Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jenis organisma

3,104 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jenis organisma

 1. 1. Jenis organismaPerosak dianggap organisma sebagai organisma yang berada di sesuatu kawasanyang tidak memerlukannya. Organisma yang berbahaya kepada tumbuhan dan hasiltumbuhan digelar perosak. Pertumbuhan tumbuhan terdedah kepada pengaruhpelbagai jenis organisma. Sesetengah organisma ini merupakan perosak tanaman ,walaubagaimanapun terdapat juga yang bermanfaat kepada tumbuhan. Serangga dannematode merupakan contoh perosak utama tumbuhan. Perosak ini akan makan tisutumbuhan seperti batang dan akar serta mengubah bentuk fizikal tanaman Tanaman berpenyakit gagal menjalankan proses fisiologikal biasa. Organismayang menyebabkan keadaan ini digelar sebagai protagen. Antara protogen yangberbahaya kepada tanaman ialah virus, bacteria dan kulat. Sesetengah kulat bersifatsaprofit di mana ia mendapat makanan daripada benda mati atau reput. Organismayang tidak menyebabakan penyakit secara lansung kepada tanaman teteapi membawapatogen dinamakan vector. Organisma penyebab penyakit kepada tanaman biasanya hidup dalamtumbuhan tersebut. Pertumbuhan perumah akan terjejas keraan parasit ini mengambilmakanan daripada perumahnya.
 2. 2. Refleksi Assalamualaikum saya ucapkan sebagai pembuka kata refleksi saya di dalam tugasanini. Saya berasa sangat gembira kerana dapat berkongsi pengalaman dalam menyiapkantugasan pertanian. Saya menghadapi banyak masalh semasa hendak menyiapkan tugasankerja khusus pendek pertanian ini. Sebelum itu, saya mahu berterima kasih kepada pensyarah En Ismail B Saiman keranatelah banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Banyak perkara yang telah sayapelajari semasa membuat tugasan ini antaranya ialah saya telah belajar membuat rujukan bukudi perpustakaan. Sebelum ini saya hanya mahu mencari rujukan di internet sahaja. Tugasan initelah mengajar saya untuk pergi ke perpustakaan dan mendapatkan bahan rujukan dalamtugasan yang telah diberikan. Kaedah yang saya gunakan untuk menyiapkan tugasan ini termasuklah perbincangankumpulan, membaca buku rujukan, membanding beza dengan rakan lain dan membuatkesimpulan bersama rakan dalam kumpulan tugasan. Hal ini dapat meningkatkan kemahirankomunikasi antara saya dan rakan lain semasa menyiapkan tugasan. Saya telah diberikankumpulan bersama-sama Azri, Md Nur dan Faris Aiman dalam tajuk Biosis. Soft copy yangtelah dubuat secara individu mengikut tajuk yang telah diberikan akan digabungkan di dalamsatu folder sahaja. Kami tidak mempunyai masalah dalam menyiapkan tugasan ini kerana kamisaling membantu antara satu sama lain. Saya sangat gembira kerana tugasan pertanian ini Berjaya disiapkan pada masa yangtelah ditetapkan. En Ismail banyak membantu kami dalam melakukan tugasan ini kerana beliaujuga merupakan tutor kelas Rbt 2. Tanpa pertolongan beliau, kami mungkin manghadapipelbagai masalah untuk menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Antara rakan kami yangsangat bersemangat ialah Md Nur kerana dia selalu mengingatkan kami untuk menyiapkantugasan yang diberikan tanpa menangguhkannya. Kesimpulannya, saya bersyukur kepada tuhan kerana berjaya menyiapkan tugasan ini.Tidak lupa juga kepada ibu bapa saya dan rakan-rakan yang member sokongan moral kepadasaya untuk melakukan tugasan ini.
 3. 3. Isi kandungan Perkara Muka suratPengenalan kepada jenis organismaJenis organisma 1. Virus 2. Bakteria 3. Nematod 4. Kulat 5. Serangga 6. rumpaiKepentingan ekonomi organisma 1. Virus 2. Bakteria 3. Nematod 4. Kulat 5. Serangga 6. rumpai
 4. 4. Penghargaan Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah SWT di atas limpah kurnia-Nya keranatelah mengizinkan saya menyempurnakan tugasan yang diberi. Tempoh yang diberiselama lebih kurang dua minggu ini telah saya gunakan untuk mengkaji setiap perkarayang berkaitan supaya dapat dimuatkan dalam tugasan ini. Banyak maklumat yangtelah saya peroleh hasil dari rujukan daripada internet dan buku-buku dariperpustakaan. Di sini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pensyarahpembimibing saya dalam matapelajaran Sains Pertania Iaitu En Ismail Bin Saimankerana telah membimbing saya dan memberi tunjuk ajar yang terbaik sepanjangtugasan ini dihasilkan. Beliau banyak membantu dari segi maklumat yang berkaitan danturut meberi sokongan kepada saya. Selain itu, saya juga ingin menitipkanpenghargaan ini buat rakan-rakan sekelas di atas kerjasama mereka dalam berkongsiidea dan maklumat. Kami saling bertukar-tukar pendapat dalam usaha memantapkanlagi penulisan kami. Tidak lupa juga kepada pihak IPGM Kampus Tun Hussein Onn,Batu Pahat kerana menyediakan kemudahan seperti buku-buku rujukan dariperpustakaan, makmal komputer berinternet, mesin fotostat dan sebagainya untukmemudahkan saya menyiapkan tugasan ini. Dan akhir sekali, setinggi-tinggipenghormatan saya tujukan kepada kedua ibu bapa saya kerana mereka tidak pernahjemu memberi sokongan dari segi moral dan kewangan. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki dan pengalaman yang ada, saya amatberharap agar tugasan ini dapat memuaskan hati semua pihak. Justeru itu, sayasentiasa bersedia menerima teguran dan kritikan yang membina ke arah memperbaikidan memperkemaskan lagi penulisan laporan ini. Mudah-mudahan Allah memberkatisegala usaha saya dan mengurniakan keredhaan-Nya. Sekian, terima kasih.
 5. 5. Ciri-ciri organisma yang penting kepada tanaman Jenis Ciri-ciri organismaVirus Organisma sangat halus yang mempunyai binaan ringkas Parasit yang menyebabkan pelbagai jenis penyakit tumbuhan Biasanya hidup dalam sel hidup sahaja Membiak melalui kaedah mengarahkan sel perumah membentuk virus baru Virus yang menyerang tanaman biasanya pelbagai bentuk seperti polihedral, rod, spiral dan bebolabakteria Bersel tunggal Bakteria yang menyerang tumbuhan biasanya berbentuk rod Mempunyai binaan seperti bebenang yang dikenal sebagai flagelum untuk bergerak Hidup sebagai parasit di dalam tumbuhan atau sebagai saprofit di dalam tanahkulat Organisma yang halus yang tidak mempunyai klorofil Terdiri daripada hifa yang dapat menghasilkan spora, iaitu binaan pembiakan kulat dan cara utama kulat menyerang tanaman Kulat yang kebanyakannya adalah saprofit, membantu dalam pereputan bahan organik Terdapat beberapa jenis kulat yang dapat menyebabkan penyakit pada tanamanNematod Berbentuk silinder dan licin tanpa segmen atau kaki Mencucuk tisu tumbuhan untuk menghisap cecair tumbuhan dengan binaan di mulut yang dipanggil stilet Keadaan iklim, tanah dan kegiatan pertanian menggalakkan pertambahan nematod
 6. 6. Serangga Haiwan invertebrat yang mempunyai rangka luar yang kuat Badan bersegmen dan terbahagi kepada tiga bahagian utama, iaitu kepala, toraks dan abdomen Toraks mempunyai tiga pasang kaki dan satu atau dua pasang sayap Serangga merupakan kumpulan yang terbesar daripada keseluruhan jemlah spesis haiwan yang diketahui Ini membuktikan kemampuan daya penyesuaian serangga yang tinggi untuk hidup di pelbagai persekitaranRumpai Rumpai yang tumbuh di persekitaran kawasan penanaman memberi persaingan kepada tanaman untuk mendapatkan cahaya matahari, nutrien, ruang dan air Sesetengah rumpai mempunyai potensi untuk digunakan sebagai ubat dan dianggap sebagai tumbuhan berguna
 7. 7. Kepentingan ekonomi organisma Terdapat organisma yang berbahaya kepada tumbuhan kerana menebabkanpenyakit kepada tumbuhan atau menyebarkan organisma lain yang berbahaya. Virus,bacteria dan kulat adalah organisma seni yang disebarkan oleh vector atau cara fizikallain seperti tiupan angin, air hujan atau alat-alat ladang yang kotor. Apabila memasukitumbuhan, organisma akan hidup sebagai parasit yang menggunakan nutrientumbuhan perumah untuk pertumbuhan normal. Organisma ini menyebabkanpembentukan struktur tertentu pada tumbuhan. Keadaan ini menyebabkan hasiltumbuhan itu tidak boleh digunakan. Perosak seperti nematod pula biasa hidup dalam tanah dan melakukankerosakan pada akar secara menghisap cecair daripada tisu tumbuhan. Perosak inijuga menyebabkan akar membengkak dan seterusnya mengganggu fungsi akar.Serangga pula makan tisu tumbuhan atau menghisap cecairnya. Selain itu seranggaboleh menyebarkan penyakit virus dan bekteria yang berbahaya kepada tanaman. Pada umumnya perosak dianggap sebagai organisma yang berbahaya dan tidakberfaedah kepada manusia. Akan tetapi terdapat teritip pokok (scale insects) sepertiLaccifer lacca yang menghasilkan syelek dan Dactylopius coccus yang menghasilkanpewarna cochineal. Sutera juga diperolehi daripada ulat sutera. Sejenis kumbangbelalai Neochetina eichorniae telah digunakan sebagai agen kawalan biologi ke atasrumpai keladi bunting Eichhornia crassipes. Sejenis kumbang belalai Elaeidobiusskamerunicus berpotensi digunakan untuk membantu pendebungaan pokok kelapasawit.
 8. 8. VirusMempunyai kepentingan ekonomi kerana mampu berperanan sebagai agen pengawalperosak.Virus disebarkan kepada tanaman sihat oleh: a) Vektor seperti afid, lelompat daun, nematod dan kulat b) Biji benih yang virus c) Peralatan ladang yang telah tercemar oleh virus d) Pekerja sewaktu bekerja di ladangPengkajian tentang virus penting dalam usaha penanaman tanaman padi.Kebanyakanvirus adalah agen penyebab penyakit dan bersifat parasit kepada tanaman.Sebilangankecil virus penting kepada manusia.Virus berpotensi untuk digunakan sebagai agenkawalan biologi perosak. Walau bagaimanapun, penggunaannya perlu dikaji dengan teliti kerana virusberupaya menukarkan cirinya apabila memasuki sel perumah. Virus akan mengubahkandungan genetiknya dan mungkin akan menjadi patogen kepada tanaman
 9. 9. BakteriaProses bermanfaat kepada tanaman yang melibatkan bakteria antaranya ialah : a) Penguraian bahan organik b) Pengikatan nitrogen oleh bakteria yang hidup bebas c) Penitratan yang dilakukan oleh nitrobacter dan nitrosomonas Bakteria seperti bacillus thuringiensis merupakan agen pengawal biologi yangpenting. Bakteria ini digunakan untuk mengawal pelbagai jenis kulat. Ia juga dikenalpasti mampu merangsangkan sel untuk menghasilkan bahan kimia yang dapatmembunuh serangga. Bakteria penyebab penyakit menyerang tumbuhan melaluistoma, lentisel, bunga atau luka. Bacteria juga dibawa oleh serangga atau disebarmelalui biji benih. Bakteria yang berjaya memasuki tumbuhan akan terus membiak danmerebak.
 10. 10. Kulat Kulat yang bersifat saprofit bertindak sebagai agen pengurai bahan organik didalam tanah. Kulat mikoriza penting kerana bersimbiotik dengan akar beberapatumbuhan.Ia membantu akar tumbuhan mengambil nutrien terutamanya daripadafosforus daripada tanah. Mikiroza membantu biji benih orkid bercambah dalam keadaansemula jadi Kulat kemudiannya akan membentuk perhubungan kekal dengan akarudara orkid Kulat juga dapat memerangkap nematod di dalam tanah Berpotensisebagai agen pengawal perosak Kulat memasuki tisu tumbuhan melalui luka, stoma, kutikel dan eperdemis.Semasa berada di dalam tisu tumbuhan, kulat mengambil nutrien daripada perumahuntuk pertumbuhan. Ini menyebabkan berlakunya reaksi daripada tumbuhan yangmengakibatkan penyakit. Kulat juga berpotensi mengawal serangga. Hamper 750spesis kulat dapat menyerang serangga.Tanda penyakit yang disebabkan oleh kulat terbahagi kepada tiga kumpulan iaitu: a) Tisu mati: reput, melecuh, antraknos, bintik, hawar dan keruping b) Pertumbuhan berlebihan atau perubahan bentuk: bonggol, ikal daun, akar tongkol c) Tanda-tanda lain: kerat, kulapuk dan layuBeberapa penyakit kulat tanaman Tanaman Penyakit Padi Karah Kelapa sawit Reput batang Reput pangkal Reput tandan Pokok getah Penyakit akar putih Penyakit akar merah Penyakit keguguran daun Penyakit cendawan angin
 11. 11. Nematod Nematod yang hidup bebas di dalam tanah mempunyai nilai ekonomi keranamampu membantu proses penguraiaan bahan organik.Peranan nematod ini kurangketara kerana bersaiz kecil.Nematod mampu menyerang dan menjadikan seranggaseperti belalang sebagai perumah Nematod turut memakan bakteria, kulat ataunematod lain.Nematod merosakakan tumbuhan melalui rembesan air liurnya yangdapat mencernakan kandungan sel tumbuhan.Kerosakan tanaman yang disebabkan oleh nematode adalah berpunca daripada: a) Rembesan air liur yang mencederakan tisu akar b) Interaksi nematod dengan organisma lain c) Peranan sebagai pembawa virus
 12. 12. Serangga Serangga mempunyai kepentingan ekonomi yang khusus kerana membantuproses pendebungaan. Contohnya serangga membantu pendebungaan ini ialah lebahmadu, kupu-kupu dan lalat. Pemangsa kepada serangga perosak. Serangga inimembantu mengurangkan kerosakan pokok dan hasil tanaman. Kumbang kura-kuraialah serangga pemangsa kepada afid ( kutu daun ). Memperbaiki keadaan tanah.Lubang yang digali oleh semut dan kumbang membolehkan udara meresap ke dalamtanah. Pada masa yang sama, serangga juga membawa kemudaratan sepertimerosakkan tanaman. Beberapa jenis kumbang merupakan perosak utama tanamankelapa sawit dan kelapa. Daun, batang, akar dan buah dirosakkan oleh belalang kunyit,kumbang tanduk, larva beberapa jenis rama-rama dengan memakan tisu tumbuhan danmeninggalkan tanda-tanda lubang pada bahagian yang diserang. Selain itu seranggamembaw apelbagai penyakit. Benah hijau dan benah perang adalah vector kepadajenis penyakit virus padi.Beberapa contoh perosak tanaman Tanaman Perosak Padi Pianggang, benah hijau dan benah perang Kelapa sawit Kumbang tanduk dan kumbang gajah Pokok getah Anai-anai, kumbang koboi dan hamama lebar
 13. 13. Jenis-jenis serangga
 14. 14. Rumpai Rumpai merujuk kepada tumbuhan yang tidak dikehendaki yang tumbuh dikawasan penanaman.Rumpai yang tumbuh di tanah curam berfungsi untuk mencegahhakisan tanah.Rumpai harus diberi perhatian kerana peranannya membekalkanmakanan dan tempat perlindungan kepada musuh semula jadi serangga perosak. Lalang adalah rumpai yang menyebabkan masalah di kawasan penanamankerana sukar dihapuskan. Padi burung di kawasan sawah padi yang sukar dibezakandaripada pokok padi pada peringkat awal. Masalah ini memnjadi ketara apabilapenanaman padi secara taburan terus diamalkan. Keladi bunting pula menimbulkanmasalah kerana menyekat laluan air atau tempat pengairan.Kesan nagatif rumpai termasuklah: a) Biji benih dan bahagian rumpai yang lain dapat merendahkan mutu hasil tanaman b) Kulat pada bahagian rumpai menjangkiti bijirin dan merosakkannya c) Rumpai menjadi tempat perlindungan perosak atau penyakit tumbuhan
 15. 15. Refleksi Assalamualaikum saya ucapkan bagi pembuka kata refleksi tugasan Sains Pertaniansaya. Saya Mohd Aidil B Othaman sangat berbesar hati kerana tugasan yang diberikan telahBerjaya saya sempurnakan. Semua ini tidak akan berlaku jika kawan-kawan, pensyarah dan ibubapa saya tidak member galakan dan dorongan kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini Refleksi selepas menyelesaikan sangat menarik kerana saya tidak menyangka bahawasaya telah melakukannya dengan baik. Saya dan beberapa rakan yang lain telah berjayamenyiapkan tugasan yang telah diberikan dan dihantar pada masanya. Namun terdapat jugabeberapa masalah yang saya hadapi semasa melakukan tugasan. Antara masalahnya ialahuntuk mencari bahan rujukan tajuk yang saya iaitu Biosis. Saya keliru antara antara tajuk inidengan tajuk yang lain kerana hampir sama tetapi setelah di terangkan oleh En Ismail, sayaakhirnya dapat membezakan antara kedua-duanya. Saya juga menghadapi masalah untuk mencari pelbagai sumber rujukan untuk diisidalam pembentangan saya. Tambahan pula saya sebelum ini tidak ada asas dalammatapelajaran ini. Terdapat banyak nama-nama tumbuhan dalam bahasa sains yang sayakurang fahami kerana jarang terdapat dalam surat khabar ataupun buku. Nota-nota yang telahdiberikan oleh En Ismail telah saya gunakan untuk dimasukkan di dalam pembentangan saya. Pada mulanya ia nampak seperti susah untuk di siapkan. Namun berkat doa danpertolongan pensyarah saya telah berjaya melakukannya. Tugasan yang telah diberikan telahberjaya saya siapkan tanpa berlengah. Akhirnya tugasan Sains Pertanian yang diberikan telahberjaya saya siapkan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telahmembantu saya untuk menyiapkan tugasan ini terutamanya pensyarah saya iaitu En Ismail BinSaiman.
 16. 16. Bibliografi A.Tai Lung, 2002. Sains Pertanian tingkatan empat. Pencetakan Warni Sdn. Bhd. Selangor Darul Ehsan. 1991. Sains Pertanian Tigkatan 4. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur.
 17. 17. Lampiran

×