. Fer un ús correcte de les normes que regulen l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.4. Conèixer i respectar les diferents varietats internes de la llengua.5. Conèixer els períodes més representatius de la literatura castellana, com també saber-ne contextualitzar els/les autors/es i les obres més destacades.6. Llegir, analitzar, comentar i valorar les obres programades i fragments significatius de la literatura castellana, fent de la lectura una forma d’enriquiment personal i d’obertura al món.7. Valorar la llengua i la literatura com una herència cultural, com un mitjà d’interpretació de la realitat i de comunicació personal i social.8. Recercar, seleccionar i processar informació per a l’elaboració de textos, utilitzant tant els mitjans tradicionals com les TIC. CONTINGUTS Conceptes COMUNICACIÓ i TIPOLOGIA TEXTUAL1. La comunicació. Elements. Els signes. El signe lingüístic. La intenció comunicativa: les funcions del llenguatge.2. Varietats diatòpiques, diastràtiques i diafàsiques.3. Les propietats del text: coherència, cohesió, adequació i correcció .4. Llengua oral i llengua escrita. Característiques. Tipus de textos orals i escrits.5. Classificació dels textos segons la modalitat textual: narració, descripció, diàleg, exposició i argumentació. ESTUDI DE LA LLENGUA1. Categories gramaticals: • El nom: classificació semàntica (comuns, propis, concrets, abstractes, col·lectius, individuals, contables, no contables). Casos especials del gènere i del número. 34
 35. 35. • Els determinants: l’article i els determinatius (possessius, demostratius, indefinits, numerals, interrogatius i exclamatius) • L’adjectiu. Gènere i número. Adjectius especificatius i explicatius. Gradació de l’adjectiu. Substantivació. • Els pronoms. Personals. Possessius, demostratius, indefinits, numerals (cardinals, ordinals, partitius, multiplicatius). El “se”. • El verb. Conjugació verbal. Formes no personals. Perífrasis verbals. • Paraules invariables: l’adverbi, les preposicions i les conjuncions.2. Sintaxi: • Els sintagmes. Tipus de sintagmes: SN, S prep, S adj, SV i S adv. • L’oració. Classificacions (segons la intenció del parlant o modus i segons l’estructura del predicat o dictum). • Funcions sintàctiques: subjecte i Predicat. La impersonalitat. Atribut, CD, CI, CRV o suplement, CC i complements oracionals. • L’oració composta. Coordinades i juxtaposades. • L’oració composta. Subordinades substantives. Interrogatives indirectes. • L’oració composta. Subordinades adjectives. Adjectives substantivades. Adjectives especificatives i explicatives. • L’oració composta. Subordinades adverbials pròpies i impròpies.3. Lèxic: • Estructura del mot: lexema i morfema. Tipus de morfemes. • Mecanismes de formació del lèxic: derivació, composició, parasíntesi i acronímia. • El significat de les paraules. Denotació i connotació. Relacions semàntiques: sinonímia, polisèmia, homonímia, antonímia. Associacions semàntiques: els camps semàntics. Els canvis semàntics. LITERATURA1. Característiques de la llengua literària. Els gèneres literaris (narrativa, poesia, teatre). Subgèneres més significatius. Recursos literaris.2. Edat Mitjana: marc històric i cultural. La lírica tradicional i lírica culta: lectura i anàlisi de poemes representatius. Estudi especial de Jorge Manrique.3. La narrativa medieval. L’èpica. Poema de Mio Cid. El Mester de clerecía. Estudi de Gonzalo de Berceo i del Libro de Buen Amor. El romancero. Narrativa medieval en prosa: El conde Lucanor. La novel·la del segle XV. La Celestina. 35
 36. 36. 4. El segle XVI. Marc històric i cultural del Renaixement. La lírica renaixentista. Garcilaso de la Vega. L’ascètica i la mística. La narrativa renaixentista. Tipologia de la novel·la. La novel·la picaresca. Lazarillo de Tormes. Cervantes. Anàlisi de capítols representatius de Don Quijote de La Mancha i de Novelas ejemplares.5. El segle XVII: marc històric i cultural del Barroc. La lírica barroca. Góngora i Quevedo. Lectura d’alguns fragments de El Buscón. El teatre. La renovació teatral del Barroc. Lope de Vega i Calderón de la Barca.6. El segle XVIII. L’assaig: Cadalso y Jovellanos. El teatre. Leandro Fernández de Moratín.7. El segle XIX. Marc històric i cultural del romanticisme. La lírica romàntica: Espronceda i Bécquer . La prosa romàntica: Larra. El teatre romàntic.8. Realisme i Naturalisme. Marc històric i cultural de realisme i naturalisme. La renovació narrativa a la segona meitat del segle XIX: Pérez Galdós i Clarín. Procediments1. Comprensió i anàlisi de diferents tipus de textos formals orals i escrits.2. Producció de missatges formals orals i escrits d’acord amb les propietats textuals.3. Identificació dels elements de la comunicació i de les funcions del llenguatge en diferents tipus de textos.4. Anàlisi morfològica i sintàctica de les oracions simples i compostes.5. Identificació d’unitats lingüístiques, de les seves funcions i relacions.6. Conjugació de verbs, distinció de temps verbals, perífrasis verbals, formes no personals...7. Anàlisi de l’estructura dels mots.8. Classificació dels mots segons el seu mecanisme de formació.9. Pràctiques sobre el significat de les paraules.10. Comentari lingüístic i literari de textos, tenint-ne en compte el context literari.11. Distinció i caracterització estructural i lingüística dels textos narratius , descriptius, expositius i argumentatius.12. Anàlisi de l’adequació, coherència i cohesió dels textos.13. Confecció i interpretació de quadres cronològics i esquemes que permetin relacionar les diverses manifestacions literàries entre sí i amb la situació política, social i cultural en què es produïren.14. Lectura, anàlisi i comentari d’obres literàries i/o fragments significatius del diferents gèneres dels períodes estudiats.15. Caracterització del text literari. Reconeixement del gènere i subgènere, recursos literaris, de formes mètriques, etc. 36
 37. 37. Actituds, valors i normes1. Valoració de la llengua oral i escrita com una forma de coneixement, plaer, informació i persuasió.2. Respecte per les normes que regulen la situació comunicativa.3. Disposició per a la participació en activitats orals i escrites i en manifestacions culturals.4. Desenvolupament de la capacitat crítica i autocrítica.5. Valoració de la planificació i revisió textuals d’acord amb els criteris d’adequació, cohesió, coherència i correcció.6. Valoració de la importància de la reflexió sobre la llengua per regular les produccions lingüístiques pròpies i per comprendre les alienes.7. Respecte per les normes de correcció fonètica, ortogràfica, morfosintàctica i lexicosemàntica.8. Apreciació de la riquesa que suposa la diversitat interna de la llengua.9. Interès i curiositat per la lectura i l’escriptura com a font d’informació, d’obertura al món, d’autoconeixement, de creixement personal, d’accés a la cultura i com a forma d’oci plaent.10. Valoració positiva dels moviments, les obres i els/ les autors/ es de la tradició literària com a mostres del patrimoni cultural. CRITERIS D’AVALUACIÓ• Analitzar i sintetitzar oralment i per escrit diferents tipus de textos formals, assenyalant-ne les idees principals i les secundàries, la intenció comunicativa i aportant-hi una opinió personal.• Redactar textos formals amb cohesió, coherència, adequació i correcció.• Distingir i analitzar els elements que formen part del procés de comunicació i les funcions del llenguatge predominants.• Identificar les diferents unitats lingüístiques, les seves combinacions, relacions i funcions.• Analitzar els elements morfosintàctics i lexicosemàntics de diferents textos.• Conjugar correctament els verbs.• Anàlisi morfològica i sintàctica de les oracions simples i compostes.• Aplicar les normes ortogràfiques, morfosintàctiques i lèxiques en la correcció de textos propis i d’altri.• Analitzar l’estructura dels mots i saber-los classificar atenent a aquesta anàlisi. 37
 38. 38. • Analitzar textos literaris i relacionar-los amb les estructures de gènere i els procediments retòrics utilitzats.• Llegir, analitzar i comentar les obres programades, valorant-ne l’enriquiment personal que aporten.• Analitzar i comentar textos de les diferents modalitats programades (narratius, descriptius, expositius i argumentatius).• Conèixer i valorar l’evolució històrica de les formes i els autors més destacats del seu període.• Contextualitzar textos literaris dins la producció de l’autor i el marc sociopolític i cultural de l’època.• Elaborar treballs acadèmics que s’ajustin a unes normes prefixades. CRITERIS DE PUNTUACIÓ i CORRECCIÓ1. L’avaluació és contínua. No obstant això, si el professor ho creu convenient, podrà programar proves de recuperació al llarg del curs.2. Es realitzaran, com a mínim, dues proves per trimestre, que faran mitja aritmètica sempre que la nota dels exàmens no sigui inferior a 4. En el cas que es produeixi aquesta situació, la nota que figurarà al butlletí de notes serà la més baixa de les dues.3. Per qualificar l’anàlisi sintàctica es descomptaran 0.25 punts (sobre 1 punt) per error i, si es tractés d’una errada greu (com no distingir clarament el subjecte d’una oració o proposició) la puntuació seria de 0 en aquella oració.4. Lectures obligatòries: S’avaluaran mitjançant exàmens i/ o treballs. En cas de no presentar o no superar els treballs i les proves corresponents, se suspendrà l’assignatura.5. Qualificació de l’expressió a les proves i treballs. Es podrà descomptar fins a 2 punts per errors ortogràfics i fins a 2 punts més per error de cohesió i/o coherència.6. Errors ortogràfics. Els errors d’accentuació es penalitzaran amb 0,1 cada un; les errades d’ortografia i puntuació es penalitzaran amb 0,25 punts, fins a un màxim de dos punts.7. Podrà ser un factor d’increment de la nota la participació a classe i la feina constant, així com pot ocórrer al contrari, quan no es lliurin les feines o es faci amb retard.8. Es valorarà l’actitud de respecte vers els companys/ es, els professors, l’interès per l’assignatura, la conservació del material docent...9. En cas que un alumne arribi a la sessió d’avaluació amb el castellà com a única assignatura pendent, se sotmetrà la decisió de la possible promoció a la junta d’avaluació, sempre i quan la nota no sigui inferior a 4.10. En el suposat cas que un alumne no es presenti a una de les proves d’avaluació , se considerarà que té un 0 (zero). Per tenir dret a fer l’examen un altre dia és necessari que presenti un certificat mèdic que justifiqui la impossibilitat de fer l’examen el dia programat. 38
 39. 39. TEMPORITZACIÓ1r batxillerat 1r trimestre 2n 3rComunicació i La comunicació. Elements. El Propietats textuals. (tema 9) Modalitats textuals: Exposiciótipologia textual signe lingüístic. Funcions del i argumentació. (tema 10) llenguatge. (tema 1) La variació lingüística: Modalitats textuals: el text varietats socials, geogràfiques i narratiu, descriptiu i dialògic. estilístiques. (tema 1) (tema 10, parcial)Estudi de la llengua Categories gramaticals. Oració composta: Oració composta: subordinades (apunts, fotocòpies...) coordinades (tema 7) adjectives i adverbials. (apunts,fotocòpies...) Subordinades substantives. (apunts, fotocòpies...) Els sintagmes. (apunts) Funcions sintàctiques (apunts i tema 6) Classificació de l’oració (tema 7 i apunts) Anàlisi de l’oració simple.Lèxic Estructura de la paraula. El significat de les paraules: (tema 5. Apartat 1 i 3) denotació i connotació, relacions semàntiques. Canvis Formació del lèxic castellà. semàntics. (tema 8) (tema 8. Apartat 6)Literatura Llengua literària. Gèneres literaris. Literatura renaixentista. Literatura barroca. (Temes 16 i Literatura medieval. (temes 11, (temes 14 i 15) 17) 12 i 13)Lectures obligatòries Anónimo, El Lazarillo de LOPE de VEGA, El perro G.A. BÉCQUER, Rimas y Tormes, Ed. Vicens-Vives del hortelano, Ed. Austral leyendas, Ed. Vicens-Vives 39
 40. 40. 2n DE BATXILLERAT OBJECTIUS1. Distingir, comprendre i analitzar diferents tipus de textos formals orals i escrits.2. Produir missatges orals i escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció textuals.3. Fer un ús correcte de les normes que regulen l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.4. Conèixer i respectar les diferents varietats internes de la llengua.5. Conèixer els períodes més representatius de la literatura castellana, com també saber-ne contextualitzar els/les autors/es i les obres més destacades.6. Llegir, analitzar, comentar i valorar les obres programades i fragments significatius de la literatura castellana, fent de la lectura una forma d’enriquiment personal i d’obertura al món.7. Valorar la llengua i la literatura com una herència cultural, com un mitjà d’interpretació de la realitat i de comunicació personal i social.8. Recercar, seleccionar i processar informació per a l’elaboració de textos, utilitzant tant els mitjans tradicionals com les TIC. CONTINGUTS Conceptes COMUNICACIÓ I TIPOLOGIA TEXTUAL1. Tipus de textos segons la modalitat textual: repàs de la narració, descripció, diàleg, exposició i argumentació .2. Tipus de textos segons l’ús específic de la llengua: científics i tècnics, jurídics i administratius, humanístics, periodístics i literaris.3. El text: mecanismes de coherència i cohesió. TÈCNIQUES DE TREBALL1. Tècniques de comentari de textos: títol, tema, estructura, resum. Anàlisi de les modalitats textuals i de la tipologia. ESTUDI DE LA LLENGUA4. Les categories gramaticals.5. Tipus d’oracions. Funcions sintàctiques. L’oració composta.6. L’oració coordinada. Tipus i anàlisi. 40
 41. 41. 7. L’oració subordinada substantiva. Nexes. Funcions. Les interrogatives indirectes. Anàlisi.8. L’oració subordinada adjectiva o de relatiu. Nexes. L’adjectiva substantivada.9. L’oració subordinada adverbial. Tipus. Anàlisi.10. Les formes no personals del verb. LÈXIC1. La formació del lèxic. Procediments lingüístics per a la creació de neologismes. La terminologia. LLENGUA I SOCIETAT1. Nivells d’ús de la llengua. Llengua oral i llengua escrita. Registres lingüístics: culte, estàndard, col·loquial , vulgar i argot. LITERATURA1. Segle XX. El Modernisme i la Generación del 98.2. Les avantguardes literàries.3. La lírica anterior al 36: Juan Ramón Jiménez. La Generación del 274. El teatre anterior al 36. García Lorca i Valle Inclán.5. Tendències de la lírica a la segona meitat del segle XX.6. La novel·la posterior a la Guerra Civil. Els nous models narratius.7. El teatre posterior a la Guerra Civil. Les noves tendències teatrals.8. La narrativa a la literatura hispanoamericana.9. L’ assaig al segle XX. Procediments1. Comprensió i anàlisi de diferents tipus de textos formals orals i escrits.2. Producció de missatges formals orals i escrits d’acord amb les propietats textuals.3. Identificació dels elements de la comunicació i de les funcions del llenguatge en diferents tipus de textos.4. Anàlisi dels elements fònics, morfosintàctics i lexicosemàntics d’un text.5. Aplicació de les normes ortogràfiques, morfosintàctiques i lèxiques en la correcció de textos propis o d’altri.6. Anàlisi morfològica i sintàctica de les oracions compostes. 41
 42. 42. 7. Distinció del tipus de coordinació.8. Distinció del tipus de subordinació, principalment en els casos del nexes polifuncionals com que, como...9. Distinció i anàlisi d’oracions subordinades introduïdes per formes no personals del verb.10. Anàlisi específica de qüestions controvertides de la morfosintaxi: el SE.11. Identificació d’unitats lingüístiques, de les seves funcions i relacions.12. Conjugació de verbs, distinció de temps verbals, perífrasis verbals, formes no personals...13. Pràctiques sobre el significat de les paraules.14. Comentari lingüístic i literari de textos, tenint-ne en compte el context literari.15. Reconeixement i caracterització del gèneres literaris, insistint en les formes menys vistes a primer curs, com l’assaig.16. Comentaris orals i escrits sobre films relacionats amb l’estudi de la literatura.17. Anàlisi i interpretació de textos en la varietat estàndard i en les principals varietats geogràfiques, funcionals i socials de la llengua.18. Anàlisi i caracterització dels textos segons les diferents classificacions: segons la intenció comunicativa, segons l’estructura seqüencial dominant, segons l’ús específic i segons el registre.19. Confecció i interpretació de quadres cronològics i esquemes que permetin relacionar les diverses manifestacions literàries entre sí i amb la situació política, social i cultural en què es produïren.20. Lectura, anàlisi i comentari d’obres literàries i/o fragments significatius del diferents gèneres dels períodes estudiats.21. Caracterització del text literari. Reconeixement de recursos, de formes mètriques, etc.22. Anàlisi i interpretació de textos en la varietat estàndard i en les principals varietats geogràfiques, funcionals i socials de la llengua.23. Reconeixement de l’origen de la llengua castellana, observació de la seva evolució al llarg de la història i el seu estat actual. Actituds, valors i normes1. Valoració de la llengua oral i escrita com una forma de coneixement, plaer, informació i persuasió.2. Respecte per les normes que regulen la situació comunicativa.3. Disposició per a la participació en activitats orals i escrites i en manifestacions culturals.4. Desenvolupament de la capacitat crítica i autocrítica.5. Valoració de la planificació i revisió textuals d’acord amb els criteris d’adequació, cohesió, coherència i correcció. 42
 43. 43. 6. Valoració de la importància de la reflexió sobre la llengua per regular les produccions lingüístiques pròpies i per comprendre les alienes.7. Respecte per les normes de correcció fonètica, ortogràfica, morfosintàctica i lexicosemàntica.8. Apreciació de la riquesa que suposa la diversitat interna de la llengua.9. Interès i curiositat per la lectura i l’escriptura com a font d’informació, d’obertura al món, d’autoconeixement, de creixement personal, d’accés a la cultura i com a forma d’oci plaent.10. Valoració positiva dels moviments, les obres i els/ les autors/ es de la tradició literària com a mostres del patrimoni cultural. CRITERIS D’AVALUACIÓ1. Analitzar i sintetitzar oralment i per escrit diferents tipus de textos formals, assenyalant-ne les idees principals i les secundàries, la intenció comunicativa i aportant- hi una opinió personal.2. Redactar textos formals amb cohesió, coherència, adequació i correcció.3. Distingir i analitzar els elements que formen part del procés de comunicació i les funcions del llenguatge predominants.4. Identificar les diferents unitats lingüístiques, les seves combinacions, relacions i funcions.5. Analitzar els elements morfosintàctics i lexicosemàntics de diferents textos.6. Conjugar correctament els verbs.7. Anàlisi morfològica i sintàctica de les oracions compostes.8. Aplicar les normes ortogràfiques, morfosintàctiques i lèxiques en la correcció de textos propis i d’altri.9. Analitzar l’estructura dels mots i saber-los classificar atenent a aquesta anàlisi.10. Analitzar i interpretar textos en la varietat estàndard i en les principals varietats geogràfiques, funcionals i socials de la llengua.11. Classificar i analitzar les característiques dels textos segons la funció lingüística dominant, segons l’estructura seqüencial dominant, segons els registres i segons l’àmbit d’ ús.12. Analitzar textos literaris i relacionar-los amb les estructures de gènere i els Procediments retòrics utilitzats.13. Llegir, analitzar i comentar les obres programades, valorant-ne l’enriquiment personal que aporten.14. Conèixer i valorar l’evolució històrica de les formes i els autors més destacats del seu període.15. Contextualitzar textos literaris dins la producció de l’autor i el marc sociopolític i cultural de l’època.16. Elaborar treballs acadèmics que s’ajustin a unes normes prefixades. 43
 44. 44. 44

×