คู่มือการสร้างข้อสอบ
ทีสนองมาตรฐานและตัวชีวัด
ตามรูปแบบข้อสอบโอเน็ต
ปีการศึกษา %&&'
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เข...
คํานํา
เอกสาร “การสร้างข้อสอบทีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีวัดตามรูปแบบข้อสอบ O - NET
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เข...
สารบัญ
เรือง หน้า
1. คํานํา..................................................................................................
การสร้างข้อสอบทีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีวัดตามรูปแบบข้อสอบ O - NET
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ./
ปีการศึกษา...
การสร้างข้อสอบทีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีวัดตามรูปแบบข้อสอบ O - NET
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ./
ปีการศึกษา...
การสร้างข้อสอบทีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีวัดตามรูปแบบข้อสอบ O - NET
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ./
ปีการศึกษา...
การสร้างข้อสอบทีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีวัดตามรูปแบบข้อสอบ O - NET
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ./
ปีการศึกษา...
การสร้างข้อสอบทีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีวัดตามรูปแบบข้อสอบ O - NET
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ./
ปีการศึกษา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การสร้างข้อสอบโอเน็ต

3,690 views

Published on

การสร้างข้อสอบโอเน็ต

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,690
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
87
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสร้างข้อสอบโอเน็ต

  1. 1. คู่มือการสร้างข้อสอบ ทีสนองมาตรฐานและตัวชีวัด ตามรูปแบบข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา %&&' สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต %,
  2. 2. คํานํา เอกสาร “การสร้างข้อสอบทีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีวัดตามรูปแบบข้อสอบ O - NET สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ,- ปีการศึกษา ,../ ” เล่มนี จัดทําขึนเพือให้ครูใช้เป็นคู่มือใน การออกข้อสอบทีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีวัดตามรูปแบบข้อสอบ O – NET ทีได้จากประชุมเชิง ปฏิบัติการ เมือวันที ,, มิถุนายน ,../ ทีหอประชุมโรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมีวัตถุประสงค์เพือให้ครูได้ฝึก ออกข้อสอบตามแนวข้อสอบโอเน็ตทีสอดคล้องกับกับมาตรฐานและตัวชีวัด เพือนําข้อสอบไปให้นักเรียนฝึก ปฏิบัติในห้องเรียน ซึงจะทําให้นักเรียนมีความคุ้นเคยในการทําข้อสอบ อันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถทํา ข้อสอบโอเน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในเอกสารเล่มนีจะมีแบบฟอร์มการออกข้อสอบตามแนวข้อสอบโอเน็ต B รูปแบบ และประกอบด้วย หลักการออกข้อสอบวัดพฤติกรรมนักเรียนในระดับต่าง ๆ ตลอดจนมีรูปแบบการออกข้อสอบตามแนวข้อสอบ โอเน็ต เพือให้ครูได้ใช้เป็นแนวทางในการออกข้อสอบต่อไป ทางสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ,- หวังว่า เมือครูได้ฝึกออกข้อสอบตามเอสาร ดังกล่าว จะทําให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการออกข้อสอบ ซึงจะทําให้วิเคราะห์ข้อสอบโอเน็ตและจัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีวัด ในการทีจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิEทางการเรียนของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ,- สูงขึนต่อไป ( ดร.ฤทธา นันทะพันธ์ ) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ,-
  3. 3. สารบัญ เรือง หน้า 1. คํานํา.............................................................................................................................ก 2. คําชีแจงในการจัดทําข้อสอบ........................................................................................K 3. แบบฟอร์มในการออกข้อสอบ รูปแบบที K................................................................., 4. แบบฟอร์มในการออกข้อสอบ รูปแบบที ,.................................................................N 5. แบบฟอร์มในการออกข้อสอบ รูปแบบที N.................................................................B 6. แบบฟอร์มในการออกข้อสอบ รูปแบบที B.................................................................. 7. การเขียนข้อสอบวัดผลพฤติกรรมทางสมอง 7.1 ระดับพฤติกรรม ความรู้ ความจํา ......................................................................./ R., ระดับพฤติกรรม ความวามเข้าใจ.......................................................................KN R.N ระดับพฤติกรรม การนําไปใช้ ...........................................................................K/ R.B ระดับพฤติกรรม การวิเคราะห์.... .......................................................................KR R.. ระดับพฤติกรรม การสังเคราะห์.........................................................................KS R./ ระดับพฤติกรรม การประเมินค่า........................................................................,K -. รูปแบบตัวอย่างข้อสอบ -.K ตัวอย่างข้อสอบแบบเลือกตอบ B คําตอบถูก K ตัวเลือก........................................,N -., ตัวอย่างข้อสอบแบบเลือกตอบ B คําตอบถูก , ตัวเลือก.......................................,B -.N ตัวอย่างข้อสอบแบบเลือกตอบ . คําตอบถูก K ตัวเลือก.......................................,. -.B ตัวอย่างข้อสอบแบบเลือกตอบ . คําตอบถูก , ตัวเลือก.......................................,/ -.. ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัยหลายตัวเลือก............................................................,R -./ ตัวอย่างข้อสอบแบบเลือกตอบแต่ละหมวดทีมีความสัมพันธ์กัน........................NT -.R ตัวอย่างข้อสอบแบบระบายค่า/ตัวเลข................................................................NK --------------
  4. 4. การสร้างข้อสอบทีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีวัดตามรูปแบบข้อสอบ O - NET สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ./ ปีการศึกษา .001 ข้อสอบแบบที 2 ระดับพฤติกรรม ความรู้,ความจํา ลักษณะสําคัญของข้อสอบ K) รู้ข้อเท็จจริงเฉพาะอย่าง ( คําศัพท์ นิยาม, ข้อเท็จจริงเฉพาะ ) , ) รู้วิธีดําเนินการ ( รู้ระเบียบแบบแผน, รู้ลําดับขันตอนและแนวโน้ม,รู้พวกและระเภท, รู้เกณฑ์, รู้วิธีการ) N ) รู้รวบยอด ( รู้หลักการและนัยทัวไป , รู้ทฤษฏีและโครงสร้าง) ตัวชีวัดที................................................................................................................................................................................... 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................................สาระการเรียนรู้....................................................................................................... .. มาตรฐานการเรียนรู้................................................................................................................................................................................... :.สาระการเรียนรู้แกนกลาง..................................................................................................................................................................... ;.รูปแบบข้อสอบ ปรนัยแบบเลือกตอบมีคําตอบถูก K คําตอบ ปรนัยแบบเลือกตอบมีคําตอบถูกมากกว่า K คําตอบ แบบเลือกคําตอบแต่ละหมวดทีสัมพันธ์กัน แบบระบายคําตอบเป็นค่า/ตัวเลข 0. ระดับความยากง่าย ง่าย ค่อนข้างง่าย ปานกลาง ค่อนข้างยาก ยาก โจทย์คําถาม ............................................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ตัวเลือก ............................................................................................................. ....................................................................................................................... ............................................................................................................... ....................................................................................................................... ............................................................................................................... ....................................................................................................................... ................................................................................................................ ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ....................................................................................................................... เฉลย ตัวเลือกทีถูกคือ เหตุผล................................................................................. ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ คําอธิบายข้อทีผิด ข้อ ผิดเพราะ................................................................ ............................................................................... ............................................................................... ข้อ ผิดเพราะ................................................................ ............................................................................... ............................................................................... ข้อ ผิดเพราะ................................................................ ............................................................................... ............................................................................... ข้อ ผิดเพราะ................................................................ ............................................................................... ............................................................................... ชือครูผู้ออกข้อสอบ............................................................................วิทยฐานะ...................................ข้อสอบระดับชัน.............................. กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................................โรงเรียน............................................สหวิทยาเขต.....................................................
  5. 5. การสร้างข้อสอบทีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีวัดตามรูปแบบข้อสอบ O - NET สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ./ ปีการศึกษา .001 ข้อสอบแบบที . ระดับพฤติกรรม ความเข้าใจ ลักษณะสําคัญของข้อสอบ K) การแปลความหมาย ( การแปล, เปลียนรูป, ใช่ภาษาขอตนเอง, ถอดความ ) , ) การตีความ ( ตีความหมาย, บอก,จัดลําดับ,เรียงใหม่,สรุปย่อ,อธิบาย,แสดงให้เห็น,จําแนก ) N ) การขยายความ ( กะประมาณ, พยาการณ์, อ้างสรุป, กําหนด,ขยาย,จําแนก,กําหนด,อธิบาย,สมมติ,คาดคะเน) ตัวชีวัดที (เป็นตัวชีวัดในข้อสอบแบบที2)............................................................................................................................... 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................................สาระการเรียนรู้....................................................................................................... .. มาตรฐานการเรียนรู้................................................................................................................................................................................... :.สาระการเรียนรู้แกนกลาง..................................................................................................................................................................... ;.รูปแบบข้อสอบ ปรนัยแบบเลือกตอบมีคําตอบถูก K คําตอบ ปรนัยแบบเลือกตอบมีคําตอบถูกมากกว่า K คําตอบ แบบเลือกคําตอบแต่ละหมวดทีสัมพันธ์กัน แบบระบายคําตอบเป็นค่า/ตัวเลข 0. ระดับความยากง่าย ง่าย ค่อนข้างง่าย ปานกลาง ค่อนข้างยาก ยาก โจทย์คําถาม ............................................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ตัวเลือก ............................................................................................................. ....................................................................................................................... ............................................................................................................... ....................................................................................................................... ............................................................................................................... ....................................................................................................................... ................................................................................................................ ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ....................................................................................................................... เฉลย ตัวเลือกทีถูกคือ เหตุผล................................................................................. ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ คําอธิบายข้อทีผิด ข้อ ผิดเพราะ................................................................ ............................................................................... ............................................................................... ข้อ ผิดเพราะ................................................................ ............................................................................... ............................................................................... ข้อ ผิดเพราะ................................................................ ............................................................................... ............................................................................... ข้อ ผิดเพราะ................................................................ ............................................................................... ............................................................................... ชือครูผู้ออกข้อสอบ............................................................................วิทยฐานะ...................................ข้อสอบระดับชัน.............................. กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................................โรงเรียน............................................สหวิทยาเขต.....................................................
  6. 6. การสร้างข้อสอบทีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีวัดตามรูปแบบข้อสอบ O - NET สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ./ ปีการศึกษา .001 ข้อสอบแบบที : ระดับพฤติกรรม การประยุกต์,การนําไปใช้ ลักษณะสําคัญของข้อสอบ การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ( บอก, ใช้,คํานวณ,เลือก,สร้าง,เสนอ,แก้ปัญหา,ผลิต,แสดง ,ปรับปรุง, เปลียนแปลง) ตัวชีวัดที (เป็นตัวชีวัดในข้อสอบแบบที2)............................................................................................................................... 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................................สาระการเรียนรู้....................................................................................................... .. มาตรฐานการเรียนรู้................................................................................................................................................................................... :.สาระการเรียนรู้แกนกลาง..................................................................................................................................................................... ;.รูปแบบข้อสอบ ปรนัยแบบเลือกตอบมีคําตอบถูก K คําตอบ ปรนัยแบบเลือกตอบมีคําตอบถูกมากกว่า K คําตอบ แบบเลือกคําตอบแต่ละหมวดทีสัมพันธ์กัน แบบระบายคําตอบเป็นค่า/ตัวเลข 0. ระดับความยากง่าย ง่าย ค่อนข้างง่าย ปานกลาง ค่อนข้างยาก ยาก โจทย์คําถาม ............................................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ตัวเลือก ............................................................................................................. ....................................................................................................................... ............................................................................................................... ....................................................................................................................... ............................................................................................................... ....................................................................................................................... ................................................................................................................ ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ....................................................................................................................... เฉลย ตัวเลือกทีถูกคือ เหตุผล................................................................................. ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ คําอธิบายข้อทีผิด ข้อ ผิดเพราะ................................................................ ............................................................................... ............................................................................... ข้อ ผิดเพราะ................................................................ ............................................................................... ............................................................................... ข้อ ผิดเพราะ................................................................ ............................................................................... ............................................................................... ข้อ ผิดเพราะ................................................................ ............................................................................... ............................................................................... ชือครูผู้ออกข้อสอบ............................................................................วิทยฐานะ...................................ข้อสอบระดับชัน.............................. กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................................โรงเรียน............................................สหวิทยาเขต.....................................................
  7. 7. การสร้างข้อสอบทีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีวัดตามรูปแบบข้อสอบ O - NET สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ./ ปีการศึกษา .001 ข้อสอบแบบที ; สูงกว่าการนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า ลักษณะสําคัญของข้อสอบ 2) การวิเคราะห์ ( วิเคราะห์องค์ประกอบ, วิเคราะห์ความสัมพันธ์, วิเคราะห์หลักการ ) .) การสังเคราะห์ (สังเคราะห์ข้อความ, สังเคราะห์ความสัมพันธ์, สังเคราะห์แผนงาน ) :) การประเมินค่า ( การใช้เกณฑ์ภายใน, การใช้เกณฑ์ภายนอก) ตัวชีวัดที (เป็นตัวชีวัดในข้อสอบแบบที2)............................................................................................................................... 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................................สาระการเรียนรู้....................................................................................................... .. มาตรฐานการเรียนรู้................................................................................................................................................................................... :.สาระการเรียนรู้แกนกลาง..................................................................................................................................................................... ;.รูปแบบข้อสอบ ปรนัยแบบเลือกตอบมีคําตอบถูก K คําตอบ ปรนัยแบบเลือกตอบมีคําตอบถูกมากกว่า K คําตอบ แบบเลือกคําตอบแต่ละหมวดทีสัมพันธ์กัน แบบระบายคําตอบเป็นค่า/ตัวเลข 0. ระดับความยากง่าย ง่าย ค่อนข้างง่าย ปานกลาง ค่อนข้างยาก ยาก โจทย์คําถาม ............................................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ตัวเลือก ............................................................................................................. ....................................................................................................................... ............................................................................................................... ....................................................................................................................... ............................................................................................................... ....................................................................................................................... ................................................................................................................ ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ....................................................................................................................... เฉลย ตัวเลือกทีถูกคือ เหตุผล................................................................................. ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ คําอธิบายข้อทีผิด ข้อ ผิดเพราะ................................................................ ............................................................................... ............................................................................... ข้อ ผิดเพราะ................................................................ ............................................................................... ............................................................................... ข้อ ผิดเพราะ................................................................ ............................................................................... ............................................................................... ข้อ ผิดเพราะ................................................................ ............................................................................... ............................................................................... ชือครูผู้ออกข้อสอบ............................................................................วิทยฐานะ...................................ข้อสอบระดับชัน.............................. กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................................โรงเรียน............................................สหวิทยาเขต.....................................................
  8. 8. การสร้างข้อสอบทีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีวัดตามรูปแบบข้อสอบ O - NET สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ./ ปีการศึกษา .001 วัตถุประสงค์ K. เพือให้มีข้อสอบทีตรงกับมาตรบานและตัวชีวัด และมีรูปแบบของข้อสอบทีหลากหลายตามแนวข้อสอบโอเน็ต ,. เพือให้ครูได้นํารูปแบบและวิธีการออกข้อสอบไปใช้ในการออกข้อสอบระหว่างภาค ข้อสอบกลางภาคและ ข้อสอบปลายภาค N. เพือให้นักเรียนมีความคุ้นเคยในการทําข้อสอบตามแนวข้อสอบโอเน็ต B. เพือจัดทําคลังข้อสอบมาตรฐาน .. เพือยกระดับผลสัมฤทธิEทางการเรียน คําอธิบายในการออกข้อสอบ K. โรงเรียนมอบหมายให้ครูทีรับผิดชอบสอนในแต่ละมาตรฐานและตัวชีวัด ออกข้อสอบตามตัวชีวัด ,. ครูทีได้รับผิดชอบวิเคราะห์ตัวชีวัด และออกข้อสอบทีวัดพฤติกรรมของนักเรียนใน B ระดับ จํานวน B ข้อ คือ ,.K ระดับพฤติกรรม ความรู้ ความจํา จํานวน K ข้อ ,., ระดับพฤติกรรม ความวามเข้าใจ จํานวน K ข้อ ,.N ระดับพฤติกรรม การนําไปใช้ จํานวน K ข้อ ,.B ระดับพฤติกรรม สูงกว่าการนําไปใช้ เช่นการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า จํานวน K ข้อ N. ในการออกข้อสอบให้มีรูปแบบข้อสอบทีหลาย เช่น N.K ปรนัยแบบเลือกตอบมีคําตอบถูก K คําตอบ N., ปรนัยแบบเลือกตอบมีคําตอบถูกมากกว่า K คําตอบ N.N แบบเลือกคําตอบแต่ละหมวดทีสัมพันธ์กัน N.B แบบระบายคําตอบเป็นค่า/ตัวเลข B. ระดับความยากง่าย ให้มีระดับความยกง่ายทุกระดับ B.K ง่าย B., ค่อนข้างง่าย B.N ปานกลาง B.B ค่อนข้างยาก B.. ยาก .. เมือออกข้อสอบแล้วให้โรงเรียนตรวจสอบการออกข้อสอบว่าครบทุกชีวัดตามหลักสูตรแกนกนลางการศึกษา ขันพืนฐาน พ.ศ. ,..K /. เมือตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องแล้ว ให้รวบรวมเป็นเอกสาร และแผ่น ซี ดี ส่ง สพม.,- ตามกําหนด

×