Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estudi de l’avaluació continuada en la convocatòria 2014 d’avaluació de l’activitat docent de la UB

440 views

Published on

Estudi de l'avaluació continuada a la UB

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Estudi de l’avaluació continuada en la convocatòria 2014 d’avaluació de l’activitat docent de la UB

 1. 1. Estudi de l’avaluació continuada en la convocatòria 2014 d’avaluació de l’activitat docent de la UB Rosa Nonell, presidenta de CADUB Gener de 2016
 2. 2. Aspectes a tractar 1. Dades generals de la convocatòria 2014 2. Dades de l’estudi realitzat: totals, per àmbits/graus i per característiques de l’avaluació continuada (AC) 3. Estudi detallat per àmbit/grau 4. Recull de comentaris dels autoinformes, convocatòria 2014 5. Conclusions i propostes
 3. 3. 1. Dades de la convocatòria 2014
 4. 4. 2. Dades de l’estudi realitzat • Les dades estan extretes de l’aplicatiu institucional, i hi ha alguns errors informàtics que no permeten comptar totes les observacions • Són el resultat d’interpretar els escrits dels professors sotmesos a avaluació
 5. 5. TOTAL PRESENTATS CADUB 363 TOTAL ANALIZATS 352 TOTAL SENSE CONTESTAR AC 6 TOTAL BUITS 16
 6. 6. Avaluació i AC: disseny de mecanismes d’avaluació Total observats % AC amb programació d’activitats 230 70 AC amb parcials i examen final 89 27 Examen final 11 3
 7. 7. CARACTERÍSTIQUES AC PER ÀMBITS DE CONEIXEMENT GRAU AC AMB ACTIVITATS PROGRAMADES AC AMB PARCIALS I FINAL NOMÉS EXAMEN FINAL CIÈNCIES SOCIALS ECONOMIA ADE 60% 40% 0% SOCIOLOGIA 100% 0% 0% DRET 100% 0% 0% EDUCACIÓ EDUCACIÓ 85% 15% 0% TREBALL SOCIAL 100% 0% 0% ARTS I HUMANITATS BIBLIOTECONOMIA 100% 0% 0% BELLES ARTS 100% 0% 0% FILOSOFIA 0% 100% 0% HISTÒRIA, GEOGRAFIA, ANTROPOLOGIA 94% 6% 0% FILOLOGIA 74% 26% 0% SALUT MEDICINA, ODONTOLOGIA 47% 35% 18% INFERMERIA, PODOLOGIA 92% 8% 0% PSICOLOGIA 100% 0% 0% CIÈNCIES QUÍMICA, FÍSICA, ENGINYERIES 67% 29% 4% BIOLOGIA 47% 47% 7% FARMÀCIA 54% 46% 0% GEOLOGIA 100% 0% 0% MATES 71% 29% 0%
 8. 8. 3. Estudi detallat per graus/àmbits 3.1 Economia / ADE • Activitats: proves test, exercicis, problemes i pràctiques, treballs en grup • Pes important de les assignatures d’Econometria i Història Econòmica en la mostra • Un 45 % no determinen el % de les activitats avaluatives en la nota final • Un 70 % estableix que l’examen final o prova de síntesi té un pes entre el 60 % i el 70 %.
 9. 9. 3.2 Sociologia • 100 % d’activitats avaluables • Treballs en grup i individuals, projectes, estudis de camp, debats, fòrums • No es programen exàmens finals
 10. 10. 3.3 Biblioteconomia • Activitats avaluatives: en grup i individuals, treballs i presentacions, casos • Un 33 % no determinen el % de les activitats avaluatives en la nota final
 11. 11. 3.4 Geologia • El 80 % estableix que la prova de síntesi té un pes entre el 50 i el 60 % de la nota final • Activitats programades: informe i/o llibreta de pràctiques, sortides de camp, qüestionaris, treballs i exposicions
 12. 12. 3.5 Belles Arts • 100 % d’activitats programades d’avaluació continuada • Activitats: visites externes, treball de recerca, estudi de casos, projecte, assistència obligatòria, treballs de laboratori individuals • Un 60 % no determinen el % de les activitats avaluatives en la nota final
 13. 13. 3.6 Psicologia • 95 % d’activitats programades d’avaluació continuada • Solament un 9 % no determinen el % de les activitats avaluatives en la nota final • Activitats programades: debat presencial, pràctiques, proves, tests, exercicis, llibreta d’exercicis, treball de recerca, qüestionaris
 14. 14. 3.7 Filosofia • 100 % parcials i proves de síntesi • Un 45 % no determinen el % de les activitats avaluatives en la nota final • Predomina el 70 % per la prova de síntesis
 15. 15. 3.8 Dret • El model de facultat estableix el protocol d’AC; alt grau de acompliment • Activitats programades: supòsits pràctics, casos, tests, diari d’aprenentatge (només una vegada) • El 60 % estableixen que la prova de síntesi té un pes del 50-60 % • Un 44 % no determinen el % de les activitats avaluatives en la nota final
 16. 16. 3.9 Història, Geografia, Antropologia • Un 100 % no determinen el % de les activitats avaluatives en la nota final • Activitats programades: resum de text, presentació i discussions, assaig individual, assistència, qüestionari
 17. 17. 3.10 Infermeria, Podologia • 100 % d’activitats programades d’AC; no hi ha examen final • Activitats: full d’estada de pràctiques, casos i simulacions, dossiers de pràctiques, seminaris, assistència, proves escrites, pòster, tutories, mapa conceptual
 18. 18. 3.11 Filologia • Un 80 % no determinen el % de les activitats avaluatives en la nota final • Del 20 % restant, el 50 % dóna un pes del 50 % a l’examen de síntesi • Activitats programades: autoavaluació inicial i final, full personal objectiu, exercicis, pràctiques, tutoria, pràctiques d’ordinador, monografia, traducció
 19. 19. 3.12 Matemàtiques • L’AC sempre consisteix en proves parcials més pràctiques • Activitats: pràctiques de laboratori, exercicis, proves parcials, treballs en grup, problemes • El 60 % estableixen que la prova final té un pes entre el 60 i el 70 % • El 20 % no fan prova de síntesi
 20. 20. 3.13 Medicina, Odontologia • Un 90 % no determinen el % de les activitats avaluatives en la nota final • Alta dispersió en el valor de la prova final • Activitats: casos, proves eliminatòries, problemes al CV, lectura d’articles, pràctiques, històries clíniques, seminaris, treball en grup, portafolis, clickers
 21. 21. 3.14 Química, Física i enginyeries experimentals • Un 86 % no determinen el % de les activitats avaluatives en la nota final • Activitats: exercicis, experiments, problemes, proves parcials, treball de laboratori, informe de pràctiques, treball de camp, qüestionaris • Canvis en els graus en integrar assignatures de teoria (sempre tests) amb assignatures de pràctiques (activitats programades)
 22. 22. 3.15 Farmàcia • Un 11 % no determinen el % de les activitats avaluatives en la nota final • Activitats: pràctiques de laboratori, assistència, llibreta de pràctiques, seminaris, qüestionaris, exercicis i problemes, treball en equip, pòsters i e-pòsters, memòries de teoria • El 60 % estableix que la prova de síntesis està entre el 50 i el 60 %
 23. 23. 3.16 Biologia • Un 40 % no determinen el % de les activitats avaluatives en la nota final • Activitats: presentació oral, assistència, sortides de camp, pràctiques, treball complementari, informe de pràctiques, resolució de problemes, ABP, seminaris
 24. 24. 3.17 Educació • Un 40 % no determinen el % de les activitats avaluatives en la nota final • Activitats: presentació oral, reflexió escrita, dossier d’activitats, seminaris, discussions i treballs en grup, projectes, pràctiques
 25. 25. 4.1 Comentaris: concepte d’AC • Els resultats de l’avaluació continuada (AC), si està ben dissenyada, permeten descobrir quins alumnes han assolit els objectius del curs, i ajuda a valorar les estratègies d’ensenyament-aprenentatge i a prendre decisions respecte als canvis que cal fer en la programació i en la metodologia (Psicologia Bàsica)
 26. 26. 4.2 Comentaris dels AI respecte a l’AC: externalitats • Al meu entendre, l’avaluació continuada té l’avantatge que obliga l’alumne a no abandonar la concentració en l’assignatura durant tot el curs. Això sembla que es tradueix en un millor rendiment. Té un inconvenient important, i és que quan els alumnes fan proves parcials tendeixen a abandonar les altres assignatures i es creen distorsions (Economia)
 27. 27. 4.3 Comentaris: AC amb parcials • En aquest sentit, des del curs 2006-2007 s’ha canviat l’AC: – de tres proves parcials (20 % cadascuna) i un examen final s’ha passat a un examen parcial (40 %) i un de final La raó és fer un bon seguiment del procés d’aprenentatge (Química Orgànica)
 28. 28. 4.4 Comentaris: AC i externalitats • L’ avaluació continuada amb proves escrites ha provocat un estrès en els estudiants que penso que encara no s’ha corregit (Geofísica)
 29. 29. 4.5 Comentaris: AC, un cas extrem • Enfocat en el valor del procés per sobre del producte, el format de taller continuat és la construcció del coneixement col·lectivament (Art)
 30. 30. 4.6 Comentaris dels AI respecte a l’AC: parcials • A la UB es practica, en comptes de l’AC, l’avaluació fraccionada (Psicologia Bàsica)
 31. 31. 4.7 Comentaris: AC amb parcials • Abans eren treballs, però el plagi elevat ha forçat els exàmens (Literatura Comparada)
 32. 32. 4.8 L’AC amb exàmens parcials • El sistema d’avaluació fomenta la participació en AC, ja que es programen tres proves de teoria i pràctica (test). Els alumnes estudien l’assignatura en petits blocs (55 %) i es fa la prova de síntesi (45 %) (Economia Pública)
 33. 33. 4.9 L’AC amb exàmens parcials • El nombre de matriculats en les assignatures que imparteixo (que ja he dit que poden ser entre 70 i 80 estudiants en les assignatures de tercer i de 40 a 45 en les de segon) m’impedeix fer exercicis i pràctiques continuades, i l’única solució que he trobat per evitar que l’estudiant tingui una sola prova final ha estat la de proposar exàmens parcials. Aquest tipus d’examen té, al meu entendre, una gran utilitat (Química)
 34. 34. 5. CONCLUSIONS • Diversitat a la UB per àmbits. • Pes significatiu de l’AC amb programació d’activitats, tot i que a les àrees experimentals i de ciències hi ha un % elevat d’assignatures que combinen parcials i activitats solament per a les pràctiques. • % elevat d’AI que no consideren rellevant explicar el pes de les diverses activitats programades en la nota final. • Prova de síntesi: 60 % de la nota final. • Es detecta una relació entre nombre d’activitats programades i Grups d’Innovació Docent (GIP)/Projectes d’Innovació Docent (PID). • Encara hi ha exàmens finals únics.
 35. 35. 5. Propostes i reflexions • Impacte positiu del model de la Facultat de Dret. És possible que cada centre estableixi el model més adient? • Utilitzar els exemples positius de PID i GID, per concretar els models dels centres respecte a l’AC.

×