App marketing screen

953 views

Published on

การสร้าง App Marketing ในรูปแบบ 3 เพลทฟอร์ม Web App, Mobile App, Facebook App เรียนเชิญดาวน์โหลดไปแชร์กันได้นะครับ

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
953
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
85
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

App marketing screen

 1. 1. App Marketing สรางแผนการตลาดดวย โมบาย แอพลิเคชั่น อ.โอม MD. Index Creative Online facebook.com/iconmacวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 2. 2. Telecommunication Business Outlook Evolution of Social Demand • Thailand internet Penetation is Rank 10th among 15 asian country •  Naturally, Thais social has strong demand to access information (reduce of digital divide) ASIA INTERNET USAGE AND POPULATION Population Internet Users, Internet Users, Penetration Users Facebook ASIA ( 2011 Est.) (Year 2000) Latest Data (% Population) % Asia Subscribers Cambodia 14,701,717 6,000 329,680 2.2 % 0.0 % 329,680 China * 1,336,718,015 22,500,000 485,000,000 36.3 % 52.0 % 504,660 Hong Kong * 7,122,508 2,283,000 4,878,713 68.5 % 0.5 % 3,748,580 India 1,189,172,906 5,000,000 100,000,000 8.4 % 10.7 % 29,475,740 Indonesia 245,613,043 2,000,000 39,600,000 16.1 % 4.2 % 38,860,460 Japan 126,475,664 47,080,000 99,182,000 78.4 % 10.6 % 3,812,460 Korea, South 48,754,657 19,040,000 39,440,000 80.9 % 4.2 % 3,697,020 Laos 6,477,211 6,000 527,400 8.1 % 0.1 % 70,420 Malaysia 28,728,607 3,700,000 16,902,600 58.8 % 1.8 % 11,221,040 Myanmar 53,999,804 1,000 110,000 0.2 % 0.0 % n/a Philippines 101,833,938 2,000,000 29,700,000 29.2 % 3.2 % 25,307,800 Singapore 4,740,737 1,200,000 3,658,400 77.2 % 0.4 % 2,488,900 Taiwan 23,071,779 6,260,000 16,147,000 70.0 % 1.7 % 9,932,740 Thailand 66,720,153 2,300,000 18,310,000 27.4 % 2.0 % 10,612,380 Vietnam 90,549,390 200,000 29,268,606 32.3 % 3.1 % 1,674,040 Source : Internet world statวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 3. 3. Smart Phoneวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 4. 4. Telecommunication Device Technology Faster and Faster Development Convergence & Mobile Smart Device Application Mobile Digital Mobile Analog Fixed Line Digital Fixed Line Analog Alexander Graham Bell 1876 invent Telephone 100 year ago 50 year ago 20 year ago 15 year ago 10 year ago 5 year ago 2 year agoวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 5. 5. 350,000 + applications around the worldsวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 6. 6. Facebook > 750 Million Worldwide > 12 Million in Thailand Social Network Open a New Way of Connecting People & Communityวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 7. 7. > 50 Million of Blackberry user globally > 1 Million of Blackberry in Thailand Mobile e-mail and group communication become a common way of communicationวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 8. 8. In Thailand Interactive information is already available ลูกคาสามารถมองเห็นสิทธิพิเศษจากรานคาหรือขอมูลที่นาสนใจตางๆที่อยู รอบตัวปรากฏบนมือถือไดทันทีเพียงเปดโปรแกรมแลวสองมือถือไปรอบๆ  ก็ สามารถมองเห็นสัญลักษณและขอมูลรานคาตางๆที่อยูบริเวณใกลเคียงไดวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 9. 9. In Thailand Real-time business information on mobile becomes very common ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุนไดทุกที่ทุกเวลา  โดย  Blue Mobile สามารถอัป เดตความเคลื่อนไหวของหุนแบบเรียลไทม  จากตลาดหุนทั้งไทย  และเทศ มากกวา  160 แหงทั่วโลก  ยิ่งไปกวานั้น  นอกจากขอมูลสภาวะการเคลื่อนไหวของ ตลาดหุนแลว  ยังสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  ราคาน้ํามัน  และ อื่นๆอีกมากมาย   AIS Stock Application (Blue)วันพุธที่ 18 มกราคม 12
 10. 10. • Amazon US has sold 6 digital books for every 10 physical books in 2010 • 15 Million iPad sold in 2010 and facilitate more people to use e-book • Ebook market reached 300Mil USD in 2010  (9% of total book sale in US) eBook becomes a new way to read Apple iPad Amazon Kindleวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 11. 11. App Marketing Platform Digital Plan Facebook Mobile App Web 2.0 App Facebook Appวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 12. 12. App Marketing Platform Group 18-22 23-30 31-40 Gen M Gen M Gen X Gen Y Gen Y Gen X Media Game Website Website Mobile App FB Twitter Twitter Website Website App FB Website Website News ชอปปง ดูคอนเสิรต แคมปง ทานอาหารนอกบาน Activity เดินหาง เลนอินเตอรเน็ต กิจกรรมยามวาง เลนเกมส ดูหนังฟงเพลง บริโภคขาวสาร ติวหนังสือ คนหาตัวเอง / ตนแบบ ตกแตงบาน LBM อยากทำอะไรหนุกๆ อยากทำอะไรสักอยาง อยากประสบสำเร็จวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 13. 13. i-Marketing 4.0วันพุธที่ 18 มกราคม 12
 14. 14. a Member of www.indexcreativeonline.com Digital Communication Ads Website Online Advertising SEO/SEM SMO LBM ORM EDM Mobile Marketing Game Online 1.Main Website Truth-Telling SEO > “YingLike YingLuck” Everywhere With You Team Working Friendly Content iPhone & iPad BKK Management - Web 2.0 - Mass Ads Search for Facebook Campaign 1. YingLuck On Location & Design Application - “Bangkok City” - Young & Friendly Theme - Youtube Ads “REAL YingLuck” - Bullets on Map - MASS - PR Public Privilege - YingLuck E-BOOK - Direct Contact feeling - Facebook Ads & Pop-up Details & NICHE Webboard - YingLuck Monthly - Webboard Website Content SEM > Calendar (Sync from Web) Woman Power - Live Check-in Yingluckonline.com - News & Job Report - Monthly Calendar - Niche Ads Truth-Telling - Sync to web - Follow Policy - Check-in Status (Jeban & Pantip Woman) and all medias - Connect to - Blog Social Network - Webboard - E-Mail to YingLuck - Update Policy 2. YingLuck On Tour - YingLuck TV (Lifestyle) & Next Year Plan - Magic Like via School Tour - Automatic Response - Email to K.Yingluck - Apply for being a Volunteer CSR for Education 3. YingLuck Stage 2.1 Back to school Concept - Magic Like via - Anytime, Anywhere, Anyone Concept - Forward & Backward Curriculum - Various Subject & Class 2.2 Tutor Concept - Free Admission Tutor - E-Learning Live Streamimgวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 15. 15. Project TYPE Description Clientวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 16. 16. สถานนีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 Strategic Online Planingวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 17. 17. สถานนีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 App My3Space ติด Top 1 ในชารทของ Apple iTunes Strategic Online Planingวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 18. 18. สถานนีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 My3 : Activity + TV Program กิจกรรมที่ผานมาที่เราทำรวมกับรายการทีวี ตางๆ เชนรายการแจว ผูหญิง คุณแม ขอรอง 360องศา Strategic Online Planingวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 19. 19. a Member of www.indexcreativeonline.comวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 20. 20. check-in RSS Feed • นายก On Location • ติดตาม เว็บ ศปภ. • ดูรายการของนายก • รับขอมูลจากพรรควันพุธที่ 18 มกราคม 12
 21. 21. ★ Gov Insight (Check-in) ★ Thaksin Insight ★ Update Alert ★ Hard Talk Radio (วิทยุ Red Power)วันพุธที่ 18 มกราคม 12
 22. 22. Application xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx SMS TV e-book Check-in About SMS TV e-book Check-in About SMS TV e-book Check-in About SMS VT koob-e ni-kcehC tuobA SMS VT koob-e ni-kcehC tuobA SMS VT koob-e ni-kcehC tuobA ✓ สื่อทันสมัยและเปนที่นิยมของคนรุนใหม ✓ ดูขาว รายการ อานหนังสือไดครบในที่เดียว ฟรี ✓ สะดวกสบาย เขาถึงนายก ไดทุกที่ทุกเวลา ✓ ติดตาม Check-in on Location แบบ Realtime ✓ คอนเทนทนาสนใจและเปนประโยชนตอประชาชน ✓ อัพเดทตลอดเวลา เชื่อมตอกับ เฟสบุคและเว็บไซดวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 23. 23. Promotion topsirikan@yahoo.com The Mall Project TYPE Description Clientวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 24. 24. หางสรรพสินคาเดอะมอลล Strategic Online Planingวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 25. 25. พิมพหัวสไลดที่นี่ Google Map Promotion topsirikan@yahoo.com Strategic Online Planingวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 26. 26. KTC ON Tablet Keep Thinkingวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 27. 27. xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx BOOKING ROOM xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx KTC Hotel xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx IPHONE ICO + KTC FOOD SPA FITNESS COUPON PHASE22 PHASEวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 28. 28. Facebook Website Digital Editer Output Infomation Team & Support Ipad Device Iphone 1 2 3วันพุธที่ 18 มกราคม 12
 29. 29. Web 2.0 User generate content 2012 Digital Trend ประสบการณเว็บแบบใหม ( Web 2.0 - 3.0 ) บทบาทของ Long Tail มีมากขึ้น บริการดาวนโหลดซอฟแวรฟรี เพื่อการตลาด ผานหนาเว็บ การสื่อสารผาน Web จะพัฒนาเปน App Login เดียวเที่ยวไดทุกเว็บ การควบคุมเดี่ยว จะกลายเปน Social Modulation VoD จะมาแทนที่ Broadcasting Keep Thinkingวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 30. 30. Web 2.0 User generate content Keep Thinkingวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 31. 31. Reference Web 2.0 Keep Thinkingวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 32. 32. ORM / Content Farm Strategic UniqueBrandCommunicationinfacebook Bought Media Brand BRAND Earned Media Owned Media Keep Thinkingวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 33. 33. Facebook Ad Competitor Ads Show Ads on Competitor’s Page Name Page Estimate User Toyota Vios Thailand 12,560 Nissan Thailand 50,814 Toyota Yaris 45,231 Sponsored ฟอร์สเฟียสต้า 43,145 Sponsor Story CPC:Hybrid Model The Style by Toyoyta 17,820 Should be >50k of fans Mazda 2 life 16,712 Corolla Altis 14,796 Suzuki Swift TH 11,513 Pruirs Thailand 8,865 Total 221456 Keep Thinkingวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 34. 34. Why LBM? กลยุทธหรือเทคนิคที่จะใชใน Location Based Marketing 1. สราง Loyalty เพิ่มการกลับมาใชบริการ หรือซื้อซ้ำ 2. ฉกลูกคารายใหม ๆ 3. กระตุนยอดขายในชวง ซบเซา หรือ ดัน Promotion 4. ชองทางดีๆในการรับฟงเสียงจากลูกคา Keep Thinkingวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 35. 35. Success Story Mayor special หนึ่งในกลยุทธ NEAR-BY ชวยใหลูกคาคนพบ การสราง Loyalty รานงายๆ และแนนอน Keep Thinkingวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 36. 36. App Base Marketing Keep Thinkingวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 37. 37. Mobile Technology & Trends Coolest Mobile QR code campaign Tesco Virtual Store Keep Thinkingวันพุธที่ 18 มกราคม 12
 38. 38. Thank You `วันพุธที่ 18 มกราคม 12
 39. 39. App Marketing สรางแผนการตลาดดวย โมบาย แอพลิเคชั่น อ.โอม MD. Index Creative Online facebook.com/iconmacวันพุธที่ 18 มกราคม 12

×