Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IED Minor: Interactive Environments - Week 3

488 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IED Minor: Interactive Environments - Week 3

 1. 1. Interactive EnvironmentsHogeschool Rotterdam Jasper SchellingInstituut voor Communicatie, Media & ICT j.a.schelling@hr.nlMinor Interface & Experience Design docent.cmi.hr.nl/scjas
 2. 2. IntroductieMinor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 2
 3. 3. “Just as water, gas and electricity are brought intoour houses from far off to satisfy our need inresponse to a minimal effort, so we shall besupplied with visual or auditory images, which willappear and dissappear at a simple movement ofthe hand, hardly more than a sign.” Paul Valery, La conquête de l’Ubiquité, 1928Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 3
 4. 4. Devices zijnService AvatarsMinor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 23
 5. 5. Wat is een avatar?Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 30
 6. 6. Networks shift valueto informationMinor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 34
 7. 7. Principes voor Service Avatars1. In het ontwerpproces voor een service avatar moet rekening gehouden worden met de volledige mogelijkheden van een dienst zelfs als het uiteindelijke ontwerp er maar een fractie van gebruikt.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 36
 8. 8. Principes voor Service Avatars2.Het ontwerp van een avatar moet rekening houden met feit dat er ook andere avatars voor de service bestaan.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 37
 9. 9. Ontwerpstrategie voor Service Avatars• Wat zijn de mogelijkheden van de dienst?• Overeenkomst voor de dienst; hoe wordt die gemaakt, hoe wordt er gecommuniceerd?• De basisset van functies en methodes die gedeeld wordt door alle avatars. Wat is het allerbelangrijkste wat de service doet? Wat is een consistente manier waarop deze dienst op verschillende plekken uitgevoerd wordt?• Specifieke functionaliteit wordt uitgevoerd door specifieke avatars. Wat zijn de specifiek contexten waarvoor deze avatars ontworpen moeten worden en wat maakt deze specifieke avatars anders dan de generieke?Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 38
 10. 10. Gereedschappen voor consistentie• Style guidelines voor visueel en industrieel ontwerp• Designpatterns voor consitentie in Interaction Design• Goed gedocumenteerde APIs voor techneuten die er voor zorgen dat verschillende devices consistent werken.• Gestandaardiseerde methodes in het ontwerp van hard en software. Deze zie je al terug in sommige industrieën zoals bijvoorbeeld de auto- en vliegtuigindustrie.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 42
 11. 11. Soorten AvatarsMinor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 43
 12. 12. Drie soorten avatars• Portholes• Handles• SlicesMinor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 45
 13. 13. PortholesLaptops en smartphones functioneren vaak alsporthole avatars, omdat ze toegang bieden totvele services, maar er is geen sterke koppelingtussen het device de dienst.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 46
 14. 14. HandlesHandles bieden toegang tot specifieke diensten,doordat ze strak gekoppeld zijn, een voorbeeldhiervan is de geldautomaat.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 47
 15. 15. SlicesAls een object verbonden is aan een dienst,maar vrijwel al zn taken lokaal uitvoert, kun jespreken van een slice avatar.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 48
 16. 16. HybridsDeze drie soorten avatars hebben geen duidelijkegrenzen. Dat wil zeggen dat sommige devices ookhybrides kunnen zijn van verschillende soorten avatars...Zo is een iPhone, met zn app store, maps en twitter app,tegelijkertijd een Porthole, een Handle en een Slice avatar.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 49
 17. 17. Avatar & ServiceCo-DesignMinor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 50
 18. 18. Patterns voor co-design• Ontwerp de service als een complete experience, die via een aantal verschillende avatars aan de gebruiker beschikbaar wordt gesteld.• Avatars worden afgestemd op een specifieke gebruikscontext door verschillende teams, maar er is één service die als de backbone van de organisatie dient.• Een ecologie van verschillende avatars die met elkaar samenwerken definiëren impliciet een service, door de bronnen die ze delen.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 51
 19. 19. Single Experience, Many AvatarsVanuit het perspectief van de gebruiker kan eenservice zich uitstrekken over verschillendeexperiences, en nog steeds als één dingwaargenomen worden.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 52
 20. 20. Context Bepaalt FunctionaliteitIedere context zorgt ervoor dat het publiekandere samenstelling van behoeftes heeft.Zodoende is het dus ook mogelijk omgespecialiseerde diensten te ontwerpen dieafgestemd zijn op deze specifieke context.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 53
 21. 21. Avatar EcologieënVeel devices worden ontworpen als ze het enigeapparaat zijn in het leven van een gebruiker,maar meestal worden verschillende devicestegelijkertijd gebruikt.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 54
 22. 22. AppliancenessMinor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 55
 23. 23. ApparatigheidSharpe identificeerde ook kwaliteiten waarvanhij vond dat ze definiëerden wat een apparaatwas. Volgens zijn definitie hebben apparaten diedeze kwaliteiten vertonen applianceness(apparatigheid).Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 68
 24. 24. 7 Kwaliteiten van Applianceness• Alledaagse Ding• Specifieke Functie• Kan samenwerken met gelijkwaardigen• Draagbaar• Persoonlijk• Afgesloten handelingen• Directe User InterfaceMinor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 69
 25. 25. Alledaagse DingenSuccesvolle apparaten worden alledaagsedingen, waardoor je alleen alledaagsevaardigheden nodig hebt om ze te gebruiken.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 70
 26. 26. Specifieke FunctieSuccesvolle apparaten doen een ding goed. Zeondersteunen een vorm van gebruik of activiteit.Apparaten worden als nuttiger gezien als ze eenenkele functie hebben die op een consistentewijze in verschillende situatie van toepassing is.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 71
 27. 27. Samenwerken met gelijkwaardigenHet vermogen om content, data, media,informatie uit te wisselen zorgt ervoor dat hetmogelijk wordt voor ieder apparaat om éénactiviteit te ondersteunen.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 72
 28. 28. DraagbaarEen apparaat wat draagbaar is kan in meerderesituaties gebruikt worden. Een specifieke functieen het vermogen om samen te werken metandere apparaten maakt het makkelijker omapparaten te maken die uit simpele onderdelenbestaan en de stroomvereisten te beperken.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 73
 29. 29. PersoonlijkHet apparaat moet ten allen tijde volledig terbeschikking staan van het individu. Dit betekendmeestal dat het stateless is. Als het gebruiktwordt ondersteunt het de gebruiker in zijndagelijkse (persoonlijke) taak. Je kunt dezedingen ook makkelijk uitlenen.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 74
 30. 30. Afgesloten handelingenJe moet het gevoel krijgen dat je een taak hebtafgerond als je klaar bent met het gebruiken vanhet apparaat.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 75
 31. 31. Directe User InterfaceHet gebruik van het apparaat moet zotransparant zijn, dat iemand zich volledig kanfocussen om de taak die hij /zij wil doen, inplaats van bezig te zijn met de manier waarop jehet apparaat moet gebruiken.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 76
 32. 32. Appliance UserExperience DesignMinor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 77
 33. 33. Appliance User Experience DesignHet idee van applianceness is waardevol als een set vanpragmatische beperkingen om te onderzoeken hoe we de userexperience van een ubicom device kunnen ontwerpen. Sharpegebruikte ze als een basis om tot specifieke design guidelineste komen, uitgaande van zijn begrip van de situatie waarin hetapparaat gebruikt wordt en de affordances van de directeinteractie met het apparaat.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 78
 34. 34. 7 Kwaliteiten van Applianceness• Alledaagse Ding• Specifieke Functie• Kan samenwerken met gelijkwaardigen• Draagbaar• Persoonlijk• Afgesloten handelingen• Directe User InterfaceMinor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 79
 35. 35. OefeningMinor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 80
 36. 36. Scoor deze apparaten 1-5 op de 7 kwaliteiten• iPod (classic) • Alledaagse Ding• iPhone • Specifieke Functie• KPN Interactieve TV • Kan samenwerken met• Roomba gelijkwaardigen• Nike+ • Draagbaar• Nabaztag • Persoonlijk• Macbook Pro • Afgesloten handelingen • Directe User InterfaceMinor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 81
 37. 37. Operational ContextAangezien een apparaat per definitie eenbeperkt aantal functies heeft, betekent het datje in het ontwerp ervan rekening moet houdenmet de omgeving waarin het gebruikt gaatworden. Sharpe raadt de volgende dingen aan:Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 82
 38. 38. A Whole Systems ApproachEen apparaat bestaat in het domein van degebruikers kennis en bewustzijn. Het werkt voorde gebruiker, in plaats van de gebruiker. Ergo,het apparaat hoeft niet te doen wat mensen alkunnen, maar de gebruiker ondersteunen in wathij doet, wil of behoefte aan heeft.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 83
 39. 39. The Right Thing, Here and NowSommige functionaliteit is alleen waardevol omsommige plekken in een proces. Dus, apparatenbenadrukken onmiddelijk gebruik, ten opzichtevan het maken van toekomstplannen.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 84
 40. 40. Assume Dived AttentionToen computers nog niet multitasking waren,konden applicatieontwerpers ervan uitgaan dat hunapp alle aandacht van de gebruiker kreeg. In eensituatie met meerdere devices, die ook meerdererollen kunnen aanemen, is het onredelijk om teverwachten dat slechts 1 alle aandacht verdient.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 85
 41. 41. Recognize the Emotional ContextHet cognitieve vermogen van mensen verandertonder invloed van hun emotionele gemoeds-toestand. Denk bijvoorbeeld aan hoe eenapplicatie je kan irriteren als je in een situatiebent als je even snel iets op moet zoeken.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 86
 42. 42. Single in Function, Open in PurposeAls gereedschap, doen apparaten weinigaannames met betrekking tot het ultieme doelvan haar gebruikers. Het is goed om te wetenwat het doel van het gebruik is als je ietsontwerpt, maar het gereedschap moet zichzelfniet kunstmatig beperken in het gebruik.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 87
 43. 43. Emphasize Task ClosureDoor te benadrukken wanneer je klaar bent eengereedschap zorg je ervoor dat mensen zichkunnen concentreren op de specifieke taak dieze aan het uitvoeren zijn. Door dit expliciet tecommuniceren, creeër je een verhaal voor degebruiker.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 88
 44. 44. Direct InteractionSharpe identificeerde vier gebieden die invloeduitoefenen op de manier waarop iemand eenapparaat ervaart, en dus invloed hebben op hetinteractie ontwerp:Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 89
 45. 45. Direct Interaction• Sensory Motor Interactions• Immediacy• Transparency• Mediation vs. AutomationMinor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 90
 46. 46. Sensory Motor InteractionsDigitale gereedschappen zijn ontwikkeld onderinvloed van de technologie waarmee zegemaakt zijn, en houden zodoende relatiefweinig rekening met de manier waarop iemandmet het apparaat omgaat.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 91
 47. 47. Sensory Motor InteractionsVergelijk dit met een gereedschappen dievastgehouden worden, slijten, vallen, etc. Defysieke interactie is totaal verschillend van deinteractievormen zoals we die gewend zijn uitsoftware- en of webdesign.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 92
 48. 48. ImmediacyDirecte feedback is een sleutelonderdeel vanTask Closure, en het is iets waar je mensen nogdagelijks mee ziet worstelen als het opcomputers aankomt.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 93
 49. 49. ImmediacyDoordat je moet wachten op netwerken,onstaat er verwarring of frustratie in degebruikerservaring. Dit wil echter niet zeggendat je niet de illusie van directheid kunttoepassen om deze frustratie weg te nemen.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 94
 50. 50. TransparencyVanuit het perspectief van de gebruiker wiltransparantie zo veel zeggen als hoe duidelijkhet is hoe ik iets moet gebruiken.Van een transparant gereedschap is directduidelijk hoe je het moet gebruiken, van eenondoorzichtig gereedschap niet.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 95
 51. 51. Mediation vs AutomationEen van Sharpes belangrijkste adviezen is omautomatisering te vermijden, wat wil zeggen,het apparaat moet de mens niet vervangen,maar de mens juist machtiger maken.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 98
 52. 52. Mediation vs AutomationGereedschappen moeten zich erop toeleggenom mensen te ondersteunen in hun intenties,verlangens en behoeftes, in plaats van ze teanticiperen.Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 99
 53. 53. Kthxbye!Minor Interface & Experience Design — Interactive Environments Jasper Schelling 100

×