Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xerrada Orientació Acadèmica 2016

463 views

Published on

Xerrades adreçada a les famílies.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Xerrada Orientació Acadèmica 2016

 1. 1. ORIENTACIÓ ACADÈMICA
 2. 2. Atur a Catalunya (2015) Sense estudis 8.835 1 % Educació primària 83.358 13 % ESO 381.520 62 % CFGM 55.022 9 % CFGS 38.244 6 % Estudis universitaris 49.640 8 % Total 633.871 (23,85 % població) 16 a 24 anys 53,88 % 25 a 54 anys 21,81 % 54 anys o més 18,00 %
 3. 3. SORTIDES ACADÈMIQUES Quina informació cal tenir present per poder triar: 1. Capacitats i aptituds del fill/a 1. Nivell acadèmic 2. Motivació i hàbits d’estudi o treball 2. Coneixement de les sortides acadèmiques i professionals 3. Preferències del fill/a
 4. 4. SISTEMA EDUCATIU ACTUAL
 5. 5. BATXILLERAT ESTUDIS: Teòrics i adreçats a estudis posteriors (Universitat o CFGS) Ensenyament no-obligatori 2 cursos: 1r i 2n BATXILLERAT Escolarització màxima de 4 anys L'alumne/a escull modalitat al començament del BATXILLERAT Pot canviar de modalitat al passar a 2n Batxillerat Disseny curricular: 1r Batxillerat 2n Batxillerat MATÈRIES COMUNES 13 hores 13 hores MATÈRIES MODALITAT 16 hores 16 hores Tutoria 1 hora 1 hora Treball de recerca
 6. 6. BATXILLERAT MODALITATS DE BATXILLERAT •Ciències i Tecnologia •Humanitats i Ciències Socials •Arts (IES MILÀ i FONTANALS – VILAFRANCA) AVALUACIÓ Les qualificacions són de l’1 al 10 sense decimals 1r Batxillerat 2n Batxillerat 1r T 2n T 3r T Curs 4t T 5è T 6è T Curs
 7. 7. Matèries comunes Matèria 1r curs 2n curs CATALÀ 2 hores 2 hores CASTELLÀ 2 hores 2 hores ANGLÈS 3 hores 3 hores FILOSOFIA I CIUTADANIA 2 hores CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI 2 hores EDUCACIÓ FÍSICA 2 hores HISTÒRIA 3 hores HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 3 hores
 8. 8. Matèria comuna d’Opció segons el Batxillerat CIÈNCIES i TECNOLOGIA: Matemàtiques I i II HUMANITATS : Llatí I i II CIÈNCIES SOCIALS : Matem. Aplicades CS I i II ARTS : Història de l’art (1r Bat) Fonaments de l’art (2n Bat)
 9. 9.   Matèries modalitat i específiques hores Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials 4 h Física I Ciències de la Terra I Història món contemporani 4 h Química I Tecnologia Industrial I Literatura Castellana (4 h) Francès I (2 h) Sociologia (2h ) 4 h Biologia I Dibuix Tècnic I Literatura Universal Economia d'empresa I 1r Batxillerat (Itineraris proposats per l’Inter) Cal escollir 3 matèries, 2 han de ser de la modalitat de Batxillerat escollida i la 3a podeu optar per qualsevol altra sempre que no sigui dins la mateixa franja horària de les anterior.
 10. 10.   Matèries modalitat i específiques hores Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials 4 h Física II Geologia Història de l’Art Francès II (2 h) Psicologia (2h ) 4 h Química II Tecnologia Industrial II Geografia Geografia 4 h Biologia II Dibuix Tècnic II Hª de la Filosofia Economia d'empresa II 2n Batxillerat (Itineraris proposats per l’Inter) Cal escollir 3 matèries, 2 han de ser de la modalitat de Batxillerat escollida i la 3a podeu optar per qualsevol altra sempre que no sigui dins la mateixa franja horària de les anterior.
 11. 11. Passar de 1r a 2n de Batxillerat • Caldrà la qualificació positiva amb 2 excepcions com a màxim. • Amb més de 4 només existeix l'opció de repetir (1r de Batxillerat) o fer un (CFGM) • Amb 3 o 4 existeixen dues possibilitats: •Repetir el curs complet (1r Batxillerat), renunciant a les matèries aprovades en el curs anterior. •Matricular-se de les matèries pendents de (1r Batxillerat).
 12. 12. Per obtenir el títol de Batxillerat - Caldrà tenir 1r i 2n amb qualificació positiva de totes les matèries. - Qualificació Final de BATXILLERAT = Mitjana aritmètica de totes les matèries de 1r i 2n (90 %) + Treball de recerca (10%) Treball de recerca -Treball escrit adequat al nivell dels alumnes. -Temps de realització: de febrer a desembre (part escrita) -Avaluació - Feina constant i metòdica (4 punts) - Implicació i coherència del treball (4 punts) - Exposició oral (2 punts)
 13. 13. SORTIDES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS     - Accés als GRAUS UNIVERSITARIS amb el títol de Batxillerat (Prèvia superació de les P.A.U.)         - Accés als CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR amb el títol de Batxillerat   - Accés al MÓN LABORAL (Oposicions a entitats públiques)
 14. 14. PROVA PER L'ACCÉS A L’UNIVERSITAT (P.A.U.) Prova general (obligatòria) 1.Exercici llengua catalana i literatura 2.Exercici llengua castellana i literatura 3.Exercici llengua estrangera 4.Exercici Història o Història de la Filosofia 5.Exercici d’una matèria de modalitat de 2n Batxillerat Durada: 1 hora i mitja per a cada exercici Qualificació: mitjana aritmètica dels 5 exercicis
 15. 15. Superació de la PAU Mitjana aritmètica exercicis fase general: ≥ 4 Nota d’accés: 60 % nota batxillerat 40 % nota fase general Resultat final: ≤ 5 Validesa indefinida
 16. 16. Prova específica (voluntària) 1. Exercicis de matèries de modalitat de 2n Batxillerat  (llevat de l’escollida en la prova general) 2. Cada estudiant construeix el seu patró de prova 3. Qualificació per matèria ≥ 5 Nota d’admissió en funció dels estudis a cursar Nota: 0,6 NMB + 0,4 QFG + a*M1 + b*M2 M1, M2 = dues millors qualificacions matèries modalitat a, b = paràmetres ponderació (0,1 – 0,2)
 17. 17. PAULA FG FE CS Ll. Cat. 7 Química 6,5 0,2 1,3 Ll. Cast. 5,5 Física 4,5 0,2 Anglès 6 Biologia 7,5 0,2 1,5 Història 7,5 Matemàtiques 8,5 Nota FG 6,9 Exp. Bat 7,8 Mat. ponderades 2,8 Nota d’accés 7,44 Nota d’admissió 10,24
 18. 18. Ponderacions 2016
 19. 19. Notes de tall • Llei de l’oferta i demanda (Universitat = oferta; Alumnat = demanda) •Cada carrera universitària té un màxim d’alumnes. •S’omplen les carreres universitàries a partir de la millor qualificació. • Tenint en compte les opcions demanades pels alumnes (juny-juliol). • Últim alumne incorporat, determina la Nota de Tall d’aquell curs o any
 20. 20. Notes de tall més altes: JUNY 2015 Física/Matemàtiques (UAB) 12,741 Física/Matemàtiques (UB) 12,562 Medicina (UB) 12,460 Medicina (UAB-UPF) 12,356 Medicina (UAB) 12,152 Enginyeria física (UPC) 12,094 Medicina (UdG) 12,058 Medicina (UdL) 12,044 Medicina (URV) 12,042 Enginyeria en tecnologies aeroespacials (UPC) 12,003 Filosofia, política i economia (UPF) 11,968 Estudis internacionals d’economia i empresa (UPF) 11,946 Ciències biomèdiques (UAB) 11,934 Biologia humana (UPF) 11,716 Ciències biomèdiques (UB) 11,714 Genètica (UAB) 11,624 Administració i direcció d’empreses/Economia i Dret (UPF) 11,515 Graduats Universitaris: 405 Nota de tall: 5,000 175 Graus
 21. 21. GRAUS UNIVERSITARIS Són estudis que tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general orientada a la preparació per a l'exercici professional. Els títols de grau són de 240 crèdits (mínim d'estudis de 4 anys). Excepcionalment, els graus amb condicions poden tenir més crèdits i suposar un període d'estudis més ampli. El títol oficial: Graduat/ada. Tots els graus s'adscriuen a alguna d'aquestes branques de coneixement: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, enginyeria i arquitectura. Els plans d'estudi de grau contindran com a mínim les activitats formatives següents: matèries bàsiques, obligatòries i optatives, pràctiques externes i un treball de fi de grau
 22. 22. MÀSTERS UNIVERSITARIS Els estudis de màster universitari es configuren íntegrament, per primera vegada, com una etapa d’estudis amb ple reconeixement oficial, validesa que, fins ara en aquest nivell, només tenien els estudis de doctorat. Són estudis universitaris que tenen com a finalitat l’adquisició per part de l’estudiant d’una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores. S’hi accedeix després d’haver cursat els estudis de grau. També hi pot tenir accés qualsevol persona que tingui un títol universitari oficial, és a dir, llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a i també diplomat/ada, mestre/a, enginyer/a tècnic/a i arquitecte/a tècnic/a. Per obtenir el títol de màster universitari caldrà haver fet entre 60 i 120 crèdits, que equivalen a un període d’estudis d’1-2 anys.
 23. 23. AGRAÏM LA VOSTRA ASSISTÈNCIA BONA NIT

×