SocialSpatial: sociale innovatie met geo-informatie

1,246 views

Published on

SOCIALE INNOVATIE met GEO-INFORMATIE
wij geloven dat we maatschappelijke vraagstukken sneller en effectiever aan kunnen pakken door producten en diensten te creëren waarin geo-informatie een sleutelrol speelt

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,246
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SocialSpatial: sociale innovatie met geo-informatie

 1. 1. SOCIALSPATIAL:  WHY,  HOW  &  WHAT   Sociale  innova5e   WHY   WHY   met  geo-­‐informa5e   Wij  geloven  dat  er  maatschappelijke  vraagstukken  zijn  waar  geo-­‐ informa<e  kan  helpen  in  het  creëren  van  baanbrekende  oplossingen.   Baanbrekende  oplossingen   HOW   HOW   door  crea5eve  verbindingen   We  verbinden  organisa<es  en  mensen  rond  maatschappelijke   vraagstukken  waar  geo-­‐informa<e  doorslaggevend  kan  zijn.  Met   WHY   belanghebbenden  werken  we  aan  concrete  cases  op  zoek  naar   crea<eve  verbindingen.  We  bouwen  een  open  plaLorm  en  beweging   om  te  komen  tot  nieuwe  rela<es,  kennisdeling  en  co-­‐crea<e.  HOW   Open  pla(orm  voor   WHAT   WHAT   Kennisdeling  &  co-­‐crea5e  WHAT                                                -­‐  Bij  elkaar  brengen  en  verbinden  van  g  rote  diversiteit  aan  belanghebbenden.                                                    -­‐  Organiseren  v  an      onde  tafels,  themabijeenkomsten  en  co-­‐crea<e  workshops.          r                                  -­‐  Ondersteunen  van  cases  met  een  quick-­‐scan  op  kansen  met  geo-­‐informa<e.                    -­‐  Faciliteren  in  het  vinden  van  vernieuwende  producten,  diensten  en  regelgeving.          -­‐  Delen  van  inspirerende  voorbeelden  en  best-­‐prac<ces.   -­‐  Interac<e  en  kennisdeling  online.    2    
 2. 2. WIJ  ZIEN  MAATSCHAPPELIJKE  VRAAGSTUKKEN   Wij  pakken  maatschappelijk  vraagstukken   aan  die  door  gebruik  van  geo-­‐informa5e   versneld  kunnen  worden  opgelost.   •  We  creëren  netwerken  tussen  de  publieke  en  private  par<jen   en  ondernemers  rond  relevante  maatschappelijke   vraagstukken,  waarbij  we  op<maal  gebruik  maken  van   bestaande  instellingen,  infrastructuren  en  kennis.   •  We  keren  de  tradi<onele  keten  van  aanbod  van  geo-­‐ informa<e  om;  we  redeneren  vanuit  de  vraag  en  kijken  welke   mogelijkheden  we  met  de  (huidige)  geo-­‐informa<e  kunnen   bieden.   •  We  zoeken  naast  bekende  par<jen,  juist  ook   nieuwe  par<cipanten  die  zorgen  voor  nieuwe  inzichten  en   ervaringen.  We  benadrukken  samenwerking  vanuit  wat  er   kan,  niet  vanuit  wat  ins<tu<oneel  moet.   •  We  verbinden  belanghebbenden,  s<muleren  kennisdeling  en   samenwerking,  jagen  idee-­‐genera<e  aan  en  faciliteren  de  co-­‐ crea<e.  3    
 3. 3. WAAR  GEO-­‐INFORMATIE  KANSEN  KAN  BIEDEN   6  maart  2012    Dak  van   7  november  2012   eerproblemen   Het  grootste  Urban  Farming Amsterdam  wil  eind  park Amsterdam   De  gemeente  Amster dam  hee`  woensdag   Europa,  in   dam  het   ndigd  tegen  de   Op  6  juni  wordt  in  Amster een  groot  offensief  aangeko Farming  Dak  van  Europa   stad,  vooral  in  het   grootste  Urban   parkeerproblemen  in  de   2  juli  2012   ldig  aan  wat  het   2  groot.  Het    een   Amsterdam  maakt  zich  schu onthuld.  Het  dak  is  3000  m centrum.  "Lang  zoeken  naar s  van  kantoren   eerde   n  Amsterdam  is  binnen  twe e   commerciële  verhuurder ligt  op  het  volledig  gerenov parkeerplek  i an  leegstand   et  j arenlang   verwijt:  het  bevorderen  v bedrijvencomplex  Zuid park,  aan  de   jaar  verleden  <jd,  net  als  h Dat  zegt  PvdA-­‐raadslid  Mich iel  Mulder   Spaklerweg  direct  aan  de   ring  A10.  Dit   gunning.   wachten  op  een  parkeerver  <entallen  lege  panden   an  V&D  is   es  zijn  nu  vaak  de  meest   tenminste.  De  stad  bezit voormalig  hoofdkantoor  v Parkeergarag anneer  en  hoe  ze   de  visie  dat  de   terdam,  terwijl   waarvan  niemand  weet  w herontwikkeld  vanuit   autoluwe  plekken  van  Ams men,  aldus   ndernemen   Dat  moeten  we   weer  in  gebruik  worden  geno toekomst  van  werken  en  o de  straten  juist  vol  staan.   Mulder.  Dat  is  bedenke lijk,  want  de  gemeente   ntmoeten.   swethouder   gaat  om  o omdraaien”,  zo  stelt  verkeer hee`  een  voorbeeldfunc< e.   Eric  Wieb es   7  november  2012    bezit   15  september  2010   Miljarden  aan  onvermoed Kwetsbare  gebieden  door  klimaatverandering   gevens  aan  die   evelingen  van  vorige   Koppeling  van  Kadaster-­‐ge Jeroen  Aerts  ziet  in  de  aanb van  samenw erkings-­‐verband  DataLand   oor  Klimaat-­‐rapport   in  de  eigen   week  verschenen  Kennis  v gee`  elke  gemeente  inzicht   welkome  sugges<es.  Het  o nderzoek  kijkt  naar  de   vastgoedportefeuille.  M et  verrassende   de  Rijnmond-­‐ inkels  kan  ik  niet   buitendijkse  gebieden  van   uitkomsten;  ‘die  der<en  w an   Drechtsteden,  waar  ruim  65.000  mensen  wone n.   herleiden’.  M et  de  nieuwe  informa<e  v n  ligt  buite ndijks.  Hoewel   18  november  2011   antal  stroomstoring   e  waarde  van  niet-­‐ Ook  de  Rooerdamse  have Zorgen  over  toenemend  a het  Kadaster  blijkt  dat  d  ligging,  zullen  deze   in  Rooerdam  maakt  zich   jk  vastgoed   rela <ef  veilig  vanwege  de  hoge Netbeheerder  Stedin   maatschappelijk  gemeenteli t.   gebieden  kwetsbaar  word en  bij  veranderend    aantal   g  20  miljard  euro  bedraag zorgen  over  het  toenemend naar  schakn digheden,  bijvoorbeeld   enstad  van   lijk  meer  te   klimaat  in  extreme  omstan stroomstoringen  in  de  binn “Er  valt  waarschijnlijk  aanz ien De  kwetsbaarheid  in    zat  weer  een  deel  van   ie  we  al<jd   door  hogere  waterstanden.   Rooerdam.  Vrijdagochtend bes paren  dan  de  1,8  miljard  d e  vitale  infrastructuur  voor   iteit.  “Deze  keer  4   s  Daalhuisen   de  haven  ligt  vooral  in  d het  centrum  zonder  elektric dachten”,  aldu elektriciteit,  ICT  en  hoofdtr ansportro utes.   erder.  “Eind   uur  lang”  aldus  een  woordvo van  de   september  viel  ook   al  een  deel    uit.  Net  als  nu  was  dat   elektriciteit  in  het  centrum door  werden  vooral   ook  rond  het  Weena.  Daar kantoren  getroffen.”  4    
 4. 4. WE  BOUWEN  AAN  EEN  DUURZAME  BEWEGING    WE  CHALLENGE    WE  BUILD    WE  MOVE        We  dagen  mensen  en  organisa5es   Met  belanghebbenden  uit   We  s5muleren  en  faciliteren  de  uit  die  geloven  in  sociale  impact,  die   diverse  disciplines  bouwen  we   dialoog  rond  maatschappelijke   aan  een  duurzame  beweging  en   vraagstukken  en  kansen  met  maatschappelijke  vraagstukken  op   open  pla(orm  voor  thema’s  die   geo-­‐informa5e.  We  een  ondernemende  manier  willen   we  gezamenlijk  op  willen   ondersteunen  par5jen  in  de  co-­‐aan  pakken,  en  die  kansen  zien  in   pakken.     crea5e  aan  cases.  de  crea5eve  inzet  van  geo-­‐informa5e.  •  We  selecteren  vraagstukken    op   maatschappelijke  relevan<e  en   (ondernemende)  kansen  met  geo-­‐informa<e.  •  We  mobiliseren  een  brede  groep  stakeholders   WIJ  GELOVEN  dat  we   uit  de  private  en  publieke  wereld.  •  We  organiseren  met  belanghebbenden  ronde   maatschappelijke   tafels  en  themabijeenkomsten  voor  een  open   dialoog  over  probleemstellingen  en  kansen.   vraagstukken  sneller  en  •  We  faciliteren  interac<e  en  kennisdeling,  en   leggen  zo  samen  de  basis  voor  een  nieuwe   effec<ever  aan  kunnen   beweging.   pakken  door  producten  en  •  We  selecteren  kansrijke  cases  en  iden<ficeren   de  kansen  met  het  toepassen  van  geo-­‐ diensten  te  creëren  waarin   informa<e.   geo-­‐informa<e  een   5     sleutelrol  speelt  
 5. 5. BEWEGING  VOOR  SOCIALE  INNOVATIE   We  leggen  verbindingen  en  ini<ëren   vernieuwing.  We  jagen  kennisdeling  aan  en   faciliteren  co-­‐crea5e.  We  kick-­‐starten  nieuwe  cases,   helpen  met  het  realiseren  van  nieuwe  producten,  diensten   en  regelgeving.  We  bouwen  aan  een  blijvende   duurzame  beweging  voor  sociale  en  economische  vernieuwing.  6    
 6. 6. INTERESSANT  VOOR  JOU?   Publieke  par5jen   Organisa:es  binnen  ons  netwerk:   •  Vergroten  van  de  maatschappelijke  relevante  bijdrage,   posi<e  en  imago  van  je  organisa<e.   •  Dialoog  met  bestuurders  en  experts  uit  een  breed   maatschappelijk  betrokken  veld.   •  Benuoen  van  slagkracht  en  innova<e  uit  het  bedrijfsleven.     Grote  bedrijven   •  Snel  toegang  tot  geo-­‐informa<e  en  de  juiste  spelers,   kennis  en  best-­‐prac<ces.   •  Versnellen  van  innova<es  en  betreden  van  nieuwe   markten,  producten  en  diensten.     Kleine  innova5eve  bedrijven   •  Zichtbaarheid  in  een  breed  veld  van  geo-­‐par<jen.   •  Plek  om  je  professioneel  ‘te  laten  zien’  en  ideeën  te  delen.   •  Samen  met  grote  partners  innova<es  realiseren.     Kennisinstellingen   •  Vergroten  van  de  maatschappelijke  relevante  bijdrage,  posi<e   en  imago  van  je  organisa<e.   •  Waardevolle  ontmoe<ngsplek  voor  onderzoek,  beschikbaar   stellen  van  de  nieuwste  inzichten  en  valorisa<e.     Experts   •  Waardevolle  ontmoe<ngsplek  voor  nieuwe  inzichten  en  kennis.   •  Delen  van  je  kennis  en  kunde  voor  een  maatschappelijk  goed.   •  Zichtbaar  zijn  als  autoriteit  en  gericht  je  kennis  en  kunde  inzeoen.  7    
 7. 7. WAT  GAAN  WE  SAMEN  DOEN?  Eerst  prak5sch  oppakken  van  relevante  thema’s….  SocialSpa<al  organiseert  rond  aansprekende  thema’s  met  diverse  belanghebbenden  inspirerende  bijeenkomsten  waar   …  en  op  termijn  kennis  wordt  uitgewisseld  en  crea<viteit  wordt   Rondetafels   bouwen  aan  een  aangewakkerd.  Geo-­‐informa<e  speelt  hierbij  een  sleutelrol.   duurzame  beweging  SocialSpa<al  pakt  samen  met   SocialSpa<al  biedt  een    belanghebbenden  concrete   online  plaLorm  voor  maatschappelijke  vraagstukken   Online   kennisdeling.  aan,  waarvoor  m.b.v.  geo-­‐ community   SocialSpa5al  informa<e  wordt  gewerkt  aan  het   cases  co-­‐creëren  van  nieuwe  producten,   Iedereen  kan  een  thema-­‐diensten  en  regelgeving.  Dit  leidt   sessie  organiseren.  tot  innova<e  oplossingen.   Thema   sessies  SocialSpa<al  biedt  een  reeks   Er  is  brede  kennis  en  support  interac<eve  bijeenkomsten  voor  het   voor  de  beweging,  het  plaLorm  opdoen  van  nieuwe  contacten  en   Support   en  de  cases.  ideeën  op  unieke  loca<es.  Hier  wordt   Interac5eve  gericht  ruimte  gemaakt  voor  pitches   mee5ngs   Iedere  negen  maanden  waarin  het  belang  van  een  case  wordt   wordt  een  een  groots  co-­‐uitgelegd.   Co-­‐crea5e   crea<e  event  georganiseerd.   Event   8    
 8. 8. CO-­‐CREATIE  EVENT       Nieuwe  contacten,  inzichten  &   inspira5e   •  Unieke  interac<e     •  Co-­‐crea<e  met  direct  resultaat   •  Inspirerend  sprekersformat   •  Social  media  en  website   •  Online  &  fysiek  magazine  na  afloop   •  Film  &  TV-­‐format   •  Duurzame  branding  &  beweging  9    
 9. 9. PRAKTISCH  VAN  START  MET  DE  ‘QUICKSCAN’       SOCIALSPATIAL  ‘QUICKSCAN’   Laagdrempelige  tool  voor  de  inventarisa;e  van  kansen  met  geo-­‐informa;e     Waarom?   Bij  iedere  vraagstuk  waarvan  je  wilt  weten  of  geo-­‐informa<e  kan  leiden  tot   nieuwe  inzichten  en  nieuwe  kansen.  Voor  iedereen  die  al  bekend  is  met   specifieke  geo-­‐informa<e  en  de  link  wil  leggen  naar  andere  bronnen.  Maar   vooral  ook  als  geo-­‐informa<e  nieuw  voor  je  is  en  je  er  helemaal  open  in  staat.     Hoe  werkt  het?   •  Samen  brengen  we  het  maatschappelijk  vraagstuk  in  kaart;  de  pijnpunten,   belanghebbenden,  kansen  en  reeds  bekende  oplossingsrich<ngen.   •  We  inventariseren  de  diverse  relevante  typen  geo-­‐informa<e  en  de   par<jen  die  hier  bronhouder  van  zijn.   •  Samen  met  andere  belanghebbenden  verkennen  we  diverse  verbanden  en   rela<es  van  deze  geo-­‐informa<e  met  het  maatschappelijk  vraagstuk.   Wat  heb  je  daarna?   •  Je  verkrijgt  overzicht  van  relevante  geo-­‐informa<e  en  inzicht  in  mogelijke   toepassingen,  zodat  je  zicht  hebt  op  de  kansen  met  geo-­‐informa<e  en  de   haalbaarheid  van  vervolgstappen.   •  Het  biedt  een  eenvoudige  opstap  naar  een  uitgebreider  co-­‐crea<e  traject.  10    
 10. 10. DE  EERSTE  STAPPEN:  RONDETAFELS   SocialSpa5al  organiseert  ronde  tafels  waar  rond  een  thema  kennis,   netwerken  en  crea5viteit  worden  uitgewisseld,  zodat  vernieuwende   business  concepten  ontstaan.  Geo-­‐informa5e  speelt  hierbij  een  sleutelrol.   ‘SocialSpa<al-­‐case’  kennis,   netwerken  en  crea<viteit   Selecteren  maatschappelijke   vraagstukken  met  de  ‘Quickscan’   worden  uitgewisseld  Open  discussie  over   Verkennen  van  mogelijke  probleemstellingen  rond  het   oplosrich<ngen  door  maatschappelijk  vraagstuk   innova<eve  toepassing  van   geo-­‐informa<e   Dialoog,  interac<e  en   Mobiliseren  bestuurders  en   gezamenlijk  de  basis  leggen   organisa<es  uit  de  private  en   voor  een  nieuwe  beweging   publieke  wereld   Inventariseren  en  betrekken  van   een  brede  groep  stakeholders  uit   diverse  disciplines  11    
 11. 11. CONTACTGEGEVENS   Geonovum     Kadaster   Kirkman  Company   Rob  van  de  Velde   Harald  Kraaij   Ivar  Davids   r.vandevelde@geonovum.nl   Harald.Kraaij@kadaster.nl   i.davids@kirkmancompany.com   +31  6  13546627   +31  6  46121369   +31  6  55746860  12  
 12. 12. CASE  #1    –    “RISICOBEHEERSING  WATERSCHADE”  SocialSpa5al  Innova5e   Maatschappelijke  probleem  •  Inzichtelijk  te  maken  waar  de  schadeclaims  worden  geïnd  en  de  druk  op  vervanging  van  bestaande   Door  wereldwijde  klimaatverandering  is   infrastructuur  het  meest  relevant  is.    Het  levert  prioriteitsstelling  voor  een  regionale  planning  en  inzicht  van   de  regenneerslag  intensiever  geworden.   wat  waar  moet  gebeuren.     In  Nederland  is  de  jaarlijkse  neerslag  •  De  vervanging  van  civiele  infrastructuur  zoals  stoepranden,  hemelwaterafvoer  kan  worden  gecombineerd   vanaf  1906  toegenomen  met  18%.  In  circa   met  andere  projecten  die  tegelijker<jd  plaats  kunnen  vinden  zodat  een  straat  slechts  een  maal  hoe`  worden   2%  van  Nederland  wateroverlast  kan   opengebroken.  Daarmee  wordt  overlast  voor  omwonenden  beperkt  en  bereikbaarheid  vergroot.   optreden,  dat  wil  zeggen  dat  ongeveer   112.000  voetbalvelden  vaker  dan  de  norm   onder  water  loopt.  Hierop  is  de  Direct  belanghebbende   infrastructuur  voor  afvoer  van  •  Achmea   hemelwater  of  de  hoogte  van  •  Verzekeringen  worden   stoepranden  niet  al<jd  op  berekend.   fors  duurder  door  het   Naast  veranderde  eisen  aan  de  civiele   huidige  regeerakkoord. infrastructuur  door  klimaatsverandering  is  •  Minder  schadeclaims  en   deze  infrastructuur  ook  vervanging  toe.   procesverstoring.   Vervanging  van  de  infrastructuur  is  een  •  Inzicht  in  gebieden  waar   kostbare  en  een  decennia  langdurende   wateroverlast  optreedt  en   taak.  Daarom  is  focus  op  gebieden  waar   wat  dit  voor  het  vastgoed   de  behoe`e  het  grootste  is  geboden.  Dit   doet.     leidt  tot  minder  maatschappelijke  schade  •  Verschillende   en  overlast.   risicomodellen  hetgeen   Kennis  waar  de  grootste  waterschade   kan  leiden  tot  lagere   problemen  zich  voordoen  zit  bij  een   kosten  bij  afsluiten  van  de   aantal  instan<es  zoals  verzekeraars  op   premie.   basis  van  het  aantal  claims  in  een  gebied,  •  Concurren<e  door  lagere   weerkundige  diensten,  gemeenten  en/of   polissen.   brandweer  als  dienstverleners  ten  <jde   van  wateroverlast.  Poten5ële  belanghebbende   Rol  geo-­‐informa5e  KNMI,  RWS,  KING,  VNG,  Deltares,  TNO,  Verbond  van   Geo-­‐informa<e  gee`  inzicht  waar  waterschade  claims  zich  voordoen  Verzekeraars,  Gemeente  Eindhoven,  Meteoconsult,   door  deze  te  koppelen  met  de  basisregistra<es,  waaronder  de  basis  Grontmij,  DHV/Royal  Haskoning,  NMA,  Achmea,   registra<e  adressen  en  gebouwen  (BAG).  Dit  gekoppelde  met  de  Delta  Lloyld,  Na<onale  Nederlanden,  Ministerie  van   capaciteit,  kwaliteit  en  ouderdom  van  infrastructuur  biedt  inzicht  waar  Infrastructuur  &  Milieu,  Waterschappen,  Provincies,   prioriteiten  gesteld  moeten  worden.    Gemeenten,  Ministerie  van  Financiën,  herverzekeraars  (Swiss  Re,  etc.),  ESRI  Nederland.   13    
 13. 13. CASE  #2    –    “KRITIEKE  SCHAKELS  IN  NETWERKEN”  SocialSpa5al  Innova5e     Maatschappelijke  probleem  •  Inzicht  in  risicogebieden  en  huidige  (boven  en  ondergrondse)  infrastructuur.   De  Netbeheerders  kampen  met  een  •  In  kaart  brengen  van  kri<eke  infrastructuur  verbonden  aan  cruciale  economische  en   sterk  verouderd  netwerk  van  kabels  en   maatschappelijke  knooppunten  (zoals  ziekenhuizen  en  industrieterreinen).   leidingen  en  achterstallig  onderhoud.  •  Nieuwe  modellen  in  samenwerking  tussen  netbeheerders  en  gebruikers.   Op  korte  termijn  zullen  zij  een  zeer   grote  slag  moeten  maken  in  het   vernieuwen  van  dit  netwerk.  Direct  belanghebbende   Netbeheerders  investeren  gemiddeld  •  Netbeheer  Nederland   €800  miljoen  per  jaar  voor  onderhoud.  •  Netbeheerder  Nederland   De  transi<e  naar  duurzame  neoen  zal   staat  voor  imago  van   tot  2050  een  extra  investering  vragen   hoeder  van  vitale   van  €20  tot  €71  miljard.     infrastructuren.   Dit  is  een  zeer  grote,  <jdrovende  en  •  Netbeheer  Nederland  wil   kostbare  opera<e  die  een  aantal  jaren   inzicht  in  risicogebieden   in  beslag  zal  gaan  nemen.  Hierbij  rijzen   en  dit  aansluiten  aan  de   vragen  over  de  garan<es  die   ruimtelijke   netbeheerders  kunnen  geven  over  de   aanpakplannen  van  de   con<nuïteit  van  deze  netwerken,  de   gemeenten.   veiligheid  voor  de  gebruikers  en   duurzame  transforma<e  van  dit   netwerk.  Vraag  is  hoe  dit  kan  worden   geborgd  voor  de  cruciale  economische   en  maatschappelijke  knooppunten.  Poten5ële  belanghebbende   Rol  geo-­‐informa5e  Alliander,  Netbeheer  Nederland,  TNO,  UMC’s,  Akzo   Geo-­‐informa<e  gee`  inzicht  in  de  huidige  infrastructuur  Nobel,  DSM,  NMa,  APG,  PGGM,    Delta,  Eneco,   (bovengronds  en  ondergronds)  en  helpt  bij  het  selecteren  van  Waternet,  Havenbedrijf  Rooerdam,  Stedin,  Gasterra,   maatschappelijke  knooppunten,  waarna  de  koppeling  kan  worden  Gasunie,  TU  Del`,  Con<nuon,  Agentschap  Telecom,   gemaakt  naar  risico’s  voor  maatschappelijke  con<nuïteit  en  ESRI  Nederland.   veiligheid  inschaoen.   14    
 14. 14. CASE  #3    –    “TOEGANG  TOT  DE  BESTE  ZORG”   SocialSpa5al  Innova5e   Maatschappelijke  probleem   •  Woonloca<es  en  epidemiologie  van  chronische  ziekten  worden  inzichtelijk  gemaakt.   Hoe  creëren  we    zorgketens  tussen  de   •  In  kaart  brengen  van  huidige  en  gewenste  eerste-­‐  en  tweedelijnszorg.   eerste  en  tweedelijnszorgverleners  op   •  Samenbrengen  netwerk  van  zowel  publiek  als  private  par<jen.   wijk/buurt  niveau  voor  specifiek   pa<ëntengroepen?   De  kosten  besparing  is  poten<eel  groot   omdat  nu  veel  zorg  in  dure   Direct  belanghebbende   tweedelijnszorg  (ziekenhuizen)  plaatst   •  Achmea     vindt.  De  kosten  voor  care  zijn  tussen   •  De  risicodragendheid  van   1999  en  2009  met  75%  gestegen  (van   zorgverzekeraars  zal   €13  naar  €23  miljard).     toenemen.  Hierdoor  zullen   Deze  zorg  kan  even  goed,  maar  dan   de  verhoudingen  op  de   goedkoper  in  de  eerste  lijn  plaatsvinden,   zorgcontracterings-­‐markt   onder  de  voorwaarde  dat  het  lokaal   en  daarmee  in  de   dicht  in  de  buurt  van  de  woonloca<e   financiering  van  het   van  de  pa<ënt  kan  worden   zorgaanbod  wezenlijk   veranderen.    +   georganiseerd.   Veelal  bestaat  de  zorg  uit  een   combina<e  van  diverse  medische   disciplines.  Ook  dient  er  regie  vanuit  de   behandelde  specialist  in  het  ziekenhuis   mogelijk  te  zijn.  Het  is  dus  vooral  een   logis<ek  vraagstuk  van  eerste  en   tweedelijnsaanbieders  rondom  de   woonloca<e  van  een  pa<ënt.  Poten5ële  belanghebbende    Jan  van  Es  Ins<tuut,  RIVM,  UMC’s,  Ministerie  van  Volksgezondheid,  Welzijn  en  Sport,  ESRI  Nederland  ,   Rol  geo-­‐informa5e  Achmea,  Delta  Lloyd,  Achmea,  TNO,  KING,  Kadaster,   •  Geo-­‐informa<e  gee`  inzicht  in  de  huidige  loca<es  van  zorginstellingen  Buurtzorg  Nederland,  Gen  Re,  Ministerie  van   (eerste  en  tweedelijns  zorg).    Binnenlandse  Zaken,  Centrum  Indica<estelling  Zorg.   •  Gemeenschappelijk  kwan<ta<ef  beeld  van  aanbod  aan  care  en  aanbod   cure.   •  Goede  monitoring  van  feitelijk  gebruik  en  koppeling  aan  indicatoren.   •  Zorginstellingen  en  ruilverkaveling  kunnen  in  beeld  worden  gebracht   door  modelma<ge  schakng  van  care  vraag  op  grond  van  demografische   en  sociaal-­‐culturele  economische  gegevens.   15    

×