Procediment eso febrer 2010

375 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
375
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Procediment eso febrer 2010

 1. 1. febrer 2010 PROCEDIMENT, DOCUMENTS I REQUISITS FORMALS DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ A L’ESO.Pre-avaluació o avaluació inicialDurant el primer trimestre es fa a tots els equips docents de l’ESO una sessió permillorar el coneixement i l’acollida dels alumnes i les alumnes i prendre decisionssobre el seu procés d’aprenentatge. D’aquesta sessió també es fa una acta querecull tots els acords presos. En el cas de 1r i 2n d’ESO es fa arribar el resultatd’aquesta pre-avaluació, per escrit, a les famílies i es prenen les mesuresnecessàries per millorar en cas de matèries que es preveu que no seran superades.A 3r i 4t, es parla amb l’alumnat implicat i es prenen també les mesures necessàriesi l’intercanvi d’informació amb les famílies .Atenció a la diversitat de l’alumnatEn primer lloc hi ha tot un paquet de mesures per respondre a les necessitats del’alumnat, que han de ser considerades com “mesures ordinàries” i que han d’estarcontemplades en les programacions de les diferents matèries: - Verificar l’adaptació dels objectius de la programació a les característiques de l’alumnat. - Preveure diverses activitats amb diferent grau de complexitat per assolir un determinat objectiu i identificar les més adequades per a cada alumne/a. - Preparar noves activitats que permetin aprendre i participar a l’aula a tot l’alumnat i incloure-les en la programació per tal de poder ser utilitzades en cursos posteriors. - Planificar mesures de reforç de les matèries si el que s’ha dit anteriorment resulta insuficient. - Avaluar prenent com a referent les opcions recollides en les programacions per aquest alumnat. - Estratègies i activitats dissenyades per a l’alumnat amb més capacitat o més facilitat en determinades matèries.En cas de ser insuficients aquestes mesures, tenim:Programa de diversificació curricular (PD): Per afavorir l’alumnat que per assolir elsobjectius i les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de graduat en ESOnecessita d’una organització de continguts i matèries del currículum diferent al’establerta amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada (aulaoberta, projectes singulars). S’apliquen a partir de 3r d’ESO o bé de 2n d’ESO si jaha repetit un curs. Durada d’un o dos cursos. L’avaluació dels procés d’aprenentatged’aquests alumnat, com la de la resta, ha de ser contínua i diferenciada segons elsdiferents àmbits, projectes interdisciplinaris i matèries del programa.Programes de diversificació curricular específics per a alumnes amb inadaptació almedi escolar i risc d’exclusió social. Correspondria a les unitats d’escolaritzaciócompartida (UEC) 1
 2. 2. febrer 2010Pla individualitzat (PI): Per l’alumnat que requereix unes mesures extraordinàries:canvis en el currículum, suport extern personal i material (logopeda, ...) o bé unsmitjans d’avaluació diferents. Així doncs caldrà un pla individualitzat per aquellalumnat que: - per el seu progrés siguin insuficients les adaptacions incorporades a la programació ordinària i les mesures de reforç o ampliació que responen a les mesures de tractament de la diversitat abans esmentades. - S’hagi incorporat als sistema educatiu a Catalunya en els dos últims cursos escolars, o tres en casos justificats, i que assisteixi un nombre determinat d’hores a l’aula d’acollida del centre. Pel seu caràcter temporal, tindrà una revisió trimestral. - Simultanieja l’ESO amb estudis de música o dansa i sol·liciti de no cursar les matèries optatives i/o educació física i/o música. Consistirà en la convalidació o el reconeixement d’aquestes matèries.Reforç i recuperacions al llarg del cursPer tal de garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per prosseguir elprocés educatiu amb èxit, quan durant el procés d’avaluació contínua es detecti quel’alumnat no progressa adequadament, s’han d’establir les mesures pertinents dereforç educatiu i la realització d’activitats de recuperació.Sessions d’avaluació contínua (trimestrals): Han de servir per intercanviarinformació i prendre decisions sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat.Es fan 3 sessions d’avaluació contínua a l’any coincidint amb el calendari trimestralaprovat. En aquestes sessions hi participa el professorat que forma l’equip docentque es reuneix al llarg del curs cada setmana. Hi pot participar també professoratamb funcions de coordinació pedagògica o bé que tinguin una intervenció en elprocés d’ensenyament –aprenentatge de l’alumnat.En cas de desdoblaments o professorat que imparteix la seva matèria a algun grup,però no assisteix a aquestes reunions, és el professor o professora d’aquella matèriaque està a l’equip el responsable d’aportar la informació corresponent per poder ferel seguiment de tot l’alumnat del nivell.El professorat que imparteix MO, a més d’introduir les qualificacions al SAGA, faràarribar al coordinador/a els comentaris que consideri oportuns del grups i delsdiferents alumnes. Aquesta informació és molt important especialment en el cas deles MO especifiques de 4t ESO que tenen un pes important en el currículum del’alumnat. En el cas de MO quadrimestrals cal tenir present que quan s’introdueix laqualificació de la 1ª avaluació, aquesta és orientativa doncs la definitiva nos’introduirà fins a la 2ª avaluació. El mateix succeeix amb les corresponents al 2nquadrimestre que serà orientativa en la 2ª avaluació i la definitiva en la 3ª avaluació. 2
 3. 3. febrer 2010El professorat que imparteix “Alternatives a l’ensenyament de la religió catòlica” hade posar una qualificació trimestral i, si ho considera necessari, fer arribar a lapersona tutora del grup comentaris respecte al desenvolupament de les activitats,actitud de l’alumnat, etc...En les actes de les sessions d’avaluació realitzades al llarg del curs hi ha d’haverconstància expressa dels resultats obtinguts per l’alumnat en les activitats derecuperació d’avaluacions del mateix curs que haguessin quedat suspeses i de larecuperació de matèries pendents de cursos anteriors. Aquestes qualificacions, si éspossible, s’han d’introduir al SAGA abans de la sessió d’avaluació.De cada sessió d’avaluació la persona tutora del grup aixeca acta del seudesenvolupament, fent constar els acords presos que requereixen l’actuació d’algunmembre de l’equip, del tutor o tutora, canvis pel que fa a les mesures de tractamentde la diversitat aplicades, etc. El format d’aquests document l’ha de decidir el propicentre (model ja existent). En la part de l’acta que recull els resultats de cadaalumne o alumna (SAGA) han de constar aquelles mesures d’atenció a la diversitatque suposen una adaptació del currículum utilitzant la codificació següent1 : AA: Adaptació curricular a l’aula ordinària. EE: escolarització compartida amb un centre d’educació especial. EC: escolarització compartida amb altres tipus de centres. MC: mesures de recuperació. MR: mesures de reforç. PD: programes de diversificació curricular. PI: pla individualitzat. –: l’alumne no ha estat objecte de cap adaptació.De l’alumnat amb PI que cal revisar cada trimestre caldrà omplir l’apartatcorresponent als seguiment del treball a l’aula ordinària i les propostes pel trimestresegüent i fer-ho arribar a la CAD.Aquestes actes han d’anar signades pel professorat que forma part de l’equip docentdel nivell, indicant la matèria que imparteix i el seu nom i cognom.Pel que fa als butlletins o informes d’avaluació que s’han de presentar a les famílies,cal revisar i assegurar que fan menció expressa de la recuperació d’avaluacions delmateix curs que haguessin quedat suspeses i de la recuperació de matèriespendents de cursos anteriors, d’acord amb l’ordenació que estableix el Departamentd’Educació.1 Pendent d’elaborar una concreció de les diferents mesures que s’apliquin i de les frases genèriquesper descriure la mesura. 3
 4. 4. febrer 2010Equip docent:Pel que fa a les sessions d’avaluació contínua trimestrals, ens referim a l’equipdocent que està constituït amb aquesta finalitat. En el cas de les sessionsd’avaluació final, serà tot el professorat que imparteix matèries a cada alumne oalumna el que constituirà l’equip docent que, coordinat pel professor o professoraque exerceixi la tutoria, actua com a òrgan col·legiat en el procés d’avaluació i enl’adopció de les decisions corresponents. Les decisions s’han de prendre perconsens i, en cas de no ser possible, per majoria. Cada professor té un vot,independentment de les matèries que imparteixi. En cas d’empat és el vot del tutor otutora que dirimeix.Resultats de l’avaluació contínuaEn la darrera avaluació ordinària del curs escolar l’equip docent ha de valorar elsresultats obtinguts per l’alumnat en aquests període, tant pel que fa alsensenyaments d’aquest darrer període com a les activitats o proves de recuperaciód’avaluacions anteriors. A partir d’aquest conjunt de dades d’avaluació, elprofessorat de cada matèria ha d’otorgar a cada alumne o alumna una qualificaciófinal d’avaluació contínua, tenint en compte els criteris d’avaluació de cada matèria.Aquesta qualificació serà E, N, B, S o I, i anirà acompanyada d’una qualificaciónumèrica entera2 I: 1,2,3,4; S:5; B:6; N: 7,8; E:9,10.Abans de l’inici del període d’activitats extraordinàries, les famílies han de rebreinformació dels resultats d’aquesta qualificació final d’avaluació contínua i de lesactivitats que es proposen a l’alumnat durant el període d’activitats extraordinàriesde recuperació o de millora.Activitats extraordinàries d’avaluacióEl centre programarà el període durant el qual es faran les activitats extraordinàriesde recuperació o de millora dels resultats obtinguts al llarg del curs, sense prejudicique es torni a valorar el que ja s’ha fet durant el curs.El format d’aquestes activitats extraordinàries (proves, treballs, presentacions, etc.)han d’estar dissenyades prèviament pel departament didàctic corresponent quetambé serà el responsable de qualificar-les, d’acord amb la programació delscurrículums dels quals són responsables. Aquestes activitats no tenen perquè tenirel mateix format per a tot l’alumnat.Les activitats de recuperació no són de suficiència. Atès que són complement del’avaluació contínua, cada departament didàctic ha d’establir quina part de la matèriaha d’acreditar cada alumne/a i establir com la qualificació obtinguda en les activitatsextraordinàries incideix en la qualificació final.2 L’arrodoniment es farà per aproximació, és a dir que si la 1ª xifra decimal és 1, 2, 3 o 4, aquestas’eliminarà i en cas de ser 5, 6, 7, 8 o 9 s’incrementarà el nombre enter en una unitat. 4
 5. 5. febrer 2010Com a resultat de les activitats de millora, l’alumne/a pot mantenir o pujar laqualificació obtinguda en l’avaluació continua , però en cap cas pot empitjorar-la.Avaluació final de cursLes avaluacions finals a l’educació secundària obligatòria s’han de fer en cadascundels quatre cursos de l’etapa. Després de les activitats extraordinàries d’avaluaciól’equip docent s’ha de reunir en sessió d’avaluació final de curs per, a partir de lesqualificacions obtingudes, decidir quin alumnat passa de curs.El professor/a de cada matèria ha d’atorgar a cada alumne o alumna una qualificaciófinal de curs, tenint en compte els criteris d’avaluació de cada matèria. Aquestaqualificació final no pot ser inferior a la qualificació final d’avaluació contínua.En cas que algunes matèries s’hagin impartit agrupades en àmbits de coneixement,en les actes d’avaluació finals haurà de constar una qualificació específica de cadamatèria.En els tres primers cursos de l’etapa, per a cada alumne/a l’equip docent had’atorgar una qualificació del bloc de matèries optatives. Aquesta qualificació s’had’obtenir com a mitjana aritmètica arrodonida fins a les unitats de la qualificació deltreball de síntesi, d’una banda, i de la qualificació aportada pels professors de lesmatèries optatives cursades per l’alumne/a al llarg del curs3, de l’altra. En les actesfinals s’inclou un apartat “Global optatiu” entre les matèries de l’alumne/a, apartatque recull les qualificacions del treball de síntesi, de les matèries optatives i de lesactivitats alternatives. La qualificació obtinguda en l’ensenyament de la religió nos’ha de tenir en compte per calcular mitjanes.En el cas de 4t curs, les actes també inclouen un apartat “Global optatiu” entre lesmatèries de l’alumne o alumna. Aquesta qualificació s’ha d’obtenir a partir de laqualificació del projecte de recerca, d’una banda, i de la qualificació de les activitatsalternatives a la religió de l’altra. En cas que l’alumne/a hagi cursat la matèria dereligió, la qualificació “Global optatiu” de 4t curs es compon únicament de laqualificació del projecte de recerca.A les sessions d’avaluació finals de curs s’hi pot incorporar, amb veu però sense vot,un membre de l’equip directiu a fi de garantir la coherència dels processosd’avaluació entre els diferents grups del centre.Qualificacions. Càlcul de qualificació mitjana d’un cursLes qualificacions que cal usar per expressar els resultats de l’avaluació de tots icadascun dels alumnes en tots els documents d’avaluació de caràcter oficial són:excel·lent (E), notable (N), bé (B), suficient (S), insuficient (I). Es consideraqualificació negativa l’insuficient; les altres es consideren totes positives.3 El resultat de l’avaluació de les alternatives a l’ensenyament de la religió catòlica entra en el bloc de MO. Lamatèria de religió és avaluable però el resultat no entra en el càlcul de qualificacions 5
 6. 6. febrer 2010Aquestes qualificacions han d’anar acompanyades d’una qualificació numèricaentera, en una escala d’u a deu, amb les correspondències següents: Insuficient: 1,2, 3 o 4; Suficient: 5; Bé: 6; Notable: 7 o 8; Excel·lent: 9 o 10 i han de constar en totsels documents d’avaluació de caràcter oficial.La nota del global optatiu a 1r, 2n i 3r d’ESO, s’obté assignant el 50% a la nota deltreball de síntesi i el 50% a la nota assignada al conjunt de matèries optatives, queinclouen les activitats alternatives a la religió. En el cas de 4t d’ESO la nota delglobal optatiu s’obté assignant el 70% a la nota del projecte de recerca i el 30% a lanota assignada a les activitats alternatives a la religió.La qualificació mitjana de curs és la mitjana aritmètica de les matèries comunes,comptant el global optatiu com a una matèria més, arrodonida a un decimal4.Pas de cursEn finalitzar cadascun dels cursos de l’etapa i com a conseqüència del procésd’avaluació, l’equip docent, en la sessió d’avaluació final de curs, ha d’adoptar lesdecisions corresponents sobre el pas de curs de cada alumne o alumna, tenint encompte la seva evolució general en relació amb les competències bàsiques il’assoliment dels objectius corresponents a les diferents matèries.L’alumne/a passa al curs següent quan ha superat els objectius de les matèriescursades o té qualificació negativa en dues matèries com a màxim. Ha de repetircurs si té avaluació negativa en tres matèries o més. La qualificació del bloc de MOes considerarà com una matèria en el cas de 1r, 2n i 3r curs. Excepcionalment,l’equip docent pot decidir el pas al curs següent d’un alumne/a amb tres matèriessuspeses quan l’equip consideri que això no li ha d’impedir seguir amb èxit el curssegüent, que té expectatives favorables de recuperació i que aquest pas de cursbeneficiarà la seva evolució personal i acadèmica. Estaríem parlant d’alumnat que: - Té moltes faltes d’assistència justificades (malaltia, desplaçaments obligats, altres,...) o - Ha assolit les competències bàsiques des de les matèries instrumentals o - Té expectatives de superar el curs següent aplicant mesures de reforç que no s’han aplicat en el curs que finalitza.Aquesta decisió requereix el vot favorable de la majoria dels membres de l’equipdocent presents en la sessió. En cas d’empat, el vot del tutor o tutora serà diriment.Per fer efectives les decisions sobre el pas de curs de l’alumnat, excepcionalment,de manera raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, l’equip docent potacordar la superació d’alguna matèria, tenint en compte la maduresa, les actituds iels interessos de l’alumne/a, l’anàlisi global dels seus aprenentatges i lespossibilitats de recuperació i de progrés en els cursos posteriors. Per prendreaquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim de dos terços dels membres del’equip docent presents en la sessió. La qualificació d’aquestes matèries serà desuficient i s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un asterisc “S*” i la qualificaciónumèrica corresponent (5).4 es farà l’arrodoniment per aproximació. 6
 7. 7. febrer 2010L’equip docent pot decidir el pas de curs d’un alumne o alumna tot i tenir més de tresmatèries no superades, ja sigui d’acord amb el pla individualitzat de l’alumne/a o perimpossibilitat legal de repetir. Dins aquest perfil es pot incloure també aquellalumnat absentista greu, amb derivació a l’OME, que no procedeix la seva baixadefinitiva. L’equip docent farà la justificació escrita del pla individualitzat que reculliaquesta problemàtica. Les qualificacions corresponents seran “I” (acompanyada dela qualificació numèrica -1,2,3,4- que correspongui) i a la casella d’accés al curssegüent s’indicarà “SD” (accedeix al curs següent d’acord amb el pla individualitzataplicat, tot i no haver superat el curs actual, per continuar amb el pla) o “SL”(accedeix al curs següent per impossibilitat legal de repetir). Aquest procediment depromoció al curs següent no comporta necessàriament la modificació de capqualificació de matèria per part de l’equip docent. Tot i així, en el cas que l’equipdocent decideixi modificar alguna qualificació de matèria pot fer-ho com en la restade casos.L’alumne/a que en finalitzar el curs escolar no compleixi els requisits per passar decurs ha de romandre un any més en el mateix curs. Es pot repetir el mateix curs unsol cop, i dos cops com a màxim dins l’etapa. Excepcionalment es pot repetir doscops el quart curs si no se n’ha repetit cap en cursos anteriors de l’etapa. En tots elscasos caldrà establir un pla específic personalitzat, orientat a superar les dificultatsdetectades en el curs anterior. La justificació escrita d’aquest pla específic ha dequedar feta per l’equip docent que proposa la retenció.L’alumnat té dret a cursar l’educació secundària obligatòria en els centres ordinarisfins als divuit anys complerts en l’any natural en què finalitza el curs.Mesures de suport i reforç en el pas de cursL’equip docent ha d’establir mesures de reforç i suport en la programació del curssegüent per a l’alumnat que passi de curs sense haver superat totes les matèries,mesures que no poden consistir simplement en la superació d’una prova. Aquestesmesures s’han d’adoptar tant si les matèries tenen continuïtat en el curs següentcom si no, si bé aquest fet és rellevant a l’hora de definir les activitats concretesadreçades a l’alumnat5. Aquestes mesures han d’estar definides per cadadepartament i s’ha d’informar a l’alumnat i les famílies del seu plantejament.Els alumnes que no passin de curs han de tenir un pla específic personalitzat,orientat a superar les dificultats detectades en el curs anterior. La justificació escritad’aquest pla ha de quedar feta per l’equip docent que proposa la retenció.Si l’equip docent hagués decidit que algun alumne/a amb necessitats educativesespecífiques seguís un pla individualitzat, serà escolaritzat en el curs i grup que,5 Els departament responsables d’aquelles matèries que formen part del curriculum optatiu de 4t curs,hauran de fer el seguiment de l’alumnat que es trobi en aquestes circumstàncies i establir elsmecanismes de recuperació que considerin adients, així com en el cas de Música, Visual i Plàstica iCiutadania en altres nivells. 7
 8. 8. febrer 2010atenent la proposta educativa que se li formuli, s’hagués determinat en el placorresponent.Dels cursos en què l’alumne/a segueixi un pla individualitzat, cal deixar-neconstància en l’historial acadèmic de l’alumne/a, en la part de l’acta que recull elsresultats de cada alumne/a (SAGA) . Dels plans individualitzats, un cop aprovats perla CAD, es deixarà una còpia en l’expedient de l’alumne/a.Superació de l’etapa i títol de graduat en educació secundària obligatòriaEn el quart curs, en la sessió d’avaluació final, l’equip docent ha de decidir sobrel’acreditació de l’etapa. L’alumnat que en finalitzar l’educació secundària obligatòriahagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa obté el títol degraduat/graduada en educació secundària obligatòria.L’alumnat que hagi superat totes les matèries de l’etapa obté el títol degraduat/graduada en educació secundària obligatòria. L’equip docent, considerant lamaduresa de l’alumne/a i el seu grau d’assoliment de les competències bàsiques,així com les seves possibilitats de progrés, pot decidir que un alumne o alumna queté una o dues i, excepcionalment, tres matèries no superades, obtingui el títol. Perprendre aquesta decisió cal el vot favorable de la majoria dels membres de l’equipdocent presents. En qualsevol cas, per obtenir el títol de graduat/graduada eneducació secundària obligatòria cal haver assolit la capacitat d’utilitzar normalment icorrectament les dues llengües oficials a Catalunya. La manera en que aquestadecisió es concreta en l’acta de qualificacions finals de 4t curs és que en lesmatèries no superades hi apareix la qualificació “I” (acompanyada de la qualificaciónumèrica -1,2,3,4- que correspongui) i a la casella de superació de l’etapa s’indica“SI”. Aquesta decisió de superació de l’etapa no comporta la modificació de capqualificació de matèria per part de l’equip docent.Per fer efectives les decisions sobre superació de l’etapa, excepcionalment, demanera raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, l’equip docent potacordar la superació d’alguna matèria, tenint en compte la maduresa, les actituds iels interessos de l’alumne/a, l’anàlisi global dels seus aprenentatges i lespossibilitats de progrés en estudis posteriors. Per prendre aquesta decisió cal el votfavorable d’un mínim de dos terços dels membres de l’equip docent presents en lasessió. Aquesta decisió és independent de la que s’ha tractat en el paràgraf anterior,atès que l’equip docent pot modificar alguna qualificació sense que aquest fet tinguia veure amb la superació de l’etapa. En aquests cas, la qualificació modificada de lamatèria en l’acta de qualificacions de 4t curs serà “S*”, és a dir la qualificació desuficient acompanyada d’un asterisc, i amb la qualificació numèrica corresponent (5)al costat. S’ha d’informar molt bé a les famílies i alumne/a en aquests casos per tald’ajudar-los a fer una bona elecció, si s’escau, de possibles estudis posteriors.Per l’alumnat nouvingut que assisteixi a l’aula d’acollida del centre, s’aplicaran elsmateixos criteris de promoció, tenint en compte que els criteris d’avaluació hand’estar plantejats d’acord amb els objectius proposats en el seu PI que, en el cas del4t curs de l’ESO, han d’incorporar objectius i actuacions de caire orientador. 8
 9. 9. febrer 2010Per a l’obtenció del títol, l’avaluació de l’alumnat que cursi un programa dediversificació curricular ha de tenir com a referent l’assoliment de les competènciesbàsiques i els objectius de l’etapa, i també els criteris d’avaluació específics delprograma.A l’alumnat que no obtingui el títol de graduat/graduada en educació secundàriaobligatòria se li ha d’expedir un certificat d’escolaritat, on han de constar els anysd’escolarització, les matèries cursades i les qualificacions obtingudes.El centre ha d’organitzar anualment proves per superar les matèries pendentsd’avaluació positiva per a aquells alumnes que no hagin obtingut el títol de graduaten educació secundària obligatòria i hagin superat l’edat màxima de permanència al’etapa (18 anys). S’hi poden presentar, en els dos anys següents a la finalitzaciódels estudis, alumnes amb un màxim de cinc matèries pendents d’avaluació positiva.El diferents departaments faran el disseny de les proves i establiran els criteris decorrecció i avaluació de les proves. La convocatòria es farà d’acord amb la resolucióoficial.Càlcul de la qualificació mitjana de l’ESODe cada alumne/a que hagi superat l’etapa se n’ha de calcular la qualificació mitjana,que s’obté com a mitjana aritmètica de les qualificacions mitjanes dels quatre cursosde l’etapa, que s’han de calcular amb una xifra decimal aplicant l’arrodoniment comen la resta de càlculs de qualificació. És de suposar que les possibles recuperacionsde matèries inicialment suspeses, s’han tingut en compte en calcular la mitjana delstres primers cursos de l’ESO. Si no és així s’hauran de tenir en compte en calcular laqualificació mitjana d’ESO.Per a l’alumnat que ha obtingut el títol de graduat/graduada en educació secundàriaobligatòria (GESO), la qualificació mitjana ha de ser com a mínim de 5. Si delscàlculs realitzats en fer la mitjana de l’ESO en resultés una mitjana inferior a 5, lamitjana de l’ESO que se li assignarà a l’alumne/a serà 5.Participació de l’alumnat i les famíliesPer tal de garantir el dret de les famílies a participar en el procés educatiu dels seusfills i filles i millorar-ne la qualitat, el professorat corresponent ha d’informar l’alumnati les seves famílies dels criteris d’avaluació generals del centre i dels de cadamatèria, així com de les estratègies de recuperació. En les reunions d’inici de cursde cada nivell es faran arribar a les famílies els criteris generals i des de cadamatèria es farà per escrit la presentació del curs a l’alumnat amb els continguts,criteris d’avaluació, etc... 9
 10. 10. febrer 2010L’alumnat, o els seus pares, mares o representants legals, té dret a sol·licitar alprofessorat aclariments respecte de les qualificacions d’activitats d’aprenentatge,dels informes derivats de les sessions d’avaluació trimestral i de les qualificacionsfinals atorgades per l’equip docent, i també pot formular reclamacions sobreaquestes qualificacions finals d’acord amb el procediment establert pel Departamentd’Educació6.Orientació final d’etapaEn finalitzar l’educació secundària obligatòria, en el butlletí de notes, s’orientarà al’alumne o alumna sobre les opcions més adequades per al seu futur acadèmic iprofessional. El contingut d’aquesta orientació ha de tenir caràcter confidencial i elseu contingut no pot ser prescriptiu.Comunicació amb les famíliesEl centre ha d’establir comunicació periòdica amb els pares, mares o representantslegals de l’alumnat, per tal de mantenir-los informats del procés de l’ensenyament,de l’aprenentatge i de l’avaluació. Aquesta comunicació, en el nostre centre esconcreta en: - Informes escrits. Es fa arribar a les famílies els butlletins de qualificació trimestrals, el corresponent a la pre-avaluació (en el cas de 3r i 4t es comunica a l’alumnat), el butlletí de qualificació final de curs, així com els diferents comunicats que es fan mitjançant l’agenda i que permeten un seguiment puntual. - Entrevistes individuals. Com a mínim es fa una al llarg de cada curs escolar. - Reunions col·lectives. Es fa una a l’inici de cada curs i també en el cas d’activitats específiques que requereixen una informació específica (Treballs de síntesi, viatges final de curs, orientació a 3r i 4t, ....)Altres procediments i documentació que implica directament al professoratSignatures: Les signatures de tots els documents oficials de l’avaluació han de serautògrafs i a sota hi ha de constar el nom i cognoms dels signants.Actes d’avaluació finals: Es consideren actes d’avaluació aquell document que recullels acords, propostes, valoracions, ... que es fan durant la sessió d’avaluació i tambéels llistats (SAGA) amb tot l’alumnat i les qualificacions així com altres informacions ique un cop introduïdes les rectificacions sorgides en la sessió d’avaluació donen llocals butlletins de qualificacions i a l’expedient acadèmic de cada alumne/a. En lesactes d’avaluació final que es fan directament al SAGA cal assegurar-se que hi6 existeix un document de Centre que recull el procés a seguir. 10
 11. 11. febrer 2010consta tota la informació que desprès constarà en l’expedient acadèmic de cadaalumne/a: - Qualificació matèries del curs. - Matèries nos superades de cursos anteriors. - Atenció a la diversitat (hi ha una casella específica en la graella de qualificacions): S’ha de fer constar si l’alumne ha estat objecte d’alguna adaptació del currículum. Cal aplicar la codificació següent: PD: programes de diversificació curricular. PI: pla individualitzat. EE: escolarització compartida amb un centre d’educació especial. EC: escolarització compartida amb altres tipus de centres. –: l’alumne no ha estat objecte de cap adaptació. - Accés al curs següent: cal expressar-ho amb la codificació següent: SI: accedeix al curs següent en haver superat el curs. SL: accedeix al curs següent per impossibilitat legal de repetir (aquesta opció no és possible a 4t curs). SD: accedeix al curs següent d’acord amb el pla individualitzat aplicat, tot i no haver superat el curs actual, per continuar amb el pla. NO: no accedeix al curs següent. - Proposta atenció específica: en aquesta casella s’ha de fer constar la proposta d’atenció específica que l’equip d’avaluació formula per al curs següent, d’acord amb la codificació abans esmentada (PD, PI, EE, EC, –) o PQPI si es proposa que l’alumne/a cursi un programa de qualificació professional inicial. - En el cas de 4t a la casella de superació d’etapa cal fer constar “si” o “no”. - En el cas de final d’etapa la proposta per l’expedició del títol de graduat/graduada en ESO,.)Les actes d’avaluació finals les ha de signar tot el professorat que forma l’equipdocent (tot el que ha impartit les diferents matèries a aquell grup), i ha de tenir elvistiplau del director o directora del centre.Informe personal per trasllat: En cas de trasllat a un altre centre sense haver conclòsel curs, s’ha d’emetre un informe personal on s’ha de fer constar la informaciórecollida de l’equip docent necessària per a l’adequada continuïtat del procésd’aprenentatge. Com a mínim, s’hi han de consignar els elements següents: - Resultats parcials de l’avaluació, en cas que ja hagi tingut lloc alguna sessió d’avaluació. - Aplicació, si escau, de mesures educatives complementàries de reforç i suport, així com dels plans individualitzats aplicats. - Totes les observacions que es consideren oportunes sobre el progrés general de l’alumne/a.Butlletins de qualificacions - Trimestrals: Es lliurarà l’original a cada alumne/a i caldrà que en retorni la part de baix degudament signada per la família (pare, mare o representant legal). Es farà constar les faltes d’assistència no justificades i, si s’escau algun comentari respecte al seguiment de l’alumne/a. - Final de curs: Es lliurarà l’original d’avaluació final contínua i caldrà que en retorni la part de baix degudament signada. Un cop fetes les sessions 11
 12. 12. febrer 2010 d’avaluació de final de curs, es lliurarà el butlletí d’avaluació final de curs a cada alumne o alumna per que sigui lliurat a les famílies. La informació contindrà: o Qualificacions obtingudes per l’alumne/a en les diverses matèries del curs i, si s’escau, la recuperació de matèries d’altres cursos. o La decisió respecte a l’accés al curs següent o la superació de l’etapa i, si s’escau, les mesures previstes per a l’assoliment dels objectius educatius (plans individualitzats, mesures de reforç,..) o Si s’escau, també es farà arribar juntament amb el butlletí de qualificacions, les indicacions respecte a activitats que l’alumne/a hauria de realitzar durant el període de vacances.Full de seguiment acadèmic (pendent de disseny): Aquests document ha de serdissenyat de manera autònoma per cada centre i segons la normativa: - La persona tutora ha de disposar d’un full de seguiment acadèmic de cada alumne/a, en el qual haurà de fer constar les observacions pertinents respecte al seu procés d’aprenentatge. - Els fulls de seguiment acadèmic s’han de conservar en el centre fins que l’alumne/a finalitzi l’escolarització. Les persones tutores han de guardar aquests informes i posar-los a disposició dels altres professors de l’alumne/a.Custòdia de documentacióTots els documents oficials de l’avaluació s’han de conservar en el centre adisposició de la Inspecció d’Educació per a possibles comprovacions. També, ambaquesta finalitat, cal mantenir en el centre fins a l’inici del curs següent (30 desetembre) el material que hagi pogut contribuir a atorgar la qualificació en l’avaluacióextraordinària i els documents de registre de l’avaluació continuada. L’alumnat ha deconservar fins a final de curs el material que se li lliuri i que hagi contribuït a la sevaavaluació continuada (proves escrites, treballs, quaderns de pràctiques, etc.) pergarantir el dret de revisió de qualificacions.Aquest document s’ha elaborat a partir de:DECRET: EDU/ 143/2007, de 26 de juny, pel qual sestableix lordenació dels ensenyamentsde leducació secundaria obligatòria.ORDRE: EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i elsdocuments i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.Resposta a diverses consultes feta per part de la Direcció General de l’EducacióBàsica i el Batxillerat del 24 de novembre de 2008.D’acord amb la Resolució relativa a l’organització i funcionament del centres públicsd’educació secundària per el curs 2009-2010 12
 13. 13. febrer 2010Terrassa, 13 d’octubre del de 2009Revisat, febrer 2010 13

×