Insight in a digital day

1,292 views

Published on

อินไซด์กลุ่ม Digital Generation ที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของยุคโซเชียลมีเดีย เครื่องมือสารสมัยใหม่สำหรับการสื่อสารองค์กรยุคดิจิตอล

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • ขอบคุณสำหรับข้อมูลเทรนด์ในปีนี้ครับ

  จากข้อมูลจะเห็นแนวโน้มของ Mobile Device มากขึ้น ในปีหน้ามือถือน่าจะมีบทบาทมากกว่านี้ ส่วน Internet TV ผมว่า จะมาก็อีก 2-3 ปี ถ้า Internet TV มีการพัฒนา และใช้ง่ายกว่านี้
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,292
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
111
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Insight in a digital day

 1. 1. Digital Marketing Trend @ 2012 Insight in a Digital Day Of The New Generation อ.โอม MD. Index Creative Online facebook.com/iconmacวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 2. 2. วันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 3. 3. อดิลฟตรี ประพฤติสุจริต กรรมการผูจัดการ บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ ออนไลน จำกัด อ.โอมวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 4. 4. อดิลฟตรี ประพฤติสุจริต (อ. โอม) กรรมการผูจัดการ บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ ออนไลน จำกัด ผูบริหาร My3Space.com & New Media ไทยทีวีสีชอง 3 คอลัมนิสต “โซเชียลเน็ตเวิรค ทอรค” นสพ กรุงเทพธุรกิจ อาจารยพิเศษ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร วารสารสนเทศ (สื่อนิวมีเดีย) อาจายรพิเศษ วิชาการ ดิจิตตอลมารเก็ตติ้ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต / มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 5. 5. Index Creative Village is the conglomerate group of Creative Communication Agencywhere“creatively customizes solutions for you to exceed your goal beyond goal”วันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 6. 6. Digital MKT Internal Com New SNS การสื่อสารภายในองคกร แนวทางใหมๆของ โซเชีย และระบบโซเชียล ภายในองคกร Trend ลมีเดียในป 2012 Updated Case Study Digital Tool กรณีศึกษาที่นาสนใจ เครื่องมือทางการตลาดในโลก และวิเคราะหประเด็นการสื่อสาร ดิจิตอล เพื่อเจาะกลุมคนรุนใหม 2012 Trend Updateวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 7. 7. วันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 8. 8. Tanzania Ghana India Uganda Kenya Pakistanวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12 South Africa Indonesia Egypt Thailand Using daily (%) Nigeria Philippines Peru Base: Min. 500 Vietnam Mexico Ukraine Internet penetration (%) Romania China Colombia Brazil Morocco Russia Saudi Arabia Turkey Argentina Greece Portugal Italy Chile (18.9 Million) Poland (12.6 Million) Malaysia Using Daily 18% Hungary Source: Internetworldstats; Digital Life, Global data Internet User 27% Spain Ireland Cz. Republic Internet Penetration Hong Kong UAE those online daily usage is considerable France Taiwan Israel Slovakia Austria © TNS 2011 Estonia Singapore Belgium Internet penetration low in Thailand, but among USA Australia Japan Canada Germany Digital Life Thailand Report Switzerland South Korea UK New Zealand Luxembourg Finland Denmark Netherlands Sweden Norway 18 Pat 9
 9. 9. A Life in A Day On Digital World 11.00 - 13.00 น. chat SLE EP UP GET 17.00 - 19.00 น. Social Networkวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 10. 10. Facebook Internet TV 3G 2012 Trend Updated! Live Streaming VOD Micro Celebวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 11. 11. Facebook 13 MB Timeline Page จำนวนคนใชเฟสบุคมากถึง หนาแฟนเพจแบบใหมลาสุด 13 ลานคนในเมืองไทย Facebook 50 / 50 Commerce คำบอกตอมีผลถึง 50% การคาขายบนโซเชียลมีเดียวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 12. 12. PC at home is the preferred digital media access mechanism, though the prominence of access via PC at home is the preferred digital media access mobile phones is increasing mechanism, though the prominence of access via mobile phones is increasing Used in last month Used in month (%) (%) 69 2012 27 30 23 15 7 6 1 2 0 PC at home PC at work PC at PC at Internet PC elsewhere Mobile phone Tablet Internet TV Games console school/university café Question: S5; Device use for Internet access in past 4 weeks Base: All respondents;1000วันอังคารที่ 20 มีนาคม 12 Digital Life Thailand Report 21
 13. 13. Internet TV : Trend 2012 PC at home is the preferred digital media access mechanism, though the prominence of access via mobile phones is Smart TV LCD TV >> increasing TV Connected to INTERNET Used in last month (%) 69 27 30 23 15 7 6 2 1 0 PC at home PC at work PC at PC at Internet PC elsewhere Mobile phone Tablet Internet TV Games console school/university café Question: S5; Device use for Internet access in past 4 weeks Base: All respondents;1000วันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 14. 14. Internet TV Mobile Internet Internet Live Stremingวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 15. 15. Internet TVวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 16. 16. 3G Tecnology Faster Internet 3G Tecnologyวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 17. 17. I feel I am ‘always connected’ to Internet 46% ชวงเดินทาง ชวงหลังเลิกงาน 7.00 - 9.00 น. • 3G Thailand 18.00 - 23.00 น. • ราคา Smart Phone ถูกลงเลยๆ • เปนเวลาที่มีจำนวนคนเลน • คายตางๆ เริ่มมีโปรโมชั่นInternet internet สูงสุด แบบ เลือกเวลาได • ควรทำแคมเปญชวงนี้มีเกณฑที่ได ประสบความสำเร็จสูง In bed Early Late Early Late Early Late In bed During the Commuting Midday when I morning morning afternoon afternoon evening evening before I go night wake up to sleepวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 18. 18. VOD VODวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 19. 19. Micro Celeb Room 39 Micro Celebrityวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 20. 20. Instagram Pinterest Path New SNS Stranger) (Socail Network Linkin Google +วันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 21. 21. New SNS Gen M Gen Y Gen xวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 22. 22. New SNS Next SNS Generation Gen M Gen Yวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 23. 23. New SNSวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 24. 24. New SNSวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 25. 25. New SNS Mobile Social Networkวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 26. 26. Internal SNS Communicationวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 27. 27. Web 2.0 + App Internal Communicationวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 28. 28. Web 2.0 + Appวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 29. 29. วันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 30. 30. Intern et SNS Co Gen Y VOD mmun ication 2012 Trend Updated! Web 2.0 + App Gen M New SoNilSetwork Stranger) Micro Celebrity (S ca N G en x Inter Com al n Inte rnet TV mun ication SNS for ISUZU IYCOวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 31. 31. SNS for IYCO Missionวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 32. 32. QR Code AR iPad Digital Tools Check-in App. Interactive Wallวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 33. 33. QR Code QR Codeวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 34. 34. QR Code QR Codeวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 35. 35. AR Tools AR Toolsวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 36. 36. iPad e-catalog, Brochureวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 37. 37. Check - in Check-inวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 38. 38. Application App. Application Based Marketingวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 39. 39. Interactive Wall Interactive Interactive Wallวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 40. 40. Case studyวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 41. 41. Nike ใชเซ็นเซอรเพื่อเก็บไมลในการวิ่ง • เอาไมลในการวิ่งมาแชรแข็งกัน • บนหนาไมโครไซต แคมเปญ •วันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 42. 42. Me by TMB เลิกใชคำวา Internet Banking • หาคำ Generic Name มาใช • แลวแบรนดดิงแบบ On2Off •วันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 43. 43. Mobile on 3G Web 1.0>2.0>3.0 Cheaper Smartphone Ver. 1.0 Info Web Customize Promotions Ver. 2.0 Social Network Ver. 3.0 AI (Artificial Intelligence) 3G Long-Tail Social Games Youtube Most Popular Game VOD Variety TV Indy Easy to play Time-shift TV Tie-in Product Softlyวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 44. 44. วันอังคารที่ 20 มีนาคม 12
 45. 45. www.facebook.com/iconmacวันอังคารที่ 20 มีนาคม 12

×