Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Document de Voluntats Anticipades. EAP Sallent

703 views

Published on

Document de Voluntats Anticipades. EAP Sallent @icscatcentral

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Document de Voluntats Anticipades. EAP Sallent

 1. 1. Institut Català de la SalutEquip d’Atenció PrimàriaSallentMiriam Garcia (TS CAP Sallent)Document de voluntatsanticipades/ testament vital
 2. 2. Equip d’Atenció Primària SallentPer què el DVA? Tothom té dret a posar límits a qualsevolactuació que s’efectuï sobre un mateix o ademanar una actuació determinada La base del DVA és el respecte a l’autonomiade la persona, posant al seu abast una einaper continuar exercint-la i assegurar queaquest respecte es mantindrà quan espresenti una situació de vulnerabilitat
 3. 3. Equip d’Atenció Primària SallentObjectius del DVA Per part dels professionals sanitaris(metges/esses, infermers/res,treballadors/res socials...):● Actuen com a orientadors per preveure iplanificar les possibilitats d’assistència de formalleial i útil. Per part de la persona:● Expressa el que per ella és un límit o una“qualitat de vida acceptable” o “no acceptable”
 4. 4. Equip d’Atenció Primària SallentMarc legal Conveni sobre els Drets Humans i laBiomedicina del Consell d’Europa del 4d’abril de 1997 (article 9) Llei 21/2000, de 30 de desembre sobre elsdrets de la informació relacionats amb lasalut i l’autonomia del pacient i ladocumentació clínica (article 8)
 5. 5. Equip d’Atenció Primària SallentEn què consisteix el DVA? És un document escrit on la persona, amb plenacapacitat per fer-ho, expressa unes instruccions iorientacions que cal seguir quan es trobi en unasituació en la qual les circumstàncies queconcorrin no li permetin expressar la sevavoluntat. EL DVA té validesa un cop escrit i signat pelstestimonis/notari i persona interessada.
 6. 6. Equip d’Atenció Primària SallentDocument de DVA: No hi ha un model únic de DVA, cada personapot fer servir el document que consideri mésoportú.
 7. 7. Equip d’Atenció Primària SallentCom omplir el DVA: Cal llegir el document amb calma i tranquil·litat Es pot demanar consell a qualsevol professional sanitari Hi ha d’haver dos representats que s’aconsella quesiguin familiars de consanguinitat Hi ha d’haver tres testimonis que no siguin familiars deconsanguinitat Tothom ha de signar tots els fulls Cal aportar fotocopia del DNI de tothom que signi eldocument (persona interessada, testimonis irepresentats)
 8. 8. Equip d’Atenció Primària SallentRepresentats: Cal que siguin 2 persones amb relació deconsanguinitat Han de ser majors d’edat i tenir plenescapacitats per obrar i decidir Seran les persones responsables de matisar elsdesitjos i les limitacions de la personainteressada.
 9. 9. Equip d’Atenció Primària SallentTestimonis: Cal que siguin 3 persones, dues de les quals nopoden tenir relació de consanguinitat Han de ser majors d’edat i tenir plenescapacitats per obrar i decidir Són testimonis de la identitat de l’atorgant idonen fe que coneixen el contingut deldocument i que aquest correspon amb la sevavoluntat lliure, competent i informada
 10. 10. Equip d’Atenció Primària SallentCom i on enregistrar el DVA? Portar-lo a la treballadora social del CAP Sallentque l’enregistrarà a la història clínica del pacienti s’enviarà al registre general.
 11. 11. Equip d’Atenció Primària SallentPREGUNTES MÉS FREQÜENTS
 12. 12. Equip d’Atenció Primària Sallent Quins tipus de contingut podria escriure al meuDVA?● Alguns continguts del seu DVA poden consistir en: designar unrepresentant, descriure quins tractaments mèdics acceptaria orebutjaria a la fi de la vida, demanar cures pal·liatives, entred’altres. Què són les mesures de suport vital?● Són aquells procediments que reprodueixen de manera artificialaquelles funcions vitals bàsiques que el pacient ja no potrealitzar per ell mateix degut al seu estat de salut. L’objectiu deles mesures de suport vital és el manteniment de la vida i no lacuració.● Exemples de mesures de suport vital són:• el ventilador mecànic, un aparell que l’ajuda a respirar• l’alimentació i hidratació artificials, via venosa o sonda,• l’administració de medicació per a evitar infeccions,• la diàlisi, per a extreure les toxines dels ronyons quan aquests nofuncionen• ...
 13. 13. Equip d’Atenció Primària Sallent Al DVA, puc especificar voluntats relatives a lameva persona un cop mort?● Sí, pot especificar voluntats relatives a la donaciód’òrgans, donació del cos per a la investigaciócientífica, o la voluntat sobre l’enterrament o laincineració, entre d’altres. Puc fer constar noms de les persones que novull que prenguin decisions relatives a la mevasalut?● Sí, pot especificar al document els noms de lespersones que no vol que prenguin decisions relativesa la seva salut
 14. 14. Equip d’Atenció Primària Sallent Té caducitat un DVA?● Un cop realitzat el DVA no té caducitat i, per tant, téefectivitat fins la mort de la persona atorgant, però ésmolt convenient que es revisi i renovi periòdicament,sobretot si han esdevingut fets no contemplats en eldocument anterior. Es pot canviar o revocar un DVA?● Es pot realitzar una renovació del DVA per a reafirmarla voluntat expressada fa molt temps o es pot realitzaruna substitució de DVA en cas de canviar de parer.També es pot modificar per adequar-lo millor alsavenços de la tècnica científica. Un DVA es potcanviar o revocar sempre i quan l’atorgant conserviles seves plenes capacitats.
 15. 15. Equip d’Atenció Primària SallentLa vida es el procés de la nostra existència(anònim)

×