Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Atatürk ilkeleri -halkçılık (Ataturk's principles - Populism)

2,797 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to like this

Atatürk ilkeleri -halkçılık (Ataturk's principles - Populism)

 1. 1. HALKÇILIKHALKÇILIK
 2. 2. HALKÇILIKHALKÇILIK Halk yararına yapılan her türlü faaliyeti kapsar.Halk yararına yapılan her türlü faaliyeti kapsar. Devlet; ayrım yapmaksızın tüm halka eşit hizmetDevlet; ayrım yapmaksızın tüm halka eşit hizmet götürmekle yükümlüdür.götürmekle yükümlüdür.
 3. 3. Bu ilke cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğinBu ilke cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur.doğal bir sonucudur. Sosyal adalet, hukuk devleti, hukuksalSosyal adalet, hukuk devleti, hukuksal eşitlik, halkın dayanışma ve işbirliği içindeeşitlik, halkın dayanışma ve işbirliği içinde olması halkçılık kapsamında değerlendirilir.olması halkçılık kapsamında değerlendirilir.
 4. 4. Halkçılık ilkesi, toplumsal barışıHalkçılık ilkesi, toplumsal barışı güçlendirmiş ve kalkınmayıgüçlendirmiş ve kalkınmayı hızlandırmıştırhızlandırmıştır
 5. 5. HALKÇILIKHALKÇILIK İLKESİYLEİLKESİYLE YAPILANYAPILAN YENİLİKLERYENİLİKLER
 6. 6. CumhuriyetinCumhuriyetin ilanıyla egemenliğinilanıyla egemenliğin doğrudan halkadoğrudan halka verilmesiverilmesi
 7. 7. Aşar VergisininAşar Vergisinin KaldırılmasıKaldırılması 19251925
 8. 8. Aşar Vergisi (Öşür)Aşar Vergisi (Öşür) Osmanlı'da tarım ürünleri üzerindenOsmanlı'da tarım ürünleri üzerinden alınan onda bir oranındaki vergi.alınan onda bir oranındaki vergi. Aşar, Arapça'da onda bir anlamınaAşar, Arapça'da onda bir anlamına gelmektedir.gelmektedir.
 9. 9. Tanzimat'tan önce tımar ve zeametTanzimat'tan önce tımar ve zeamet sahipleri için sahipleri tarafından tahsilsahipleri için sahipleri tarafından tahsil edilen aşar, yerel gereksinimlerinedilen aşar, yerel gereksinimlerin karşılanması ve asker beslemesi içinkarşılanması ve asker beslemesi için kullanıldı.kullanıldı.
 10. 10. Medeni KanununMedeni Kanunun KabulüKabulü 19261926
 11. 11. Osmanlı devleti kanunlarında erkeğin üstünlüğüne dayanan bir düzen vardı.
 12. 12. Aile hayatında mirasta şahitlikte ve bunun gibi bir çok konuda erkeklerin daha fazla hakkı vardı.
 13. 13. Laik hukuk anlayışı ise bu farklılıkları kabul edemezdi. Bu nedenle dini kurallara göre düzenlenmiş olan Mecelle adlı kanun kitabı Türkiye Cumhuriyetinin medeni kanunun oluşturamazdı.
 14. 14. Bu amaçla Avrupa ülkelerinde uygulanmakta olan Medeni kanunlar incelenmiş ve İsviçre medeni kanun tercüme edilip düzenlenerek Türk Medeni kanunu olarak kabul edilmiştir.
 15. 15. İsviçre Medeni Kanunununİsviçre Medeni Kanununun Seçilmesinin NedenleriSeçilmesinin Nedenleri ** Avrupa’da hazırlanan en son Medeni kanunAvrupa’da hazırlanan en son Medeni kanun olması ve her türlü yenilikleri içermesiolması ve her türlü yenilikleri içermesi * Sorunlara akılcı ve pratik çözümler getirmesi* Sorunlara akılcı ve pratik çözümler getirmesi * Demokratik olması* Demokratik olması * Kadın-erkek eşitliğine dayanması* Kadın-erkek eşitliğine dayanması * Laik bir anlayışla düzenlenmiş olması* Laik bir anlayışla düzenlenmiş olması
 16. 16. Medeni Kanunun Kabulünün SonuçlarıMedeni Kanunun Kabulünün Sonuçları Resmi nikah zorunlu haleResmi nikah zorunlu hale getirilmiştir.Böylece evlilik devletgetirilmiştir.Böylece evlilik devlet kontrolü altına alınmıştır.kontrolü altına alınmıştır. Tek eşle evlilik zorunluluğu getirilerekTek eşle evlilik zorunluluğu getirilerek Türk ailesi modern bir yapıyaTürk ailesi modern bir yapıya kavuşturulmuştur.kavuşturulmuştur.
 17. 17. Mirasta kız ve erkek çocukların eşit payMirasta kız ve erkek çocukların eşit pay almaları sağlanmıştır.almaları sağlanmıştır. Boşanma hakkı düzenlenmiş ve kadınlara daBoşanma hakkı düzenlenmiş ve kadınlara da bu konuda haklar tanınmıştır.bu konuda haklar tanınmıştır. Kadınlara istedikleri işte çalışabilme hakkıKadınlara istedikleri işte çalışabilme hakkı tanınmıştır.Böylece kadın ve erkeklertanınmıştır.Böylece kadın ve erkekler arasında ekonomik ve sosyal alanlarda eşitlikarasında ekonomik ve sosyal alanlarda eşitlik sağlanmıştır.sağlanmıştır.
 18. 18. Toplumsal hayatın çağdaş kurallara göreToplumsal hayatın çağdaş kurallara göre düzenlenmesinin sağlanması Türkiye’de yaşayandüzenlenmesinin sağlanması Türkiye’de yaşayan gayrimüslim halkı da etkilemiştirgayrimüslim halkı da etkilemiştir .Müslüman olmayan halk.Müslüman olmayan halk Lozan antlaşmasıLozan antlaşmasınınnın kendilerine tanıdığı haklardan vazgeçerek Türk medenikendilerine tanıdığı haklardan vazgeçerek Türk medeni kanununa uymak istemişlerdir.Bukanununa uymak istemişlerdir.Bu istekleri kabulistekleri kabul edilmiştir.edilmiştir.
 19. 19. Patrikhane ve konsoloslukların yargıPatrikhane ve konsoloslukların yargı yetkileri sona ermiştir.yetkileri sona ermiştir. Türkiye’de hukuk birliği sağlanmıştır.Türkiye’de hukuk birliği sağlanmıştır. Laik hukuk anlayışı toplumun herLaik hukuk anlayışı toplumun her kesiminde uygulanır hale gelmiştir.kesiminde uygulanır hale gelmiştir.
 20. 20. Kılık-KıyafetKılık-Kıyafet Kanununun KabulüKanununun Kabulü 19251925
 21. 21. Atatürk her alanda çağdaşlığıAtatürk her alanda çağdaşlığı hedefliyordu.hedefliyordu.
 22. 22. Kıyafet konusunda da "Türk halkınıKıyafet konusunda da "Türk halkını çağdaş ve görünüşüyle Medeni" haleçağdaş ve görünüşüyle Medeni" hale getirmek için kılık kıyafet ve şapkagetirmek için kılık kıyafet ve şapka konusunda yenilik yaptı. Böylece Türkkonusunda yenilik yaptı. Böylece Türk halkı dış görünüşüyle de modern birhalkı dış görünüşüyle de modern bir toplum haline geldi.toplum haline geldi.
 23. 23. 25 Kasım 1925'de "Şapka Giyilmesi25 Kasım 1925'de "Şapka Giyilmesi Hakkındaki Kanun" kabul edilerekHakkındaki Kanun" kabul edilerek erkeklerin şapka giymesi yasalerkeklerin şapka giymesi yasal zorunluluk haline getirildi.zorunluluk haline getirildi.
 24. 24. Kıyafette değişiklik şapka ile yapıldı.Kıyafette değişiklik şapka ile yapıldı.
 25. 25. Kıyafet konusunda kadınlarınKıyafet konusunda kadınların giysilerine karışılmadı.giysilerine karışılmadı.
 26. 26. Ancak ,Türk kadını çağdaşlaşmaylaAncak ,Türk kadını çağdaşlaşmayla beraber modern kıyafetleri benimsedi.beraber modern kıyafetleri benimsedi.
 27. 27. Kadınlara Siyasal Hakların VerilmesiKadınlara Siyasal Hakların Verilmesi Belediye seçimlerine katılma 1930Belediye seçimlerine katılma 1930 Muhtarlık seçimlerine katılma 1933Muhtarlık seçimlerine katılma 1933 Milletvekili seçimlerine katılma 1934Milletvekili seçimlerine katılma 1934
 28. 28. YeniYeni Türk HarflerininTürk Harflerinin KabulüKabulü 19281928
 29. 29. Okur-yazarlığı yaymak ve cehaleti kısaOkur-yazarlığı yaymak ve cehaleti kısa zamanda gidermek için, Atatürk'ünzamanda gidermek için, Atatürk'ün emriyle bir komisyon kurulup yeni Türkemriyle bir komisyon kurulup yeni Türk alfabesi hazırlandı.alfabesi hazırlandı.
 30. 30. Kasım 1928'de Latin alfabesine dayalı yeniKasım 1928'de Latin alfabesine dayalı yeni Türk Alfabesinin kabulünden sonra, 24Türk Alfabesinin kabulünden sonra, 24 Kasım 1928'de yayımlanan Millet MektepleriKasım 1928'de yayımlanan Millet Mektepleri Talimatnamesi gereğince, yurdun herTalimatnamesi gereğince, yurdun her köşesinde Millet Mektepleri açılmış, halkaköşesinde Millet Mektepleri açılmış, halka yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir.yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir. Atatürk bu çalışmalara "Millet MektepleriAtatürk bu çalışmalara "Millet Mektepleri Başöğretmeni" sıfatıyla katılmıştır.Başöğretmeni" sıfatıyla katılmıştır.
 31. 31. Soyadı Kanunu'nunSoyadı Kanunu'nun KabulüKabulü 19341934
 32. 32. Günlük hayatta isim benzerliğindenGünlük hayatta isim benzerliğinden kaynaklanan karışıklıkları ortadankaynaklanan karışıklıkları ortadan kaldırmak amacıyla, TBMM 21 Hazirankaldırmak amacıyla, TBMM 21 Haziran 1934'de 'Soyadı Kanunu' nu kabul etti.1934'de 'Soyadı Kanunu' nu kabul etti.
 33. 33. Bu kanunla herkese Türkçe bir soyadı almaBu kanunla herkese Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirildi.zorunluluğu getirildi. Aynı yıl kabul edilen bir başka kanunla, şeyh,Aynı yıl kabul edilen bir başka kanunla, şeyh, ağa gibi ayrıcalık ifade eden eski ünvanlarınağa gibi ayrıcalık ifade eden eski ünvanların kullanılması yasaklandı.kullanılması yasaklandı. Bu kanunla eşitlik ilkesi, yani halkçılık ilkesiBu kanunla eşitlik ilkesi, yani halkçılık ilkesi yolunda bir adım daha atılmış oldu.yolunda bir adım daha atılmış oldu.
 34. 34. Atatürk'ün HalkçılıkAtatürk'ün Halkçılık Hakkındaki SözleriHakkındaki Sözleri
 35. 35. Ulusumuzun buUlusumuzun bu günkü yönetimi,günkü yönetimi, gerçek anlamı ilegerçek anlamı ile bir halkbir halk yönetimidir.yönetimidir. Ve bu yönetimVe bu yönetim tarzı, esasıtarzı, esası danışma olan Şûradanışma olan Şûra yönetimindenyönetiminden başka bir şeybaşka bir şey değildir.değildir.
 36. 36. Herhalde halkımızı idareHerhalde halkımızı idare ile yakından ilgilendirmek,ile yakından ilgilendirmek, yani idareyi doğrudanyani idareyi doğrudan doğruya halkın elinedoğruya halkın eline verebilecek bir idare şekliniverebilecek bir idare şeklini tesis etmek hem ulusaltesis etmek hem ulusal egemenliğin gerçek olarakegemenliğin gerçek olarak temsili ve hem de bu sayedetemsili ve hem de bu sayede halkın benliğini anlamasıhalkın benliğini anlaması itibarıyla gerekli idi. İşteitibarıyla gerekli idi. İşte bu düşüncelerin, bubu düşüncelerin, bu araştırmalardan esinlenerekaraştırmalardan esinlenerek olarak proje yapılmıştı.olarak proje yapılmıştı.
 37. 37. Örgüt, baştan sonaÖrgüt, baştan sona kadar halk örgütükadar halk örgütü olacaktır. Genel idareyiolacaktır. Genel idareyi halkın eline vereceğiz.halkın eline vereceğiz. Bu toplumda hak sahibiBu toplumda hak sahibi olmak, herkesin gayretliolmak, herkesin gayretli olması esasınaolması esasına dayanacaktır. Ulus hakdayanacaktır. Ulus hak sahibi olmak içinsahibi olmak için çalışacaktırçalışacaktır
 38. 38. MüziklerMüzikler 1- Onuncu yıl marşı –mix1- Onuncu yıl marşı –mix 2- Sakarya Marşı2- Sakarya Marşı 3- Yunus3- Yunus ibrahimdal@hotmail.comibrahimdal@hotmail.com Kasım 2010Kasım 2010

×