Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PEC - Presentació 16-17

5,495 views

Published on

Presentació de diapositives del Projecte educatiu de centre.

Published in: Education
 • Be the first to comment

PEC - Presentació 16-17

 1. 1. Institut-Escola Les Vinyes Projecte educatiu de centre - Secundària Gener, 2017 Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.
 2. 2. ielesvinyes.net
 3. 3. Infantil Primària Secundària Inf Pri Sec Total 2010-11 P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t 2 0 0 2 2011-12 P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t 4 0 2 6 2012-13 P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t 5 0 4 9 2013-14 P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t 4 2 7 13 2014-15 P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t 3 4 10 17 2015-16 P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t 3 5 10 18 2016-17 P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t 3 6 10 19 Nivell en funcionament Grups classe
 4. 4. Claustre 2016-2017
 5. 5. Model pedagògic Cultura de la innovació Model organitzatiu
 6. 6. 1 Model pedagògic
 7. 7. Escola Model pedagògic d’educació infantil i primària
 8. 8. Model pedagògic Projectes Partim dels nostres interessos Ambients Aprenem investigant Reptes (CM) Aprenem experimentant Tallers Desenvolupem intel·ligències Racons Aprenem al nostre ritme
 9. 9. Projectes Partim dels nostres interessos Projecte “Els mags” - 1r - Curs 2013-2014 Model pedagògic Partim dels nostres interessos. El grup-classe decideix i consensua els seus projectes. En cada projecte hi ha un producte (una maqueta, una exposició...) o més d’un, que reflecteixin el procés de treabll del projecte.
 10. 10. Ambients Aprenem investigant Ambient del restaurant - 1r i 2n - Curs 2014-2015 Model pedagògic Els ambients d’aprenentatge són un espai físic on es recreen propostes de treball basades en situacions de la vida quotidiana. Els ambients es desenvolupen en grups intercicle.
 11. 11. Reptes (CM) Aprenem experimentant Investigant a 2n de primària - Curs 2014-2015 Model pedagògic Els reptes parteixen d’una pregunta que els infants han de resoldre. Busquen informació o experimenten per respondre el repte plantejat. La resposta i conclusions del repte s’expressen a través de diferents llenguatges: escrits, visuals o artístics.
 12. 12. Tallers Desenvolupem intel·ligències Tallers primària - Curs 2012-2013 Model pedagògic Els tallers són els moments d’interacció entre infants, material i adult. Els tallers es fan rotativament en grups tancats que elaboren els mestres. Els tallers estan basats en les 8 intel·ligències múltiples de Gardner.
 13. 13. Racons Aprenem al nostre ritme Racó de matemàtiques - P5 - Curs 2014-2015 Model pedagògic Els racons són espais d’activitats autònomes en grups cooperatius que es duen a terme dins el grup-classe. Els racons serveixen per reforçar, ampliar, anticipar i assolir aprenentatges derivats del projecte o que no s’hi han vist reflectits i cal treballar.
 14. 14. Altres moments d’aprenentatge Protagonista (Infantil) El protagonista de la setmana serveix per donar a conèixer aspectes personals per compartir vivències i establir relacions entre ells. Amb participació de les famílies. Hora del conte (P3) L'hora del conte és una activitat que es realitza a P3 per introduir l'infant en el món dels contes, les rondalles i les llegendes. Arribada a l’escola La rotllana. un intercanvi d'experiències entre infants El Bon dia. Un moment de reflexió per iniciar el dia, comú a tot el centre.
 15. 15. Altres moments d’aprenentatge L’hora del cinema Visionar una pel·lícula, documental, curtmetratge... per a extreure informació, debatre i arribar a assolir aprenentatges. Pla setmanal (Primària) La gestió del nostre temps. L’objectiu és desenvolupar la capacitat de gestionar el temps propi i organitzar el treball. Llegim Lectura on l'adult de l'aula llegeix en veu alta un fragment d'una història, conte, llegenda, poesia... per despertar curiositat, interès i gust per la lectura.
 16. 16. Institut Model pedagògic de l’educació secundària
 17. 17. Model pedagògic Treball disciplinar Projectes transversals Projectes d’àmbits
 18. 18. “ Treball disciplinar Llibertat docent en un marc competencial, sense llibre de text, amb ordinador personal dels alumnes i en grups heterogenis.
 19. 19. Matemàtiques - 1r ESO
 20. 20. Música - 1r ESO
 21. 21. Ciències - 3r ESO
 22. 22. Català - 4t ESO
 23. 23. Model pedagògic Treball disciplinar Projectes transversals Projectes d’àmbits
 24. 24. “ Projecte d’àmbits Un problema-producte-pregunta, abordat des dels àmbits curriculars, elaborat en equips cooperatius Per què? Com?
 25. 25. “Objectius d’aprenentatge Adquisició de les competències bàsiques i dels àmbits, i els continguts clau del currículum: 1. Àmbit lingüístic 2. Àmbit matemàtic 3. Àmbit cientificotecnològic 4. Àmbit social 5. Àmbit artístic 6. Àmbit de l’educació física 7. Àmbit de cultura i valors 8. Àmbit digital
 26. 26. “ 3r d’ESO Espai d’experimentació de ciències Documental Narrativa audiovisual de ficció 4t d’ESO Play it again! Parlem-ne Revolucions socials 1r d’ESO Sistema solar a escala Fes el teu còmic Entre pedres, coves i foc 2n d’ESO Existeix l’envàs perfecte? La volta al món Marco Polo, el joc Projectes d’àmbits - 1r trimestre
 27. 27. “1r d’ESO Mans a l’Obra! La ciència en joc Naveguem per l’antic Egipte 2n d’ESO Fem un invent del TBO! Creació d’un personatge cinematogràfic Ciutadania creativa 3r d’ESO Clepsidra Conte personalitzat El museu de les arts 4t d’ESO Cromosomes… els justos! Contes Totalitarismes Projectes d’àmbits - 2n trimestre
 28. 28. “- construir una maqueta a escala del Sistema solar - crear i editar un còmic - editar un curtmetratge - construir un envàs - publicar un llibre de relats - dissenyar una volta al món - construir un rellotge d’aigua - escriure una llei i defensar-la públicament - programar una aplicació musical per a mòbils - dissenyar un joc de taula - fer una performance sobre una revolució social - construcció d’instruments musicals - construcció d’una màquina de Rube Goldberg - ... Projectes d’àmbits - Producte, pregunta o problema vertebrador
 29. 29. Sistema solar a escala - 1r ESO
 30. 30. Creació de còmic - 1r ESO
 31. 31. Existeix l’envàs perfecte? - 2n ESO
 32. 32. goo.gl/Qt8ovL
 33. 33. Marco Polo, el joc - 2n ESO
 34. 34. Fes el teu documental - 3r ESO
 35. 35. goo.gl/BfVy8A
 36. 36. goo.gl/LK3utQ
 37. 37. Espai d’experimentació - 3r ESO
 38. 38. InvestigacióInvestigació
 39. 39. Desenvolupament
 40. 40. Producció
 41. 41. Producció
 42. 42. Parlem-ne! - 4t ESO
 43. 43. Revolucions socials - 4t ESO
 44. 44. Play it again! - 4t ESO
 45. 45. Play it again! Objectius d’aprenentatge Competències bàsiques - CB2. Artística i cultural - CB3. Tractament de la informació i competència digital - CB4. Matemàtica Competències d’àmbits - M4. Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes. - M6. Emprar raonament matemàtic en entorns no matemàtics. - A3. Interpretar música utilitzant la veu, els instruments, el cos i les eines tecnològiques. - A9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social. - C1. Identificar sistemes físics i químics amb models, per predir fenòmens naturals. - C9. Dissenyar i construir objectes tecnològics que resolguin un problema i avaluar idoneïtat. Continguts clau - M-CC7. Anàlisi del canvi i tipus de funcions. - A-CC9. Eines TAC de suport a l’activitat i la producció musical. - C-CC24. Disseny i construcció d’objectes tecnològics.
 46. 46. Play it again! Planificació
 47. 47. Clepsidra - 3r ESO
 48. 48. Clepsidra Objectius d’aprenentatge Competències bàsiques - CB4. Matemàtica. - CB5. Aprendre a aprendre. - CB6. Autonomia i iniciativa personal. Competències d’àmbits - M1. Traduir un problema a llenguatge matemàtic. - M2. Emprar conceptes, eines i estratègies per resoldre problemes. - M3. Mantenir una actitud de recerca. - C9. Dissenyar i construir objectes tecnològics que resolguin un problema i avaluar idoneïtat. Continguts clau - M-CC4. Llenguatge algebraic. - M-CC5. Patrons, relacions i funcions. - M-CC6. Representació de funcions: gràfics, taules i fórmules. - M-CC7. Anàlisi del canvi i tipus de funcions. - M-CC11. Magnituds i mesura. - C-CC15. Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment experimental. - C-CC17. Objectes tecnològics de la vida quotidiana - C-CC24. Disseny i construcció d’objectes tecnològics.
 49. 49. Clepsidra Productes - Rellotge d’aigua - Informe científic del procés de treball Portafoli del grup - Document d’inici de projecte (1 còpia per persona) - Full d’experimentació (2 còpies) - Model d’informe científic - Rúbrica d’avaluació de l’informe científic (2 còpies) - Exemple d’article científic: Quinze anys d’estudis quiroptelògics a les Illes Balears - Full mil·limetrat DIN-A4 - Val per una “bona pregunta”
 50. 50. Clepsidra Avaluació Procés de treball - Dossier d’inici de projecte (individual) - Tasques al Classroom (individual) - Autoavaluacio i coavaluació (individual) - Observació d’aula de l’equip docent Productes - Rellotge d’aigua (en grup) - Informe científic (en grup) - Valoració de l’equip docent a partir de la rúbrica - Valoració de la vostra família a partir de la rúbrica - Exposició final, si escau (individual i en grup)
 51. 51. Clepsidra Planificació
 52. 52. Model pedagògic Treball disciplinar Projectes transversals Projectes d’ àmbits
 53. 53. “Projecte transversal Un gran producte únic elaborat per tota la promoció en equips cooperatius.
 54. 54. “Objectius d’aprenentatge Adquisició de les competències bàsiques transversals i metodològiques: - Competència digital - Competència d’aprendre a aprendre - Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria - Capacitat de treball en equip
 55. 55. “Un producte Una exposició Un documental Un dinar per a les famílies Un curtmetratge Un itinerari per a mòbils Una revista/anuari Un congrés científic Un herbari virtual Un musical Projectes Transversals Una metodologia Treball en grups cooperatius Alternança grups base/grups experts Desenvolupament d’equips Conferències d’experts Interacció amb l’entorn Flux de treball Autonomia dels alumnes Presentació del producte
 56. 56. “Presentació Una presentació inicial del projecte. + anunci del producte a elaborar. + creació dels grups base. + repartiment dels rols experts. Activitats Sensibilització. Coneixement expert. Treball en grup base. Intercanvi de coneixements. Habilitats socials i treball en equip. Avaluació Observació durant el desenvolupament. Aportació personal. Treball en equip. Qualitat del producte elaborat pel grup base. Autoavaluació i coavaluació. Exposició davant d’un tribunal.
 57. 57. “Grups base Grups experts
 58. 58. Itineraris - 1r ESO naturalista cartògraf. tecnòleg fotògraf
 59. 59. Documental “Els sòls” - 2n ESO directora editora guionista productora
 60. 60. Telenotícies - 3r ESO directora editora guionista productora
 61. 61. Reportatge sexualitat directora editora guionista productora
 62. 62. Reportatge sexualitat goo.gl/ibt9d2
 63. 63. goo.gl/ERNBtj
 64. 64. Bon profit! - 3r ESO cuiner cap de sala documentalista artista
 65. 65. #CodiPraga - 4t ESO programador reporter historiador maquetista
 66. 66. #CodiPraga - 4t ESO goo.gl/Wnxfzv
 67. 67. Revista Desigualtats - 2n ESO redactor dissenyador productor il·lustrador
 68. 68. goo.gl/wLRRSo
 69. 69. Ràdio Banyoles - 2n ESO locutor (2) guionista tècnic
 70. 70. Projecte Transversal - Exemple d’horari
 71. 71. Model pedagògic Treball disciplinar Projectes transversals Projectes d’àmbits
 72. 72. Model pedagògic Treball disciplinar Projectes d’àmbits Projectes transversals Conceptuals - Procedimentals CompetencialsAprenentatges disciplinar en un marc competencial conceptual, procedimental individual, cooperatiu guiat individual, producte llibertat docent d’àmbits competències d’àmbit, ccbb i procedimentals cooperatiu, individual autònom amb seqüència individual i conjunta triangulació exposició codocent visibilitat pública transversal ccbb (autonomia, iniciativa, treball en equip…) cooperatiu en experts autònom individual i conjunta triangulació exposició equip docent presentació pública enfoc aprenentatge treball avaluació
 73. 73. 2 Model organitzatiu
 74. 74. Model organitzatiu Equips docents autoorganizats Lideratge distribuït Participació compromesa de la comunitat educativa
 75. 75. “Equips docents autoorganitzats - Objectiu compartit: nivell educatiu - Autoliderat i autoorganitzat - Comunicació face-to-face - Confiança mútua - Multidocència - Feedback honest i "passar pàgina"
 76. 76. Equip docent multidisciplinar
 77. 77. “Lideratge distribuït - Coordinadors/es d’acció tutorial - Coordinadors/es de projectes - Equips docents compactes - Aprenentatge entre iguals (“nous” > “antics”) - Predomini del rol davant la posició
 78. 78. Claustre = 6 equips docents
 79. 79. “Participació compromesa de la comunitat - Suport i presència permanent de les famílies - Col·laboració estreta amb entitats locals - Portes obertes als col·laboradors externs - Seguiment tutorial setmanal - Entrevistes trimestrals amb les famílies
 80. 80. Famílies de l’Institut-Escola
 81. 81. 3 Cultura de la innovació
 82. 82. Innovació responsable Desenvolupament professional Transparència comunicativa Cultura de la innovació
 83. 83. “Innovació responsable - Risc assumit ○ Acceptació de l’error ○ Conviure amb la incertesa ○ Usar la creativitat - Autoavaluació permanent
 84. 84. “ innovació millora gestió gestió ≠ millora ≠ innovació
 85. 85. Avaluació interna a càrrec del l’alumnat
 86. 86. Avaluació interna a càrrec de les famílies
 87. 87. “Desenvolupament professional - Autoformació en els equips docents - Disseny i avaluació de projectes - Escola Nova 21 - Xarxa d’Instituts Innovadors ICE-UAB - Trobada anual dels claustres innovadors
 88. 88. Escola Nova 21 Som un dels 25 centres impulsors durant els propers tres cursos. Participem per: - Seguir aprenent i creixent - Consolidar i legitimar el projecte educatiu - Contribuir a impulsar el canvi a d’altres centres
 89. 89. Xarxa de centres innovadors ICE-UAB
 90. 90. “Transparència i comunicació - Espais web del centre - Portes obertes (visites i col·laboradors externs) - Àlbums d’imatges del centre - Presència institucional a les xarxes socials
 91. 91. ielesvinyes.net
 92. 92. Institut-Escola Les Vinyes Projecte educatiu de centre - Secundària Gener, 2017

×