2b K Esahan Dan Kebolehpercayaaan Ringkas

10,886 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology

2b K Esahan Dan Kebolehpercayaaan Ringkas

 1. 1. KONSEP KESAHAN <ul><li>Ujian seharusnya mengukur apa yang sepatutnya diukur ( Umum ) </li></ul>
 2. 2. Jenis Kesahan <ul><li>Kesahan Kandungan (Content Validity) </li></ul><ul><li>Kesahan Berkaitan Kriteria (Criterian-related Validity) </li></ul><ul><ul><li>Kesahan Semasa (Concurrent Validity) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kesahan Ramalan (Predictive Validity </li></ul></ul><ul><li>Kesahan Konstruk (construct validity) </li></ul><ul><li>Kesahan Muka (Face Validity) </li></ul>
 3. 3. Kesahan Kandungan (content validity) <ul><li>Item ujian merangkumi kandungan ujian yang hendak diukur </li></ul>
 4. 4. Kesahan Kandungan (content validity) <ul><li>Merujuk kepada objektif pengajaran yang jelas dan bahan-bahan pengajaran yang ditentukan atau kepada bidang pengajaran yang dikhususkan. </li></ul>
 5. 5. Ciri-ciri Kesahan Kandungan <ul><li>Kandungan ujian mewakili perkara yang hendak diukur atau diuji </li></ul><ul><li>Digunakan dalam ujian pencapaian </li></ul><ul><li>Mengukur penguasaan pengetahuan atau kemahiran tertentu bagi mata pelajaran tertentu </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Memastikan setiap konstruk yang diuji mewakili setiap aspek penting pelajaran yang diajar </li></ul><ul><li>Bergantung kepada relevensi atau kesesuaian tingkah laku yang ingin diperhatikan atau diketahui </li></ul><ul><li>Perlu memenuhi Huraian Sukatan Pelajaran, JSU dan Spesifikasi Ujian </li></ul>Ciri-ciri Kesahan Kandungan
 7. 7. Kesahan Berkaitan Kriteria ( Criterian-related Validity ) <ul><li>Perbezaan antara kesahan semasa dengan kesahan ramalan bergantung kepada prosedur mentadbir ujian:- </li></ul><ul><li>Pentadbiran ujian pada jangka masa yang singkat bagi ujian piawaian (concurrent), atau setelah masa beberapa bulan (predictive). </li></ul>
 8. 8. Kesahan Semasa/Serentak ( Concurrent Validity ) <ul><li>Hubungkait antara skor ujian dengan kumpulan pelajar berdasarkan kriterian tertentu </li></ul><ul><li>Ditadbir pada masa yang sama atau dalam jangka masa yang pendik. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Skor ujian/pep. akhir tahun bagi sampel pelajar dibandingkan dengan jangkaan guru tentang kebolehan pelajar , misalnya skor Sejarah dalam pep. SPM </li></ul>
 10. 10. Kesahan Ramalan <ul><li>Ditentukan dengan membuat penilaian setepat mana ramalan yang dibuat masa kini (menggunakan instrumen untuk mengumpul data) dapat disahkan berdasarkan eviden yang dikumpulkan pada masa hadapan. </li></ul>
 11. 11. Kesahan Ramalan <ul><li>Contoh:- </li></ul><ul><li>Maklumat dikumpul melalui ujian/kriteria/ tingkahlaku dan tunggu sehingga tingkah laku yang hendak diukur oleh ujian berlaku </li></ul><ul><li>Buat perbandingan antara maklumat yang dikumpul dan skor yang diperolehi daripada pelajar mengambil ujian tersebut. </li></ul>
 12. 12. Kesahan Konstruk <ul><li>Sejauh mana ujian mengukur kognitif individu: - </li></ul><ul><ul><li>kecerdasan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kreativiti </li></ul></ul><ul><ul><li>emosi </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Contoh:- </li></ul><ul><li>Ujian ditadbir kepada pelajar yang julat pencapaiannya luas </li></ul><ul><li>keputusan ujian membezakan antara pelajar yang pencapaiannya tinggi dengan yang rendah ujian tersebut dianggap mengukur kebolehan konstruk. </li></ul>
 14. 14. Kesahan Muka <ul><li>Ujian dilihat mengukur apa yang sepatutnya diukur </li></ul>
 15. 15. Kepetingan Kesahan Muka <ul><li>Meningkatkan motivasi semasa pelajar mengambil ujian </li></ul><ul><li>Mengurangkan perasaan kurang puas hati atau tidak adil kepada golongan yang skornya rendah </li></ul><ul><li>Membantu menyakinkan pengguna yang berpotensi (e.g. guru, pentadbir sekolah) untuk menggunakan ujian tersebut </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Menyakinkan orang ramai, apabila mereka dapat hubungkaitkan antara ujian dengan pencapaian atau ciri-ciri ujian itu sepatutnya mengukur </li></ul><ul><li>Pelajar/calon akan bertindak lebih baik kepada ujian yang mempunyai kesahan muka yang tinggi. </li></ul>
 17. 17. FAKTOR YANG MENYUMBANG KEPADA KETIDAKSAHAN SKOR Instrument tidak akur kurikulum (objektif/ kandungan) Instrumen tidak akur gagasan Instrumen tidak akur spesifikasi (taburan, aras kesukaran) Pembinaan item tidak tepat – istilah, ayat, petunjuk dalam item INSTRUMEN ramai pelajar meneka jawapan sewenang-wenangnya
 18. 18. KEBOLEHPERCAYAAN
 19. 19. KEBOLEHPERCAYAAN <ul><li>Tahap ketekalan antara skor-skor ujian yang senantiasa tetap dengan tidak adanya ralat pengukuran </li></ul><ul><li>( Test Style Manual, ETS, New Jersey, USA ). </li></ul>
 20. 20. <ul><li>pertunjuk bagi konsistensi skor-skor; </li></ul><ul><ul><li>antara pemeriksa </li></ul></ul><ul><ul><li>mengikut masa </li></ul></ul><ul><ul><li>Tugasan-tugasan yang berlainan </li></ul></ul><ul><ul><li>item-item yang mengukur perkara yang sama (parallel test) </li></ul></ul><ul><ul><li>( www.cresst96.cse.ucla.edu/glossary ) </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><li>Kebolehpercayaan ujian bergantung kepada ketekalan skor yang dihasilkannya walaupun diulang uji beberapa kali. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Prosedur pentadbiran pengujian </li></ul><ul><li>Tidak bergantung kepada satu set soalan tertentu yang digunakan </li></ul><ul><li>Masa ujian dilaksanakan </li></ul><ul><li>Pemeriksa ujian tersebut </li></ul>Pengaruh Terhadap Kebolehpercayaan
 23. 23. <ul><li>Pengaruh faktor luaran (set soalan, masa, pemeriksaan kertas) yang menjejaskan sesuatu ujian dikenali sebagai skor ralat/ralat pengukuran (error measurement). </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Ujian yang mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi bagi sesuatu kumpulan itu tidak semestinya mempunyai kebolehpercyaan yang tinggi bagi kumpulan yang lain </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Tadbiran dua kali: </li></ul><ul><li>Kumpulan pelajar yang sama + ujian yang sama = skor yang berlainan </li></ul><ul><li>= Kebolehpercayaan rendah </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Format ujian – Bilangan soalan,pilihan jawapan, jenis ujian,masa,konstruk </li></ul><ul><li>Arahan - jelas, mudah difahami, susunan kesukaran item </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Lebih panjang sesuatu ujian, atau lebih banyak bilangan itemnya , lebih tinggi kebolehpercayaannya </li></ul><ul><li>Kebolehpercayaan ujian objektif akan meningkat dengan meningkatnya bilangan pilihan jawapan bagi setiap item </li></ul>Format ujian
 28. 28. <ul><li>Betul-Salah atau dua pilihan jawapan pada item adalah paling kurang kebolehpercayaannya </li></ul><ul><li>Item yang sukar atau terlalu sukar akan membawa kepada kebolehpercayaan yang rendah </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Item seharusnya mendiskriminasi antara pelajar yang pandai dengan lemah </li></ul><ul><li>Item mestilah bebas daripada ayat-ayat yang mengelirukan atau masalah-masalah teknikal </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Ujian hendaklah ditadbirkan dalam suasana yang sesuai:- </li></ul><ul><ul><li>Mengikut masa yang ditetapkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Bebas daripada gangguan/ bising </li></ul></ul><ul><ul><li>Langkah-langkah untuk mengelakkan penipuan </li></ul></ul>Mengelakkan Ralat Pengukuran (Kebolehpercayaan Rendah )
 31. 31. <ul><li>Had masa hendaklah memadai untuk mengelakkan daripada kelajuan dijadikan sebagai satu faktor pengujian </li></ul><ul><li>Kunci jawapan hendaklah senantiasa betul bagi setiap item </li></ul><ul><li>Perlu mempunyai dua atau lebih pemeriksa atau pemberi gred untuk menilai kertas ujian yang sama </li></ul>
 32. 32. <ul><ul><ul><li>Konsep kebolehpercayaan ini tidak terhad kepada skor ujian, malah lain-lain jenis maklumat terhadap pelajar. Misalnya rekomen guru terhadap seseorang pelajarnya. Adakah guru yang berlainan dapat memberikan testimoni yang sama apabila mereka menilai pelajarnya? </li></ul></ul></ul>
 33. 33. Akhir Sekali! <ul><li>Anda di sini diberi ilmu </li></ul><ul><li>Jangan disimpan di dalam dada </li></ul><ul><li>Makan minum tidur pun secara percuma </li></ul><ul><li>Ramai lagi guru ingin tahu </li></ul><ul><li>Anda semualah harapan saya </li></ul><ul><li>Balik nanti latihlah mereka </li></ul><ul><li>Sekian sahaja. </li></ul>Home

×