Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PPAC: proposta d'indicadors d'avaluació

1,291 views

Published on

El programa de prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya: proposta d'indicadors d’avaluació. Joan Carles Contel..
Exposa la triple avaluació del Programa (Triple AIM).

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

PPAC: proposta d'indicadors d'avaluació

 1. 1. El Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya: Proposta indicadors d’avaluació
 2. 2. Pla de Salut 2011-2015: dos perfils de complexitat PCC : Pacient amb multimorbiditat o malaltia o condició única que comporta gestió clínica difícil MACA : Pronòstic de vida limitat, altes necessitats, orientació pal·liativa, planificació de decisions avançades
 3. 3. ia ín qu ia s n !! en s ! ns on co ci un ima ha rox hi ap No ha hi a: or f
 4. 4. Pàg. 4
 5. 5. Increment publicacions atenció pacient crònic amb multimorbiditat en revistes d’ Atenció Primària
 6. 6. Nous models Avaluació: “Triple Aim” (Triple Dimensió ó Triple Meta) Population Avaluació i compra d’”Atenció Integrada” ó “Integració clínica” Health • Resultats en Salut. Ex: Indicadors incorporats en avaluació AP (bon control M. Cròniques,...) Experience Per Capita of Care Cost • Qualitat de Vida • Costos • Satisfacció • Utilització serveis: Hospitalitzacions Evitables, Reingressos
 7. 7. Situació actual indicadors pacient crònic Indicadors Atenció Primària Atenció hospitalària Hospitalitzacions Evitables + - Cobertura programa Atenció Domiciliària + - Resultats en salut: bon control, procés i tractament ++ - Taxa Reingressos en processos crònics: MPOC i Insuficiència Cardiaca - ++ Taxa Hospitalització “urgent” o “no programada” en pacients MPOC i Ins Cardiaca - - Planificació alta en programa PREALT + - Assegurar continuïtat assistencial en programa POSTALTA - + Valoració “Qualitat Vida” - -
 8. 8. La disminució Reingressos hospitalaris es un objectiu compartit entre hospital i atenció primària “Els hospitals son una part del problema i una part de la sol·lució”
 9. 9. • Incorporació nova visió avaluació poblacional • NHS defineix un marc referència avaluació ordenat en 5 dimensions • NICE (Institut Excelència Clínica) participa en la definició bateria indicadors • La informació es transparent
 10. 10. Cada dimensió engloba diversos objectius de millora (en aquest cas): •Disminució hospitalitzacions urgents (adults/ nens) •Millora qualitat de vida pacients i cuidadors
 11. 11. Creació 11 Microsistemes Euskadi nov 2012
 12. 12. Creació 11 Microsistemes Euskadi nov 2012 INDICADORES DE INDICADORES DE EFICIENCIA EFECTIVIDAD Ingressos hospitalaris ACSC / Ucies Substitució hospitalització convencional per subaguts Més ATDOM / Pla Atenció Continuada / Vacunació antigripal
 13. 13. Valoració per expert proposta final 25-30 indicadors Programa Atenció Cronicitat Importància/rellevància per la gestió Importància/rellevància per la clínica Importància/rellevància pel ciutadà Factible: disponibilitat informació Generador “integració clínica”
 14. 14. Indicadors procés i estructura consensuats 2ª onada www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/pdf/cronicitat_indicadors_aiaqs2013_enrevisio.pdf Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS)
 15. 15. Indicadors de resultat consensuats 2ª onada www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/pdf/cronicitat_indicadors_aiaqs2013_enrevisio.pdf (*) un 75% dels experts valoren importants i factibles en els tres grups d’expertesa (clínic/ assistencial, gestió, planificació/avaluació). En taronja Agència estan en el límitAvaluació i Qualitat en integració clínica/ assistencial els que d’Informació, consens. + mesura la Salut (AIAQS)
 16. 16. Projecte PCC Alt Penedés (millor treball Pla Salut des 2012) • Estudi de costos projecte atenció Pacient Crònic Complex a l’Alt Penedes • 149 pacients. 16 mesos de funcionament del programa (maig de 2011 setembre de 2012) • El consum de recursos després de la implementació del programa es va comparar amb el consum abans. Es va considerar cos tefectiu si el cost per ingrés evitat no superava el cost d'un ingrés. • Es redueix 78971€ cost hospitalari i s’incrementa 57150 € cost a AP • Diferència: 21821 € estalvi global
 17. 17. Projecte AP Litoral Mar Projecte seguiment a Atenció primària pacients IC i MPOC amb abordatge integral Hospital-Atenció Primària zona Litoral Mar 59 pacients Total IC MPOC Hospitalitzacio ns Urgents -55% reducció -72,4% reducció 45,5% reducció Vistes a Ucies -28,5 reducció -45,8 reducció -23% reducció Qualitat Vida (NS) 56 62,2 Autocura IC (NS) 29,9 27,97 Autocura MPOC 27 25,1 Adherència 0,59 0,69
 18. 18. Projecte GeriatrICS Metropolitana Nord • • • • • • • Millora registre morbiditat: S’ha passat d’un 40% persones amb CRG6 ó 7 a 66%. Ha augmentat registre pacients fins 9917 pacients 60 centres amb conexió a eCAP Retirada 30% tractaments demència per inadequació Disminució 40% cost en apòsits Cost: disminució 21% import per pacient en Farmàcia Grau adherència guia del 78,4% Es passa de 12 a 6 fàrmacs per pacient
 19. 19. Impacte Vacunació antigripal en ingressos hospitalaris a Lleida Estudi cohorts retrospectives amb 1323 pacients MPOC a EAP Pla Urgell Lleida 66,5% efectivitat. El RR de la vacunación fue de 0.336 (IC95%: 0.2070.546) Font: Montserrat Capdevila J. EAP Pla Urgell
 20. 20. Correlació Qualitat Vida relacionada amb la salut i CRGs Font: Rios D. EAP Pla Urgell. Lleida
 21. 21. Seguiment estructurat pacients amb IC i MPOC Programa seguiment estructurat “diferenciat” en Nivell 1 baixa intensitat i Nivell 2 intensitat moderada •Nivell 1: educació sanitària •Nivell 2: suport i vigilància Font: Marti M. DAP Barcelona
 22. 22. Unitat Funcional Cronicitat Catalunya Central • Creació Unitat Funcional Atenció Cronicitat i Complexitat: 3 metges, 4 infermeres, 1 treballadora social, 2 administratius • Atenció 3 perfils pacients: 1) PCC, 2) MACA, Persones institucionalitzades a residències • Inclusió 1090 pacients. 188 son MACA. • Atenció en 21 residències: 1014 persones • Revisió 139 pacients amb polimedicació > 15 fàrmacs: S’envien als EAP 105 recomanacions revisió: 66 acceptades / 21 no acceptades / 18 pendents de revisió Font: DAP Catalunya Central
 23. 23. Projecte PCC Assistència Sanitària Estudi amb inclusió 191 pacients bàsicament pluripatològics amb 2 ó més ingressos, amb Index Charlson 3,7 i Index Profund=16 (alta probabilitat mort) Intervenció: •Visita abans de 48 hores després alta de l’hospital •Seguiment proactiu molt intensiu, especialment infermeria •Atenció telefònica •Capacitat resposta davant crisi Resultats més importants: •Disminució 73% ingrés hospitalari •Mort a domicili 74% inclosos amb 38% mortalitat Font: Vilas A. Assitència Sanitària
 24. 24. Impacte visualització a AP de l’estratificació en hospitalitzacions
 25. 25. Proposta mínima indicadors • Disposar disseny i implementació Ruta Assistencial local Atenció Complexitat, segons requeriments mínims i bàsics establerts • Cobertura poblacional mínima identificada de PCC i MACA: 0,3% i 0,2% respectivament • Proporció mínima PCC/MACA amb Pla Intervenció Individualitzat compartit elaborat i publicat a HC electrònica i HC3 • Hospitalitzacions potencialment evitables: “sintètic”, MPOC i IC • Reingressos a 30 dies: general, MPOC i IC • Incorporació valoració “Qualitat Vida relacionada amb la salut” (pendent permís Euroqol!!!) • Per territoris amb implantació model col·laboratiu amb Serveis Socials: elaboració Pla funcional local
 26. 26. Elements de suport retorn informació  Publicar a HC3 tipificacions CRGs i atributs de risc de manera unificada ICS-CatSalut (publicació imminent)  Retorn als proveïdors en entorn segur base dades població assignada amb presència malalties recollides al MSIQ, nombre ingressos, dies acumulats hospitalització, CRGs i atributs de risc per facilitar edició llistats pacients.  Possibilitar llistar per risc futur versus utilització intensiva hospitalització en el passat (nº ingressos anteriors)  Aportació Check List mínim pel disseny e implantació Ruta Assistencial Atenció Complexitat en cada Sector o “territori natural”  Retorn seguiment cobertures PCC/MACA i proporció PCC/MACA amb Pla Intervenció elaborat  Publicació “periòdica” hospitalitzacions urgents/Reingressos al MSIQ CatSalut + Difusió i accés més extensiu MSIQ  Seguiment disseny i elaboració Plans Funcionals Model col·laboratiu Serv. Sanitaris i Socials
 27. 27. Beneficis potencials models predictius Si els pacients son identificats a l’any que són altament utilitzadors d’hospitalització urgent, la gestió del cas té un impacte més limitat en la disminució hospitalitzacions potencialment evitables en 1 any. Average number of emergency bed days 50 45 40 35 30 No obstant, si s’identifiquen durant l’any anterior, la gestió del cas i l’atenció proactiva aquests pacients podria estalviar molta més utilització hospitalària 25 20 15 10 5 0 -5 -4 -3 -2 -1 Intense year +1 +2 +3 +4
 28. 28. Check list revisió Ruta Complexitat 1 2 3 4 En el seu disseny hi ha participat almenys EAP, SS i SEM, de tots els proveïdors? I Serveis Socials? Es basa en GPC consensuada/es? S’han tingut en compte els ECP de la patologia? Explica els següents estadis: -Procediment marcatge nou AH, -Proactivitat en situació d’estabilitat? -Contactes no presencials entre professionals -Garanties 7x24 si crisi o exacerbació? -Atenció transicions (pre i postalt)? 5 6 7 8 9 10 -Abordatge situació en fase molt avançada/final de vida? Incorpora els criteris d’harmonització CatSalut-AQUAS? Incorpora indicadors d’avaluació? Preveu la validació per part de GiS, pacients i farmacèutics d’oficina al llarg de 2014-2015? Preveu la realització periòdica i a final d’any d’una avaluació quanti o qualitativa ? Cada equip té un referent? Pla Comunicació: S’ha presentat a cada equip?
 29. 29. Situació actual identificació tots els EAP RSB Font: RSB. HC3, 15 abril 2013
 30. 30. Hospitalitzacions per grups diagnòstics > 70 a. IC MPOC Font: DGPRS. Dep Salut, 2013
 31. 31. Hospitalitzacions per grups diagnòstics 40-69a MPOC IC Font: DGPRS. Dep Salut, 2013
 32. 32. A70+ Taxes hospitalització per àmbits territorials (x 1.000 hab)
 33. 33. Hospitalitzacions y Reingressos Catalunya Informació carregada mensualment!!! Hospitalitzacions potencialment evitables “sintètic” Inclou: MPOC, IC, pneumonia, complicacions DM, asma, inf. V. Urinàries, deshidratació, HTA Reingressos a 30 dies “sintètic” Inclou: MPOC, IC, pneumonia, complicacions DM, asma, inf. V. Urinàries, angina, IAM, fractura coll fèmur
 34. 34. Hospitalitzacions potencialment evitables Territori “X” MPOC Insuficiència Cardíaca Informació carregada mensualment!!!
 35. 35. Reingressos a 30 dies Territori referència hospital “X” MPOC Insuficiència Cardíaca
 36. 36. Atles de variacions en l’ús de l’oxigenoteràpia domiciliària (Març 2011 – Febrer 2012) <=0.67 >0.67-<=0.83 >0.83-<=1.00 no significativo >1.00-<=1.20 >1.20-<=1.50 >1.50 Raons estandarditzades pel conjunt de la població C. Tebé. AIAQS (2012)
 37. 37. Proposta mínima indicadors • Disposar disseny i implementació Ruta Assistencial local Atenció Complexitat, segons requeriments mínims i bàsics establerts • Cobertura poblacional mínima identificada de PCC i MACA: 0,3% i 0,2% respectivament • Proporció mínima PCC/MACA amb Pla Intervenció Individualitzat compartit elaborat i publicat a HC electrònica i HC3 • Hospitalitzacions potencialment evitables: “sintètic”, MPOC i IC • Reingressos a 30 dies: general, MPOC i IC • Incorporació valoració “Qualitat Vida relacionada amb la salut” (pendent permís Euroqol!!!) • Per territoris amb implantació model col·laboratiu amb Serveis Socials: elaboració Pla funcional local

×