Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

satur gihapon ni

1,585 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

satur gihapon ni

 1. 1. Repormasyon atKontra Repormasyon
 2. 2. Repormasyon Ang Repormasyon ay isang kilusang naglalayong baguhin ang pamamalakad ng Simbahang Romano Katoliko. Ang Repormasyon laban sa Simbahang Romano Katoliko ay nagsimula sa Yuropa noong ika 16 na siglo na pinamunuan ni Martin Luther sa Alemanya at ni Juan Calvin sa Geneva, Switzerland. Ang sigaw ng repormasyon ay binubuo ng 5 bahagi. Ito ay ang mga sumusunod;
 3. 3. SOLA SCRIPTURA (TangingKasulatan Lamang) Ang walang kamaliang Kasulatan ay ang tanging pinagmumulan ng nasusulat na banal na kapahayagan, na siyang tanging makagagapos ng konsiyensya. Ang Biblia lamang ang nagtuturo ng lahat na kinakailangan para sa ating kaligtasan mula sa kasalanan at ang pamantayan ng sukatan ng pag-uugali ng lahat ng kristiano.
 4. 4.  Aming itinatanggi na anumang paniniwala, kapulungan o indibiduwal ay maaaring makagapos sa konsiyensya ng kristiano, na ang Espiritu Santo lamang ang maaaring mangusap ng ukol o kayay salungat sa itinakda ng Biblia, o ang personal na karanasang espirituwal ay maaring maging daan para sa isang kapahayagan.
 5. 5. SOLA GRATIA (BiyayaLamang) Sa kaligtasan, tayo ay nasagip mula sa galit ng Dios sa pamamagitan lamang ng Kanyang biyaya. Ito ay ang di pangkaraniwang gawa ng Espiritu Santo na nagdadala sa atin kay Cristo sa pamamagitan ng pagpapalaya sa atin mula sa pagkagapos sa kasalanan at pagbuhay sa atin mula sa kamatayang espirituwal tungo sa espirituwal na buhay. Aming itinatanggi na ang kaligtasan sa anumang paraan ay gawa ng tao. Ang mga makataong pamamaraan o sistema lamang ay hindi maisasakatuparan ang ganitong pagbabago. Ang pananampalataya ay hindi bunga ng patay pa nating likas na pagkatao.
 6. 6. SOLA FIDE (PananampalatayaLamang) Ang pagpapawalang-wala ay sa biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya lamang ng dahil kay Cristo lamang. Sa pagpapawalang-sala, ang katuwiran ni Cristo ay inilagay o ikinabit sa atin bilang tanging kasiyahan ng ganap na katarungan ng Dios. Aming itinatanggi na ang pagpapawalang- sala ay batay sa ating kagalingan o kahusayan o sa pagkakakintal ng katuwiran ni Cristo sa atin, na ang isang samahan na nagsasabing isang iglesia ngunit itinatanggi o tinututulan ang sola fide o pananampalataya lamang, ay maaaring kilalanin bilang tunay na iglesia.
 7. 7. SOLUS CHRISTUS (Kay CristoLamang) Ang kaligtasan ay makakamit sa pamamagitan ng gampanin ni Cristo bilang Tagapamagitan ayon sa kasulatan. Ang walang-sala Niyang pamumuhay at ang kamatayan Niyang nagtakip sa mga kasalanan ng mga hinirang lamang ay sapat sa pagpapawalang-sala at pakikipag-kaisa ng mga pinili sa Dios Ama. Aming itinatanggi na ang ebanghelyo ay tunay ngang naipangaral kung ang gampanin ni Cristo naman bilang Kahalili at Tagapagpalubag-loob sa galit ng Dios ay hindi ipinahahayag at ang pananampalataya kay Cristo at sa Kanyang ginawa ay hindi hiningi.
 8. 8. SOLI DEOGLORIA (Kaluwalhatian ng DiosLamang) Ang kaligtasan ay sa Dios at natapos na ng Dios, ito ay para sa Kanyang kaluwalhatian at dapat natin Siyang laging luwalhatiin. Ang ating buong buhay ay dapat nating isapamuhay sa harapan ng Dios, sa ilalim ng Kanyang pamamahala at kaluwalhatian lamang. Aming itinatanggi na maluluwalhati natin ng tama ang Dios kung ang ating pagsamba ay mapagkamalian nating pang- aaliw, kung ating balewalain ang mga Utos at Ebanghelyo sa ating pangangaral, o kung hinahayaan natin ang pagpapaunlad sa sarili, pagpapahalaga sa sarili, o ang pansariling kasiyahan ay gawing pamalit sa ebanghelyo ng Dios. Ang Repormasyon ay nabuo at naitatag dahil sa paglaganap ng mga bibliyang naisalin sa wikang katutubo. Ang Bibliya noon ay ipinagbabawal basahin at ipalaganap ng simbahang Romano Katoliko, at ito ay nakasulat sa wikang latin na kung saan ay ang mga mayayaman lamang at may pinag aralan noong panahong yaon ang nakaka intindi.
 9. 9. REPORMASYONAng mga sumusunod ang sinasabing dahilan ng pag-usbong ng repormasyon 1. paghina ng kapangyarihan ng mga Santo Papa dahil narin sa pagtutunggalian ng mga kautusan 2.pagmulat ng mga tao bunsod ng panahon ng renaissance 3.pagtuligsa ng ilang grupong kabilang sa estado sa kapangyarihan ng Santo Papa at ng simbahan.
 10. 10. Unang Pinuno ngRepormasyon Dahil na rin sa maraming isyung lumutang laban sa simbahan, tinuligsa ito ng maraming tao sa lipunan . Pangunahin sa mga ito ang mga sumusunod :
 11. 11. Si john Wycliffe ay isang guro sa Unibersidadng Oxford. Tinuligsa niya ang Kapangyarihan ng Santo Papa at ng mga Obispo . Ayon sa kanya , kinakailang mamuhay ng simle ng mga pari . Iminungkahi niyang gamitin ng lahat ng tao sa bibliya bilang gabay sa kanilang pang araw-araw na pamumuhay . Isinalin rin niya sa ingles. Ang mgaJohn Wycliffe tagasunod niya ay tinatawag na LOLLARDS.
 12. 12. Isang pari sa Bohemia naging rektor ng Unibersidad ng praque . Sinusuportahan ni huss ang mga aral at tuntunin ni John Wycliffe. Tinuligsa nya ang karangyaan ng mga pinuno ng simbahan at pagbebenta ng indulhensiya .John Huss
 13. 13. Isang mongheng domikano na tumuligsa sa labis na karangyaan ng mga maharlikang mamamayan . Dahil sa kanya , na paalis ang pamilyang MEDICI sa italya. Ang ari-arian ng mayayamang mamamayan ay sinunog . Hindi nagtagal ,humina nag impluwensiya ni Savanarola dahil na rin sa ginawa niyang pagtuligsa kay Alexander VI , angGirolamo Savanarola Santo Papa , siya ay nahatulang mabitay noong 1498
 14. 14. Saint Peter’s Basililica Pope Leo X
 15. 15. Indulhensiya Johann Tetzel
 16. 16. MARTIN LUTHERIsang monghengAugustinian na isinilangsa Alemanya . Siya aynakatapos sa unibersidadng Eufurt at nagingpropesor sa Unibersidadng Wittenberg . Angunang –una niyangtinuligsa sa simbahan ayang itinuro nitongkonsepto sa mga tao ukolsa kaligtasan ng kanilangkaluluwa . Tinuligsa niyaang mga malingpanuntunan ng simbahangaya ng indulhensiya aysinasabing kabawasan ngkaparusahan sa
 17. 17. 95 THESES
 18. 18. ADDRESS TO CHRISTIANNOBILITY
 19. 19. THE BABYLONIAN CAPTIVITY OF THE CHURCH
 20. 20. Charles V Diet of worms
 21. 21. SECOND DIET OF SPIRES(1529)
 22. 22. Nabahala ang simbahan at itinawalag si Luther mula sa kanilang hanay . Si federick the wise , ang tumulong ka Luther . Itinago niya ito sa kastilyo ng Wartburg sa panahon ng pag- iisa at pagmumuni- muni, isinalin ni Luther ang Bibiliya sa Wikang Aleman . Ito ang naging paraan upang lalong makahikayatMartin Luther ng mga miyembro si Luther .
 23. 23. Martin Luther’s Room inWartburg
 24. 24. King francis of france Diet of Augsburg in 1555
 25. 25. CHARLES V  Kahit na ipinagbawal ni charles V ang pagbabasa sa mga sulat ni luther ,dumami parin ang tumuligsang ito ay nagsilbing protesta laban sa simbahan, kung saan binansagan ang mga lutherano na protestante , at ang kilusan ay tinawag na protestantismo sa poland, bohemia, hungar y, norway , sweden , denmark ,finland at maraming lugar sa europa.
 26. 26. HULDREICH ZWINGLISi Huldreich ang itinuturing natagapagtatag ngProtestantismo sa Switzerland. Naging panuntunan nizwingli ang kalayaan . Parasa kanya , ang bibliya angsumasang-ayon sa debosyonsa mga santo at sapagbibigay ng malakingkapangyarihan ng Papa. Sizwingli ay namatay noong1531 sa isang digmaan sa
 27. 27. JOHN CALVIN Si john calvin ay isang abogadong pranses. Siya ay nakapag-aral sa mahuhusay ma paaralan. Sa paris naimpluwensyahan siya ng pilosopiya ni Erasmus. Sinulat niya ang Institute of the Christian Religion naging batayan ng mga imahen ng mga santo at krusipho. Itinuring siayng pinuno ng repormasyon sa Geneva . Nakarating din at lumaganap ng Cavinismo sa Alemanya , lalo na nang sakupin ni frederick II ang nasabing bansa .
 28. 28. ANG KONTRAREPORMASYON
 29. 29. ANG KONTRA REPORMASYON Dahil sa malawakang pagtuligsa ng mga tao sa simbahan, isinakatuparan ng mga mananampalataya ng katolisismo ang kontra repormasyon noong 1534
 30. 30. ANG KONSEHO NG TRENTAng konseho ng trent ay itinuring na malaking hakbang sa Repormasyon Katoliko na ipinatawag ni Papa Pablo III noong 1545 1 Ang kasulatan at tradisyon ay kapwa tanggap ng panggagalingan ng doktrina Katoliko. 2 Itinuturing na mahalagang bahagi ng simbahan ng banal na Misa, mga sakramento , paggalang sa mga santo at iba pang doktrina. 3 Ang pagtakda sa mataas na antas ng kasalanan .

×