Función de nutrición celular

1,268 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Función de nutrición celular

 1. 1. CITOLOXÍA Fisioloxía celularFunción de nutrición Carmen Cid ManzanoI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense. Departamento Bioloxía e Xeoloxía.
 2. 2. ETAPAS DA NUTRICIÓN Incorporación de nutrientes Dixestión celular e exestión Metabolismo celular: - Anabolismo - Catabolismo Excreción ou eliminación de residuosI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 3. 3. INCORPORACIÓN DE NUTRIENTES: TRANSPORTE A TRAVÉS DA MEMBRANA PLASMÁTICA Transporte Difusión simple Transporte de ións ou pasivo Difusión facilitadamoléculas de pequeno tamaño Transporte activoI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 4. 4. Transporte activo: Bomba Na+/K+ Responsable do potencial de membrana da membrana plasmáticaI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 5. 5. Transporte macromoléculas, virus, bacterias, etc. - Endocitose Fagocitose Pinocitose Ver fagocitose: http://www.youtube.com/watch?v=ZmWIMxW- GkQ&feature=player_embedded#! - ExocitoseI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 6. 6. DIXESTIÓN CELULAR E EXESTIÓN Os alimentos obtidos por pinocitose ou fagocitose, deben someterse a un proceso de dixestión intracelular, que se leva a cabo nos lisosomas.Metabolismo Dixestión celular A dixestión consiste na hidrólese das macromoléculas para dar moléculas sinxelas que pasan ó citosol e introdúcense no metabolismo celular. Os productos no dixeridos son eliminados : exestión
 7. 7. METABOLISMO No metabolismo celular existen reacións de construción ou anabólicos e de destrución ou catabólicos. O metabolismo é o resultado da interacción entre ambos procesos. Os procesos catabólicos son, na súa maioría, oxidacións nas que se libera enerxía, mentras que os anabólicos son, case todos, reducións para as que se require enerxía.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 8. 8. ANABOLISMO Anabolismo autótrofo Anabolismo heterótrofoI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 9. 9. ANABOLISMO AUTÓTROFO FOTOSÍNTETICO Enerxía da luz MOLECULAS INORGÁNICAS MOLÉCULAS ORGÁNICAS Auga Glucosa Dióxido de carbono Aminoácidos Sales minerais Ácidos graxos GlicerinaI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 10. 10. ANABOLISMO AUTÓTROFO. FOTOSÍNTESE A fotosíntese é o proceso mediante o cal a partir de substancias inorgánicas sinxelas (CO2, H2O) se obteñen compostos orgánicos sinxelos, utilizando a enerxía da luz. O conxunto de procesos que teñen lugar na fotosíntese vexetal poden resumirse na seguinte ecuación: enerxía luminosa 6 CO2 + 6 H2O ----------------------> C6H12O6 + 6O2 clorofilaI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 11. 11. Fase luminosa. Ocorre na membrana tilacoidal dos cloroplastos. Nela a enerxía da luz impulsa a formación de poder enerxético, en forma de ATP, e poder reductor, en forma de NADPH2. enerxía luminosa H2O + ADP+Pi+ NADP -----------------> O2+ATP+NADPH2 clorofilaI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 12. 12. Fase oscura. Ocorre no estroma dos cloroplastos. Nela aenerxía do ATP e o NADPH, obtidos anteriormente, impulsanas reaccións para a formación de compostos orgánicos sinxelos apartir de substancias inorgánicas. CO2 Ciclo de glícidos ATP CalvinFaseluminosa NADPH2 Aminoácidos Ácidos graxos Glicerina.... Enerxía respiraciónI.E.S. Otero Pedrayo. Proteínas, graxas,, ac. nucleicos… Ourense
 13. 13. ESQUEMA DA FOTOSÍNTESE NOS CLOROPLASTOS CLOROPLASTOI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 14. 14. ANABOLISMO AUTÓTROFO. QUIMIOSÍNTESE É o proceso polo cal se forman moléculas orgánicas simples a partir de nutrientes inorgánicos, utilizando a enerxía química, procedente da oxidación de moléculas inorgánicas do medio. Este proceso realízano algunhas bacterias. ANABOLISMO AUTÓTROFO QUIMIOSINTÉTICO Moléculas Moléculas inorgánica orgánica ENERXÍA DE REACCIÓNS QUÍMICAS DO MEDIOI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 15. 15. ANABOLISMO HETERÓTROFOSon reaccións de síntese de moléculas grandes a partir demoléculas sinxelas. Permiten o crecemento, a rexeneración deestructuras ou almacenamento substancias de reserva. Nestasreaccións créanse novos enlaces químicos e, polo tanto, requiren unaporte de enerxía.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 16. 16. ANABOLISMO HETERÓTROFO ATP ADP + Pi MOLECULAS PEQUENAS MOLÉCULAS GRANDES Aminoácidos Proteínas Monosacáridos Disacáridos, Polisacáridos Ácidos graxos + glicerina Graxas Äcidos graxos+ glicerina+ Fosfolípidos Äcido fosfórico+ Alcohol Nucleótidos ADN/ARNI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 17. 17. ANABOLISMO REACCIÓN LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓ HETERÓTROFO Síntesis proteínas o traducción Unión de aminoácidos Ribosomas Sintese de ADN ou replicación Unión de Núcleo desoxirribonucleótidos Síntese de ARN ou transcripción Unión de ribonucleótidos Núcleo Síntese de polisacáridos Unión de monosacáridos Citoplasma Síntese de graxas Unión glicerina+ ácidos graxos Citoplasma Síntese de fosfolípidos Glicerina, 2 ácidos graxos e o REL ácido fosfórico Síntese de glicoproteínas Unión proteínas + glícidos RER+ A. GolgiI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 18. 18. CATABOLISMOO catabolismo consiste en reaccións de degradación da materiaorgánica para obter enerxía que se almacena en forma de moléculasde ATP. Estas moléculas de ATP máis tarde serán imprescindiblespara dar enerxía nas rutas anabólicas e noutras actividades celulares.A enerxía que non se usa disípase en forma de calor.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 19. 19. CATABOLISMO AEROBIO: RESPIRACIÓN CELULAR Proceso que consiste na oxidación completa dos nutrientes orgánicos utilizando o osíxeno. O principal nutriente orgánico que utilizan as células para obter enerxía é a glicosa. A reacción global da respiración celular é a seguinte: C6H12O6 (glicosa) + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + ATP Este proceso ten lugar en tres etapas, a primeira ocorre no hialoplasma e as dúas últimas, nas mitocondrias. Etapas da respiración celular: 1ª ) Glicolise : Ten lugar no hialoplasma 2ª ) Ciclo de Krebs : Ten lugar na matriz mitocondrial 3ª ) Cadea respiratoria : Ten lugar na membrana internaI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 20. 20. ESQUEMA RESPIRACIÓN CELULAR Hialoplasma Glicolise Cadea respiratoriaI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 21. 21. CATABOLISMO ANAEROBIO: FERMENTACIÓN Cando o catabolismo se realiza en condicións anaeróbicas, é dicir en ausencia de osíxeno, as rutas de degradación da glicosa chámanse fermentacións. O2 O2 aerobia láctica Äcido lácticoI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 22. 22. Fermentación láctica A realizan as bacterias lácticas e as células musculares cando non reciben un aporte suficiente de osíxeno. Fibras musculares estriadas Fonte:Rowland, I. (2002): Alimentos funcionales. Nuevas tendencias en Ortega, R.M. et al: Alimentos funcionales Probióticos. Madrid: PanamericanaI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 23. 23. Fermentación alcohólica Saccharomyces cerevisiae CO2 2Glucosa Ácido pirúvico Alcohol etílico Trátase dun proceso de gran importancia industrial, dependendo do tipo de levadura e da materia a fermentar dará lugar un tipo de bebida alcohólica: viño, cervexa, sidra...I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 24. 24. EXCRECIÓN Un último aspecto da nutrición celular é a eliminación das sustancias residuais xeradas no catabolismo. Éstas son fundamentalmente CO2, H2O y NH3, e son excretadas mediante os procesos de transporte a nivel da membrana.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 25. 25. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 26. 26. Departamento Bioloxía e Xeoloxía I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense.

×