ภาษา C#

12,013 views

Published on

เข้าใจ

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
12,013
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
123
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ภาษา C#

 1. 1. รายวิชา ง40209 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 บทที่ 1หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภาษา C# ผูสอน : กวีภทร ภูสมศรี ้ ั
 2. 2. วัตถุประสงค์หลักของภาษา C# เป็ นภาษาใหม่ที่มีประสิทธิภาพการทางานเทียบเท่า หรือเหนื อกว่า C++ แต่ ไ ม่ ยุ่ ง ยากและซั บ ซ้อ นเท่ า โดยสามารถใช้ง านได้ง่ า ยเหมื อ นภาษา Visual Basic ทาให้สามารถพัฒนา แอพพลิเคชันในระดับสูงได้ ่ ดียิ่งกว่าการใช้ภาษา Visual Basic 2
 3. 3. ส่วนประกอบโดยทัวไปของโปรแกรม ่ 1. ชื่อโปรแกรม (Program name) โดยทัวไปมักตั้งชื่อโปรแกรมให้ ่ สื่อความหมายกับการทางานหรือผลลัพธ์ของโปรแกรมเพื่อสะดวกในการใช้งาน นิ ยมใช้ คากริยานาหน้าตามด้วยคาขยาย 2. การกาหนดตัวแปร(Variables) หรือค่าคงที่(Constant)ที่ใช้ ในโปรแกรม โดยกาหนดชื่อในภาษาอังกฤษที่สื่อความหมายกับข้อมูลที่เก็บ 3. การกาหนดจุดเริ่มต้นของโปรแกรม (Beginning of Code) อาจ ใช้คาว่า BEGIN หรือ เครื่องหมาย { 4. ชุดคาสั ่ง (Statement) เป็ นคาสังในรูปแบบโปรแกรม ่ ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่สงให้คอมพิวเตอร์ทางาน ั่ 5. การกาหนดจุดสิ้นสุดของโปรแกรม (End of Code) อาจใช้คาว่า END หรือ เครื่องหมาย } 3
 4. 4. คาอธิบาย (Comment) // comment ◦ สาหรับคาอธิบายเพียงบรรทัดเดียว /* multiline comment */ ◦ กรณีที่คาอธิบายยาว หลายบรรทัด 4
 5. 5.  ตัวแบ่งแยก อาจเป็ นสัญลักษณ์หรือตัวอักษร ใช้สาหรับจัดกลุ่มคาหรือ แบ่งแยกคา เช่น ในโปรแกรมภาษา C# ใช้  { } ใช้จดกลุ่มบล็อก ั  ( ) ต่อท้าย method ใช้สาหรับใส่พารามิเตอร์  [ ] ใช้ระบุอาร์เรย์  ; ใช้ระบุ จบคาสัง (end of statement) ่  , ใช้คนระหว่างตัวแปร ั่  . ใช้แยกชื่อออบเจ็กต์Separators 5
 6. 6. Keywords คียเวิรด : ์ ์ เป็ นคาที่สงวนไว้ใช้เป็ นคาสังใน C# ่ ไม่สามารถนาคาเหล่านี้ ไปกาหนดเป็ นชื่ออย่างอื่นได้ 6
 7. 7. Keywords 7
 8. 8.  ตัวแปร(Variable) หมายถึง สัญลักษณ์ที่เราใช้แทนข้อมูลชนิ ดต่างๆ โดยข้อมูลที่จะนามาเก็บในตัวแปรต้องตรงกับที่เราได้กาหนดไว้ และการจะนาข้อมูลไปใช้งานก็ตองกระทาผ่านตัวแปรนี้ ้ จาเป็ นต้องระบุลงไปด้วยว่าตัวแปรนั้นใช้เก็บข้อมูลชนิ ดใดการกาหนดตัวแปรและข้อมูล 8
 9. 9.  ขึ้ นต้นด้วยตัวอักษร ห้ามใช้ตวเลข หรืออักขระเป็ นตัวเริ่มต้น ั รูปแบบตัวอักษรพิมพ์ต่างกัน ถือเป็ นคนละตัว (case sensitive) เช่น myvar, myVar, MYVAR ถือเป็ นคนละตัว ห้ามตั้งชื่อตัวแปรซ้ากับคาสงวน ้หลักการตังชื่อตัวแปร 9
 10. 10.  ตัวอย่างการตั้งชื่อที่ถกต้อง ู ◦ Num, myNum1, string4, Data ตัวอย่างการตั้งชื่อที่ไม่ถูกต้อง ◦ 9xx, @myWeb, Look@me ้หลักการตังชื่อตัวแปร 10
 11. 11. วิธี1 [ชนิดของข้อมูล] ชื่อตัวแปร;วิธ2 [ชนิดของข้อมูล] ชื่อตัวแปร = [ค่าเริ่มต้นของตัวแปร]; ี int x; int y, z;int Y, Z = 3; Double d = 10.99; String s1 = “Visual", s2=“C#” , s3=“.Net”;หมายเหตุ: ไม่สามารถประกาศตัวแปรซ้้าภายในบล็อก {…} เดียวกันการประกาศตัวแปร (Variable) 11
 12. 12. ค่าคงที่เป็นตัวแปรที่ก้าหนดค่าตายตัว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ const [ชนิดของข้อมูล] ชื่อตัวแปร = ค่าคงที่; const int x = 1; const double pi = 3.14;หมายเหตุ: ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ได้การประกาศค่าคงที่ (Constant) 12
 13. 13.  Global Variable ตัวแปรที่ใช้ได้ท้งโปรแกรม ั Local Variable ตัวแปรที่เกิดขึ้ นเฉพาะที่ มีขอบเขต เฉพาะส่วนที่เกิดขึ้ นขอบเขตของตัวแปร 13
 14. 14.  ระดับ Public ◦ มีขอบเขตกว้างที่สุด สามารถเรียกใช้ ณ ตาแหน่ งใดก็ได้ที่อยูในโปรเจ็ค ่ ระดับ Procedure ◦ มีขอบเขตขนาดกลาง เป็ นระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด มีขอบเขตอยูในแต่ละ ่ เหตุการณ์ ระดับ Block ◦ มีขอบเขตขนาดเล็กที่สุด มักจะใช้เก็บค่าชัวคราว หรือตัวแปรที่วนลูปเป็ นส่วนใหญ่ เช่น ตัวแปรที่ ่ อยูในบล็อกของคาสังต่างๆ เช่น if…else เป็ นต้น ่ ่มุมมองขอบเขตของตัวแปร 14
 15. 15.  คือตัวแปรที่ใช้ในการส่งค่ามายังฟั งก์ชนหรือ เมทธอด สามารถส่งผ่าน ั ค่าตัวแปร ไปทางานในโปรแกรมย่อย ได้ 3 แบบ ได้แก่ Pass By Value Pass By Reference Pass By ConstantParameter 15
 16. 16.  สาหรับภาษาC# สามารถแบ่งกลุ่มประเภท ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. Value types 2. References types 3. Pointer typesประเภทของข้อมูลในภาษา C# 16
 17. 17.  Value types ตัวแปรของกลุ่มนี้ เป็ นประเภทที่ใช้ขอมูลโดยตรง ้ จะเปลี่ยนแปลงค่าเมื่อมีค่าใหม่ไปเก็บทับค่าเดิม และจะถูกทาลายเมื่ออยูนอก ่ ขอบเขต ชนิ ดข้อมูลในกลุ่มประเภทนี้ คือ sbyte, byte, short, ushort, int, uint, long, ulong, char, float, double, bool และ decimalประเภทของข้อมูลในภาษา C# 17
 18. 18.  Numeric (เลขจานวนเต็ม และเลขทศนิ ยม) Char (ตัวอักษร) String (ข้อความ) Boolean (บูลีน) Objectชนิดของข้อมูล 18
 19. 19. เลขจานวนเต็ม Data type ขนาด ค่าของข้อมูลsbyte (System.SByte) 1 byte -128 ถึง 127short (System.Int16) 2 bytes -32,768 ถึง 32,767int (System.Int32) 4 bytes -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647long (System.Int64) 8 bytes -263 ถึง (263 – 1) 19
 20. 20. เลขจานวนเต็มบวก Data type ขนาด ค่าของข้อมูลbyte (System.Byte) 1 byte 0 ถึง 255ushort (System.UInt16) 2 bytes 0 ถึง 65,535uint (System.UInt32) 4 bytes 0 ถึง 4,294,967,295ulong (System.UInt64) 8 bytes 0 ถึง 264 -1 20
 21. 21. เลขทศนิยม Data type ขนาด ค่าของข้อมูลfloat (System.Single) 4 bytes ±1.5 x 10-45 ถึง ±3.4 x 1038ความแม่นย้าของทศนิยมอยู่ที่ 7 ต้าแหน่งdouble 8 bytes ±5.0 x 10-324 ถึง ±1.7 x 10308(System.Double)ความแม่นย้าของทศนิยมอยู่ที่ 15 ต้าแหน่ง, มีช่วงของข้อมูลกว้างที่สุดdecimal 16 bytes ±1.0 x 10-28 ถึง ±7.9 x 1028(System.Decimal)ความแม่นย้าของทศนิยมอยู่ที่ 28 ต้าแหน่ง, ช่วงข้อมูลแคบกว่า doubleแต่ให้ค่าละเอียดมากในส่วนของทศนิยม เหมาะกับการค้านวณเรื่องเงิน 21
 22. 22. ชนิดข้อมูลอักขระ Data type ขนาด ค่าของข้อมูลchar 2 bytes ตัวอักษรแบบ Unicode มี(System.Char) เครื่องหมาย (single quote) คร่อมตัวอักษร เช่น A, 1„ char c = „A‟;string ไม่ ตัวอักษรแบบ Unicode หลายตัว(System.String) แน่นอน มารวมกัน มีเครื่องหมาย " (double quote) คร่อม เช่น "Hello“ string s = “Welcome”; 22
 23. 23. ข้อมูลชนิดบูลีน Data type ขนาด ค่าของข้อมูลbool 1 bit มีค่าที่เป็นไปได้ 2 ค่า คือ(System.Boolean) true และ false น้ามาใช้กรณีเกี่ยวกับการเลือก โดยพิจารณาเงื่อนไข เช่น bool bfact; bfact = true; หรือ bool bfact = true; 23
 24. 24. 24

×