Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toplam Kalite Yönetimi

9,176 views

Published on

Toplam Kalite Yönetimi

Published in: Education, Business
 • Hello! I have searched hard to find a reliable and best research paper writing service and finally i got a good option for my needs as ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • sağol
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • tşk...
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Toplam Kalite Yönetimi

 1. 1. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Haldun Ersen’nin “TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM İLİŞKİSİ” adlı kitabından yararlanılmıştır. HAZIRLAYAN: İBRAHİM ŞENOL (200713131063) Maden Mühendisliği 2. sınıf
 2. 2. GİRİŞ <ul><li>Çağımızda globalleşen ekonomik süreç, kurumların birbirleriyle rekabetini hızlandırmış , kurumlardaki zaman kullanımı, karar ve uygulamalardaki hız ve değişim süreci başlı başına birer stratejik faktör haline gelmiştir. </li></ul><ul><li>Kurumlar için rekabet yaşamsal bir faktördür. Bu nedenle kurumlar rekabet ortamında ayakta kalabilmek için yeni yönetim arayışları içerisine girmişlerdir. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Ayrıca içinde bulunduğumuz zaman dilimi “Müşteri Mutluluğu”nu ön plana almaktadır. Müşteri mutluluğuna “Uygun Kalite” ve “Uygun Yönetim” modelleri kurularak ulaşılabilir. </li></ul><ul><li>Ve 1990’lı yıllardan itibaren bütün farklı görüşlere rağmen, tüm bilim adamlarının üzerinde birleştikleri bir yönetim modeli vardır o da TOPLAM KALİTE dir. </li></ul>
 4. 4. TOPLAM KALİTE <ul><li>Toplam kalitenin temelinde insan düşüncesine saygı ve güvenin olduğu, sürekli bir gelişme ve değişim anlayışı yatmaktadır. </li></ul><ul><li>Toplam kalite hem üretici hem de tüketici için insani değerler taşınmaktadır. </li></ul>İNSANİ DEĞERLER E Y L E M Toplam kalite felsefesi kurumda sürekli olarak insani değerleri eyleme, Eylemi insani değerlere çevirmektedir.
 5. 5. İlk olarak 1930’lu yıllarda ortaya çıkan “istatiksel kalite kontrol” (klasik anlayış) neden etkisini sürdürememiştir? <ul><li>Aslında o yıllarda ortaya çıkan bu düşünce o zamanlar büyük başarı sağlamış ve bu sebeple uzun yıllar askeri sır olarak korunmuştur. Bu yöntemin etkisini sürdürememesinin başlıca nedenleri : </li></ul><ul><li>Kalite kontrolünün belirli bir gruba atanması ,ürünün ortaya çıkmasındaki sorumluluğu paylaşan fakat kalitenin sağlanmasında dışlanan çalışanları sorumsuzluğa itmiştir. </li></ul>
 6. 6. İlk olarak 1930’lu yıllarda ortaya çıkan “istatiksel kalite kontrol” (klasik anlayış) neden etkisini sürdürememiştir? (devam) <ul><li>- “Ustalık-Eser” anlayışı yerini “İnsan-Makine” anlayışına bırakmış bu sebeble ortaya çıkan üründe, kişisel katkı payı </li></ul><ul><li>azaldığından , çalışanlar bitmiş ürünün hazzını yakalayamamışlardır. </li></ul><ul><li>- Ve çalışanlar ürün kalitesinde kendi katkı ve sorumluluklarının da olduğu inancından uzaklaşmıştır. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Toplam kalite öncelikle </li></ul><ul><li>sanayi sektöründe ve </li></ul><ul><li>özellikle imalat sektöründe </li></ul><ul><li>uygulandığı için bir </li></ul><ul><li>mühendislik yaklaşımı olarak </li></ul><ul><li>algılanmıştır. </li></ul>Fakat...
 8. 8. <ul><li>Gerçekte toplam kalite çağdaş yönetim </li></ul><ul><li>tekniklerinden biri olması nedeniyle , mühendislik </li></ul><ul><li>yaklaşımları yanında insanla ilgili sosyoloji ve </li></ul><ul><li>psikoloji gibi bilim dalları ile de yakından bağlıdır. </li></ul>
 9. 9. Toplam kalite çalışanların kendi kendisini kontrolünü ve yönetmesini vurgulayarak çalışanların daha aktif olmasını ister!
 10. 10. Müşteri Önceliği Çalışanların Kenetlenmesi Süreçlerin İyileştirilmesi Ekonomik Etkinlik SÜREKLİ GELİŞME Toplam kalitenin dört temel ilkesi.
 11. 11. Farklı Ülkelerdeki Uygulamalar ve Bakış Açıları
 12. 12. Amerika Birleşik Devletleri <ul><li>Henry Ford 1907’de hareket eden bir montaj bandının üretim tesisine uygulanarak üretim işleyişini ucuz ve niteliksiz insanlar ile gerçekleştirebilecek bir model geliştirmiştir. </li></ul><ul><li>Bu sayede iyi malı kötüsünden ayıracak bir denetim ortaya çıkmıştır ve kalite üretimin parçası haline gelmeye başlamıştır. </li></ul>
 13. 13. Amerika Birleşik Devletleri <ul><li>Kalite gelişim süreci örgütlerden yukarıdan aşağıya (topdown) yaklaşımı ile süregelmiştir. </li></ul><ul><li>Fakat çalışanlara değer verilmemiş, ürünlerin kullanışlılığı ve sağlamlığı ön plana gelmiştir. </li></ul>(devam)
 14. 14. Japonya <ul><li>Japonlar kökü batı kaynaklı konuları kendi kültürleri ile birleştirmeyi ustaca yapmışlardır. </li></ul><ul><li>Japonyada ki en önemli kalite göstergesi, düşük maliyet ve 0 hatadır. </li></ul>
 15. 15. Japonya (devam) <ul><li>Japonyada terfiler kıdem esasına göre yapılır ve uzmanlaşmaya önem verilmez. </li></ul><ul><li>Bir örgüte giren kişi rotasyon yoluyla çeşitli birimlerde çalışması sağlanarak yıllar içinde örgüt uzmanı olması sağlanır. </li></ul>
 16. 16. Japonya (devam) <ul><li>Bu anlayış ile kalitenin sadece kalite birimine ait olmaması fikrini örgütte bütünsellik yaklaşımı göstererek destekler. </li></ul><ul><li>Japonların çok sabırlı olması ve iş kültürlerindeki “ Yaşam boyu istihdam” felfesi onların toplam kalite yönetiminde başarıya ulaşması sağlamaktadır. </li></ul>
 17. 17. Avrupa <ul><li>İngiltere de yaşanan endüstri devrinden sonra Avrupa’da da kalite akımları başlamıştır. </li></ul><ul><li>Avrupa ülkeleri Amerika ve Japonya’da ki gelişmeleri baz alarak kalite olgusunu , toplam kalite yönetimi anlayışı ile bağdaştırarak sonuca varmaya çalışmaktadır. </li></ul>
 18. 18. Avrupa (devam) <ul><li>Japonya gibi insana değer verme ve hizmette estetik arama anlayışı Avrupa ülkeleri örgütlerini global pazarda rekabet eder hale getirmiştir. </li></ul><ul><li>Avrupa’daki gelişmelerde öncülüğü Claus Möller üstlenmiştir. Ayrıca Möller Avrupa’nın tek kalite gurusudur. </li></ul>
 19. 19. Toplam Kalite Modelleri
 20. 20. Mekanik Model <ul><li>Örgüt bir makine gibi görülmektedir. Çalışanlar makinenin parçaları , yönetim ise kumanda panosudur. </li></ul>Yönetim Çalışanlar Ne yazık ki yönetim ile çalışanlar arasında bir bağ yok!
 21. 21. Biyolojik Model <ul><li>Örgütü bir organizma halinde tanımlar. Ancak beyin üst yönetimdir,çalışanlar ise kol ve bacaklar olarak nitelendirilir. İş planlanmasında vücut dışında yer alan faktörler önemli değildir. </li></ul>Üst yönetim Çalışanlar Vücut dışında ki faktörler gözardı edilirse ilerde olumsuz sonuçlar doğması olasıdır.
 22. 22. Sosyal Model Örgüt bir toplum birimidir. Tüm çalışanların kendine ait fikir ve amacı vardır. Bence olabilir. Haklısınız Diğer yötemleri de incelemeliyiz.
 23. 23. İç müşterilerin mutluluğu sağlanmadan, dış müşterilere yönelmenin sakıncalığı olduğu bilinir. Yöneticilerin temel görevleri arasında en önemlisi çalışanların başarı duygusunun sağlamasıdır.
 24. 24. Toplam Kalite'nin başarıyla uygulanması için örgütlere öneriler
 25. 25. <ul><li>Öncelikle örgütlerin kurumsallaşması gerekmektedir. </li></ul><ul><li>Toplam Kalite ilk planda mühendislik yaklaşımı değildir. </li></ul><ul><li>Toplam kalite insandan üretime geçiştir. </li></ul><ul><li>Personel seçimine özen gösterilmesi gerekir. </li></ul><ul><li>Eldeki insan kaynaklarından yetersiz olanların eğitilmesi önemlidir. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Toplam kalite uygulamalarına geçişin, bu kültürü örgüte kabullendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. </li></ul><ul><li>Nitelikli çalışanların, nitelikli işgücü ve kaliteli ürün yaratacağı unutulmamalıdır. </li></ul><ul><li>Toplam kalitenin yalnızca mekanik değil, sosyal boyutlarının olduğu unutulmamalıdır. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Toplam kalitede lider ve taşıdığı misyon çok önemlidir. </li></ul><ul><li>Toplam kalitenin yetki ve sorumluluk kavramı olduğu unutulmamalıdır. </li></ul><ul><li>Bu kültürü,çalışanlara kısa vadede ve etkili bir şekilde aktarılması başarı sağlayacaktır. </li></ul>
 28. 28. MÜŞTERİ ÇALIŞANLAR YÖNETİM SON

×