Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LL atenció continuada compartida dos equips treballant per un mateix objectiu

144 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

LL atenció continuada compartida dos equips treballant per un mateix objectiu

  1. 1. 3a Jornada. Canviar des de dins per millorar Sitges, 13 de desembre de 2013 Atenció continuada compartida: dos equips treballant per un mateix objectiu Introducció Mayoral Masana I, Paredes Costa E, Bertholet Martínez J, Castro Naval ME, Gassó Ribas M, Turata Longaretti G a/e: imayoral.lleida.ics@gencat.cat Al juliol de 2011, s’implanta un canvi en la gestió de l’atenció continuada (AC) localitzada en les àrees bàsiques de salut (ABS) rurals de l’atenció primària (AP) de Lleida. Els avisos, fins aleshores gestionats pels professionals d’AP, passen a ser gestionats pel SEM que, prèvia valoració, els traspassa al centre coordinador de l’ABS corresponent. Aquesta integració de dos models de treball diferents suposa la detecció d’un seguit d’incidències per ambdues parts, motiu pel qual al novembre de 2012, es crea la Comissió de Millora d’AC, amb representants del CatSalut, l’ICS i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). Objectius • General: Garantir la seguretat del procés assistencial i millorar la qualitat assistencial. • Específics: • Disminuir incidències detectades. • Detectar punts febles en la gestió i l’assistència sanitària. • Aplicar les millores necessàries en la gestió de l'AC. • Millorar els canals de comunicació entre professionals ICS i SEM. Material i mètodes • • • Exposició de la dinàmica de treball i dels processos propis de l’ICS/el SEM. Gestió i valoració mensual de les incidències detectades pels professionals implicats. Reunions bimensuals de la Comissió de Millora per valorar i detectar punts de millora. Resultats • • • • Millora en la recollida i el traspàs de dades administratives dels usuaris (codi d’identificació personal [CIP]) Definició de la cartera de serveis d’AC de les ABS. Formació dels professionals de gestió i serveis (GIS) d’AP al Centre Coordinador del SEM a Reus. Dotació de la línia de telèfon mòbil exclusiva per a la comunicació directa d’emergències entre professionals sanitaris d’AP/SEM als 22 centres d’atenció primària (CAP) de l’Àmbit d’AP. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Conclusions: Comissió Millora És necessària una valoració global (ICS i SEM) per tal d’identificar el motiu que origina les incidències detectades i quina és la millora que cal aplicar-hi. La dotació de telèfons mòbils per a la comunicació directa entre professionals sanitaris SEM i AP aporta seguretat al procés assistencial. Resten aspectes per millorar, però l’establiment d’un espai de comunicació directa entre professionals d’ambdós proveïdors facilita que es treballi per un objectiu comú: garantir la seguretat del procés assistencial i millorar la qualitat assistencial. Organitza: http://experienciespladesalut.canalsalut.cat

×