Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poliedros

517 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to like this

Poliedros

 1. 1. Poliedros
 2. 2. Que é un poliedro ?É un corpo xeométrico limitado por caras que son polígonos. Reciben o nome de aristas os lados comúns a dúas caras, e vértices, os puntos onde se unen máis de dúas caras. POLIEDROS REGULARES:TETRAEDRO: figura formada por catro triángulos equiláteros.OCTAEDRO: figura formada por oito triángulos equiláteros (bipirámide de basecadrada)CUBO // HEXAEDRO: figura formada por seis cadrados iguais.DODECAEDRO: figura formada por doce pentágonos iguais.ICOSAEDRO: figura formada por vinte triángulos equiláteros.PRISMAS: É un poliedro composto por dúas caras paralelas formadas porpolígonos iguais (bases), mentres que o resto das súas caras son paralelogramos.Prisma de base hexagonalPIRAMIDES: é un poliedro coa base un polígono calquera, e as súas carasrestantes son triángulos que concorren nun vértice. Por exemplo se a base é unpolígono regular a pirámide será regular: unha pirámide de base cadrada.
 3. 3. TetraedroConstrución dun tetraedro: cunhacartulina de cor verde debuxamoscatro triángulos equiláteros, asaristas cambiaronse por unhaxeometría curva, recortouse epegouse nas linguetas previamentefeitas, e coloreáronse as figurasque saíron do novo deseño
 4. 4. Tetraedro Medidas. Arista: 15 cm Apotema lateral: 12,9 cm Altura: 11,5 cm VOLUMEÁrea base x altura / 3 ÁREA Área lateral = perímetro da base x apotema lateral/2 Área total= área lateral+área base
 5. 5. Construción do OctaedroCollín unha cartulina de cor azul e dibuxei oitotriángulos equiláteros coas súas linguetas. Logo paracambiar o deseño decidín facer en cada arista unhascurvas en todos os triángulos. Despois pinteino decatro cores distintas para que cando o pegase non mecoincidiran dúas cores iguais. Entón recortei todo edoblei as linguetas e pouco a pouco fun botándollepegamento e pegando.Elixin o octaedro porque gustoume a forma que ten.
 6. 6. Octaedro Medidas Arista:10 cm Apotema lateral: 8,66 cm Altura: 7,36 cm ÁREA VOLUME a= arista V= √2∕ 3 x a3A= 2√3 x a2
 7. 7. Hexaedro / CuboDibuxeille na cartulina seis cadrados iguaiscoas linguetas, debuxei liñas curvas polasaristas para facer un deseño orixinal,pinteino de distintas cores para que non sexunten, elexín esas cores porque me gustane por último pegamos e recortamos aslinguetas e obtivemos un hexaedro.
 8. 8. Hexaedro / Cubo. Medidas: 10 cm de lado Volume= l x l x lÁrea= 6 x l x l
 9. 9. Construción do DodecaedroCollín unha cartulina, na que dibuxei 12 pentágonos, 6 e 6unidos por unha arista. A continuación dibuxeille 5triángulos isosceles por pentagono, en total 70triángulos. A cada recta fíxenlle unha xeometría curvapara cambiarlle o deseño.Pinteino de tres cores diferentes, de forma que cando opeguei non me coicidiran as cores. Recorteino, dobleino,e pegueino con coidado. De adorno decidín meterlle uncascabel.Elexín o dodecaedro por que parecíame o máisinteresante.
 10. 10. Dodecaedro Medidas Arista: 6 cm Apotema da base: 3,9cm Volume ÁreaV=5/12(3+√5)a3 1) A= 5x√3xa 2) A= Apent x 12
 11. 11. IcosaedroCon unha cartulina verde escura, diebuxei 20triángulos equiláteros, cambiei a xeometríacon liñas rectas e, en cada triángulo dibuxeilleuns símbolos xaponeses. Cortei e pegueipolas linguetas.
 12. 12. Vértices Icosaedro aristas carasA= 5 √3 x a2V= 5/12 (3+ √5) a3 Arista= 10cm.
 13. 13. → Prisma hexagonal recto.Con unha cartulina de cor vermella, e unhasmedidas, debúxanse 6 rectángulos iguais (dealtura 15 cm, e ancho 5 cm). Nos extremos dundos rectángulos, debúxase un hexágono regularde lado = 5 cm. Debúxanse tamén unhaslinguetas para que cando recortemos se poidapegar ben.Unha vez debuxado, faise un deseño, e despoiscoloréanse as figuras. Neste caso as coreselexidas foron o negro e o prateado.
 14. 14. Prisma hexagonal recto Medidas:→ Altura: 16 cm Volume:→ Arista da base: 5 cm→ Apotema da base: 4 → Área base x Altura´5 cm Área: → Área lateral= perímetro base x altura → Área base= perímetro x apotema / 2 → Área total= área lateral + 2 x área base
 15. 15. Composicións
 16. 16. Vanesa González OteroNoemi Fortunato JorgeAnabel Chaves Pregones Noemí Rey AbalCristina Estévez Peneda Silvia Meis Casal 3º D -2012 I.E.S. Francisco Asorey

×