Rekaaz22

255 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
255
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rekaaz22

  1. 1. ¥∞ 40 v�Ëô« ÈœUL� ±≤ fOL)« u�U� ∑ o�«u*« ?� ±¥≥∞ ∂¥±∂ر±π∑∞ œbF�« Â≤∞∞π ¥∏ WM��« ? Thu. 7 May 2009 No: 11970/6416 - Year 48 ‰u� f�b�ô« —uC� s� V�U� æ W�«d�« T�U� —uC� s� V�U� æ h�ý 9000 “ËU?? −? ð w??�U??L? ł≈ —u??C? ×? Ð w??{u??F? �« q??O?³?½ l?? � …b?? ł “U?? ? �—Ë ÆÆr?? �“u?? Ð l?? �  «—U?? ? ? �ù« “U?? ? �— W??O? �U??F? � s??L? { »U³A�« l� q�«u²�UÐ “uHð å“U�—ò ‰u� f�b½_«Ë WŠ«d�« TÞUý sOÐ “U−½ù« vKŽ »U³A�« bŽU�ð WOKLŽ  «uDš sŽ …—U³Ž “U−½û� å“U�—ò ÖuL½ ∫Ÿ—UBL�« q�u½ »U³A�« ◊UÝË√ w� «Î dO³� ôu³� v�ô Î …e�M� …U�� ÎU�dJ� w{uF�« æ “U��S� sO�b��« s� t�ö�≈ UMKF� »U�A�« iF� æ w{uF�« qO�� æ w�KO�b�« ÊUDK� æ  U�O�U� ÊuLK�� »U�A�« u� åw��d�ò t??�H� v??K� Î U??IKD� »U�??A�« s� rNM�Ë …—u ◊UI��«  uB� t�??�« Î UIOHB� t� oHË w� W�—U??AL�U� —u??NL��« b??�ËË “U??� W??KL�  U??O�UF� s??L{ t�d�� ÊËbNF��Ë ÊU�b�« s??� aO??AK� d??�F� Ê« œ«—√ Íc??�« WO�UF� X??LO�«  «—U�ù« “U�— l??� w� tLN� ô Íc??�« gzUD�« »U??A�« aO??A�« ÁU??O�Ë d??O�J�Ë œu??�d�« ÆWF�«d�« W��M�« ÊuOKL�« d�U� t�ö� «u��« rN�«Ë ¨t� rN�� Èb� W�«d�« T�U??� Õd??�� w� …dO�� UL� Âu??O�« gOF� Ê« d??O� …U??O��« tK�« U�œË t??OK� vM�«Ë tOK� rK??�Ë »U�A�«Ë wK�O�b�« »U�� l� wK�O�b�« oI�Ë Î «b??� W??�dL�« t??�Ë—Ë jO??���« b�«u� Y??O� w�� u??�√ WM�b� w??� Ë√ ¨j�H� ¨◊u���ò aOA�« ‰uI� W�U� nBM�« qLJ� r�Ë ¨t���� Ê« ‰Ë√ W�«d�« T�U� Õd�� v??�Ëô« W??IO�b�« s??� Z??N�« Íc�« t??�B� «uK�I� r??N�« n??O�Ë W??��U��« W�U??��« cM� —u??NL��« ågA�� »—UI� U� —u??NL��« s� ‰e??�Ë ô« ÆÊU�b�« »d� „d�� “U��« h??�Ë s??�d{U��« ÕË— s� Î «bOF� VKI�« v�« VKI�« s??� ¡U� W�U��« w� Õd�L�« ú��«Ë ¡U??�� »U�??A�« w??�KO�b�« v??�œË  U�O�U� «uLK??� sL� U�U??� 40?�« d��u��« v�u�Æœ æ Ÿ—UBL�« q�u� æ dF??A� Ê« ÊËœ U??� W??I�dD�Ë UNMK�«Ë «c??� Á—u??C�� »U�??A�« ÆbOIF��« r�Ë ¨1000???�« »—UI� UL� v??�Ëô« ‚ËbM ú��«Ë Œ«ËbL�«Ë ÊU�b�« w� dOG� r??� w��« W??�u��« W??�d��� Êü«Ë ∫özU� aO??A�« ÂU� »U�??A�« s??L{Ë Èd??�√ W??N� s??� u�Ë ¡U�� tF�U??��« W�U??��« ‚b� Î «b� åt??K�« w??� r??J��« w??�«ò r??N� “U�ò WKL�� w??LKF�« —U??A��L�« Ÿ—UBL�« q�u� –U�??�_« ‰U??� Ÿ«u�« qJ� aOA�« V�U�� ÊU� dO�� ¨WIOI��« …œUF��« s� U�O� t�UO� Íc�« e�ML�« s??� rJO� qD��« s??� t�UO� s??� “U??�ò W??KL�  U??O�UF� b??�Ë ô≈ …d??{U�L�« ¡b??� b??�u� ÖuLM�« Ê≈ dOOG��«Ë V??�—b��« w� hB��L�«Ë å“U��≈ t�UO� s??� WHOH��« WDO���« t�ULKJ� rN��«b� Æ“U��« ‰Ë« q��Ë ¨ÊU�b�« X�� ∫»U�AK� ‰uI�Ë ¨bOF� uN� rK??��Ë Õd??�L�« v??�≈ w??MO�Q� vK� »U�??A�« …b�U??�� q�√ s� WKL�K� Áœ«b??�≈ r??� Íc�« ’U??��« WO�UF� X??LO�√ …b??� w??� å“U??��≈ »dI� UL� q??�UJ�U� Õd??�L�« ú��« UNO� v??C� ¨Î U??�UO�« t??J�CL�«Ë aO??A�« ŸœË ÂU??���« w??�Ë rJO� œu�u� u� UL� dO��« ¨Î «bIF� Æ»U�A�« ◊U�Ë√ w� Î UF�«Ë Î «—UA��«Ë Î «dO�� Îôu�� v�ô b� “U��ù« r� ¨t� ’U??��« åÊU�b�« X??O�U�ò —uC�� ‰u� f�b�_« w� …b�b� s??� r??N�K�« h�??� 2500q???« W�U??��« nB�Ë W�U??� —uNL��« dF??�  U??O�Q� Î U??C�« —u??NL��« åUO��d�ò XM� U�bM� wMO� œu�u� å“U�—ò Öu??L� ÁUMOL??�√ Íc�« ÖuLM�« Ê√ Ÿ—U??BL�« d??�–Ë dN�Ë ô√ s??O�IO�œ aO??A�« q??LJ� ¨w??{uF�« q??O�� aO??A�« s??� q� …—U??�ô« s??� s??O�œUI�« »U�??A�« UNO� ÍËd� dL�??�L�« p�C�« s� d??O��« r??N� v??ML�Ë t??��U�� s??� gO�« ¨wM�BM� s� b�« r� sJ�Ë ·bN�« W??L�d�� W??OKL�  «u??D�Ë q�«d� v??K� Íu??��� “U??��û� ÊU??�Ëe�« ‚Ë—U??� e??�ML�«Ë Ác� w� „—U�Ë ¨Èd�ô« ÊbL�«Ë W�«d�« T�U??� Õd??�L� qD� ‰Ë« W�u��« q�� W??L�bI�« t�UO� aO??A�« —uNL��« tOK� ‰UN�«Ë ¨W�ö??��«Ë s� w??�H� Âd�« ôË «bOF??� Êô« Ê√ Ÿ—UBL�« ·U??{√Ë Æ“U�— ŸËd??AL� …d??�UF�« WKL��U� ’U��« ÆÊU�K�« qBO� ØfO���«Ë w�KO�b�« ÊUDK??� aOA�« WO�UFH�« WM??� 17 —u�e�« d??L� w� »U??� vMFL� Î U??AzU� Î U�U??� ÊU� n??O�Ë W??�UI�« s??� Ãd??� b??�Ë U??�œu� ÷—UF� ô t??�« U??L�U� Î «b�« ¡w??� W��d�« v�Ë_« WK�dL�« w�Ë Ã–uLM�« «c??� UN�u��� q�«d� 6 „UM� s??� q??O�� aO??A�« Àb??�� ¡UIK� r??�“ u??�√ r??�U� ·Ëd??FL�« WK�dL�« p??K� s� Àb��� ¨W??LKJ�« b�d� s??� rNM� …b�b??� W�uFB� —uNL��« ÂU� ¨ÊU�b�« XO�U� rK� ÆtK�« Ÿd� –U��« W��U��« WK�dL�«Ë w�U��« n�uL�« WO�U��« WK�dL�« U�√ WOIOI��« WOHO�Ë …UO��« w� t�OL�√Ë “U��ù« Æ“U��ù« …u� Ê«uM� qL�� w� W??��U��« WK�dL�«Ë j??OD���« w� W??F�«d�« W??K�dL�«Ë —«d??I�« w??³? K? O? žb??�« ¡«b?? ?M? ? � W?? ÐU?? −? ²? Ý≈ ÆÆs?? O? ?šb?? ²? ?�« s?? ?Ž r?? N? Žö?? �S?? Ð «Ëe?? ? −? ? ½√ UÎ ? ? ÐU?? ?ý 40 s?? ?� d?? ¦? ?�√ vK� q�u��U� p??�–Ë tO�≈ ‰uu�« ÊuOKLK� d�U� r�“ u� Æ“U��ù« …—«œ≈ w� W�œU��« WK�dL�«Ë w�«c�« «e��ô« Æ»U��_U� c�_«Ë tK�« œb� vK� Íu��� q�«dL�« s� WK�d� q� Ê√ Ÿ—UBL�« `{Ë√Ë rOJ�� WM�� ÊËb� ‚Ë—U� e�ML�« Àb�� p�– bF� ÆWK�d� qJ� W�{uL�« WO�dH�« ◊UIM�« s� œuF w� t??��d�� s� ÊU??�Ëe�« ÊuOKL�« ÊËb�Ë o??� „UM� ÖuLMK� ÍdEM�« o??A�« V�U�� t�√ Ÿ—UBL�« sO�Ë  U�uFB�« w??� U�Ë X??�d�≈ WL� «c� oO�D�Ë U� Î U�O� e�M� Ê√ b�d� »UA� ‰U�� œU��S� oKF�� wKL� …d{U�L�« Ác� w� UMH??A��« t�� UL� t??�K�— w� t??�N�«Ë w??��« »ËU���« “U�— X??�L� b�Ë ÆW�dEM�« X??��« q�«dL�« vK� ‰U??�L�« U??NJK�L� w??��« W�dF??A�« …—b??I�« ÆqO���� p�UM� fO� Ê√ v�≈ Íu��� Íc�« w�Ëd�J�ô« UNF�u� ‰ö� s� ÖuLM�« «c� l� d??O�J�« qN�??�« YO� år??�“ u??�ò aO??A�« …dOG …U??�� X??�√ p??�– b??F� Íc�« ÖuLM�« s� a??�� vK� dO�J�« VKD�« v�≈ W??�U{ùU� ÖuLM�« s� UN??����« dF??�  UO�Q� t��b� W??B� X??��� b??� X??�U� ¨…e??�M� Æ…d�U� WO�«d��« WI�dD�Ë w�U�� qJA� t��U�� XL� v�Ëô« W��M�« w� ÊuOKL�« d�U� ¨—uC��« l�U??�� v??K� U??N�I�√Ë ÍœUN�«b�� q�u� d??�uD�Ë œ«b�≈ s� u� ÖuLM�« «c??� Ê√ d�c� Ëb??A�Ë ÍdL�« fOD� s??� bL�� œd��ò ∫q??O�� aO??A�« ‰U??� UL�Ë ULN� Âb�Ë d��u��« v??�u� —u��b�« p�– w� Áb�U??�Ë Ÿ—UBL�« Í—b� ôË w�U� s� w�U� ∫ÎözU� UN� u??� W??BIK� U??NzUI�≈Ë U??�œuF Æw{uF�« bL�� —u��b�« ÆÆt�U�� ·d� U� t�EH� dD� ÆÆt� Æåt�«– b�� “U��≈ ÆÆt??KOK�« q??�L� wM�??�UM� dD??� r�Ë WO�UFH�« XL���« p�– bF� w{uF�« l� t²FLł …dO³� WO�UF� ‰öš s� ¨t� v�Ë√ ÊUJL�« «– w� wM�u??�«Ë w{uF�« qO�� aOA�« s� q� r�dJ� ÊU??�� —u��b�« Á—uC�� bI��«Ë ÆÊU�Ëe�« ‚Ë—U� e�ML�«Ë w{uF�« qO�� vK� Âö�K� o�U��Ë æ W�«d�« T�U� —uNL�� ÎU�U�� w�KO�b�« æ ÷U¹d�« “U�— l� e−½√ w½dI�« WŠËb�« w� ÂuO�« ¡U�� ÂUIð e??��√ w??�dI�« i??�U�Æœ W??³? ×? B? Ð …e?? ? O? ? L? ? � W?? ? O? ? ?�? ? ?�√Ë Z?? ?O? ? K? ? �? ? �« “U?? ? ? ? ? �— ‰ö� s� ÷U??�d�« “U�— l??� …dO�� W??O�UF� w� W�—U??AL�« È—U�ò l??L�� w� X??LO�√ w?? ? ?³? ? ? K? ? ? O? ? ? žb?? ? ?�«Ë Êö?? ? ? ?O? ? ? ? ³? ? ? ? −? ? ? ? �«Ë w?? ? ? ? {u?? ? ? ? F? ? ? ? ?�« W??M�b� w??� Í—U??���« å‰u??� —u��b�« tF� „—U�Ë ÷U�d�«  eOL� b??�Ë w{uF�« b??L�� rOEF� ‰ö� s� r??N�UO� w� w�U��≈ “U��≈ œU??��≈ lL�� …eOL� WO�OK� WO�UF� ÂuO�« ¡U??�� ÂUI� sO� …—ËU�L�U� W??O�UFH�« Ác� t�UO� s� “U�ò —UF??� oOI���Ë X�u�« —UL��??�«Ë ÊöO���« ÊULOK� aOA�«Ë w{uF�« bL�� —u��b�« ÍdF??A�« ‰œU���«Ë s??OL�M�« Æå“U��≈ Ác� r�“ w�Q� ·ËdFL�« w�KO�b�« ÊUDK� aOA�«Ë q�UH�Ë ULNMO� ULO� w??�UI��«Ë w� WLK� w??L�F�« w??K� “U�— d??�b� wIKO??�Ë w� W�Ëb�« WM�b�  ôU d��√ w� ÂUI�??� WO�UFH�« Î «dO�� Îö�UH� —u??NL��« ULNF� “U�d� w??�U��« w??�OK��« l??�u��« s� ¡U??IK�« «c??� W�U{ùU� ZOK��« u�“U�— UN� lL��O�Ë dD� W�Ëœ ¡UIK�« «c� qOUH� ÆÎ U�u�K�Ë ÂU� —UA��ô« oOI�� w� w�O�«d�??�ô« UN�uL�Ë q�√ s� dC��??� w��« WO�U�??A�« d??O�UL��« v??�≈ wL�F�« wK� æ ÊöO���« ÊULOK� æ w{uF�« bL�� Æœ æ ÆU��d� t� rJO�«uM� Æ2020 vK� »U�??A�« Y�� ’U��« W??KL��« ·b� o??OI�� w�dI�« i�U�Æœ æ P040 RAKAZ 3-5 .indd 1 5/5/09 8:18:55 PM

×