Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Công thức phân tích tài chính doanh nghiệp
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Công thức Tài chính doanh nghiệp

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Công thức Tài chính doanh nghiệp

 1. 1. Tài Chính Doanh Nghiệp 1 Full Công thức Bao Đậu Page 1 Chƣơng 2: GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN Lãi đơn Lãi kép FVn = PV( 1 + r.n ) FVn = PV( 1 + r ) n I = PV.r.n = FV – PV PV = FVn (1 + r ) -n [ ] DÒNG TIỀN I. GIÁ TRỊ TƢƠNG LAI ( FVAn) 1. CHUỖI CUỐI KỲ:  Dòng tiền không đều: FVAn = CF1(1 + r) n-1 + CF2(1+r) n-2 +….+ CFn-1(1+r) + CFn(1+r) 0  Dòng tiền đều: CFt = C Hệ quả:   [ ]  Tính r bằng cách bấm máy tính CASIO như sau: với 2. CHUỔI ĐẦU KỲ:  Dòng tiền không đều: FVAn = CF1(1+r) n + CF2(1+r) n-1 + CF3(1+r) n-2 +…+ CFn-1(1+r) 2 + CFn(1+r)  Dòng tiền đều: CFt = C
 2. 2. Tài Chính Doanh Nghiệp 1 Full Công thức Bao Đậu Page 2 II. GIÁ TRỊ HIỆN TẠI ( PVA) 1. CHUỖI CUỐI KỲ:  Dòng tiền không đều: PVA = CF1(1+r) -1 + CF2(1+r) -2 + CF3(1+r) -3 +…+ CFn-1(1+r) -(n-1) + CFn(1+r) -n  Dòng tiền đều: CFt = C Hệ quả:   [ ]  Tính r bằng cách bấm máy tính CASIO như sau: với 2. CHUỔI ĐẦU KỲ:  Dòng tiền không đều: PVA = CF1 + CF2(1+r) -1 + CF3(1+r) -2 +…+ CFn-1(1+r) -(n-2) + CFn(1+r) -(n-1)  Dòng tiền đều: CFt = C Giải thích thuật ngữ: FVAn : Giá trị tương lai của dòng tiền tại thời điểm n PVA : Giá trị hiện tại của dòng tiền CFt = C : Giá trị khoản tiền phát sinh trong kỳ t ( đầu kỳ hoặc cuối kỳ) r : Lãi suất mỗi thời kỳ n : Số kỳ hạn CÁCH CHUYỂN ĐỔI LÃI SUẤT DANH NGHĨA VÀ LÃI SUẤT THỰC re re : Lãi suất thực trong thời đoạn tính toán r : Lãi suất danh nghĩa trong thời đoạn phát biểu m : số thời đoạn ghép lãi trong thời đoạn phát biểu M : số thời đoạn ghép lãi trong thời đoạn tính toán VD: lãi suất 3%/ quý, ghép lãi theo quý, tính lãi suất thực năm? m =1 M = 4
 3. 3. Tài Chính Doanh Nghiệp 1 Full Công thức Bao Đậu Page 3 Chƣơng 4: ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN  Tốc độ tăng trƣởng đều D1=D0(1+g) D2=D0(1+g) 2 D3=D0(1+g) 3 … Dn=D0(1+g) n  Tốc độ tăng trƣởng không đều D1=D0(1+g1) D2=D0(1+g1) 2 D3=D2(1+g2) D4=D2(1+g2) 2 ….  Giá hiện tại của cổ phiếu: ( Quan trọng)   Nếu tốc độ tăng trưởng g = 0 thì :  Hoặc :  Tính D0 theo EPS như sau: EPS0  EPSn: tính giống như D qua các tốc độ tăng trưởng g g = ROE * Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại ( %) VD: Có timeline như sau: g1 g2 g3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 năm P5
 4. 4. Tài Chính Doanh Nghiệp 1 Full Công thức Bao Đậu Page 4 Ta tính nhƣ sau: D1= D0(1+g1) D4=D3(1+g2) D2=D0(1+g1) 2 D5=D3(1+g2) 2 D3=D0(1+g1) 3 D6=D5(1+g3) Thay các dữ liệu vừa tìm được ở trên vào công thức tổng quát:  Trường hợp cho EPS và hệ số PE thì ta tính như sau: EPS0  EPS5: tính giống như D qua các tốc độ tăng trưởng g Có được D0 ta tính D1, D2, D3, D4, D5 (không cần tính D6 ) như trên. Và thay vào công thức tổng quát tìm P0 Giải thích thuật ngữ: P0 : Hiện giá của cổ phiếu Pn : Giá cổ phiếu tại năm n D0 : cổ tức hiện hành D1 : cổ tức năm sau r : TSLN kỳ vọng g : Tốc độ tăng trưởng cổ tức EPS : Thu nhập trên 1 cổ phiếu thường ROE : Tỷ suất sinh lợi trên giá trị sổ sách Chƣơng 4: CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN Tỷ trọng: 1. CPSD Vốn vay:  Ngắn hạn: Trong đó: rd : Chi phí sd vốn vay/năm r : Lãi suất tiền vay 1 năm m: Số kỳ tính lãi trong năm
 5. 5. Tài Chính Doanh Nghiệp 1 Full Công thức Bao Đậu Page 5  Dài hạn: P0 = CF1(1+r) -1 + CF2(1+r) -2 + CF3(1+r) -3 +…+ CFn-1(1+r) -(n-1) + CFn(1+r) -n  Tổng quát  Với P0 = Giá Bán – Chí phí C = MV x Lãi suất hằng năm MV: Mệnh giá 2. CPSD Vốn Vay sau Thuế ) Với t là thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 3. CPSD vốn cổ phiếu thường 4. CPSD vốn cổ phiếu thường mới phát hành 5. CPSD lợi nhuận giữ lại 6. CPSD cổ phiếu ưu đãi Trong đó: d1 : Cổ tức trên cổ phiếu thường d : Cổ tức cổ phiếu ưu đãi g : Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức P: Giá thị trường hiện tại của cổ phiếu e : Chí phí phát hành trên 1 cổ phiếu ( tính theo %) E: Chí phí phát hành trên 1 cổ phiếu ( tính theo số cụ thể) 7. CPSD vốn theo mô hình CAPM Trong đó: : Lãi suất phi rủi ro – trái phiếu kho bạc : Lãi suất sinh lời kỳ vọng của thị trường : Rủi ro hệ thống của tài sản đầu tư so với rủi ro bình quân của thị trường : Suất sinh lời của dự án đầu tư – CPSD vốn CP thường
 6. 6. Tài Chính Doanh Nghiệp 1 Full Công thức Bao Đậu Page 6 8. CPSD vốn bình quân – WACC ∑ Trong đó: 9. CPSD vốn biên tế - WMCC WMCC là WACC gắn liền với 1 đồng tài trợ tăng thêm  Xác định điểm gãy: Trong đó: BPj : Là điểm gãy cho nguồn tài trợ j AFj : Tổng nguồn tài trợ j Wj: Tỷ trọng nguồn tài trợ j trong tổng vốn Cần làm nhiều bài tập về tính WMCC sẽ hiểu hơn về nó.!vì chương này cần hiểu sâu sắc vấn đề! Tìm hiểu kỷ hơn về phần bài tập chương này! Chƣơng 5: ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN ( CAPM) Công thức mô hình định giá tài sản vốn CAPM: Trong đó: : Lãi suất phi rủi ro – trái phiếu kho bạc : TSLN kỳ vọng của danh mục thị trường : Hệ số beta của tài sản j : phần bù rủi ro Tính beta ( của Danh Mục Đầu Tư: ∑ Chƣơng 6: RỦI RO & TỶ SUẤT SINH LỜI I. TỪNG LOẠI CỔ PHIẾU 1. Tỷ suất lợi nhuận khi đầu tư cổ phiếu Trong đó: Dt : Cổ tức thời điểm t Pt : giá cổ phiếu tại thời điểm t - P0 : giá khi đầu tư cổ phiếu 𝛽𝑖 : hệ số beta của tài sản i 𝑊𝑖: Tỷ trọng của nguồn tài trợ i
 7. 7. Tài Chính Doanh Nghiệp 1 Full Công thức Bao Đậu Page 7 2. Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng ∑ Trong đó: Ri : Tỷ suất lợi nhuận ứng với biến cố i Pi : Xác xuất xảy ra biến cố i n : số biến cố có thể xảy ra 3. Phương sai ( ∑ Trong đó: Ri: Tỷ suất lợi nhuận ứng với biến cố i Pi: Xác xuất xảy ra biến cố i E(R) : Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng n : Số biến cố có thể xảy ra ∑ ̅ Trong đó: Rt : Tỷ suất lợi nhuận thực tế ̅ : Tỷ suất lợi nhuận bình quân n : Số trường hợp thực tế khảo sát 4. Độ lệch chuẩn ( ) √ 5. Hệ số phương sai ̅ II. DANH MỤC ĐẦU TƢ 1. Tỷ suất lợi nhuận của DMĐT ( ) ∑ Trong đó: : Tỷ trọng chứng khoán i : TSLN kỳ vọng của chứng khoán i m : số chứng khoán có trong danh mục đầu tư : TSLN kỳ vọng của DMĐT
 8. 8. Tài Chính Doanh Nghiệp 1 Full Công thức Bao Đậu Page 8 2. Hiệp phương sai : ∑ [ ] [ ] Trong đó: : Xác suất xảy ra biến cố i : TSLN kỳ vọng của chứng khoán A : TSLN kỳ vọng của chứng khoán B : TSLN của CK A ứng với biến cố i : TSLN của CK B ứng với biến cố i n : số biến cố có thể xảy ra 3. Hệ số tương quan: Trong đó: : Hệ số tương quan giữa TSLN CK A & B : hiệp phương sai TSLN của 2 CK A & B : độ lệch chuẩn của TSLN CK A : độ lệch chuẩn của TSLN CK B 4. Phương sai của danh mục đầu tư --- hết --- Bộ công thức này sẽ rất có ích đối với SV nắm được lý thuyết Giúp dễ nhớ công thức và làm bài tập nhanh ( Lưu ý: không dùng làm phao trong khi thi) Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng Chúc các bạn thi đạt kết quả cao..!!! 
 • DuongHoang100

  May. 31, 2021
 • LinhGia28

  May. 18, 2021
 • thuyngadao1

  Mar. 12, 2021
 • HiuL210

  Nov. 1, 2020
 • NhungTu4

  Oct. 15, 2020
 • uyen2112

  Oct. 5, 2020
 • LNguyn256

  Sep. 13, 2020
 • TrangH99

  Aug. 11, 2020
 • NgcTmTrnh

  May. 20, 2020
 • NguynUyn53

  Apr. 17, 2020
 • NguyenTrong21

  Apr. 3, 2020
 • NgcBch118

  Mar. 27, 2020
 • Minh120

  Mar. 22, 2020
 • LuuHuy1

  Mar. 18, 2020
 • LanAnh330

  Dec. 29, 2019
 • MinsSkyChan

  Dec. 17, 2019
 • NhiVBo

  Nov. 26, 2019
 • TmVyHunh

  Nov. 24, 2019
 • PhanH20

  Nov. 3, 2019
 • Thuinh10

  Oct. 13, 2019

Views

Total views

198,479

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,329

Actions

Downloads

4,480

Shares

0

Comments

0

Likes

139

×