Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Procedemento administrativo en caso de accidente

330 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Procedemento administrativo en caso de accidente

  1. 1. XUNTA DE GALICIA SEGURO ESCOLAR CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO EN CASO DE ACCIDENTE1. Cubrir impreso de solicitude de prestación do Seguro Escolar (impreso SE-1). Esta solicitude encóntrase na páxina: www.seg-social.es no apartado prestacións e no subapartado Seguro Escolar. Débese cubrir o impreso SE-1. Imprimilo.2. Fotocopia DNI do alumno/a.3. Certificado de estar facendo o curso para o que ten dereito ao Seguro Escolar.4. Ir ao médico especialista correspondente. Este debe facer un informe no que inclúa o problema que ten e o arranxo a levar a cabo.5. O médico debe entregar factura. Esta debe ser pagada polo alumno/a.6. Unha vez feito isto, debe entregar toda a documentación mencionada (solicitude asinada polo alumno/a, fotocopia DNI, certificado de estar realizando o curso que da dereito á prestación, informe e factura do médico especialista e número de conta para a devolución da factura no que o alumno/a debe estar imcluído como titular ou autorizado) na oficina do INSS. Rúa da Piscina, s/nº - 36680 A Estrada - Telf.: 986 57 20 54 - ies.numero1.estrada@edu.xunta.es

×