Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3. recursos enerxéticos non renovables

571 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3. recursos enerxéticos non renovables

 1. 1. Enerxías non renovables Carmen Cid Manzano Ciencias para o mundo contemporáneoI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense. Departamento Bioloxía e Xeoloxía
 2. 2. Enerxías non renovables Carbón Combustibles fósiles Petróleo Gas natural Enerxía nuclear de fisiónI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 3. 3. CarbónI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense CTM. 2º Bac. Editex, páx.224
 4. 4. Uso do carbón Como combustible nas centrais térmicas* para producir electricidade. CTM. 2º Bac. McGrawHill, páx.327*As centrais térmicas tamén poden utilizar como combustible fuel-oil, gas,biomasa, etc. Animación Carbón
 5. 5. Vantaxes: - Alto poder calorífico. - É un recurso bastante abundante (reservas para 220 anos).I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 6. 6. Desvantaxes/Impactos:- Contaminación do ar ó queimarse nascentrais térmicas: libera SO2 (producechoiva ácida) e CO2 (gas de efectoinvernadoiro).- Recurso non renovable, polo que seacabará esgotando.- Impacto na paisaxe: minas a ceo aberto.- Escombreiras: formadas por estériles(productos da extracción distintos docarbón) que producen un impacto napaisaxe, contaminación do ar polo po econtaminación da auga superficial esubterránea polos lixiviados. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 7. 7. Mina de carbón (lignitos)De As Pontes de GarcíaRodríguez (A Coruña)A mina pechou no 2007I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 8. 8. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 9. 9. 6
 10. 10. Lago das Pontes http://www.youtube.com/watch?v=a3Fgf3PKV28 6
 11. 11. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 12. 12. Petróleo É unha mezcla de hidrocarburos sólidos, líquidos e gaseosos, menos densa ca auga, de cor escuro verdoso e olor repugnante. Especial petroleo: http://www.fecyt.es/especiales/petroleo/petroleo1.htmI.E.S. Otero Pedrayo. Animación Petroleo Ourense
 13. 13. Usos do petróleo O petróleo extraese en forma de cru e no ten ningunha aplicación directa. Por iso, para a súa utilización, ten que pasar por unha serie de procesos de refinado coñecidos co nome de destilación fraccionada, nos que se vai elevando progresivamente a temperatura para separar as distintas fraccións de menor a maior punto de ebullición. RefineríaI.E.S. Otero Pedrayo. Barriles de brent Ourense
 14. 14. Despois doutros tratamentos posteriores tendremos xa aptos para o consumo: - Gases licuados: butano, propano... Utilización doméstica e industrial en calefaccións e caldeiras. - Líquidos: gasolina para automóbiles (é o principal uso do petróleo); nafta e queroseno, utilizados pola industria química e como combustible para avións; gasóleos, para automóbiles e calefaccións domésticas; fuel, para producir electricidade en centrais térmicas e na industria. - Sólidos: alquitráns e betúns utilizados para asfaltar estradas e outros utilizados como fertilizantes, pesticidas, plásticos, fibras sintéticas, pinturas, mediciñas,...I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 15. 15. I.E.S. Otero Pedrayo.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 7 Ourense
 16. 16. I.E.S. Otero Pedrayo. 7 Ourense
 17. 17. Transporte: Por oleoductos e sobre todo en petroleiros.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 18. 18. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 19. 19. Vantaxes: - Presenta un alto poder calorífico. - Ten montada a infraestructura para ser utilizado. - De momento non hai un substituto mellor. Case toda a industria se move con este tipo de enerxía.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 20. 20. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense Desvantaxes/Impactos: - Contaminación da auga: accidentes dos petroleiros que producen mareas negras. Ex.: o Prestige.http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/cienciaAnimada/sites/marea/marea.htmlhttp://www.fecyt.es/especiales/vertidos/index.htm
 21. 21. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 22. 22. -Contaminación doar: liberación de CO2(gas de efectoinvernadoiro) nacombustión dosderivados dopetróleo.I.E.S. Otero Pedrayo. CTM. 2º Bac. McGrawHill, páx.328 Ourense
 23. 23. Gas natural É unha mezcla de gases: hidróxeno, metano, butano, propano,... A súa extracción é moi sinxela, polo que a súa explotación resulta económica. Adoita estar asociado a xacementos de carbón e petróleo. Animación Gas naturalI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 24. 24. Usos do gasnatural:- Uso doméstico:calefacción,cociñas,...- Uso industrial.- Nas centraistérmicas paraproducirelectricidade.- No transporte.I.E.S. Otero Pedrayo. http://www.fecyt.es/especiales/gas_natural/index.htm Ourense
 25. 25. I.E.S. Otero Pedrayo.Transporte: Ourense Por gaseoductos e licuado en barcos similares óspetroleiros.
 26. 26. I.E.S. Otero Pedrayo.Vantaxes: Ourense- Alto poder calorífico.- Menor contaminación do ar que o carbón e o petróleo, óliberar a súa combustión menos CO2. CTM. 2º Bac. McGrawHill, páx.329
 27. 27. Desvantaxes/Impactos: - A súa combustión libera CO2, (gas de efecto invernadoiro) aínda que non contaminantes sulfurados como o carbón. - No transporte por gaseoductos os impactos son menores que os do petróleo, aínda que, se hai un escape pódese liberar metano (gas de efecto invernadoiro). - Recurso non renovable.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 28. 28. Enerxía nuclear de fisión Ao dividirse unnúcleo de uranio-235,polo impacto dunneutrón, orixínanse dousnúcleos máis lixeiros elibérase enerxía eneutróns. Estes á súa vezchocan con novosnúcleos de uranio poloque se produce unhareacción en cadea quelibera gran cantidade deenerxía en pouco tempo.I.E.S. Otero Pedrayo. Animación fisión nuclear Ourense
 29. 29. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 30. 30. Que pasou en Fukushima en marzo do 2011?
 31. 31. Por que se orixinou o terremoto do Xapón o 11 de marzo de 2011 ?O noso planeta é dinámico, as placas máis ríxidas da codia terrestredesprázanse por enriba das capas máis viscosas. Cando dúas placas seseparan sae material formandose codia oceánica. Noutros bordos as placanchocan, por iso o planeta non aumenta nin diminúe de tamaño.
 32. 32. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 33. 33. A forza desatada polo terremoto é 30 veces superior ásacudida prevista no deseño e construción das centrais enXapón. O deseño dos reactores da central nuclear deFukushima non puido soportar a forza do terremoto nin aarremetida do tsunami. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 34. 34. reactor deA central de Fukushima usaba unha tecnoloxía chamadaauga en ebulición ou BWR (Boiling Water Reactor), que éa mesma das centrais españolas de Garoña e Cofrentes. Ocombustible ou núcleo do reactor quéntase dentro dunha “vasija” cheade auga e protexida por unha estrutura chamada de contención. Ocombustible alcanza ata 2.000 graos e fai ferver a auga. O vapor éconducido por tubaxes ata unha turbina que xera electricidade. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 35. 35. Reactor de auga en ebulición (BWR) 1. Núcleo do reactor é onde está o combustible, feito por pequenas pastillas de óxido de uranio encapsuladas en barras. As barras están rodeadas polo refrixerante (neste caso auga), que leva a calor para transferilo aos xeradores de electricidade.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 36. 36. 2. Os elementos de control, 5.Vasija do reactor é unhaactúan como absorbentes de especie de pota a presión,neutróns, permiten controlar de groso aceiro, capaz deen todo momento a poboación resistir grandes presións.de neutróns. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 37. 37. O vapor seco flúe entón en dirección á turbina (6) que move oxerador eléctrico (7). Tras isto o vapor que sae da turbina pasa porun condensador (9) que o arrefría obténdose novamente augaliquida, a cal é impulsada mediante bombas (8) de novo cara aointerior da “vasija” que contén o núcleo (1). I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 38. 38. Reactor de auga en ebulición (BWR)Para que o proceso sexa estable hai que controlar a presión, ovapor e a temperatura. O combustible debe estar tapado porauga para que non se sobrequente. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 39. 39. A “vasija” de presión, á súa vez, está contida na estrutura de confinamento11. Trátase dunha estrutura de aceiro e cemento de enorme grosor,deseñado para manter a radiactividad confinada en caso dunha ruptura da“vasija”. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 40. 40. Que pasou en Fukushima?Os edificios resistiron ao sismo e ao tsunami, pero se danou oabastecemento eléctrico do exterior. A central activou entón o sistemade urxencia autónomo, pero a inundación estragouno. Senelectricidade, fallaron os sistemas de refrixeración e os núcleosempezaron a sobrequentarse. Recorreuse a auga do mar para evitalo,pero non bastou. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 41. 41. Cando sobe a temperatura todos os materiais reaccionan sen control. Aaltas temperaturas o vapor oxida os metais con rapidez. As vainasdeterióranse e o combustible libera partículas radioactivas volátiles.Ademais, o proceso de oxidación libera hidróxeno, que é explosivo. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 42. 42. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 43. 43. A central de Garoña chupa 25.000 litros por segundo do río Ebro paraarrefriar o seu reactor e logo devólveos á corrente lixeiramenterecalentados. É o mesmo sistema de tubaxes que empregaba Fukushimae o Ministerio de Medio Ambiente e a a secretaría de Estado de CambioClimático ve "risco" nese sistema de Garoña, pero non pola posibilidadedun Tsunami senón por posible falta de auga en época de seca.Non período 2011-2014 prevese recortes no caudal do Ebro de ata o 18%polo efecto do cambio climático.
 44. 44. Vantaxes daenerxía nuclear:-Non se produce CO2, non haicontaminación do ar.-É unha enerxía moiconcentrada e ten, polotanto, un alto podercalorífico.- Actualmente, as reservas deuranio son grandes. Enrequecimento do uranio: http://www.elmundo.es/elmundo/2005/graficos/ago/s3/uranio.html I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 45. 45. Desvantaxas/Impactos: NON RENOVABLE OS RESIDUOS A SEGURIDADE Accidentes CONTAMINACIÓN Contaminación Terrorismo NUCLEAR radiactiva ContaminaciónI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense térmica
 46. 46. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense Animación accidente Chernobyl
 47. 47. - Accidentes nas centrais que produzcan escapes radiactivos.O accidente de Chernobyl, foi o accidentenuclear máis grave da historia. O 26 deabril de 1986, nun aumento súbito depotencia no reactor 4 da planta nuclearLenin, de Chernobyl, produciuse aexplosión de hidróxeno acumuladodentro do núcleo polosobrequentamento, durante unexperimento no que se simulaba un cortede subministro eléctrico. A planta foipechada en decembro de 2000.A probabilidade de que ocorran estesaccidentes é moi baixa, pero candoacontecen, as súas consecuencias sonmoi graves.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 48. 48. - A dificultade para eliminar os residuos radiactivos. CTM. 2º Bac. McGrawHill, páx.405Depósitos temporais en piscinas nas propias centrais. Posibles depósitos permanentesI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 49. 49. Xestión final do combustible gastadoAlmacenamento Xeológico Profundo(AGP), que consiste no confinamento docombustible gastado ou dos residuos de alta Separación e Transmutaciónactividade en formacións xeológicas estables (ST), consiste en separara gran profundidade. químicamente os elementos de longa vida do combustible gastado e transformalos en elementos de curta vida. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 50. 50. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 51. 51. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 52. 52. - O enorme custodas centrais e doseudesmantelamento.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense http://www.elmundo.es/elmundo/2006/graficos/may/s1/zorita.html
 53. 53. - O rexeitamento social que producen. Existe un debate aberto sobre o seu futuro.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 54. 54. Ver O mapa nuclear español http://www.elmundo.es/elmundo/2010/graficos/ene/s2/cementerios_nucleares.html
 55. 55. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 56. 56. Mentiras atómicas. El País 19 de xuño de 2009 I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense
 57. 57. http://www.unesa.es/graficos.htmhttp://www.unesa.es/sector-electrico/funcionamiento-de-las-centrales-electricas
 58. 58. Departamento Bioloxía e Xeoloxía I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense.

×