‫صوس مه حٍبة الخبدم‬ ‫{1} الجىذي الم َّس‬  ‫ُكش‬
‫الكىٍست اإلوجٍلٍت ببإلبشاهٍمٍت‬  ‫خدٍح ـثاح األدد 7ٕ ّ٘فَثس ٕٔٔٓ‬    ‫اىقط ٍاٝنو أّ٘ز‬
‫ٕذٜٕ:ٔـ7 ٔفَزَقَ٘ أَّذ َٝب اثِْٜ ثِبىِّْعَخ اىَّزِيٜ فِيٜ‬         ‫ْ َ ِ‬     ‫ْ‬    ‫َّ ْ َ‬    ‫َ ِ...
‫ْ ِ د فِٜ‬    ‫َ‬ ‫• ٕذٜٕ:ٖ‘ٗ ٖفَاؼرَسكْ أَّْ‬       ‫ْ َ ِ ْ َ َ ِ َ ُ ْ ِ ٍّ َ‬   ‫ادرَِاه اىَؽقَّاخ مجْدٛ ...
‫ت٘ىط فٜ األـذاح اىصاّٜ ٍِ اىسظاىح‬‫اىصاّٞةةةح ىرَٞ٘شةةةاٗض ـ زظةةةاىح ٍَٖةةةح‬‫ذْاٗىْإةا ٍةةِ فرةسج ن٘ٝيةةح تاىر فةٞو ـ‬...
‫اىنيَاخ اىرٜ ٝنرثٖا : ٝنرثٖةا ىساػةٜ ٗألظةق‬‫ٗ ىخةةا ً ٍعةةإٗه ٕةة٘ ذَٞ٘شةةاٗض .. ىةةرىل ّجةةد‬‫اىر٘ـةةٞاخ اىرةةٜ ٝنرثٖةة...
‫اىر٘ـٞاخ فٜ ميَاخ ٍخرفسج .. ىنِ فٜ غاٝح األَٕٞح .‬  ‫اىسظاىح ميٖا أزتؼح أـذاداخ فقه . ىنْٖا ذؼرثس :‬         ‫خ...
‫ٕرٓ اىعرح ـ٘ز : ظأذْاٗه ٍؼنٌ شالشح ٌٍْٖ تاىرراتغ .. ىٞط اىًٞ٘‬  ‫.. ىنِ ػيٚ شالز ٍساخ .. اىًٞ٘ ّأخر ـ٘زج ٗاددج . ىنِ ػي...
‫ظرح ـ٘ز ٍِ ٍٞا ِٝ ٍخري ح ٍِ اىذٞاج .. ٍِ‬ ‫اذجإاخ ٍخري ح ٝمؼٖا ت٘ىط ٗ ٕ٘ فٜ داىح ٍِ‬‫اىرأٍو ىٞسٙ ٍا ٝذدز ٗ ٝذاٗه أُ ٝؼَ...
‫أٍاٍٖا اىًٞ٘ ٕٜ :‬  ‫اىف٘زج األٗه اىٜ ظْق‬‫ٔ. ـ٘زج اىجْدٛ اىَنسض‬
‫أزٝد ٗ ّذِ ّ نس فٜ ٕرٓ اىنيَاخ اىًٞ٘ .. ال‬    ‫ّأخرٕا تف٘زج فس ٝح فقه ..ّذاٗه ّأخرٕا‬            ‫تَؼْٚ ...
‫ىةةةرىل ػْةةةدٍا ّرأٍةةةو فَٞةةةا ٝق٘ىةةةٔ تةةة٘ىط : أُ‬‫اىخا ً ٝجة أُ ٝنُ٘ ٍصو اىجْدٛ فٜ مرا ٗ مةرا ..‬‫ٝجت أُ ُّنن فيٜ ...
‫•ٕذٜٕ:ٖ‘ٗ ٖفَاؼرَسك أَّْ‬    ‫ْ ِ ْ د‬     ‫َ‬‫( ٝب رَٞ٘ثيبٗ .. اضيزنمٜ أّيذ‬‫ِ‬ ‫ْ َ ِ َْ َ ِ‬‫ٝب مْٞسخ ) فِٜ ا...
‫اىفةةةةة٘زج اىؼعةةةةةنسٝح أٗ ـةةةةة٘زج اىَؼسمةةةةةح : غييييي٘رح‬‫ٍطٖ٘رح جيا فٜ مزبثيبد ثي٘ى . ٝي٘ى ٝنسيٌ ٕيتٓ اىػي٘رح‬‫عي...
‫ىتىل ٝطِ دنة .. ىتىل ُٝػ٘ة سٖبٍٔ ثبسزَنار‬                    ‫ّذّ٘ب.‬  ‫ىتىل ال ثي أُ ّنُ٘ فٜ دبىخ ...
‫ٔ . اىؼدٗ األٗه ٗ اىسئٞعٜ ٕ٘ " ئتيٞط "‬
‫ٍعنمزْب ٍ ئثيٞ .. ٍعنمزْب ٍ أجْب اىطن‬‫اىنٗدٞخ فٜ اىسَبٗٝبد .. ٍعنمزْب ٍ اىعيٗ اىتٛ‬     ‫أدٞبّب ال ّنآ . ( ال أزٝد ...
‫ىييتىل عْيييٍب رٖييبجٌ اىْييب اىنْٞسييخ ..‬‫عْيييٍب اىْييب ريينفؽ ا ّجٞييو .. ٕييٌ فييٜ‬‫اىذقٞقيييخ : ئتيةةةٞط ٕييي٘ اىيي...
‫ٕ -اىؼدٗ اىصاّٜ ٕ٘ " اىؼاىٌ "‬
‫األضيبظ ىنِ اىَعْٚ اىَقػ٘ ٕ٘ " أّظَح‬      ‫اىعبىٌ ىٞ‬                        ‫اىؼاىٌ " :‬ ‫...
‫ٖ -اىؼدٗ اىصاىس ٕ٘ " اىجعد "‬
‫اىجسي اىتٛ ٕ٘ : اىعب اد ٗ اىََبرسبد ٗ ق٘ح‬     ‫اىزُنٞن اىزٜ رجْْٞبٕب عجن سْ٘اد ـ٘ٝيخ .‬     ‫دنة اخيٞخ .. دنة ٍ...
‫مّْ٘ا فٜ ٕرٓ اىذاىح اىدائَح ّذراض أُ‬ ‫ّعرٞقظ .. ّذراض أُ ّدزك ذىل. ت٘ىط‬‫ٝق٘ه أّْا فٜ داىح دسب ٗػيْٞا أُ ّؼَو‬  ‫أٍ٘ز...
‫ٔ. ٝذرَو اىَؽقَّاخ‬‫" فَاؼرَسكْ أَّد فِٜ ادرَِاه اىَؽقَّاخ "‬ ‫ْ َ ِ َْ َ ِ‬     ‫ْ ِ ْ َ‬
‫ىةٞط فقةةه ٝذرَةةو اىَؽةةقاخ .. ىنةةِ أٝمةةا ٝر٘ ةةغ‬‫ددٗشٖا . ٝر٘ غ ٗ ٝعرؼد ىٖةا . اىجْةدٛ ال ٝةدخو‬‫اىَؼسمةةةح ٗ ٕةةة٘ ...
‫فٜ ٗ د ٍِ األٗ اخ ماُ اىؽثاب ٝرَُْ٘ أُ‬  ‫ٝرط٘ػ٘ا فٜ ٗشازج اىدفاع ألُ اىجْ٘ ماّ٘ا فٜ‬ ‫ذىل اى٘ د ٝؼٞؽُ٘ فٜ أدعِ داىح. ىٞ...
‫ت٘ىط فٜ ّ ط اىسظاىح ٝإمد ٕرا ٗ ٝق٘ه :‬   ‫• ٕذٜٖ:ٕٔ ٕٔٗجَٞغ اىرِٝ ٝسٝدُٗ اُ ٝؼٞؽ٘ا‬        ‫تاىرق٘ٙ فٜ اىَعٞخ ٝع...
‫ت٘ىط ٝق٘ه أٝما:‬‫•زٗ8:8ٔ 8ٔفاّٜ ادعة اُ آالً اىصٍاُ اىذالس ال‬  ‫ذقاض تاىَجد اىؼرٞد اُ ٝعرؼيِ فْٞا.(اىَجد اىؼرٞد :‬   ...
‫ت٘ىط ٝق٘ه :‬‫•ٕمةة٘ٗ:9 ٍمةةطٖدِٝ ىنةةِ غٞةةس ٍرةةسٗمِٞ.ٍطةةسٗدِٞ‬                      ‫ىنِ غٞس ٕاى...
‫ٕ. اىجْدٛ ٝيرصً تاألٗى٘ٝاخ‬
‫" ٗىَٞط أَدد ٕٗ٘ َٝرَجَّْد َٝسذَثِل تِأَػَاه اىذَٞاج "‬ ‫ْ َ َ ٌ َ َُ َ ُ ْ ُ ْ َ ِ ْ َ ِ‬
‫ت٘ىط ٝسظٌ ـ٘زج ىجْدٛ تأظيذرٔ ذذةد تدىرةٔ‬          ‫اىؼعنسٝح ٍرؽاتنح ٗ ٍسذثنح. !‬‫ت٘ىط ٝق٘ه : ال ٝ٘جد أٛ جْدٛ شم...
‫اىنْٞسخ ٗ اىَإٍُْ٘ ال ثي ٝنّ٘٘ا غٞن ٍنرجنِٞ‬                  ‫ثأٍ٘ر ٍيزيُخ :‬ ‫ْٕب ىٞ اىَقػ٘ ثبالررجبك ...
‫ـ فٜ ثياٝخ ًٝ٘ عَيٜ أّب أفنن أّٔ ًٝ٘ جيٝي ىنٜ أٍجي فٞٔ‬                           ‫رثْب‬   ...
‫ٝب رنٙ ّذِ مَإٍِْٞ ٍننسِٞ ىنثْب ح‬‫ٕتٓ اىػ٘رح : ال ٝزنيٌ فٖٞب عِ ٍإٍِْٞ سقط٘ا .‬   ‫ىنْٔ ٝزنيٌ عِ ٍإٍِْٞ دقٞقِٞٞ . أٛ ...
‫اىجْدٛ اىَنسض :‬ ‫ٝذرَو اىَؽقاخ‬ ‫ٝيرصً تاألٗى٘ٝاخ‬‫خالغ ىرؼيَٞاخ اىقائد‬
‫ٖ . اىجْدٙ خالغ ىرؼيَٞاخ اىقائد‬
‫تةة٘ىط اىسظةة٘ه ٝقةة٘ه أّةةٔ ٝؼَةةو األ ٗاز اىعةةاتقح :‬‫ٝذرَةةو اىَؽةةقاخ ٗ ال ٝسذثةةل تأػَةةاه اىذٞةةاج .. ىنةةٜ‬   ...
‫ٍِ ٍُن اد دٞبح اىجْيٛ : اىطاػح .. اىخم٘ع .‬‫دزٚ ى٘ مو اىُنٝ قبه رأٛ ٍيزيف .. رأٛ اىقبئي‬                 ...
‫ث٘ى فٜ رسبىزٔ ئىٚ غالـٞخ ؾٔ ٝق٘ه دبجخ فٜ‬                          ‫غبٝخ األَٕٞخ :‬    ‫•غو...
‫ى٘ٙ:ٕٙ ٕٙ ٗٝو ىنٌ اذا اه فٞنٌ جَٞغ اىْاض‬ ‫دعْا.الّٔ ٕنرا ماُ آتاؤٌٕ ٝ ؼيُ٘ تاالّثٞاء‬                  ...
‫ى٘ مو اىْب قبى٘ا عيٞل أّل ـٞت .. ف٘ٝو ىل !!‬ ‫ٕو ٝ٘جي ٍِ ٝننٓ أُ ٝق٘ه اىْب عْٔ أّٔ م٘ٝ ح !‬      ‫ٕتا ٍسعٚ اىنو .. ا...
‫اىطيع اىتٛ ٝذبٗه أُ ٝطزَو عيٚ مو األى٘اُ .. ٕتا‬               ‫اىطيع ال ٝنؾٜ اىسٞي .‬  ‫أٗى٘ٝزٜ ئرؾبن اىس...
‫ٝؽاتٔ اىخا ً‬  ‫تؼك اىف٘ز ػِ مَاه اىجْدٛ ٗ مٞ‬
‫ٔ. اىجْدٛ ٝردزب ػيٚ األظيذح اىجدٝدج‬        ‫ائَا ٝط٘ز ٍِ ّ عٔ . ال ٝ٘جد‬ ‫جْدٛ شمٜ ٗ ٕ٘ ٝسٝد أُ ٝرس ٚ فٜ اىَْاـة...
‫اىَإٍِ اىَُنٗؼ أُ ال ٝقف عْي دي ٍعِٞ ٍِ اىزعيٌ ٝجت أُ‬                       ‫ٝط٘ر ٍِ أ ٗارٔ‬  ‫...
‫فح انغ اىؽجس‬‫ُٝذنٚ ػِ اىؽخؿ ةانغ اىؽةجس .. ٍؼةٔ ٍْؽةاز ٍَٖرةٔ‬‫أُ ٝقطةةغ األؼةةجاز . ٗ مةةاُ ظةةسٝغ جةةدا ٗ ْٝجةةص تطسٝق...
‫ّذِ أدٞبّب ثُْ ٕتٓ اىػ٘رح اىٖزىٞخ ّزذجج : أّب ٍص فبؾٜ‬                  ‫أرٗح أسِ اىَْطبر !‬      ...
‫ٕ.اىجْدٛ ٝؽرسك ٍغ جٞػ مثٞس ىْ ط اىٖدف .‬‫فال ٝ٘جد جْدٛ ٝذازب ى٘ددٓ . اىجْدٛ ٝرذسك ٍغ‬                  ...
‫أّب منْٞسخ : َْٖٜٝ أُ مْٞسخ ا ثنإَٞٞخ رنُ٘ أدسِ مْٞسخ ..‬   ‫ٗ ال إٔزٌ ثَب ٝذيس ىجقٞخ اىنْبئ ! ٕو فعال ال َْٖٜٝ ! .‬ ...
‫اىجْدٛ ٝعٖس ػيٚ اىذساظح : ٕ٘ ؼخؿ ٝعٖس ػيٚ‬                 ‫اىذساظح‬‫أزٝد أُ أزمةص ػيةٚ فنةسج : أّةٔ ؼةخؿ...
‫اىسالح اىتٛ أعطبٓ ىل رثْب : اىَٕ٘جخ ٗ ا ٍنبّٞيخ اىزيٜ‬‫أعطبك ئٝبٕب رثْب . دبفع عيٖٞب .. ٕيو رسيزييٍٖب ىَجيي‬       ...
‫اىقعٞط ٍْٞط ماُ ٝق٘ه ػِ :اىذبر فٜ اىقيٌٝ اىتٛ‬    ‫مبُ ٝقف عيٚ أس٘ار أٗرضيٌٞ أّٔ ٝعَو ٍَٖزِٞ :‬            ...
‫ت٘ىط اىسظ٘ه ٝق٘ه :‬     ‫َ ُ ْ ِ ٍّ َ ٍ ُ َ ْ َ ِ‬    ‫اؼرسك مجْدٛ ـاىِخ ىَِٞع٘ع اىَعٞخ‬    ‫ِ‬        ...
‫اىذقٞقخ : أٍ٘ر ٍطجعخ جيا أّْب ّنُ٘ فٜ جٞص ..‬‫اىَسٞخ ٝعيِ أّْب ٍْزػنِٝ ٍْزػنِٝ .. ٕتا ضٜن‬  ‫ٍؿَُ٘ . ٗ ٗرّب ٝجت أُ ّنَئ...
‫أببوب الزي فً السمواث‬  ‫لٍتقذس اسمك . لٍأث ملكوتك . لتكه مشٍئتك‬     ‫كمب فً السمبء كزلك على األسض‬       ‫خ...
‫ٍقرط اخ ىيررمسج‬
‫•ٕذٜٕ:ٖ‘ٗ ٖفَاؼرَسكْ أَّد‬    ‫ْ ِ ْ َ‬‫(ٝب رَٞ٘ثبٗ ..اضزنمٜ أّذ ٝب مْٞسخ )‬        ‫ِ‬       ‫ْ َ ِ َْ...
‫ُ َ َّ‬  ‫ٔ.اىف٘زج األٗىٚ ٕٜ ـ٘زج اىجْدٛ اىَنسض‬‫ٕ.اىف٘زج اىصاّٞح ٕٜ ـ٘زج اىسٝالٜ اىَجإد أٗ‬             ...
‫ـ٘زج اىجْدٛ اىَنسض‬       ‫ٔٝذرَو اىَؽقَّاخ‬   ‫ٕ اىجْدٛ ٝيرصً تاألٗى٘ٝاخ‬ ‫ٖاىجْدٛ خالغ ىرؼيَٞاخ اىقائد‬
‫ٝؽاتٔ اىخا ً‬  ‫تؼك اىف٘ز ػِ مَاه اىجْدٛ ٗ مٞ‬     ‫ٔ -اىجْدٛ ٝردزب ػيٚ األظيذح اىجدٝدج‬  ‫ٕ -اىجْدٛ ٝؽرسك ٍغ جٞػ م...
‫األػداء اىصالشح ىنو ٍإٍِ‬    ‫•ئتيٞط‬    ‫•اىؼاىٌ‬    ‫•اىجعد‬
‫ٕٙ‬‫ى٘ٙ:ٕٙ ٗٝو ىنٌ اذا اه فٞنٌ جَٞغ‬       ‫اىْاض دعْا.‬ ‫الّٔ ٕنرا ماُ آتاؤٌٕ ٝ ؼيُ٘ تاالّثٞاء‬         ‫ا...
‫•الّٔ د ٕٗة ىنٌ الجو اىَعٞخ‬   ‫ال اُ ذإٍْ٘ا تٔ فقه‬ ‫تو اٝما اُ ذرأىَ٘ا الجئ.‬    ‫) ( فٜٔ:9ٕ‬
‫الكىٍست اإلوجٍلٍت ببإلبشاهٍمٍت‬  ‫خدٍح ـثاح األدد 7ٕ ّ٘فَثس ٕٔٔٓ‬    ‫اىقط ٍاٝنو أّ٘ز‬
‫اىنْٞعح ااّجٞيٞح تااتسإَٞٞح تااظنْدزٝح‬‫ؾ . ب . 7ٓٔ ااتسإَٞٞح ـ ٙٔٔ غ .‬        ‫ٍَ ٞط‬‫‪ibrahimiachurch@gmail.c...
‫اػدا‬‫اىَْٖدض ّثٞو ٍ٘ظٚ‬
 صور من حياة الخادم - الجندى المكرس - القس مايكل انور
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

صور من حياة الخادم - الجندى المكرس - القس مايكل انور

1,548 views

Published on

2تي1:2ـ7 1فَتَقَوَّ أَنْتَ يَا ابْنِي بِالنِّعْمَةِ الَّتِي فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ. 2وَمَا سَمِعْتَهُ مِنِّي بِشُهُودٍ كَثِيرِينَ، أَوْدِعْهُ أُنَاسًا أُمَنَاءَ، يَكُونُونَ أَكْفَاءً أَنْ يُعَلِّمُوا آخَرِينَ أَيْضًا. 3فَاشْتَرِكْ أَنْتَ فِي احْتِمَالِ الْمَشَقَّاتِ كَجُنْدِيٍّ صَالِحٍ لِيَسُوعَ الْمَسِيحِ. 4لَيْسَ أَحَدٌ وَهُوَ يَتَجَنَّدُ يَرْتَبِكُ بِأَعْمَالِ الْحَيَاةِ لِكَيْ يُرْضِيَ مَنْ جَنَّدَهُ. 5وَأَيْضًا إِنْ كَانَ أَحَدٌ يُجَاهِدُ، لاَ يُكَلَّلُ إِنْ لَمْ يُجَاهِدْ قَانُونِيًّا. 6يَجِبُ أَنَّ الْحَرَّاثَ الَّذِي يَتْعَبُ، يَشْتَرِكُ هُوَ أَوَّلاً فِي الأَثْمَارِ. 7افْهَمْ مَا أَقُولُ. فَلْيُعْطِكَ الرَّبُّ فَهْمًا فِي كُلِّ شَيْءٍ.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,548
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

صور من حياة الخادم - الجندى المكرس - القس مايكل انور

 1. 1. ‫صوس مه حٍبة الخبدم‬ ‫{1} الجىذي الم َّس‬ ‫ُكش‬
 2. 2. ‫الكىٍست اإلوجٍلٍت ببإلبشاهٍمٍت‬ ‫خدٍح ـثاح األدد 7ٕ ّ٘فَثس ٕٔٔٓ‬ ‫اىقط ٍاٝنو أّ٘ز‬
 3. 3. ‫ٕذٜٕ:ٔـ7 ٔفَزَقَ٘ أَّذ َٝب اثِْٜ ثِبىِّْعَخ اىَّزِيٜ فِيٜ‬ ‫ْ َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َّ ْ َ‬ ‫َ ِ َ‬ ‫ُ‬ ‫اىَسٞخ َٝسُ٘ع. ٍٕٗب سَعزَُٔ ٍِّْيٜ ثِطيُٖ٘ ك ميِٞينِٝ‬ ‫َ َ َ َِْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َْ ِ‬‫أَٗ ِ عييئُ أَُّبسيييب أٍَُْيييبن َٝنُّ٘يييُ٘ أَمَُيييبن أَُ ُٝعيَِّييي٘ا‬ ‫َ ْ أ ْ َ ُ‬ ‫أ َ َ ُ‬ ‫ْ ْ‬‫آخنِٝ أَٝؿب. ٖفَبضزَنك أَّذ فِيٜ ادزَِيبه اىَطيقَّبد‬‫ْ َ ِ َْ َ ِ‬ ‫ْ ِ ْ ْ َ‬ ‫َ ِ َ ْ أ‬‫مجْ ييٛص غييبىِخ ىَِٞسيي٘ع اىَسييٞخ. ٗىَ يٞ َ أَد يي ُٕٗ ي٘‬ ‫َ ه َ َ‬ ‫َ ك ُ َ َْ ِ ِ ْ‬ ‫َ ُْ ِ‬‫َٝزَجَّْي َٝنرَجِل ثِأَعَبه اىذَٞبح ىِنٜ ُٝنؾٜ ٍِ جَّْييُٓ.‬ ‫َ ُ ْ ُ ْ َ ِ ْ َ ِ َ ْ ْ ِ َ َ ْ َ َ‬‫٘ٗأَٝؿب ئُِ مبُ أَدي ُٝجبٕي الَ ُٝنيَّيو ئُِ ىَيٌ ُٝجبٕيي‬ ‫َ ُ ْ ْ َ ِ ْ‬ ‫َ ْ أ ْ َ َ َه َ ُِ‬‫قَبُِّّّ٘ٞأييب. َٙٝجييتُ أَُ اىذ ينَّاس اىَّ يتٛ َٝزعييتُ َٝط يزَنك‬ ‫ْ ِ ُ‬ ‫َ ِ َْ‬ ‫َّ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ُٕ٘ أَٗالأ فِٜ األَثَبر. 7افٌَٖ ٍب أَقُ٘ه. فَ ْيُٞعطل اىنَّةُّ‬ ‫ْ ِ َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َْ ِ ْ ْ‬ ‫َ َّ‬ ‫ُ ِّ َ ْ ك‬ ‫فََٖب فِٜ مو ضٜن.‬ ‫ْأ‬
 4. 4. ‫ْ ِ د فِٜ‬ ‫َ‬ ‫• ٕذٜٕ:ٖ‘ٗ ٖفَاؼرَسكْ أَّْ‬ ‫ْ َ ِ ْ َ َ ِ َ ُ ْ ِ ٍّ َ‬ ‫ادرَِاه اىَؽقَّاخ مجْدٛ ـاىِخ‬ ‫ٍ‬ ‫ىَِٞع٘ع اىَعٞخ. ٗىَٞط أَ‬ ‫ُ َ ْ َ ِ ِ ْ َ دد ٕٗ٘‬ ‫َ ٌ َ َُ‬ ‫َٝرَجَّْد َٝسذَثِل تِأَػَاه اىذَٞاج ىِنٜ‬ ‫ْ‬ ‫َ ُ ْ ُ ْ َ ِ ْ َ ِ َ‬ ‫ُٝسلٜ ٍِ جَّْدُٓ.‬ ‫ْ ِ َ َ ْ َ َ‬
 5. 5. ‫ت٘ىط فٜ األـذاح اىصاّٜ ٍِ اىسظاىح‬‫اىصاّٞةةةح ىرَٞ٘شةةةاٗض ـ زظةةةاىح ٍَٖةةةح‬‫ذْاٗىْإةا ٍةةِ فرةسج ن٘ٝيةةح تاىر فةٞو ـ‬‫ٕٜ اىسظةاىح األخٞةسج ىثة٘ىط .. ميَاذةٔ‬‫األخٞةةةسج ثةةةو ّٖاٝةةةح دٞاذةةةٔ ٍثاؼةةةسج .‬‫ٝنرثٖا ٍِ ظجْٔ اىصاّٜ فةٜ زٍٗةا اىرةٜ‬‫فٖٞا ّٖاٝح دٞاذةٔ ىةُٞذنٌ ػيٞةٔ تااػةداً‬‫. ٗ ٝطية ٍِ ذَٞ٘شةاٗض أُ ٝةأذٜ ئىٞةٔ‬ ‫ظسٝؼا ىنٜ ٝسآ ثو أُ ذْرٖٜ دٞاذٔ .‬
 6. 6. ‫اىنيَاخ اىرٜ ٝنرثٖا : ٝنرثٖةا ىساػةٜ ٗألظةق‬‫ٗ ىخةةا ً ٍعةةإٗه ٕةة٘ ذَٞ٘شةةاٗض .. ىةةرىل ّجةةد‬‫اىر٘ـةةٞاخ اىرةةٜ ٝنرثٖةةا ىةةٔ ٕةةٜ ذ٘ـةةٞاخ ٍةةِ‬‫جٖةةح اىخدٍةةح ٍةةِ جٖةةح اىَعةةإٗىٞح اىَيقةةاج‬ ‫ُ‬‫ػيٞةةٔ . ٗ ّجةةد ميَةةاخ مصٞةةسج جةةدا ٝمةةؼٖا فةةٜ‬ ‫ذ٘ـٞاخ مصٞسج .‬
 7. 7. ‫اىر٘ـٞاخ فٜ ميَاخ ٍخرفسج .. ىنِ فٜ غاٝح األَٕٞح .‬ ‫اىسظاىح ميٖا أزتؼح أـذاداخ فقه . ىنْٖا ذؼرثس :‬ ‫خالغخ اىذٞبح‬‫ت٘ىط ٝنرة اىسظاىح فٜ ّٖاٝح زديح ن٘ٝيح ٍِ اىخدٍح ٗ‬ ‫ٍِ اىَؼاّاج ٗ ٍِ اىرؼيٌٞ ٗ ٍِ اىرَؼيٌُ أٝما .‬ ‫َ‬ ‫ىرىل ٝجة أُ ُّؼطٜ ئـغاء أدسٙ ٗ أؼد ىٖرٓ‬ ‫َ‬ ‫اىنيَاخ .‬‫األـذاح اىصاّٜ تاىرذدٝد ٝمغ ت٘ىط فٞٔ أٍاً ذَٞ٘شاٗض‬ ‫ظرح ـ٘ز ىيخا ً . ظرح ـ٘ز ٍخري ح ألٛ خا ً ٝؼَو‬ ‫فٜ مسً اىسب‬
 8. 8. ‫ٕرٓ اىعرح ـ٘ز : ظأذْاٗه ٍؼنٌ شالشح ٌٍْٖ تاىرراتغ .. ىٞط اىًٞ٘‬ ‫.. ىنِ ػيٚ شالز ٍساخ .. اىًٞ٘ ّأخر ـ٘زج ٗاددج . ىنِ ػيٚ‬ ‫األ و ظأ ٘ه ىنٌ اىف٘ز اىعرح :‬ ‫اىصالشح ـ٘ز األٗىٚ ٕٜ األمصس ... ٗ سأّإا فٜ األػدا اىعثؼح‬ ‫األٗىٚ :‬ ‫ُ َ َّ‬ ‫1.اىف٘زج األٗىٚ ٕٜ ـ٘زج اىجْدٛ اىَنسض‬ ‫2.اىف٘زج اىصاّٞح ٕٜ ـ٘زج اىسٝالٜ اىَجإد أٗ اىسٝالٜ‬ ‫اىَيرصً‬ ‫3.اىف٘زج اىصاىصح ٕٜ ـ٘زج اىَصازع أٗ اى الح اىَصاتس‬ ‫4.اىف٘زج اىساتؼح ٕٜ ـ٘زج اىؼاٍو اىَصمٚ‬ ‫5.اىف٘زج اىخاٍعح ٕٜ ـ٘زج اّٟٞح اىْظٞ ح أٗ اّٟٞح اىْقٞح‬ ‫ٙ.اىف٘زج اىعا ظح ٕٜ ـ٘زج ػثد اىسب‬
 9. 9. ‫ظرح ـ٘ز ٍِ ٍٞا ِٝ ٍخري ح ٍِ اىذٞاج .. ٍِ‬ ‫اذجإاخ ٍخري ح ٝمؼٖا ت٘ىط ٗ ٕ٘ فٜ داىح ٍِ‬‫اىرأٍو ىٞسٙ ٍا ٝذدز ٗ ٝذاٗه أُ ٝؼَو ٍقازّح أٗ‬ ‫ئظقان ىٖرٓ اىف٘زج ػيٚ دٞاج اىخا ً . ٗ ٝق٘ه ئُ‬ ‫خا ً اىسب اىَ سٗق أُ ٝنُ٘ ٕنرا :‬ ‫ٍصو اىجْدٛ فٜ اىف اخ مرا ٗ مرا ٗ مرا‬ ‫ٍصو اىسٝالٜ فٜ مرا ٗ مرا ٗ مرا .. ٗ ٍصو ...‬ ‫ٗ ٝنُ٘ اىخا ً ٕ٘ ذجَٞغ مو ٕرٓ اىف٘ز ٍؼا . ٕ٘‬ ‫ٝسظٌ ى٘دح جَٞيح ىٖرا اىخا ً اىرٛ ذرجَغ فٞٔ مو‬ ‫. ٕرٓ اىف٘ز ٍؼا‬
 10. 10. ‫أٍاٍٖا اىًٞ٘ ٕٜ :‬ ‫اىف٘زج األٗه اىٜ ظْق‬‫ٔ. ـ٘زج اىجْدٛ اىَنسض‬
 11. 11. ‫أزٝد ٗ ّذِ ّ نس فٜ ٕرٓ اىنيَاخ اىًٞ٘ .. ال‬ ‫ّأخرٕا تف٘زج فس ٝح فقه ..ّذاٗه ّأخرٕا‬ ‫تَؼْٚ أٗ تؽنو ٍص ٗض :‬ ‫ّأخرٕا فٜ دٞاج مو فس فْٞا ٗ ّأخرٕا ىْا‬ ‫منْٞعح ( فٜ دٞاج اىجَاػح )‬‫ت٘ىط ٗ ٕ٘ ٝسظٌ ٕرٓ اىف٘ز ٗالؼا فٜ فنسٓ :‬ ‫أُ اىنْٞعح ٕٜ خا ٍح اىسب أٝما فاىنْٞعح‬ ‫تأػمائٖا ٍؼا ذذَو ـ ح األظق ٗ ـ ح ٕرا‬ ‫اىخا ً .‬
 12. 12. ‫ىةةةرىل ػْةةةدٍا ّرأٍةةةو فَٞةةةا ٝق٘ىةةةٔ تةةة٘ىط : أُ‬‫اىخا ً ٝجة أُ ٝنُ٘ ٍصو اىجْدٛ فٜ مرا ٗ مةرا ..‬‫ٝجت أُ ُّنن فيٜ دٞبرْيب اىطيػيٞخ ٗ فيٜ دٞبرْيب‬‫منْٞسييخ : ٕييو ّييزٌَ ٕييتا األٍيين ح ٗ ٕييو ّذييِ ّذٞييب‬ ‫ٍيو اىجْيٛ فٜ ٕتٓ األٍ٘ر أً ال ح‬‫اىنيَةةاخ اىرةةٜ ٝق٘ىٖةةا تةة٘ىط فةةٜ زظةةاىرٔ اىصاّٞةةح‬‫ؾٕ ٗ أػدا ٖ ‘ ٗ ٕٜ تاىرذدٝد اىرٜ ذةرنيٌ ػةِ‬ ‫اىجْدٛ :‬
 13. 13. ‫•ٕذٜٕ:ٖ‘ٗ ٖفَاؼرَسك أَّْ‬ ‫ْ ِ ْ د‬ ‫َ‬‫( ٝب رَٞ٘ثيبٗ .. اضيزنمٜ أّيذ‬‫ِ‬ ‫ْ َ ِ َْ َ ِ‬‫ٝب مْٞسخ ) فِٜ ادرَِةاه اىَؽةقَّاخ‬ ‫َ ُ ْ ِ ٍّ َ ٍ ُ َ ْ َ ِ‬‫مجْةدٛ ـةةاىِخ ىَِٞعةة٘ع اىَعةةٞخ.‬ ‫ِ‬ ‫ٗىَةةٞط أَدةةد ٕٗةة٘ َٝرَجَّْ‬‫ْ َ َ ٌ َ ُ َ َ ةةد َٝسذَثِةةل‬ ‫ُ ْ ُ‬‫تِأَػَةةاه اىذَٞةةاج ىِنةةٜ ُٝسلةٜ ٍةةِ‬ ‫ْ َ ِ ْ َ ِ َ ْ ْ ِ َ َ ْ‬ ‫جَّْدُٓ.‬ ‫َ َ‬
 14. 14. ‫اىفةةةةة٘زج اىؼعةةةةةنسٝح أٗ ـةةةةة٘زج اىَؼسمةةةةةح : غييييي٘رح‬‫ٍطٖ٘رح جيا فٜ مزبثيبد ثي٘ى . ٝي٘ى ٝنسيٌ ٕيتٓ اىػي٘رح‬‫عيح ٍناد . ٝزنيٌ عيٚ أّْب فٜ دبىخ دنة ائَب . . ّذِ فيٜ‬‫دبىخ ٍعنمخ ٍسيزَنح .. ال ٕي٘ا ح فٖٞيب .. ٍعنميخ ال رْزٖيٜ ..‬‫ثَجن أُ ّقيْيب ٍيِ اىميَيخ ئىيٚ اىْي٘ر .. ّقيْيب ٍيِ ٍَينيخ‬‫اىميَخ .. ٍِ ٍَينخ ئثييٞ .. ئىيٚ ٍيني٘د ئثيِ ٍذجزئ .. ئىيٚ‬‫ٍَينخ ٝس٘ع اىَسيٞخ .. أغيجذْب فيٜ دبىيخ دينة أر ّيب أً ىيٌ‬‫ُّن .. فَْٖب أٗ ىٌ ٌُّٖ .. ئرُقْيب أٗ ىيٌ ّزُي .. اى٘اقي ال َُّٝٞين‬ ‫َ‬ ‫ِ‬‫اىذقٞقخ .. ئ رامْب ال ٝيَٜ اىذقٞقخ .. ى٘ ىٌ ّنِ ّيرك أّْيب فيٜ‬‫دبىخ دنة .. ٕتا ال ٝيَٜ أّٖب دقٞقخ ٗاقعٞيخ .. دقٞقيخ ٍإمييح‬ ‫. ّذِ أغجذْب فٜ غف ٍ٘اجٔ ىػف اىعيٗ.‬
 15. 15. ‫ىتىل ٝطِ دنة .. ىتىل ُٝػ٘ة سٖبٍٔ ثبسزَنار‬ ‫ّذّ٘ب.‬ ‫ىتىل ال ثي أُ ّنُ٘ فٜ دبىخ ٝقمخ ٍسزَنح .‬‫اىنراب اىَقدض فٜ اىؼٖد اىجدٝد ٝسظٌ ػيٚ األ و‬ ‫شالشح أػداء ىنو ٍإٍِ :‬
 16. 16. ‫ٔ . اىؼدٗ األٗه ٗ اىسئٞعٜ ٕ٘ " ئتيٞط "‬
 17. 17. ‫ٍعنمزْب ٍ ئثيٞ .. ٍعنمزْب ٍ أجْب اىطن‬‫اىنٗدٞخ فٜ اىسَبٗٝبد .. ٍعنمزْب ٍ اىعيٗ اىتٛ‬ ‫أدٞبّب ال ّنآ . ( ال أزٝد أ أٍاً اىذسب‬ ‫اىسٗدٞح ٗ د ن٘ٝو ) ىنِ ال ثي أُ ّيرك أّْب‬ ‫ّيخو فٜ ٍعنمخ ٍ ئثيٞ . ئثيٞ اىَزذنٌ فٜ‬ ‫ٕتا اىعبىٌ .. ئثيٞ رئٞ سيطبُ اىٖ٘ان .. ئثيٞ‬ ‫اىتٛ أعَٚ أذٕبُ غٞن اىَإٍِْٞ ىئال رؿٜن ىٌٖ‬ ‫ئّبرح ئّجٞو ٍجي اىَسٞخ .‬
 18. 18. ‫ىييتىل عْيييٍب رٖييبجٌ اىْييب اىنْٞسييخ ..‬‫عْيييٍب اىْييب ريينفؽ ا ّجٞييو .. ٕييٌ فييٜ‬‫اىذقٞقيييخ : ئتيةةةٞط ٕييي٘ اىيييتٛ ٝذييينمٌٖ .‬ ‫ُ ْ‬‫ئثييييٞ ٕييي٘ اىيييتٛ ٝعَيييو ئثييييٞ ضيييَئ‬‫األسبسييٜ عيييٚ أذٕبّْييب . أرؼ اىَعنمييخ‬‫ثبىزذيٝي ٕٜ أذٕبّْيب : ٍيِ رطيزٞذ .. ٍيِ‬‫ري٘ٝف .. ٍِ أٍ٘ر ٍيزيُيخ ٝذبرثْيب ثٖيب‬ ‫ئتيٞط .‬
 19. 19. ‫ٕ -اىؼدٗ اىصاّٜ ٕ٘ " اىؼاىٌ "‬
 20. 20. ‫األضيبظ ىنِ اىَعْٚ اىَقػ٘ ٕ٘ " أّظَح‬ ‫اىعبىٌ ىٞ‬ ‫اىؼاىٌ " :‬ ‫اىْمبً األخالقٜ اىتٛ ٝزذنٌ فٜ اىعبىٌ .. اىقٌٞ ٗ اىَجب ٛن‬ ‫.. اىَْمٍ٘خ اىُننٝخ اىزٜ رطنو اىعبىٌ .. ٕٜ ٍْمٍ٘خ‬ ‫خبؾعخ ثيٞ رئٞ ٕتا اىعبىٌ . اىقٌٞ اىزٜ ٝطندٖب‬ ‫اىعبىٌ ٕٜ قٌٞ ٍيزيُخ عِ قٌٞ اىنزبة : ٍب ٝإٍِ ثٔ اىعبىٌ‬ ‫عِ اىق٘ح .. ٗ عِ اىجَبه .. ٗ عِ اىتمبن .. ٗ عِ‬ ‫َ‬‫األغبىخ ٗ عِ اىْزإخ .. مو اىقٌٞ اىزٜ ٝطندٖب اىعبىٌ ٕٜ‬ ‫ُ‬ ‫قٌٞ ٍْبفٞخ ٗ ضَٕ٘ذ ٗ ٍند ٕتٓ اىَُبٌٕٞ .‬ ‫َّ‬ ‫ٗرّب ٗ ّذِ ّزذنك ٍ ٕتا اىعبىٌ أّْب ّذنرٓ ٍِ ٕتٓ‬ ‫.اىَُبٌٕٞ اىََي٘ـخ‬
 21. 21. ‫ٖ -اىؼدٗ اىصاىس ٕ٘ " اىجعد "‬
 22. 22. ‫اىجسي اىتٛ ٕ٘ : اىعب اد ٗ اىََبرسبد ٗ ق٘ح‬ ‫اىزُنٞن اىزٜ رجْْٞبٕب عجن سْ٘اد ـ٘ٝيخ .‬ ‫دنة اخيٞخ .. دنة ٍ أُّسْب . اىعب اد‬ ‫اىطيػٞخ اىزٜ رع٘ ّب عيٖٞب ىسْ٘اد ـ٘ٝيخ .‬ ‫دنة ضنسخ جياأ .. فٖٞب أقَ جسيٛ مو ًٝ٘ ٗ‬‫أسزعجيٓ ـ ىٞ اىجسي اىيبرجٜ ـ ىنِ جسي ا ّسبُ‬ ‫اىُبسي .. ا ّسبُ اىقيٌٝ ( ا ّسبُ اىعزٞ ) . اىتٛ‬ ‫عْيٍب أقجو اىَسٞخ ٝمو غناعٜ ٍ ٕتا ا ّسبُ‬‫ٍ٘ج٘ . ٝمو ٍ٘ج٘ فٜ دٞبرٜ ألّٜ ٍٝ٘ٞب أغيجٔ‬ ‫.. ٍٝ٘ٞب أق٘ه: أدٞب ال أّب ثو اىَسٞخ ٝذٞب فٜ‬ ‫َّ‬
 23. 23. ‫مّْ٘ا فٜ ٕرٓ اىذاىح اىدائَح ّذراض أُ‬ ‫ّعرٞقظ .. ّذراض أُ ّدزك ذىل. ت٘ىط‬‫ٝق٘ه أّْا فٜ داىح دسب ٗػيْٞا أُ ّؼَو‬ ‫أٍ٘ز ػدٝدج مجْ٘ ىٞع٘ع اىَعٞخ.‬ ‫:األ ٗاز اىرٜ ٝقً٘ تٖا اىجْدٛ‬
 24. 24. ‫ٔ. ٝذرَو اىَؽقَّاخ‬‫" فَاؼرَسكْ أَّد فِٜ ادرَِاه اىَؽقَّاخ "‬ ‫ْ َ ِ َْ َ ِ‬ ‫ْ ِ ْ َ‬
 25. 25. ‫ىةٞط فقةةه ٝذرَةةو اىَؽةةقاخ .. ىنةةِ أٝمةةا ٝر٘ ةةغ‬‫ددٗشٖا . ٝر٘ غ ٗ ٝعرؼد ىٖةا . اىجْةدٛ ال ٝةدخو‬‫اىَؼسمةةةح ٗ ٕةةة٘ ٍر٘ ةةةغ أُ األٍةةة٘ز فةةةٜ اىذٞةةةاج‬‫ٍسٝذح ! ذ٘ ؼٔ ىيذٞةاج اىؼعةنسٝح : دٞةاج ـةؼثح‬‫جةةدا .. دٞةةاج ؼةةا ح: أٝةةِ ْٝةةاًم ٗ ٍةةاذا ٝأمةةو م ٗ‬‫مٞة ٝؼةةٞػ م اىذٞةةاج ٍر٘ ةةح ػيةةٚ اىذاىةةح اىرةةٜ‬ ‫ٕ٘ فٖٞا . ٗ اىذقٞقح أّٔ فٜ داىح دسب .‬
 26. 26. ‫فٜ ٗ د ٍِ األٗ اخ ماُ اىؽثاب ٝرَُْ٘ أُ‬ ‫ٝرط٘ػ٘ا فٜ ٗشازج اىدفاع ألُ اىجْ٘ ماّ٘ا فٜ‬ ‫ذىل اى٘ د ٝؼٞؽُ٘ فٜ أدعِ داىح. ىٞط ٕرا ٍا‬ ‫ّرنيٌ ػيٞٔ .‬ ‫ت٘ىط ٝرنيٌ ػِ جْدٛ فإٌ ٍاذا ذؼْٜ اىذسب‬ ‫تاىْعثح ىٔ .‬‫ت٘ىط فٜ ػد مثٞس ٍِ اٟٝاخ فٜ اىنراب اىَقدض‬ ‫. ُٝسمص ػيٚ فنسج األىٌ اىرٜ ذرؼسق ىٖا اىنْٞعح‬
 27. 27. ‫ت٘ىط فٜ ّ ط اىسظاىح ٝإمد ٕرا ٗ ٝق٘ه :‬ ‫• ٕذٜٖ:ٕٔ ٕٔٗجَٞغ اىرِٝ ٝسٝدُٗ اُ ٝؼٞؽ٘ا‬ ‫تاىرق٘ٙ فٜ اىَعٞخ ٝع٘ع ٝمطٖدُٗ.‬ ‫اىَعٞخ ٝق٘ه:‬ ‫• ٝ٘ٙٔ:ٖٖ ٖٖ د ميَرنٌ تٖرا ىٞنُ٘ ىنٌ فٜ‬ ‫ّ‬ ‫ظالً.فٜ اىؼاىٌ ظٞنُ٘ ىنٌ لٞق.ٗىنِ شق٘ا.اّا د‬ ‫غيثد اىؼاىٌ‬ ‫د غيثد اىؼاىٌ : ٕٜ دقٞقخ ٍطجعخ ىنْٖب ال رُْٜ‬ ‫اىجزن األٗه: فٜ اىؼاىٌ ظٞنُ٘ ىنٌ لٞق‬‫الّٔ د ٕٗة ىنٌ الجو اىَعٞخ ال اُ ذإٍْ٘ا تٔ فقه تو‬ ‫. اٝما اُ ذرأىَ٘ا الجئ فٜٔ:9ٕ‬
 28. 28. ‫ت٘ىط ٝق٘ه أٝما:‬‫•زٗ8:8ٔ 8ٔفاّٜ ادعة اُ آالً اىصٍاُ اىذالس ال‬ ‫ذقاض تاىَجد اىؼرٞد اُ ٝعرؼيِ فْٞا.(اىَجد اىؼرٞد :‬ ‫ٕتٓ دقٞقخ .. ىنِ ر٘جي آالً فٜ اىزٍبُ اىذبؾن )‬ ‫•ٕم٘ٗ:7ٔ 7ٔالُ خ ح لٞقرْا اى٘ رٞح ذْؽئ ىْا‬ ‫امصس فامصس شقو ٍجد اتدٝا .‬ ‫( شقو ٍجد اتدٝا: ىنِ ر٘جي ؾٞقخ ٗقزٞخ )‬ ‫ٝ٘جي غناع .. ٝ٘جي أىٌ .. ر٘جي ٍطقَّبد . األٍ٘ر‬ ‫غٞن ٍنٝذخ‬
 29. 29. ‫ت٘ىط ٝق٘ه :‬‫•ٕمةة٘ٗ:9 ٍمةةطٖدِٝ ىنةةِ غٞةةس ٍرةةسٗمِٞ.ٍطةةسٗدِٞ‬ ‫ىنِ غٞس ٕاىنِٞ.‬‫( غٞةةةس ٍرةةةسٗمِٞ غٞةةةس ٕةةةاىنِٞ: ىنيييِ ٍؿيييطٖيِٝ ..‬ ‫ر٘جي ٍطقَّبد .. ر٘جي غع٘ثبد .. اىذٞبح ىٞسذ سٖيخ )‬‫اىنْٞسييخ ٗ اىَييإٍِْٞ الثييي أّٖييٌ ٝز٘قعيي٘ا ذىييل . دزييٚ ال‬‫ٝيبف٘ا .. دزٚ ال ٝمْ٘ا أُ رثْب ّسٌٖٞ .. أٗ ُٝنينُٗ أُ‬ ‫رثْب غٞن ٍ٘ج٘ !‬‫ٕيي٘ ٍ٘جيي٘ .. ٗ ٕيي٘ ٍعْييب فييٜ ٕييتٓ اىؿييٞقخ .. ىنييِ‬ ‫ٍعٞزٔ ٍعْب ال ريَٜ ديٗثٖب .. ال ريَٜ ٗج٘ ٕب .‬
 30. 30. ‫ٕ. اىجْدٛ ٝيرصً تاألٗى٘ٝاخ‬
 31. 31. ‫" ٗىَٞط أَدد ٕٗ٘ َٝرَجَّْد َٝسذَثِل تِأَػَاه اىذَٞاج "‬ ‫ْ َ َ ٌ َ َُ َ ُ ْ ُ ْ َ ِ ْ َ ِ‬
 32. 32. ‫ت٘ىط ٝسظٌ ـ٘زج ىجْدٛ تأظيذرٔ ذذةد تدىرةٔ‬ ‫اىؼعنسٝح ٍرؽاتنح ٗ ٍسذثنح. !‬‫ت٘ىط ٝق٘ه : ال ٝ٘جد أٛ جْدٛ شمٜ ٝؼَةو ٕةرا‬‫. ٍِ ٝؼَو ذىل ٕ٘ جْدٛ أدَةق.. ظةالدٔ غٞةس‬ ‫جإص .‬‫اىجْةةدٛ ائَةةا ٝجةةة أُ ٝنةةُ٘ ظةةالدٔ فةةٜ ٗلةةغ‬‫االظةةةرؼدا ترفةةة٘ٝة اىعةةةالح .. أٗ ىيةةةدفاع ػةةةِ‬‫ّ عٔ .. ال ٝسذثل تأٍ٘ز ٍخري ةح .. ىةٞط جاىعةا‬‫ٗ د دساظرٔ .. ٗ د اىْ٘ترجٞح ال ٝنُ٘ ًٍَٖ٘‬ ‫تأٍ٘ز ٍخري ح .. ىنْٔ ٍعرؼد ىيَؼسمح .‬
 33. 33. ‫اىنْٞسخ ٗ اىَإٍُْ٘ ال ثي ٝنّ٘٘ا غٞن ٍنرجنِٞ‬ ‫ثأٍ٘ر ٍيزيُخ :‬ ‫ْٕب ىٞ اىَقػ٘ ثبالررجبك ثأعَبه اىذٞبح أُ ٝزنك‬‫أعَبه اىذٞبح ـ ٕ٘ ٝزنيٌ ثبألمين عيٚ اىيب ً اىَزُنغ‬‫ىإلّجٞو ـ ىنِ ىنو ٍإٍِ : اىَُنٗؼ ٗ ٕ٘ ٝزذنك‬‫زظ٘ه ىٞع٘ع فٜ عَئ ٝنُ٘ ٗادي ٍِ أٗى٘ٝبرٔ أّٔ‬ ‫: اىَعٞخ فٜ ٍناُ ػَئ‬ ‫41.61‬
 34. 34. ‫ـ فٜ ثياٝخ ًٝ٘ عَيٜ أّب أفنن أّٔ ًٝ٘ جيٝي ىنٜ أٍجي فٞٔ‬ ‫رثْب‬ ‫ـ ًٝ٘ جيٝي ىنٜ أضٖي عِ ئىٖٜ‬ ‫ـ ًٝ٘ جيٝي أّزمن اسزيياً جيٝي ىنثْب ىٜ ( ٍب اىتٛ ٝنٝي‬ ‫َّ‬‫اىنة أُ ٝعَئ فٜ ٍِ خاله أغذبثٜ .. فٜ ٗسف األرؼ‬ ‫َّ‬ ‫.. فٜ ٗسف األضيبظ اىتِٝ أعَٚ أذٕبٌّٖ ئثيٞ .. مٞف‬‫أمُ٘ ّ٘ر ىٖإالن .. أغيٜ اخيٜ ٗ أّب ٍطَ٘ه ثٌٖ . ٗ أّب‬ ‫ذإت ىعَيٜ .. ٗ أّب ذإت ىيراسزٜ .. ٗ أّب ذإت أرقبثو‬ ‫ٍ أفنا أسنرٜ اىتِٝ ىٌ ٝعنف٘ا اىَسٞخ ثعي .‬ ‫ٕتا اىطيع غٞن ٍنرجل ثأٍ٘ر ٍيزيُخ .. عْيٓ أٗى٘ٝبد‬ ‫ٗاؾذخ‬
 35. 35. ‫ٝب رنٙ ّذِ مَإٍِْٞ ٍننسِٞ ىنثْب ح‬‫ٕتٓ اىػ٘رح : ال ٝزنيٌ فٖٞب عِ ٍإٍِْٞ سقط٘ا .‬ ‫ىنْٔ ٝزنيٌ عِ ٍإٍِْٞ دقٞقِٞٞ . أٛ ٍإٍِ‬ ‫اىَُنٗؼ ٝنُ٘ خب ً‬ ‫ٍعْٚ ٍإٍِ : ٕ٘ ريَٞت ٗ خب ً ٍنن ىينة‬ ‫عيٚ ٍسز٘ٙ اىنْٞسخ : ٍب اىتٛ ٝذنمٖب ح‬ ‫ٕو ثٖب أّططخ ميٞنح رطَيٖب .. أً ٕٜ ٍزتمنح‬ ‫رسبىزٖب ٗ ال رنرجل ثأٍ٘ر ميٞنح . ىنِ رذَو‬ ‫. األخجبر اىسبرح ٗ رتٕت ثٖب ئىٚ اىجعٞيِٝ‬
 36. 36. ‫اىجْدٛ اىَنسض :‬ ‫ٝذرَو اىَؽقاخ‬ ‫ٝيرصً تاألٗى٘ٝاخ‬‫خالغ ىرؼيَٞاخ اىقائد‬
 37. 37. ‫ٖ . اىجْدٙ خالغ ىرؼيَٞاخ اىقائد‬
 38. 38. ‫تةة٘ىط اىسظةة٘ه ٝقةة٘ه أّةةٔ ٝؼَةةو األ ٗاز اىعةةاتقح :‬‫ٝذرَةةو اىَؽةةقاخ ٗ ال ٝسذثةةل تأػَةةاه اىذٞةةاج .. ىنةةٜ‬ ‫ٝسلٜ ٍِ جَّْدٓ .‬‫ٗ ٕييي٘ فيييٜ عَيييئ .. ٗ ٕييي٘ فيييٜ دناسيييزٔ .. ٕيفييئ‬ ‫األسبسٜ : ئزلاء ائدٓ‬‫عْٞٞييئ ٗ أذّٞييئ ائَيييب ٍييي قبئييييٓ . . ٍييي رعيَٞيييبد ٗ‬‫ئضيييبراد اىقبئيييي .. رغجيييبد اىقبئيييي رعيييي٘ عييييٚ رغجبرييئ‬ ‫اىطيػييٞخ .. ٍييب ٝق٘ىيئ اىقبئييي ٕيي٘ أٍيين ٍطييبع ال ٝذزييب‬‫ئىٚ ّقبش أٗ ٍسبٍٗخ فٞٔ . ال ٝ٘جي ٗقيذ ىيَْبقطيخ ـ ال‬‫أرنيٌ عِ فننح ئىَبن اىعقيو ىنيِ فنينح أّئ ٝطٞي ـبعيخ‬‫أٍْٞييخ ـ ّٞييخ اىطبعييخ عْيييٓ عبىٞييخ جيييا ّٞييخ اىيؿيي٘ع‬ ‫مجْيٛ‬
 39. 39. ‫ٍِ ٍُن اد دٞبح اىجْيٛ : اىطاػح .. اىخم٘ع .‬‫دزٚ ى٘ مو اىُنٝ قبه رأٛ ٍيزيف .. رأٛ اىقبئي‬ ‫ىٔ األٗى٘ٝخ‬‫ٗ ّذِ ّييً اىَسٞخ رنُ٘ أعْْٞب عيٞٔ ٕ٘ ضيػٞب‬ ‫أً عيٚ ٍِ ح‬ ‫ٍِ اىتٛ ٕيفْب ئرؾبؤٓ ح‬‫ٍِ اىتٛ ّنٝي أُ ٝنُ٘ ىٔ اىنيَخ اىعيٞب فٜ دٞبرْب ح‬
 40. 40. ‫ث٘ى فٜ رسبىزٔ ئىٚ غالـٞخ ؾٔ ٝق٘ه دبجخ فٜ‬ ‫غبٝخ األَٕٞخ :‬ ‫•غؤ:ٓٔ ٓٔأَفَأَظرَؼط ُ اُٟ اىَّْاض أًَ هللاَم أًَ‬ ‫ْ‬ ‫َ ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ ْ ِ‬‫أَنيُة أَُْ أُزلٜ اىَّْاضم فَيَ٘ مْدُ تَؼد أُزلٜ اىَّْاض ىٌَ‬ ‫َ ْ‬ ‫ُْ ْ ِ‬ ‫ْ ُْ‬ ‫َ‬ ‫ْ ِ َ‬ ‫ْ ُ‬ ‫أَمِْ ػثدا ىيَعٞخ.‬ ‫ِ‬ ‫ُ َ ْ ِْ َ ِ‬ ‫ى٘ أر ّب أُ ّنؾٜ اىْب اىتِٝ د٘ىْب ميٌٖ .. غبىجب أ‬ ‫ٕبّنؾٜ اىْب ىنِ ال ّنؾٜ اىقبئي األعيٚ ىذنثْب ٗ‬ ‫ىَعنمزْب .‬ ‫ىٞ ائَب ٍب ّزذنك ألجئ ٝزُ عيٞٔ اىْب .‬‫ىنْٜ مجْيٛ ٍنن .. ٍِ ٍٖبٍٜ ٗ أٗى٘ٝبرٜ ـ ىٞ ٍب‬ ‫. سٞق٘ىٔ اىْب عْٜ .. ىنِ اىقبئي فقف‬
 41. 41. ‫ى٘ٙ:ٕٙ ٕٙ ٗٝو ىنٌ اذا اه فٞنٌ جَٞغ اىْاض‬ ‫دعْا.الّٔ ٕنرا ماُ آتاؤٌٕ ٝ ؼيُ٘ تاالّثٞاء‬ ‫اىنرتح‬
 42. 42. ‫ى٘ مو اىْب قبى٘ا عيٞل أّل ـٞت .. ف٘ٝو ىل !!‬ ‫ٕو ٝ٘جي ٍِ ٝننٓ أُ ٝق٘ه اىْب عْٔ أّٔ م٘ٝ ح !‬ ‫ٕتا ٍسعٚ اىنو .. ال ٝ٘جي ٍِ ٝننٓ ٕتا .‬ ‫ىنِ اىَسٞخ ٝق٘ه : ى٘ أّذ رنؾٜ مو اىْب .. ٕتا‬‫ٝإمي أُ ىل ٓٓٔ ٗش . ىنِ ى٘ ىل ٗغ ٗادد .. فيِ‬‫رعجت مو اىْب .. فيٞ مو اىْب ٝزُقُ٘ أّل ئّسبُ‬ ‫ـٞت .‬ ‫ى٘ ىل ىُ٘ ٗالخ س٘ف ال ٝعجت مو اىْب .. ٗ‬ ‫َٝزبظ٘ا ٍْل‬
 43. 43. ‫اىطيع اىتٛ ٝذبٗه أُ ٝطزَو عيٚ مو األى٘اُ .. ٕتا‬ ‫اىطيع ال ٝنؾٜ اىسٞي .‬ ‫أٗى٘ٝزٜ ئرؾبن اىسٞي ثَؽ اىْمن عِ ٍِ سٞعجت ثٜ‬ ‫أٗ ٍِ ال ُٝعجت ثٜ .‬ ‫ميٞن ٍِ اىْب .. ٍِ اسزَنار ثجبرل عيٚ ىُ٘ ٗاؾخ ..‬‫ال رعججٌٖ .. فٞذبرث٘ك .. ال ٝعنفُ٘ مٞف ٝجيُٗ ـنٝقب‬ ‫ىيَسبٍٗخ ٍعل‬ ‫اىنْٞسخ .. ىٞ ٍِ اىَُنٗؼ أُ ريعت ىعجخ اىَسبٍٗبد‬ ‫ٍ اىَجزَ .‬ ‫اىَُنٗؼ أُ رنُ٘ غ٘د ؾَٞن اىَجزَ ـ اىتٛ ٝعٞص‬ ‫فٜ فسب ائٌ ـ فٞجت أُ غ٘رْب ٝعيٚ مػ٘د اىذ‬ ‫ا ىٖٜ‬
 44. 44. ‫ٝؽاتٔ اىخا ً‬ ‫تؼك اىف٘ز ػِ مَاه اىجْدٛ ٗ مٞ‬
 45. 45. ‫ٔ. اىجْدٛ ٝردزب ػيٚ األظيذح اىجدٝدج‬ ‫ائَا ٝط٘ز ٍِ ّ عٔ . ال ٝ٘جد‬ ‫جْدٛ شمٜ ٗ ٕ٘ ٝسٝد أُ ٝرس ٚ فٜ اىَْاـة‬ ‫األػيٚ .. ٗ ٍغ ذىل ٝعرَس ٝذازب تأظيذرٔ‬‫مو اىجٞ٘غ ٍِ د٘ىٔ ٗ مو اىْاض . اىقدَٝح‬ ‫ذط٘ز ٍِ ّ عٖا ٗ ٕ٘ ٍا شاه تاىؼقيٞح اىقدَٝح‬‫ٍفٌَ أّٔ ٝذازب تاىذجازج فٜ دِٞ مو اىْاض‬ ‫. ذذازب تأظيذح ٍرط٘زج جدا‬
 46. 46. ‫اىَإٍِ اىَُنٗؼ أُ ال ٝقف عْي دي ٍعِٞ ٍِ اىزعيٌ ٝجت أُ‬ ‫ٝط٘ر ٍِ أ ٗارٔ‬ ‫ٗ اىنْٞسخ ىنٜ رنست اىَعنمخ ٝيزً أُ رعنف مٞف رط٘ر ٍِ‬ ‫ُّسٖب‬ ‫فٜ ػٖد اىسظاٍح ػيٚ اىؽٞ٘ر فٜ اىنْٞعح األظق ٞح فٜ اّجيرسا‬ ‫.. ٗادد ٍِ اىرؼٖداخ اىرٜ ذإخر ػيٌٖٞ : أٗى٘ٝح اىدزاظح‬ ‫اىَعرَسج‬ ‫ثبسزَنار ثعطٜ أٗى٘ٝخ ىييراسخ .. ٍا اىَغصٙ ٍِ ٕرا اىؼٖد م‬ ‫أّٔ ثبسزَنار ٝط٘ر ٍِ أ ٗارٔ أُ ال ٝسَخ ألٍ٘ر ٍيزيُخ أُ‬‫رطَئ عِ اىيراسخ مأٗى٘ٝخ .. عِ اىزعيٌ مأٗى٘ٝخ .. دزٚ ى٘ مبّذ‬ ‫اىييٍخ ُّسٖب ..‬‫ّذِ ميٞنا ّقف ٍِ أُ ّط٘ر ٍِ ُّسْب ثذجخ أّْب ٍطَ٘ىِٞ ٗ ٍص‬ ‫فبؾِٞٞ ..‬
 47. 47. ‫فح انغ اىؽجس‬‫ُٝذنٚ ػِ اىؽخؿ ةانغ اىؽةجس .. ٍؼةٔ ٍْؽةاز ٍَٖرةٔ‬‫أُ ٝقطةةغ األؼةةجاز . ٗ مةةاُ ظةةسٝغ جةةدا ٗ ْٝجةةص تطسٝقةةح‬‫ٕائيح . ماُ ػْدٓ دزج أُ ْٝجص ٕٓ ؼجسج فٜ اىًٞ٘ . تؼد‬‫ػةةةد ٍةةةِ األٝةةةاً ذالدةةةظ أُ ٍؼةةةده ئّراجٞرةةةٔ ٝقةةةو . ٗ ٕةةةرا‬‫اىْقفاُ ٝصٝةد ٍٝ٘ةا تؼةد ٝةً٘ .. ٗ ٝذةدز ذساجةغ ٍعةرَس ٗ‬‫ٕ٘ ٍعرَس فٜ اىؼَو . ٗ الدظةٔ ؼةخؿ مةاُ ٍةاز تةاىقسب‬‫ٍْٔ ٗ ٗجدٓ ٝثره ٍجٖة٘ ا زٕٞثةا ٗ ٍةغ ذىةل ئّراجةٔ يٞةو .‬‫فقاه ىٔ : ٝا ـادة .. ئذٕة ظِ ٕرا اىَْؽاز ألّٔ ٗالةخ‬‫أّٔ أـثخ غٞس دا . فةس ػيٞةٔ تعةسػح : أّةا ٍةػ فالةٜ‬ ‫ٍػ فالٜ خيْٜٞ أمَو !!‬
 48. 48. ‫ّذِ أدٞبّب ثُْ ٕتٓ اىػ٘رح اىٖزىٞخ ّزذجج : أّب ٍص فبؾٜ‬ ‫أرٗح أسِ اىَْطبر !‬ ‫ٍب ٕٜ اىْزٞجخح‬ ‫اىَْطبر أغجخ ال ٝسبعي فٜ االّزب اىَطي٘ة ٗ ال ثُْ‬ ‫ّذِ ّعزقي أُ اى٘قذ اىتٛ ّ٘ىٞٔ‬ ‫ٍسز٘ٙ اىج٘ ح .‬ ‫ىييراسخ ٗ اىزعيٌ ٕ٘ ٗقذ ؾبئ ! فْذِ عْيّب أعَبه‬ ‫ميٞنح ٍذزبجخ ضَو !‬‫أّْب ّطزَو أٗقبد ـ٘ٝيخ .. ىنِ االّزب ٍَنِ :اىْرٞجح‬ ‫. ٝنُ٘ قيٞو‬
 49. 49. ‫ٕ.اىجْدٛ ٝؽرسك ٍغ جٞػ مثٞس ىْ ط اىٖدف .‬‫فال ٝ٘جد جْدٛ ٝذازب ى٘ددٓ . اىجْدٛ ٝرذسك ٍغ‬ ‫جٞػ مثٞس‬‫ّذييِ ميٞيينِٝ .. ٕييو ّيييرك ٕييتا ح أً مييو ٗادييي فْٞييب‬‫ٝسييعٚ فييٜ اٍزيييا ٍين٘ريئ اىطيػييٜ ٗ ىييٞ ٍينيي٘د‬‫اىَسييٞخح مييو ٗادييي ٝنٝييي أُ ٝييْجخ فييٜ خيٍزيئ ٕيي٘ !‬ ‫مأُ ىٞ ىٔ عالقخ ثبألخنِٝ !‬
 50. 50. ‫أّب منْٞسخ : َْٖٜٝ أُ مْٞسخ ا ثنإَٞٞخ رنُ٘ أدسِ مْٞسخ ..‬ ‫ٗ ال إٔزٌ ثَب ٝذيس ىجقٞخ اىنْبئ ! ٕو فعال ال َْٖٜٝ ! .‬ ‫أّب مُن : ال َٝنِ أُ أغو ئىٚ مو االثنإَٞٞخ ٗ ّذِ‬ ‫منْٞسخ ا ثنإَٞٞخ ال َٝنِ أُ ّػو ىنو االسنْيرٝخ .‬ ‫ّذِ ّطزَو ؾَِ جٞص مجٞن فٜ ٍين٘د رثْب . ٝجت أُ أعٜ‬ ‫ذىل ٗ ثنو ق٘ح ٝجت أُ أرعبُٗ ٍ األخنِٝ . أرعيٌ ٌٍْٖ ٗ‬ ‫أسبٌٕ فٜ رعيٌَٖٞ ىز٘غٞو اىنسبىخ ىيجَٞ . ّذِ ٍذزبجِٞ‬ ‫ىجعؽ : خسبرح األخن رعْٜ خسبررٜ . ال َٝنِ ال َٝنِ‬‫ٍنسجٜ ٝنُ٘ عيٚ دسبة خسبرح األخن . ٕتٓ فننح أدَ : ى٘‬ ‫جْيٛ اخو ٍعنمخ أٗ ى٘ اىنْٞسخ رذنمذ ثٖتا اىَْط : أُ‬ ‫ٍنسجْب ٝنُ٘ عيٚ دسبة رط٘ٝٔ سَعخ األخنِٝ .! ىٞ ٍِ‬ ‫ٍػيذزٜ . . ميْب ٕبّيسن . ىنِ ُْٝ ّنست‬ ‫ميْب ٍ ثعؿْب .‬
 51. 51. ‫اىجْدٛ ٝعٖس ػيٚ اىذساظح : ٕ٘ ؼخؿ ٝعٖس ػيٚ‬ ‫اىذساظح‬‫أزٝد أُ أزمةص ػيةٚ فنةسج : أّةٔ ؼةخؿ ٝذةافظ ػيةٚ‬‫ظالدٔ. ىٞط فقه ٍعرؼد أُ ٝخ٘ق تةٔ اىَؼسمةح ..‬‫ىنةةِ أٝمةةا ٝذةةافظ ػيٞةةٔ .. ( ٍةةِ خيةة٘ا اىجةةٞػ :‬‫ٝؼسف٘ا ٍاذا ٝؼْةٜ أُ جْةدٛ ٝ قةد ظةالدٔ .. ٍفةٞثح‬‫ظ٘ اء .. مازشح . ظجِ ف٘زٛ .. ىٞط فٖٞا ٕصاز )‬ ‫.‬
 52. 52. ‫اىسالح اىتٛ أعطبٓ ىل رثْب : اىَٕ٘جخ ٗ ا ٍنبّٞيخ اىزيٜ‬‫أعطبك ئٝبٕب رثْب . دبفع عيٖٞب .. ٕيو رسيزييٍٖب ىَجيي‬ ‫رثْب أً ال ح‬‫اىَْطقخ اىزٜ ر٘اجيد فٖٞب : أّذ ٍسإٗه عيِ دناسيزٖب‬ ‫.. أقبً دناسب عيٚ أٗرضيٌٞ ( ئغٕٙ:ٙ ) .‬ ‫أقَْب دناسب عيٚ أس٘ار ٕتا اىعبىٌ ..‬‫عْيٍب ّقف مذنا : ّذِ ّذُع اىعيبىٌ .. مَييخ ٝذُيع‬ ‫اىعبىٌ ٍِ اىُسب .. ّعطٜ ىٔ ـعٌ ٍيزيف :‬‫أّذ دبر عيٚ أسنرل .. دبر عيٚ فنٝ عَيل ..‬ ‫أّذ ٍسإٗه عٌْٖ ..‬ ‫ٕو ّقف عيٚ اىذناسخ فعال أً ال ح‬
 53. 53. ‫اىقعٞط ٍْٞط ماُ ٝق٘ه ػِ :اىذبر فٜ اىقيٌٝ اىتٛ‬ ‫مبُ ٝقف عيٚ أس٘ار أٗرضيٌٞ أّٔ ٝعَو ٍَٖزِٞ :‬ ‫1.َْٝغ األػداء ٍِ اىدخ٘ه‬ ‫2.ٝذافظ ػيٚ ٍِ تاىداخو أٌّٖ ال ٝخسجُ٘ خازجا .‬‫ـ اىذبر عيٞٔ أُ ٝسٖن دزٚ ال ٝيخو اىنْٞسخ أٛ رعيٌٞ‬ ‫ٍؿو‬ ‫ـ ٗ ٝذبفع عيٚ أعؿبن اىنْٞسخ ٍِ أُ ٝينج٘ا ىيعبىٌ ـ‬ ‫ىٞ ثَعْٚ ٝينج٘ا خبر ٕتٓ األس٘ار ـ ىنِ ثَعْٚ :‬‫أُ ال ٝينج٘ا خبر ائنح ا َٝبُ .. أُ ال ٝينج٘ا عِ‬ ‫.‬ ‫اىعالقخ اىذََٞخ اىَسزَنح ٍ‬ ‫ٕو اىنْٞسخ ٗ ٕو اىَإٍِْٞ ٍيززٍِٞ ثٖتا أً ال ح‬
 54. 54. ‫ت٘ىط اىسظ٘ه ٝق٘ه :‬ ‫َ ُ ْ ِ ٍّ َ ٍ ُ َ ْ َ ِ‬ ‫اؼرسك مجْدٛ ـاىِخ ىَِٞع٘ع اىَعٞخ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ ْ ِ ٍّ َ‬ ‫مجْدٛ ـاىِخ .. جْدٛ جٞد ..‬ ‫ٍ‬ ‫جْدٛ ٝرعٌ تاذَاً اىَٖاً اىَطي٘تح ٍْٔ ..‬ ‫جْدٛ ّجٞة .. ـاىخ .. ٍإس .. غٞس مع٘ه ..‬‫ُ ْ ِ ٍّ ُ َ‬ ‫ُ ْ ِ ٍّ َ ٍ ُ َ ْ َ ِ‬‫جْدٛ ـاىِخ ىَِٞع٘ع اىَعٞخ. أّد جْدٛ ىَِٞع٘ع‬ ‫ِ‬ ‫َْ ِ‬ ‫اىَعٞخ.‬ ‫ِ‬
 55. 55. ‫اىذقٞقخ : أٍ٘ر ٍطجعخ جيا أّْب ّنُ٘ فٜ جٞص ..‬‫اىَسٞخ ٝعيِ أّْب ٍْزػنِٝ ٍْزػنِٝ .. ٕتا ضٜن‬ ‫ٍؿَُ٘ . ٗ ٗرّب ٝجت أُ ّنَئ . آٍِٞ ح‬ ‫آٍـــِٞ‬
 56. 56. ‫أببوب الزي فً السمواث‬ ‫لٍتقذس اسمك . لٍأث ملكوتك . لتكه مشٍئتك‬ ‫كمب فً السمبء كزلك على األسض‬ ‫خبزوب كفبفىب أعطىب الٍوم‬‫و اغفش لىب رووبىب كمب وغفش وحه أٌضب للمزوبٍه إلٍىب‬ ‫ال تذخلىب فً تجشبت . لكه وجىب مه الششٌش‬ ‫ألن لك الملك و القوة و المجذ‬ ‫إلى األبذ‬ ‫آمٍه‬
 57. 57. ‫ٍقرط اخ ىيررمسج‬
 58. 58. ‫•ٕذٜٕ:ٖ‘ٗ ٖفَاؼرَسكْ أَّد‬ ‫ْ ِ ْ َ‬‫(ٝب رَٞ٘ثبٗ ..اضزنمٜ أّذ ٝب مْٞسخ )‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ ِ َْ َ ِ‬ ‫فِٜ ادرَِاه اىَؽقَّاخ‬ ‫َ ُ ْ ِ ٍّ َ ٍ ُ َ ْ َ ِ‬ ‫مجْدٛ ـاىِخ ىَِٞع٘ع اىَعٞخ.‬ ‫ِ‬ ‫ٗىَٞط أَدد ٕٗ٘ َٝرَجَّْد َٝسذَثِل تِأَػَاه‬ ‫ْ َ َ ٌ َ َُ َ ُ ْ ُ ْ َ ِ‬ ‫ْ َ ِ‬ ‫اىذَٞاج‬ ‫ىِنٜ ُٝسلٜ ٍِْ جَّْدُٓ.‬ ‫َ ْ ْ ِ َ َ َ َ‬
 59. 59. ‫ُ َ َّ‬ ‫ٔ.اىف٘زج األٗىٚ ٕٜ ـ٘زج اىجْدٛ اىَنسض‬‫ٕ.اىف٘زج اىصاّٞح ٕٜ ـ٘زج اىسٝالٜ اىَجإد أٗ‬ ‫اىسٝالٜ اىَيرصً‬ ‫ٖ.اىف٘زج اىصاىصح ٕٜ ـ٘زج اىَصازع أٗ اى الح‬ ‫اىَصاتس‬ ‫ٗ.اىف٘زج اىساتؼح ٕٜ ـ٘زج اىؼاٍو اىَصمٚ‬ ‫٘.اىف٘زج اىخاٍعح ٕٜ ـ٘زج اّٟٞح اىْظٞ ح أٗ‬ ‫اّٟٞح اىْقٞح‬ ‫ٙ.اىف٘زج اىعا ظح ٕٜ ـ٘زج ػثد اىسب‬
 60. 60. ‫ـ٘زج اىجْدٛ اىَنسض‬ ‫ٔٝذرَو اىَؽقَّاخ‬ ‫ٕ اىجْدٛ ٝيرصً تاألٗى٘ٝاخ‬ ‫ٖاىجْدٛ خالغ ىرؼيَٞاخ اىقائد‬
 61. 61. ‫ٝؽاتٔ اىخا ً‬ ‫تؼك اىف٘ز ػِ مَاه اىجْدٛ ٗ مٞ‬ ‫ٔ -اىجْدٛ ٝردزب ػيٚ األظيذح اىجدٝدج‬ ‫ٕ -اىجْدٛ ٝؽرسك ٍغ جٞػ مثٞس ىْ ط اىٖدف‬ ‫ٖ -اىجْدٛ ٝعٖس ػيٚ اىذساظح‬
 62. 62. ‫األػداء اىصالشح ىنو ٍإٍِ‬ ‫•ئتيٞط‬ ‫•اىؼاىٌ‬ ‫•اىجعد‬
 63. 63. ‫ٕٙ‬‫ى٘ٙ:ٕٙ ٗٝو ىنٌ اذا اه فٞنٌ جَٞغ‬ ‫اىْاض دعْا.‬ ‫الّٔ ٕنرا ماُ آتاؤٌٕ ٝ ؼيُ٘ تاالّثٞاء‬ ‫اىنرتح‬
 64. 64. ‫•الّٔ د ٕٗة ىنٌ الجو اىَعٞخ‬ ‫ال اُ ذإٍْ٘ا تٔ فقه‬ ‫تو اٝما اُ ذرأىَ٘ا الجئ.‬ ‫) ( فٜٔ:9ٕ‬
 65. 65. ‫الكىٍست اإلوجٍلٍت ببإلبشاهٍمٍت‬ ‫خدٍح ـثاح األدد 7ٕ ّ٘فَثس ٕٔٔٓ‬ ‫اىقط ٍاٝنو أّ٘ز‬
 66. 66. ‫اىنْٞعح ااّجٞيٞح تااتسإَٞٞح تااظنْدزٝح‬‫ؾ . ب . 7ٓٔ ااتسإَٞٞح ـ ٙٔٔ غ .‬ ‫ٍَ ٞط‬‫‪ibrahimiachurch@gmail.com‬‬‫: ٙٔٔ غ ٍَ ٞط خ: ٕ٘ٓٙٗ9٘ – ف‬
 67. 67. ‫اػدا‬‫اىَْٖدض ّثٞو ٍ٘ظٚ‬

×