Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

www.e-khutuch.mn

1,126 views

Published on

Цахим хуудсанд мэдээлэл бэлтгэх заавар

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

www.e-khutuch.mn

 1. 1. WWW.E-KHUTUCH.MN ЦАХИМ ХУУДАСНЫ КОНТЕНТ, МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ АРГА WWW.E-KHUTUCH.MN
 2. 2. Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 9 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 45 дугаар тогтоолоор баталсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.3.7-д “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ” гэж заасны дагуу Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуралдаанаар батлагдсан.
 3. 3. WWW.E-KHUTUCH.MN ЦАХИМ ХУУДАС
 4. 4. WWW.E-KHUTUCH.MN ЦАХИМ ХУУДАС Хөтөлбөрийн хүрээнд бүх нийтэд эрх зүйн мэдээ, мэдээллийг цахим байдлаар нээлттэй, хүртээмжтэй, энгийн хялбарчилсан хэлбэрээр хүргэх замаар, өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглэх чадварыг нэмэгдүүлж, хүн амын эрх зүйн боловсролын эрэлт хэрэгцээг хангах тогтолцоог бүрдүүлэх зорилгоор иргэд хүссэн цагтаа, хүссэн газраасаа хүссэн эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл сурталчилгааг эх сурвалжаар баталгаажсан мэдээлэл, контент авах боломж бүхий цахим хуудас бүтээхээр ажиллаж байна.
 5. 5. WWW.E-KHUTUCH.MN ЦАХИМ ХУУДАСНЫ БҮТЭЦ Тус цахим хуудас нь иргэдэд байнгын тулгардаг асуудлуудыг шийдвэрлэхэд туслахаар зориулагдсан байх бөгөөд, цахим хуудасны бүтэц нь “Эрх зүйн хөтөч”, “Төрийн үйлчилгээ”, “Эрх зүйн баримт бичиг”, “Хэлэлцүүлэг”, “Зөвлөгөө”, “Мэдээллийн сан”, “Өмгөөлөл” гэсэн үндсэн цэсүүдтэй байна.
 6. 6. КОНТЕНТ, МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ
 7. 7. ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧИГ Энэ хэсэгт тухайн сэдэв харилцаанд хамаарах төрөлжүүлсэн эрх зүйн акт, баримт бичгийн жагсаалт, эмхэтгэл байх бөгөөд, эрх зүйн актын нэр, батлагдсан огноо, дугаар, ангилал, гаргасан газар, хамрах хүрээ зэргийг тусгасан байна. ▪ Монгол Улсын хууль ▪ Улсын Их Хурлын тогтоол ▪ Засгийн газрын тогтоол ▪ Сайдын тушаал ▪ Журам ▪ Төрийн бодлого ▪ Үндэсний хөтөлбөр ▪ Бусад эрх зүйн баримт бичиг
 8. 8. ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧИГ Эрх зүйн актыг жагсаан бичнэ
 9. 9. ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧИГ Тухайн сэдэв агуулгыг шууд зохицуулсан хууль Тухайн сэдэв агуулгыг холбогдох бусад хуулиар хэсэгчлэн зохицуулсан зохицуулалт
 10. 10. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ Энэ хэсэгт тухайн сэдэв агуулгын хүрээнд иргэд болон байгууллагад зориулсан ямар ямар төрийн үйлчилгээ байдаг, төрийн үйлчилгээ нь ямар учир утга агуулгатай, тэрхүү үйлчилгээг ямар байгууллага үзүүлэх талаар мэдээлэл байна.
 11. 11. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
 12. 12. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ Тухайн сэдэв агуулгын хүрээнд төрөөс үзүүлж буй үйлчилгээг төрөлжүүлэн ангилна
 13. 13. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ Тухайн сэдэв агуулгын хүрээнд төрөөс үзүүлж буй үйлчилгээг нэг бүрчлэн жагсаан бичнэ.
 14. 14. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ Тухайн сэдэв агуулгын хүрээнд төрөөс үзүүлж буй үйлчилгээг иргэдэд ойлгомжтойгоор тайлбарлан, тухайн үйлчилгээнд хамаарах мэдээллийг бэлтгэн оруулна.
 15. 15. МЭДЭЭЛЛИЙН САН ▪ Сургалтын хэрэглэгдэхүүн ▪ Сурталчилгааны хэрэглэгдэхүүн ▪ Гэрээний загвар ▪ Маягтууд ▪ Ном, сэтгүүл
 16. 16. МЭДЭЭЛЛИЙН САН
 17. 17. ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ Тухайн төрийн үйлчилгээг иргэд болон хуулийн этгээд байгууллага хэрхэн яаж авах талаарх харилцаа үүссэнээс эхлээд дуусгавар болох, тухайн үйлчилгээтэй холбогдолтой зөвлөгөө, мэдээлэл зэрэг багтсан контент байна. Өөрөөр хэлбэл, иргэд хуулийн этгээд байгууллага тухайн үйлчилгээг хүндрэл чирэгдэлгүй үзүүлэхэд чиглэсэн хөтөлж явж болохуйц мэдээлэл багтана.
 18. 18. ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ Эрх зүйн хөтөч ▪ Хуулийн зохицуулалт ▪ Асуудлыг шийдвэрлэх байгууллага ▪ Асуудлыг шийдвэрлэх дараалал ▪ Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа ▪ Асуудлыг шийдвэрлээгүй тохиолдолд гомдол гаргах ▪ Зөвлөгөө мэдээлэл ▪ Түгээмэл асуулт хариулт - FAQ
 19. 19. ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ - ХУУЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Тухайн үзүүлж буй төрийн үйлчилгээ нь ямар хууль болон эрх зүйн бусад актын аль хэсгээр зохицуулагдаж буй талаар нарийвчилсан тайлбартай мэдээлэл байх юм.
 20. 20. ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ - АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ БАЙГУУЛЛАГА Тухайн төрийн үйлчилгээг ямар байгууллага, албан тушаалтан үзүүлж шийдвэрлэх, тухайн шийдвэрлэх албан тушаалтан байгууллагын тухай мэдээлэл зэрэг багтана.
 21. 21. ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ - АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ДАРААЛАЛ Иргэн болон хуулийн этгээд нь тухайн төрлийн үйлчилгээг хэрхэн яаж авах, ямар нөхцөл болзлыг хангах, ямар шат дамжлагаар авах, ямар материал бүрдүүлэх тухай гэх мэт харилцаа үүссэнээс дуусгавар болох хүртэлх процесс үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл байна.
 22. 22. ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ – АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ДАРААЛАЛ
 23. 23. ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ - АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА Иргэн болон хуулийн этгээд нь тухайн төрлийн үйлчилгээг ямар хугацаанд авах вэ? Эсвэл ямар хугацаанд шийдвэрлэх вэ? Ямар хугацаанд хариу өгөх вэ? гэх мэт хугацаатай холбоотой мэдээлэл байна.
 24. 24. ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ - АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭЭГҮЙ ТОХИОЛДОЛД ГОМДОЛ ГАРГАХ Төрийн байгууллага албан тушаалтан нь хууль бус үндэслэл эсвэл, өөрийн ашиг сонирхлын зөрчилтэй шийдвэр гаргасан, эсвэл төрийн үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзсан тохиолдолд ямар шат дамжлагаар, ямар байгууллага албан тушаалтанд хэрхэн яаж гомдол гаргах талаар мэдээлэл байна.
 25. 25. ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ - ЗӨВЛӨГӨӨ МЭДЭЭЛЭЛ Тухайн байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээтэй холбогдолтой иргэд болон хуулийн этгээд байгууллагын хамгийн түгээмэл алдаа гаргадаг асуудалд зориулсан зөвлөгөө мэдээлэл байна. Зөвлөгөө мэдээлэл нь мэдээллийн санд байрлах төрөл бүрийн хэлбэртэй зөвлөгөө байж болно.
 26. 26. ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ - ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ Иргэд болон хуулийн этгээд байгууллагын хамгийн түгээмэл асуудаг асуултад хариулж болохуйц асуулт хариултын хамт багтсан мэдээлэл байна.
 27. 27. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.

×