Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aparellos pesca e marisqueo, barcos

693 views

Published on

Traballo realizado polos departamentos de Ciencias Naturais e Tecnoloxía: con debuxos de Mon Daporta.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aparellos pesca e marisqueo, barcos

 1. 1. ARTES DE PESCA E MARISQUEO EMBARCACIÓNS DEPARTAMENTOS DE CIENCIAS NATURAIS E TECNOLOXÍA IES. Francisco Asorey, 1998 Debuxos: Mon Daporta
 2. 2. Aparellos exGavadOfeS: estructuras con dentes ou cuñas para levantar o substrato
 3. 3. Sochorelo lculler onchelo
 4. 4. APARELLO: SAChATE¡A culler rlPo: EXCAVADOR ESPECIES OUE CAPTURA: Ameixas ZONAS DE TRABALLO: Zonas áreosas: no seco ou con pouca auqa. IMPACTO AMBIENTAL: É moi selectiva LEXISLACION: Só se pode usar cando as especies non están en veda. En días laborables dúas horas antes e dúas horas despois da baixamar diurna. FABRICACION: Artesanal PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Efecto cuña. O brazo aplica aforza e a folla do aparello penetra na terra levan- tando a area e o marisco que se atopa enterrado. Localízase a ameixa polo burato que fai na supedicie da area.
 5. 5. Socho llesón
 6. 6. APARELLO: SAChO Legón rlPo: EXCAVADOR ESPECIES OUE CAPTURA: Ameixa, berbericho, navalla. ZONAS DE TRABALLO: Zonas areosas: no seco ou con pouca auga. IMPACTO AMBIENTAL: Levanta todo tipo de seres vivos que estén na area LEXISLACIÓN: Só se pode usar cando as especies non están en veda. En días laborables dúas horas antes e dúas horas despois da baixamar diurna. FABRICACIÓN: lndustrial ou artesanal CUSTE APROXIMADO: 1000 a 3000 pts PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Efecto cuña. Os brazos aplican aforza e afolla do sacho penetra na terra le- vantando a area e o marisco que se atopa enterrado. O sacho é máis lixeiro e afiado que o legón.
 7. 7. Forquillo Pldjrra ou poLaina 40 a 50 cm de lonxitude Es¡Éanse e derte no suibsb:*o Mangos de madeira 1,10a2mde lcr¡ritude Albados, sotdados en árgu1o case recto Dentes de tu::o (cuÑas ) Para amei:«a: 25 cm de lcr»<itude. Para narralla: 35 cm de lcrpritude feÉrA¿se faendo panca o ort¡o mango Lár¡ase e escdlere o marisoo
 8. 8. APARELLo: Forquilla rlPo: EXCAVADOR ESpECIES OUE CAPTURA: Ameixa, navalla, longueirón, reló, carneiro.. ZONAS DE TRABALLO: Nos areais, en zonas de pouca fondura. IMPACTO AMBIENTAL: Arrasta todo o que hai no substrato LEXISLACION: Está prohibida PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Espétanse os dentes no areal agarrando polo primeiro mango (efecto cuña). Logo empúxase polo segundo mango facendo panca e levántase para escoller o marisco.
 9. 9. Angozo lrosto Mango AT{GAZO DA AMEIXA (Dentes máis longos)
 10. 10. APARELLO: AngaZO rlPo: EXCAVADOR ESPECIES OUE CAPTURA: Berbericho, ameixa ZONAS DE TRABALLO: Nos areais, na zona intermareal. IMPACTO AMBIENTAL: No caso de apañar especies que non den a talla, pois levanta todo. LEXISLACIÓN: Só se pode usar cando as especies non están en veda. En días laborables dúas horas antes e dúas horas despois da baixamar diurna. Os dentes non poderán exceder os 1o cm de lonxitude. FABR¡CACIÓN: Industrial ou artesanal CUSTE APROXIMADO: 1.500 a 3.000 pts PR¡NCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: As persoas aplican aforza e cravan os dentes no substrato (efecto cuña). Ó t¡rar do aparello cara atrás levantan o marisco.
 11. 11. o E, 6 ¡ o eo o (l.¡ t,o ú oF c¡, o É,
 12. 12. APARELLO: RASTO rlPo: EXCAVADOR ESPECIES OUE CAPTURA: Ameixas, berberichos... ZONAS DE TRABALLO: Zonas areosas. A pé, se a fondura non pasa do peito do mariñeiro, ou desde unha pequena embarcación. IMPACTO AMBIENTAL: Se non se escolle o marisco levanta exemplares que non dan a talla. LEXISLACIÓN: Só se pode usar cando as especies non están en veda e nas zonas sinaladas. Rasto do berberecho: A lonxitude máxima da platina será de 65 cm e a dos dentes de 7 cm, cunha separación mínima entre eles de Zcm. O cope deberá ter unha malla mínima de 2 cm de !ado. Rasto da amei-a: A Ionxitude máxima da platina será de 50 cm e a dos dentes de 10 cm, cunha separación mínima entre eles de 1,5 cm. O cope deberá ter unha malla mínima de 2 cm de lado. FABRICACION: Artesanal: en talleres de forxa. A estructura é metálica, o cope de rede e o manqo faise con varas de eucalipto. CUSTE APROXIMADO: 6.500 pts PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: O home aplica a forza ó tirar da vara. Os dentes actúan como cuñas que se cra- van na area e levántana. O marisco, xunto con outros obxectos, queda retido entre os dentes e vaise depositando no cope.
 13. 13. t) E ! X o O o9fi-fr" > tt) &loi.iE 2 i,P¡tE OIEllr'ú tu -!o óo" <; F 2É "!!{ -@Hts* 3:ñf Lo cr) Hi -.F ÁUF (.) -IJ U) Yo -(ú)rC o É.¡!H o eñ¡rti> b .oelil .. ñ : Aa¡ '(.)EcúI a ),áli!.lu ,H5k,'-oi > É d X a'O -VL.rAr -i-j =,-i'.1 q.¡ tu E§ E E ^'!ñp Eg¿i8 oI .5 0.>' 8i OX ;ío do o- ( llo Étr^4 o-': >os¿ orc o É
 14. 14. APARELLO: RAñO rlPo: EXCAVADOR ESPECIES OUE CAPTURA: Ameixas, berberichos.. . ZONAS DE TRABALLO: Zonas areosas. A pé, se a fondura non pasa do peito do mariñeiro, ou desde unha pequena embarcación. IMPACTO AMBIENTAL: Se non se escolle o marisco levanta exemplares que non dan a talla. LEXISLACION: Só se pode usar cando as especies non están en veda e nas zonas sinaladas. A lonxitude máxima da platina será de 70 cm e a dos dentes de 19 cm a partir da base, cunha separación mínima entre eles de 15 mm. FABRICACION: Artesanal: en talleres de forxa. A estructura é totalmente metálica e o mango faise con varas de eucalipto. CUSTE APROXIMADO: 4.000 a 10.000 pts aprox. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: O home aplica aforza ó tirar da vara. Os dentes actúan como cuñas que se cra- van na area e Ievántana. O marisco, xunto con outros obxectos, queda retido entre os dentes e as varelas metálicas. Ga¡,1CHA: "[.¡upit¿ ¿,4- AL;G, : l? u,^ - SeVr'O-ra-ci i>*: L9 t¿vta. I
 15. 15. Rosto do vieiro Ponte Pletina ou polaina l,4Oa2mdeancho Dentes 15 cm de lonxitude Varas, vareiros ou varóns 1 m de lonxitude Cabos ou malletas
 16. 16. APARELLo: Rasto da Vieira rlPo: EXCAVADOR ESPECIES OUE CAPTURA: Vieiras, volandeiras, zamburiñas, ostras ZONAS DE TRABALLOT ¡ S l.'Lt ¿Lz':^.tl¡-,.1-<e;'i'zA-L-tv ,k, t+.tn t:-"eLtí'a.*-, IMPACTO AMBIENTAL: LEXISLACION: Lonxitude máxima da platina: 175 cm, os dentes deberán estar curvados cara atrás e ter un espesor mínimo de 7 mm, unha lonxitude máxima de 10 cm, e unha separación de mínima de 8 cm. A abertura da malla do cope será de'S cm para volandeira, zamburiña e ostras e de 8 cm para vieira. Non se poderá usar para outras especies nin en fondos inferiores ós 5 m. Cada embarcación poderá usar como máximo dous rastos. FABR¡CACIÓru: Artesanal, en talleres de forxa. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: O aparello arrástase con embarcacións de motor. Os dentes levantas o marisco sen cravarse na area (debio á súa curvatura). O marisco, xunto con outros obxectos, queda retido entre os dentes e vaise depositando no cope.
 17. 17. Con Pletina (66 cm dé ancho) Vara Dentes (ata 40 cm de lonxitude) Dentes (23 cm de lonxitude) CAIII DA AIVIEIXA CAIT DA NAVALLA Malleta nq
 18. 18. APARELLO: CAN rlPo: EXCAVADOR ESPECIES OUE CAPTURA: Ameixas, navallas... ZONAS DE TRABALLO: Media fondura con substrato areoso ou de cascallo IMPACTO AMBIENTAL: Destroza os fondos e rompe o marisco que non captura. LEXISLACIÓN: Can da navalla (dentes de ata 40 cm de lonxitude): está prohibide. ?(.t.,,-o-: Goo* Can da ameixa (dentes de ata 15 cm de Ionxitude cunha separación mínima entre eles de 2,5 cm): só se autoriza para a captura de ameixa rubia en fondos superiores ós 15 m segundo plans especiais de explotación que aprobe a Xunta de Galicia en cada caso. ?'Q'ofi'^,.o': o c-t'^ ' FABRICACION: Artesanal, en talleres de forxa CUSTE APROXIMADO: 50.000 a 80.000 pts PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNC¡ONAMENTO: O aparello arrástase con embarcacións de motor. Os dentes actúan como cuñas que se cravan na area e Ievántana. O marisco, xunto con outros obxectos, que- da retido entre os dentes e vanse depositando no cope.
 19. 19. Aparellos con ANZOIS: pezas que se cravan na boca da pres a cando tenta comer o engado
 20. 20. cn orcII J G, c) E dk (5
 21. 21. APARELLO: LIñAS rrPo' DE ENGADO ESPECIES OUE CAPTURA: Peixes e outras especies carnívoras ZONAS DE TRABALLO: Na costa (a pé) ou en diferentes zonas do mar desde embarcacións. IMPACTO AMBIENTAL: Selecciona as especies segundo a carnada e o tamaño das picas ou anzós. LEXISLACIÓN: En función das especies e tamaños. FABRICACIÓN: Os anzós son de aceiro. As liñas son de materiais plásticos. Ármanse artesanal mente CUSTE APROXIMADO: Depende do tipo e tamaño de anzó e do grosor da Iiña. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNC¡ONAMENTO: O peixe pica atraído polo engado e ó intentar engulilo quédalle cravado o anzó. Se tenta Iibrarse crávaselle máis pola forma en punta de flecha.
 22. 22. Cono Cana Anelas Chumbo Pica ou anzó Punteiro Carrete Torno que recolle a tanza accionado por unha manivela ou pafrca. Manso
 23. 23. APARELLO: CANA TIPO: DE ENGADO ESPECIES OUE CAPTURA: Todo tipo de peixes carnívoros ZONAS DE TRABALLO: Na costa (praias, cantís, peiraos) ou desde embarcacións. IMPACTO AMBIENTAL: Selecciona o tamaño das especies en función do cebo e do tamaño das picas , FABRICACION: lndustrial CUSTE APROXIMADO: Depende do tipo. (Un tipo medio arredor de 8.000 pts) PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: A cana permite o lanzamento do anzó a unha determinada distancia. Os chum- bos afunden o anzó e as boias axustan o calado do mesmo. O peixe pica atraído polo engado e ó intentar engulilo quédalle cravado o anzó. Se tenta librarse crávaselle máis pola forma en punta de flecha.
 24. 24. Voro
 25. 25. APARELLO: VATA rlPo: DE ENGADO ESPECIES OUE CAPTURA: ZONAS DE TRABALLO: Nas pedras e escolleras IMPACTO AMB¡ENTAL: E un aparello moi selectivo Personal (artesanal) CUSTE APROXIMADO: O valor dos anzós PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: O peixe pica atraído polo engado e ó intentar engulilo quédalte cravado o anzó. Se tenta librarse crávaselle máis pola forma en punta de flecha.
 26. 26. Roños Pedra (lastre) Engado (cangrexo) Pétase coa man (móvese de abaixo arriba) para atraer ás luras e xibas Que quedan enganchadas nas picas da poteira. Ganchos ou picas 4 lr v
 27. 27. APARELLO: RA ñAS rlPo: DE ENGADO ESPECIES OUE CAPTURA: Polbos ZONAS DE TRABALLO: Fondos rochosos IMPACTO AMBIENTAL: É unha arte moi selectiva , FABR¡CACION: Artesanal PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: O polbo séntese atraído polo cangrexo e ao tentar comelo queda cravado nos ganchos ou picas. O mariñeiro sente o tirón e gaña rapidamente a liña.
 28. 28. Poteiro llureiro Chumbo Ganchos ou picas APARELLO: POIEiTA Lu reiro rlPo: DE ENGADO ESPECIES OUE CAPTURA: Luras, xibas, potas. ZONAS DE TRABALLO: Fondos rochosos ou areosos IMPACTO AMBIENTAL: É unha arte moi selectiva FABRTcAc¡óru' Artesanal ou industrial PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: As Iuras ou xibas séntese atraídas pola poteira e ao tentar collelo crávanselle as picas. O mariñeiro sente o tirón e gaña rapidamente a liña.
 29. 29. UI -Fl (I)^ Ho<H EZ'- El d= BÍ'dú mv C o - oCL E E x IFi E GP i§-o s5 Ed ET
 30. 30. APARELLO: Palangre rrPo, DE ENGADO ESPECIES OUE CAPTURA: Cóngro, pescada, maragota, palometa.. ZONAS DE TRABALLO: En diferentes zonas do mar desde embarcacións. IMPACTO AMBIENTAL: Selecciona as especies segundo a carnada e o tamaño das picas ou anzois. LEXISLACION: Palangre de fondo: lonxitude máxima 5.000 m e 2.000 anzós como máximo. Palangre de superficie : Para a castañeta: 12.000 m cun máximo de 6.000 anzois. Para o peixe espada e o marraxo: 20.000 m e un máximo de 1.000 anzois ' Palangrillo: 2.000 m de lonxitude máxima e 1.000 anzois como máximo. Tamén se regula o tamaño do anzó segundo a especie. FABRICACIÓN: Os anzós son de aceiro. As Iiñas e as boias son de materiais plásticos. Ármanse artesanal mente CUSTE APROXIMADO: Depende do tipo e tamaño de anzó e do grosor da liña. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Fondéanse por medio de boias a diferentes alturas segundo as especies a capturar O peixe pica atraído polo engado e ó intentar engulilo quédalle cravado o anzó. Se tenta librarse crávaselle máis pola forma en punta de flecha.
 31. 31. Curricón Drizas -4 -E+-:>F-^___:- f Brazoladas Picas Levan distintos elementos para atraer ós peixes: cebo, trapos ou plásücos de cores, prumas, peixes a¡tificiais...
 32. 32. APARELLO: CUTT¡CáN rlPo: DE ENGADO ESPEC¡ES OUE CAPTURA: Pescada, palometa, atún, bonito . ZONAS DE TRABALLO: Mar aberto IMPACTO AMBIENTAL: Selecciona as especies segundo a carnada e o tamaño das picas ou anzós. LEXISLACIÓN: En función das especies e tamaños. , FABRICACION: Industrial PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Arrástanse, co barco en marcha, as liñas penduradas de varas O peixe pica atraído polo engado e, ó intentar engulilo, quédalle cravado o an- zó. Se tenta Iibrarse crávaselle máis pola forma en punta de flecha.
 33. 33. APARELLOS TRAMPA NASAS: atraen ás presas por medio de enga- dos e quedan encerradas nunha estructura máis ou menos oechada.
 34. 34. APARELLO: NASAS TIPO: Aparello con engado ESPECIES OUE CAPTURA: Segundo o tipo: langosta, Iombrigante, bois, nécoras, centolo, camarón, oolbo ZONAS DE TRABALLO: Litoral. IMPACTO AMBIENTAL: É un arte de pesca selectiva: captura carnívoros e selecciona ostamaños se- gundo a abertura da malla. LEX¡SLACIÓN: Teñen épocas de veda segundo as especies que capturan ou por tamaños. De algunhas especies de crustáceos non se poden capturar femias ovadas. FABRICACIÓN: Artesanal, con materiais variados. A súa estructura está a evolucionar constan- temente. CUSTE APROXIMADO: Depende do tipo. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Teñen entradas en forma de funil que se van facendo estreitas de xeito que os animais poidan entrar facilmente e Iles resulte dificil saír. Engádanse poñéndolle dentro un anaco de peixe suxeito nun gancho, nunha vareta de pau ou nunha bulsa de rede. f"ttrl#,?; T-nnr LExtsLAcróN DAS NASAS TIPO MEDIDAS USO Nasa da nécora 9b cm de altura ou diámetro ,5ct*u,' Lr*v' Anchura da boca 16 cm máximo. ocos maiores de 10 mm $s'a"tt)tx'u'eY' Todo o ano agás os períodos de veda da nécora. Lance nocturno Nasa do camarón 3D cm de altura ou diámetro ,5oc*' ['onr' Anchura da boca 5 cm máxímo. Tamaño mínímo de malla: 16 mm Todo o ano. Lance nocturno Nasa da !agosta 55 cm de xeratriz e 35 cm de diámetro ou altura. Anchura da boca 23 cm máximo. Tamaño mínimo de malla: 7 cm Todo o ano agás os períodos de veda da lagosta. Lance nocturno Nasa do polbo ffili: : iI ;; : : H :TH: i:,'"ilq L?n 40 cm de lonxitude máxima e 35 cm de largura e altura. t'¡-U"¡' ?'*'*'t- Todo o ano. Lance diurno Nasa portuguesa Diámetro máximo da boca: 20 cm. Diámetro: 80 cm Prohibida nas augas interiores de toda Galicia. Do LFIoC-o ,o c*+1, AruyA Oc+ Lat(^ 20 wO,7v q. wqM Yq^ / (¿A¿ r5*. ls*-, NfA *N6ülA- 9tHk*t- o? c*, n^ütu.4t Stcr*.¿;ir*fr¡ tol.n o o*a, d)Á,"ru4,
 35. 35. Nosos Porta de madeira Nasa de vimbias Caravilla para pechar a porta Boca en forma de funil e rematada en picos cara adenko
 36. 36. Nasas de madeira Porta. Rede que se pecha cunha xareta que se man- tén tirante cunha caraülla Travesas de madeira Aros de madeira Carabilla Un gancho suxeito cunha goma que fai de resorte Aros de madeira Porta
 37. 37. Nasas metálicas Caravilla de arame para pechar a porta Porta de madeira Boca en forma de funil
 38. 38. Noso do foneco (ata 1,5 m de diámetro) Abertura en forma de funil Boia CACEA FONDEADA
 39. 39. APARELLo: Nasa fanequeira TIPO: Aparello con engado ESPECIES OUE CAPTURA: Fanecas, congros, pescadas, sargos, polobos, Iangostas, centolos, nécoras.. ZONAS DE TRABALLO: Fondos de rochas e algas IMPACTO AMBIENTAL: Pesca todo tipo de especies de forma indiscriminada LEXISLACIÓN: Malla de 5 cm de lado. Só se autoriza ocasionalmente fora das rías. FABRICACION: Artesanal:variñas de ferro e rede PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: As especies entran no interior atraídas polo engado e quedan retidas dentro ó ter as bocas en forma de funil.
 40. 40. Nasa Aberta (do polbo) Pedras (lastre) Cacealargada Boia de sinalización -_r-::-_---_-=--= Nasas unidas por rabizas. Mantéñense fondeadas sracias a un lastre (pedra)
 41. 41. H oo UH'a/ cd5 JO =dUV -a (§ EH oÉEq) dcdúi E cBi-iEH €:E§. ÁÉ a oo¡ñ d E'=o oE Ok¡ tr<6 o o I x o cdo) D/_ d'* tro oÉU]H G)mrrt (8 " ó,¡ d Élo o G o H oli o §, o m o- = C o o 1) ocn o z
 42. 42. APARELLo: Nasa da anguía TIPO: DE BARREIRA CON TRAMPAS ESPECIES OUE CAPTURA: Anquías e outras especies de fondo ZONAS DE TRABALLO: Zonas de puco calado que quedan en seco. IMPACTO AMBIENTAL: Pode atrapar especies de talla pequena LEXISLACIÓru: Malla de 14 mm. Uso requlado por plans especiais de explotación. FABRICACIÓN: Artesanal: con variñas metálicas e rede CUSTE APROXIMADO: 6.000 pts PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Forman unha barreira de xeito que o peixe se ve obrigado a entrar nas nasas e non pode saír por ter varias trampas interiores en forma de funil.
 43. 43. Congrexeiro/Sorondo CACEA FONDEADA
 44. 44. APARELLo : co n g rexe i ra ripo: DE ENGADO. Especies que captura: Cangrexos, anguías, peixe miúdo do fondo.. Zonas de traballo: Enseadas lmpacto ambiental: Sen importancia Fabricación: atesanal Principio no que se basa o seu funcionamento: Os cangrexos entran na rede atraídos polo engado e ó levantala quedan atrapa- dos no cope.
 45. 45. Medio mundo Pau ou verga Driza (POLEA) Ventos ou bolinas Aro (l aGmdediáinetro)
 46. 46. APARELLO: MEdiO MUNdO rlPo: DE ENGADO ESPECIES OUE CAPTURA Panchos, xurelos piardas.. ZONAS DE TRABALLO: Perto da costa PR¡NCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Fondéase o aparello e bótase engado dentro para atraer os peixes. Cando hai bastantes ízase o aparello a modo e os peixes quedan atrapados no cope. OBSERVACIONS: PRACTICAM ENTE DESAPARECI DO.
 47. 47. §- ..- =s ==§ Aparellos para f0deaf e ence rrar un cardume ou banco de pe¡xes
 48. 48. E E x Iri E B § c) O rf) (6 t n §-tr § d B d ñtr E-.t l( ,u/(d tH JJ m F¡1 Itl, i§lltrl m d crú ts o A o o o - - o+
 49. 49. APARELLO: Atallada rlPo: CERCO, ATRANOUE ESPECIES OUE CAPTURA: Muxes, sollas... ZONAS DE TRABALLO: Enseadas IMPACTO AMBIENTAL: Captura masiva se a rede non ten as dimensións normalizadas. LEXISLACIÓN: Practicamente non se usa PR¡NCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Aproveita o desnivel das mareas. Ármase coa chea e ó quedar en seco na marea baixa retén os peixes.
 50. 50. Cerco Tiro de proa Tiro de popa Calza do colcho -.-_5- Xareta Cabo que pecha o aparello cando está largado para encerrar o peixe. --- - --ré ñ-.]r Panos de rede Calza do chumbo :-:--=-. - Effi
 51. 51. APARELLO: CETCO rlPo: DE CERCO ESPECIES OUE CAPTURA: Sardiña, tranchos, anchoa, xurel, xarda.. ZONAS DE TRABALLO: Fora da Ría. IMPACTO AMBIENTAL: Pesca masiva LEXISLACIÓN: Luz mínima de malla: 14mm. Lonxitude máxima do aparello: 450 m de lonxitude e 90 m de altura. Poderáse pescar nas zonas sinaladas pola Consellería de Pesca. As capturas pode- rán ser limitadas ou establecerse paros biolóxicos. FABRICAGIÓN: I n d ustria I-a rtesa na I. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Rodéase o cardume ou banco de peixe largando aparello en círculo. Logo pécha- se virando a xareta, de xeito que forme unha bulsa que retén o peixe, e faise a enxagua (cóllese g peixe que quedou retido coa axuda de trueis). Raspita E un aparello de cerco de menores dimensións. Malla mínima da rede: 14 mm. Medidas máximas do aparello: 100 m de lonxitude e 25 m de altura. Os calóns po- derán medir entre 15 e 20 m. Poderán faenar todo o ano, sen embarcación auxiliar e halando o aparello á man, dentro das zonas delimitadas pola Consellería de Pesca.
 52. 52. o t §s.do oa o Ioli o f{ o ¡(d; Eñ4.5 H§ §tr0.¡O a,¡ .. r,oñ c §ÉN O.9 ?b.§oÉ H o ñ() .o o^ tr9' ¡d,()(!' oott- H d .0) 6l :l kjY t.> oEod.13f S8 H (cno E§5ñ J-i Hr ,O O oo(.)H o 8-n ! d'ñ §o9¡--Hi .o§(dH¡ OCJ¡- G,L()a)+¡ ^ ^- E.E ;E6d5x NO AT d (§ oE.. 's¿¡ Q¡ oE t§ p §r§.5ñ o;i <",(úe:a E:(.o 9.- EH9oo. ts d ro a c) E ok É. Oñ«j E1ao9q OHo.¡ Oa)-. lrOñ § BE Eb§o0¿H (.) +) c! o€E'aOH E8O(d ooE,-H GI(¡) clH ¡: 8o +JH(J .9E¡.oiri(d 9J (J§ HEQ .49PGt.d " *^ 5 É oo jJ h¡H úD -r E 3€ E H ññ8r.3 d ok a o 'tú ok É. o o - o o
 53. 53. Aparellos de affAste
 54. 54. Truel Aro metálico (4O a 6O cm de diámetro Mango de madeira
 55. 55. APARELLO: TTUEI TIPO: DE ARRASTE ESPEC¡ES OUE CAPTURA: Camaróns, cangrexos, peixes pequenos.. ZONAS DE TRABALLO: A pé ou desde embarcacións, no limpo ou nas pedras. IMPACTO AMBIENTAL: Pódense capturar especies moi pequenas LEXISLACIÓN: Depende das vedas das especies. FABRICACIÓN: Artesanal ou industrial CUSTE APROXIMADO: 2.500 pts PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Ó arrastalo as especies de maior tamaño que as mallas quedan retidas no saco que forma a rede.
 56. 56. Arle brovo Mangos de madeira Aprox. 1 m de lonxitude Rede ou cope Luz de malla: O,5 cm Tralla con chumbos
 57. 57. APARELLO: ATtE bTAVA TIPO: DE ARRASTE ESPECIES OUE CAPTURA: Camarón, anguía e outros peixes pequenos ZONAS DE TRABALLO: Pouca fondura e pozas. IMPACTO AMBIENTAL: Pesca masiva, se a rede ten a malla moi pequena. LEXISLACIÓN: MALLA DE 2 CM DE LADO COMO UíruITVIO FABRICACIÓN: ARTESANAL CUSTE APROXIMADO: 2.000 A 5.000 PTS PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: arraste-cerco rodea e encerra ás especies que captura, as de maior tamaño que as mallas quedan retidas no saco que forma a rede.
 58. 58. Ropels Tralla con cortizas Chieote
 59. 59. APARELLO: Rapeta ou bou de man TIPO: DE ARRASTE ESPEC¡ES OUE CAPTURA: Especies de fondo: chopos, sollas, lenguados, rapantes,. ZONAS DE TRABALLO: Fondos limpos de pouca fondura IMPACTO AMBIENTAL: Pesca masiva LEXISLACION: Dimensións autorizadas : calón ou alas:3O m de lonxitude como máximo, coa malla de 80 mm como míni- mo; cope: 6 m, coa malla de 50 mm como mínimo. Só está autorizado o seu uso nas rías de Arousa, Vigo e Pontevedra, en zonas es- pecíficas, desde novembro a marzo. , FABRICACION: Artesa na l. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Arraste, desde pequenas embarcacións ou desde terra. O peixe vai entrando pola boca que se manten aberta polas cortizas e o chumbo, e vai quedando retido no fondo do cope.
 60. 60. Bou de voro ltrompolín Roios X lbedrín Tralla do colcho Tralla do chumbo Boca ou gola Pernas Arsolas
 61. 61. APARELLO: BOU dE VATA TIPO: DE ARRASTE ESPECIES OUE CAPTURA: ESPECIES DE FONDO: ruÉCORAS, CONGUITOS, VIEIRAS, CHOPOS.. ZONAS DE TRABALLO: FONDOS LIMPOS DE MEDIA ALTURA IMPACTO AMBIENTAL: É POUCO SELECTIVO LEXISLACION: Dimensións máximas: 6 m de cope, coa malla de 50 mm.6 m de calón, coa ma- lla de 69 mm e vara de 6 m de IOnxitude. Ad,¿r* : 3' S ,"^^ ., to a1. u-,"Ár;'-ua "t* .5,',^*L't só se autoriza nalgunhas zonas da ría de arousa entre os meses de novembro e maÍzo, en horario de I a 14 horas. para o conguito o horario será nocturno. FABRICACIÓN: ARTESANAL: vara de ferro e aparello de rede. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: O aparello arrástase desde un barco a motor. o peixe vai entrando pola boca que se manten aberta polas cortizas e o chumbo, e vai quedando retido no fon- do do cope. a vara remata en dúas pezas que manteñen o aparello separado do fondo nuns 30-40 cm.
 62. 62. li o o o 6 h0 I 6, o §, ct o I (! a 6 o9otrk. clÑ E? TE T*É:.O il 6c) od a 2 ú fEI fr o o h0 lr §ql (d .r .b g§ O- ¡ü§ HHotr ui c) cr1f hD ",k-Y o'9 HÉ{ oL L o .C o CII .C U o§ QAtc) H(E a, .d s¿ ¡r (.) 0) E(! 0)H ñQ .o(d dOL. OoE o 5E oNe
 63. 63. APARELLo: chinchorro ou boliche rlPo: DE ARRASTE E CERCO ESPECIES OUE CAPTURA: Especies do fondo: luras, chopos, xurelos, bolos.. ZONAS DE TRABALLO: Nas zonas limpas de media fondura IMPACTO AMBIENTAL: É pouco selectivo LEXISLACIÓN: Dimensións máximas: 75 m de lonxitude nas pernas ou alas, 7 m no cope coa malla de 17 mm de Iuz como mínimo. Só se pode faenar na modalidade de "pombeira" (á man), está prohibido facelo desde terra. O seu uso estará regulado pola oportuna autorización da C. de Pesca. FABRICACIÓN: Artesanal, con rede, cortizas, chumbos e cabos. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Lárgase contra a marea (para que infle o cope) dando un rodeo e gánase á man polo costado do barco procurando traer parellas as dúas pernas. O peixe vai en- trando pola boca que se manten aberta polas cortizas e o chumbo, e vai quedan- do retido no fondo do cope
 64. 64. tr($ k -o Cd !r (§0 crog EEN h"EH' X'4 o É¡ I o ü ,R5.ñ ñ H q., ,t ó g.ñ !op.U1J H ó-o EBE,li§§ I §§ I Bü ivo) =XT9,¿a ¡.;¡ O '(., (ú oX k a.> E.! H - v= tr o.¡.9 cdq áeE o o o l) o E §, ol ¡ C! +J k(.) fo8§trX HH cd a-¡ L. Ft "cr0)^ -k .tdH. k.13() É'3e Av =ooLF, ñ!§ BEal¡vfr E(§O) .^ o'H^ql .13 +Y ¡¡¡rL xEe tEtof¡ EI [) trql rl o o¡+-l- :f uo .o o C) o .o o{r cn oL- L-
 65. 65. APARELLo: Baca, baquita TIPO: DE ARRASTE ESPECIES OUE CAPTURA: especies de fondo: pescada, lirio, linguado, chopo, lura, cigala.. ZONAS DE TRABALLO: fora da ría en fondos limpos IMPACTO AMBIENTAL: pesca masiva LEXISLACIÓN: está prohibida nas augas interiores de galicia. FABRICACION: artesanal ou industrial PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: o aparello arrástase desde un barco a motor. as portas, pola forma de iren en- ganchadas, sepáranse ó avanzar o barco e manteñen o aparello aberto.o peixe vai entrando pola boca que se manten aberta polas cortizas e o chumbo, e vai quedando retido no fondo do coPe.
 66. 66. Rosto do comorón APARELLo: Rasto do camarón TIPO: DE ARRASTE ESPECIES OUE CAPTURA: Camaróns ZONAS DE TRABALLO: Zonas limpas ou con algas, en pouca fondura. IMPACTO AMBIENTAL: Pode capturar especies moi novas. LEXISLACIÓru: Lonxitude máxima da base: 3 m, malla de 10 mm. Pódense usar un máximo de dous rastos por embarcación. FABRICACION : Artesa n al CUSTE APROXIMADO: 5.000 pta PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Ó arrastar o aparello os camarón entran nel e quedan retido pola malla no fondo do cope.
 67. 67. Aparellos de enmalle
 68. 68. Xeito Panos 60-70 brazas de longo 2brazas de altura Luz de malla: 2,5 a 4 crn Tralla do chumbo Tralla do colcho Calzas ou cadenetas O peixe malla no aparello e queda preso polas galadas ó intentar saír. Para reürar a pesca hai que facer o desmalle.
 69. 69. TIPO: DE ENMALLE E DERIVA APARELLO: Xeito ESPECIES OUE CAPTURA: Sardiñas, tranchos... ZONAS DE TRABALLO: Media altura IMPACTO AMBIENTAL: É unha arte bastante selectiva. LEXISLACION: pezas de 70m de lonxitude e 16 m de altura. Malla de 40 mm como mínimo en diaqonal. Lonxitude total 1.000 m. Pódese usar todo o ano dentro ou fora das rías. FABRICACION: Artesanal. PNIruCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Cálase verticalmente sen ir ó fondo. Forma unha barreira e os peixes mallan na re- de polas galadas ó tentar Pasar.
 70. 70. Betos Panos de fío fino de cores crara. Os f8'§COS ou fseifa§ son semellantes, cunha luz de malla de 25 cm Luz de malla: 4,5 a7 crn
 71. 71. APARELLO: BETAS DE ENMALLE ESPECIES OUE CAPTURA: Corobelo, faneca, pixota, centolo... ZONAS DE TRABALLO: No limpo, media fondura. IMPACTO AMBIENTAL: Se ten a malla reqramentaria é bastante selectiva LEXISLACIÓN: Abertura mínima da malla:6 cm. Tamaño máximo de cada 50 m de lonxitude e altura máxima de 3 m. Poderase faenar durante todo o ano, durante o día, nas zonas sinaladas pola Xunta 'l,t*ual-*c +O+el A,o LG' ¿-clfe,¿¿A,o- á*- e¿r.rVot c+")á-- , 3ooo tt¿ V¿* f ttr ro( -t*t6 , FABRICACION: Artesanal. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNC¡ONAMENTO: Cálase verticalmente. Forma unha barreira e os peixes e outras especies mallan na rede ó tentar pasar. APARELLO: Rascos, rascas ou rae¡ras. DE ENMALLE ESPECIES OUE CAPTURA: Especies de fondo: centolo, rabada, raia,lenguado, rodaballo... ZONAS DE TRABALLO: Media fondura, nas pedras ou no limpo IMPAcro AIVIBIENTAL: Se ten a malla reqramentaria é bastante selectiva LEXISLACIÓN: Abertura mínima da malla: 28 cm. Tamaño máximo de cada peza: 50 m de lonxitu- de e altura máxima de 2,50 m. Poderase faenar durante todo o ano, durante o día, nas zonas sinaladas pola Xunta, nunca en fondos inferiores ós 40 m. FABRICACION: Artesa na l. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: A relación entre boias e chumbos failles adoptar unha posición case tendida no fondo ó que se fixa con rixóns. Forma unha barreira e os peixes e outras especies mallan na rede ó tentar pasar.
 72. 72. v oa 'Hd E"É § €: H Éñ(UÉ:AN-HLU : H -= O L ¡ fi E H ge É.3'E fi 3 § EdEE.hH áE H s E to,E € E.o 3. x rQ N k ÚH o ¡'i E§ a, ! o 'ii r.l-(ñ 6e 8E9o¡ ET cl :) >5 É oñ €;dñ E 0'..-Ad ^.ÉVa- O= H ÉE-(J -tH q) gE ÉHd5 AJ o n ,F¡ J frÉtazA fr¡6li 0) ¡ EI o o o o ! E¡ o tu o C) o C) o E 6 d k f. rl I I t i1 ¿-{ I't ll it o - I o E oL l- b - E o EC¡' olr F
 73. 73. APARELLO: TTASMAIIOS TIPO: DE ENMALLE ESPECIES OUE CAPTURA: Maragotas, vellos, robalizas, lenguados, nécoras, centolos, xibas. . ZONAS DE TRABALLO: Arredor das pedras. IMPACTO AMBIENTAL: Se ten a malla reqramentaria é bastante selectiva LEXISLACIÓN: Úsase todo o ano, a máis de 100 m da costa. Malla exterior: 40 cm en diagonal; malla interior: 7 cm. AItura entre trallas:2m. Lonxitude total de cada peza: máximo e 50 m. , FABRICACION: Artesanal. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Cálase verticalmente. Forma unha barreira e os peixes mallan na rede ó tentar pasar e enléanse formando unha bulsa coa malla fina. APARELLO: MIñOS rlPo: DE ENMALLE FIXO ESPECIES OUE CAPTURA: Rodaballos, rallas, rabada, , lenguados, nécoras, centolos, xibas.. ZONAS DE TRABALLO: No limpo IMPACTO AMBIENTAL: Se ten a malla regramentaria é bastante selectiva LEXISLACIÓTV: Úsasetodo o ano, durante o día, a máis de 100 m da costa, nos Iugares sinalados pola Xunta. Malla exterior: 50 cm en diagonal; malla interior: 9 cm. Altura entre trallas: 3 m. Lonxitude total de cada peza: máximo e 50 m. FABRICACION: Artesa na l. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Cálase verticalmente. Forma unha barreira e os peixes mallan na rede ó tentar pasar e enléanse formando unha bulsa coa malla fina.
 74. 74. Aparellos en forma de gancho ou orpón r para cravar ou enganchar as oezas.
 75. 75. Froncodo Pletina de ferro Mango de madeira 2 a 3 rn de lonxitude Dentes lOa15cmde lonxitude ñ<- .---
 76. 76. APARELLO: FTANGAdA TIPO: ARPÓN OU CUÑA ESPECIES OUE CAPTURA: Sobre todo especies de fondo: sollas, anguías.. ZONAS DE TRABALLO: A pé, en calquerazona, cu desde unha embarcación en pouca fondura. IMPACTO AMBIENTAL: Depende das especies que se capturen LEXISLACION: Pódese utilizar todo o ano para especies de tamaños regramentarios FABRICACION: Artesanal, con ferro e madeira. CUSTE APROXIMADO: 1.000 a 1.500 pts PRINCIP¡O NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Os dentes actúan como cuñas que se cravan co impulso do brazo. Cando a dis- tancia é lonqa leva unha corda para recuperar o aparello despois de Ianzalo.
 77. 77. Bicheiro lgoncho
 78. 78. APARELLo: BiChEirO rlPo: GANCHO ESPECIES OUE CAPTURA: Polbos, xibas... ZONAS DE TRABALLO: Zonas con pedras IMPACTO AMBIENTAL: É unha arte moi selectiva. Depende do tamaño das especies a capturar. LEXISLACION: Todo o ano aqás nas épocas de veda de cada especie , FABRICACION: Artesanal PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: As picas ou anzós son cuñas. Métese nos buratos e tírase del para que os bichos queden enganchados. No Iimpo métese debaixo dos animais e tírase rápido del para enganchalos.
 79. 79. Ferro lfisgo Mango de ferro Punta
 80. 80. APARELLo: Ferro ou fisga rlPo: GANCHO ESPECIES OUE CAPTURA: Longueiróns e navallas ZONAS DE TRABALLO: lntermareal IMPACTO AMBIENTAL: Depende do tamaño das especies a capturar. É. un aparello moi selectivo. LEXISLACION: Non se permite o uso durante a veda da navalla e Iongueirón. FABRICACION: Artesanal, en ferro. CUSTE APROXIMADO: 1.000 pts PRINCIP¡O NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Efecto cuña/arpón. Búscase o burato e métese coa puntacara abaixo ata que quede no interior das valvas facendo que estas se pechen. Logo tírase para arriba.
 81. 81. Aparellos para G0rtar ou despegar (cuñas)
 82. 82. Rosqueto (CUNA) de ferro
 83. 83. APARELLo: Rasqueta rlPo: CUNA (DE FIO) ESPECIES OUE CAPTURA: Mexillóns, percebes, ... ZONAS DE TRABALLO: Na pedra IMPACTO AMBIENTAL: No caso de que se arranque cría LEXISLACIÓN: Depende das vedas do percebe e mexillón. FABRICACION: Artesanal ou industrial PRINC¡PIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: A cuña penetra entre a pedra e os mariscos e fai que se separen.
 84. 84. Rente Folla de ferro
 85. 85. APARELLO: RENTE flPo: cuÑA (DE FíO) ESPECIES OUE CAPTURA: Anquías ZONAS DE TRABALLO: lnternareal, na seca ou con pouca auga FABRICACIÓN: Caseira, xeralmente aproveitando un aro de bocoi ó que se lle pon un mango PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Cuña: golpéase a anguía co fío
 86. 86. Aparellos auxiliares, que complementan a acción de outros
 87. 87. Focho Pantalla Buxías ou queimadores Depósito da auga Depósito do carburo ,*r,,. A reacción do carburo cálcico coa auga produce un gas combustible, o acetileno
 88. 88. APARELLO: FAChO rlPo: AUXILIAR FABRICACIÓN: Artesanal ou industrial PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: reacción química No depósito inferior leva as pedras de carburo cálcico e no superior auga. A auga pasa ó recipiente inferior e ó reaccionar co carburo despréndese un gas que se utiliza como combustible nas buxías. A pantalla actúa como un espello cóncavo que reflicte e concentra a luz.
 89. 89. Espello Cantos de madeira --..- Vidrotransparente
 90. 90. APARELLo: Espello ou mirafondos rlPo: AUXILIAR FABRICACION: Artesanal. Cantos de madeira e base de vidro. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: anula a reflexión por parte da auga da luz do sol. Permite ver o fondos mariño con claridade ó crear unha zona de calma (se.n re- flexos) no interior da caixa o que facilita a vista dos fondos. Úsase como auxiliar para pescar con francada, truel, fisga, bicheiro...
 91. 91. Solobordo Aro'metálico Rede ou cope Oo
 92. 92. APARELLO: SALABARDO rlPo: AUXILIAR FABRICACION: artesanal ou industrial PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: a rede retén os peixes no seu interior e deixa sair a auga. pódese usar para almacenar os peixes ou mariscos, para descargar as redes e os barcos...
 93. 93. As redeiras ou atadoras arman con panos que se mercan feitos e os aparellos reparan ou atan os desqastes e as roturas. INSTRUMENTOS: AGULLAS: de atar e de armar (máis grandes) FORMAS: pezas de madeiras ou plástico coa medida para facer as mallas. VARA: para medir (de unha braza:1,60-1,70m) fíO Oe distinto tipo e grosor, xeralmente de material sintético. TESOURAS e NAVALLAS para cortar o fío
 94. 94. EMBARCACIÓNS
 95. 95. Un b arGO é catque ra obxecto flotante que poida deprazarse pola auga (navegar) Nos portos podemos atopar embarcacións de pequeno e mediano tamaño con motor interior e formas que non se axustan a un modelo concreto. Son adaptacións e transformacións de dornos, gamelas, botes... ou supervivintes doutras hoxe desaparecidas.
 96. 96. O material tradicional para a construcción dos barcos foi desde sempre a madeira súa lixeire- za e resistencia. Na actualidade os de maior tamaño constrúen- se en ferro e empezan a ser habituais os cons- truídos en materiais sintéticos coma o poliéster. As embarcacións aboian porque desprazan unha canti- dade de auga que pesa máis que eles mesmos. (PRTNCTPTO DE AROUíVIrDES)
 97. 97. l¡ :] I (d H o E(d b0 .E o - o E o o Lr o O (d O q) (ü -o (! CJ o r§ a o =fE¡ ú .o h0 (! (.) o lJr
 98. 98. GAMELA CONSTRUCCIÓN:con táboas de madeira. Fanse nas carpinterías de ribeira. CARACTERISTICAS: presenta moitas variantes. Sempre ten o fondo plano e a popa ancha (de espello) que fan máis estable. PROPULSIÓru: remo ou motor USO: para desprazamentos curtos en augas tranquilas ou como auxiliar. Propulsión a remo Os remos actúan como pancas do 1o xénero accionadas pola persoa. O punto de apoio é o estrobo ou o ollado, a auga é a resistencia e a f orza da persoa é a potencia. A gamela desprázase por reacción.
 99. 99. +) o(.) aq) Éo H Q H (§ g d k _. (¡) ().q lJ (d t< ñ tu (.) L< H LJ k li C) d o CL o o H o d c) o a o11 O (! g
 100. 100. DORNA DE ESCARVA OU DE CALIME CONSTRUCCIÓN :de madeira. As táboas do casco van montadas unhas sobre das outras en rebaixes ou calimes. a CARACTERISTICAS : casco amPlo co fondo curvo e quilla. Popa estreita. Moi manexable, apta para navegar a re- mo ou vela. PROPULSION: remo, vela ou motor USO:común nos sistemas de pesca arte- sanal individualizada. Aínda son habi- tuais no Grove, na llla de Arosusa, Aquíño... DORNA DE TOPE coNSTRUcclÓmAstáboasdocaScoVanmontadasatope,unhas aooiadas nas outras. cARAcrERlsflcAs: máis grande que a dorna de escarva, de formas máis re- PROPULSION: remo, vela ou motor USO: practicamente desaPareceron
 101. 101. Dorno o velo verga barragán
 102. 102. Propulsión a vela O vento empuxa a vela. Aproveita a presión e a circulación dos gases. O impulso contrólase orientando axeitadamente a vela por medio da escota. Este sistema de desprazamento fixo necesario a aparición dun instrumento de control da dirección, o leme ou timón, que, segundo a súa posición, favorece ou dificulta a circulación da auga e obriga a xirar a embarcación O mecanismo do timón funciona como unha panca de 1o xéne- . ro. A caña é o brazo de potencia, o apoio está no eixo e a resis- tencia na auga.
 103. 103. opl F a rn rn o o z m k)a ^o. d /lf! u--r9 vÁ Z, ! l-l r hEl¿t Ff c) O 0ú -r(E +jxq(d C) N o H tu l-r tu H(§ L o o H k o .o +J (t k o() o h o ,o (6 o (¡l L orlr o
 104. 104. BARCO A MOTOR coNSTRUccloN:en carpinterías de ribeira ou en estaleiros. CARACTERíSflCAS: embarcacións robustas de dimensións variables co .ur* de liña e sección curva, armados sobre cadernas, coa proa lanzada, a amura aberta, a popa ancha, motor no interior e aparellos de navegación e goberno nunha ponte. Están aparellados en función do uso ó que se destinan. PROPULSIÓN: motor diesel USO: diverso: pesca, marisqueo, cabotaxe..
 105. 105. 6 o o E o a IoGl EE 4l¡a .É Ae EH ^^. ú § o oL- o o o o o oL oÉ
 106. 106. BARCO DO CERCO CONSTRUCCION: en madeira ou ferro, nos estaleiros. CARACTERíSTICAS: van equipados cun halador para aparello, tornos para os cabos, caixonadas para o peixe diversos aparellos de navegación, localización da pesca comunicación. Algúns levan unha embarcación auxiliar. Os máis grandes levan dependencias para a tripulación. o e e PROPULSIÓN: motor diesel USO: pesca do cerco
 107. 107. ÉE o>És H .o 't-< (! a o a o i oLI- o ots o o o oL oco tu o() G) o +J O a c) (d +J .a(§ (¡) * o.r l¿< v
 108. 108. Embarcación: BARCO BATEEIRO CONSTRUCCION: xeralmente en madeira, nos estaleiros. CARACTERISTICAS: teñen a ponte a proa para deixar a cuberta Iibre para o traballo e a carga. Van equipados con grúas e cestos para levantar as cordas das bateas. PROPULSIÓN: motor diesel USO: como auxiliar no traballo da batea

×