Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โครงงาน...โรงเรียนสะอาดด้วยมือเรา

111,616 views

Published on

  • Be the first to comment

โครงงาน...โรงเรียนสะอาดด้วยมือเรา

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2556 ชื่อโครงงาน...โรงเรียนสะอาดด้วยมือเรา (School was cleaned by our hands ) ชื่อผู้ทาโครงงาน 1.นางสาวกชกร วงค์ทรายคา เลขที่ 15 ชั้น ม.6 ห้อง 11 2.นางสาวศิริลักษณ์ รังทะษี เลขที่ 15 ชั้น ม.6 ห้อง 11 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 2 1. น.ส.กชกร วงค์ทรายคา เลขที่ 15 2. น.ส.ศิริลักษณ์ รังทะษี เลขที่ 28 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) โรงเรียนสะอาดด้วยมือเรา ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) (School was cleaned by our hands ) ประเภทโครงงาน โครงงานเพื่อการศึกษา ชื่อผู้ทาโครงงาน น.ส.กชกร วงค์ทรายคา น.ส.ศิริลักษณ์ รังทะษี ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน 1 เดือน ( 28 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2556) ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) การดาเนินชีวิตประจาวันของคนเรานั้นล้วนต้องเจอกับสิ่งสกปรกมากมายทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น โดยเฉพาะขยะที่เป็นตัวการสาคัญที่ส่งผลให้เกิดสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างๆ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นอีก สถานที่หนึ่งที่พบขยะปริมาณมากมีทั้งขยะที่ถูกกาจัดอย่างถูกวิธีและไม่ถูกวิธี ปัญหาการทิ้งขยะอย่างไม่ถูกวิธีนั้น ส่งผลกระทบให้บริเวณต่างๆของโรงเรียนนั้นขาดภาพลักษณ์ที่ดี การขาดภาพลักษณ์ที่ดีนั้นย่อมมีผลกระทบต่อ ชื่อเสียงของโรงเรียน อีกทั้งยังทาให้สุขอนามัยของนักเรียนแย่ลงเนื่องจากเชื้อโรคจากขยะ จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ว่าขยะที่ทิ้งอย่างไม่ถูกวิธีนั้นไม่ได้ส่งผล กระทบต่อแค่ภาพลักษณ์ของโรงเรียนแต่ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรทั้งด้านสุขภาพ และจิตใจ หากนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนขาดคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมมีผลต่อการทางาน ต่อการศึกษาและการ รับรู้สิ่งที่ดีต่างๆได้น้อยลง ดังนั้นกลุ่มข้าพเจ้าจึงได้จัดทาโครงงานนี้เพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่ทิ้งไม่ถูกวิธีให้หมดไป และยังส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรมีจิตสานึกต่อการรักษาความสะอาดของโรงเรียนสืบต่อไป วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) 1.เพื่อให้โรงเรียนสะอาด 2.เพื่อให้โรงเรียนมีภาพพจน์ที่ดี 3.ลดแหล่งสะสมเชื้อโรค
  3. 3. 3 ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) -โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรือนแก้ว โรงอาหาร2) หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) -ความรู้ในการแยกขยะแต่ละประเภท การกาจัดขยะให้ถูกวิธี -ความรู้เรื่องสุขลักษณะที่นักเรียนควรพึงจะมี -ความรู้เรื่องสภาพแวดล้อมที่ดี ค่ามาตรฐานของสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1.กาหนดพื้นที่ดาเนินงาน 2.เตรียมอุปกรณ์ 3.เริ่มการเก็บขยะตามที่ได้กาหนดสถานที่ไว้ 4.ตรวจสอบความเรียบร้อยและบันทึกผล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 1.ถุงดา 2.ไม้กวาด 3.ถุงมือป้องกัน 4.ที่ตักผง 5.คีมคีบขยะ งบประมาณ ในการทาโครงงานครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 ขั้นตอน สัปดาห์ที่ 1 คิดหัวข้อโครงงาน ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล จัดทาโครงร่างงาน ปฏิบัติการสร้างโครงงาน ปรับปรุงทดสอบ การทาเอกสารรายงาน ประเมินผลงาน นาเสนอโครงงาน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ผู้รับผิดชอบ 12 13 14 15 16 17
  4. 4. 4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) โรงเรียนมีความสะอาดมากขึ้น นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขอนามัยที่ดี สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระสุขศึกษา แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) นาย กรีฑา สุขทั่ง. 2553. การแยกขยะ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://arts.kmutt.ac.th/ssc210/Group%20Project/ASSC210/2.48%20anurak%20forest/recyclekaya.h tml. 15 พฤศจิกายน 2556 สาร 5ส สัมพันธ์. 2543. สุขลักษณะ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : www.sut.ac.th/news/SUTnewsArchives/5s/vol10-11.pdf‎ 18 พฤศจิกายน 2556 .

×