Ipr08 3 Vertrouwelijkheid Wie Ligt Er Wakker Van Hans Bracquene

964 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
964
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ipr08 3 Vertrouwelijkheid Wie Ligt Er Wakker Van Hans Bracquene

 1. 1. Vertrouwelijkheid: wie ligt hier wakker van? Hans Bracquené Hans Bracquené BVBA IPR-workshop @ IBBT 13 februari 2008
 2. 2. Vertrouwelijkheid: wie ligt er wakker van? Waarom bescherming van kennis? Technische vernieuwing: absolute noodzaak Definitie van handelsgeheim of vertrouwelijke informatie (“trade secret”) (1) Kennis (2) Geheim (3) Bruikbaar in bedrijf (bv. productieproces) (4) Voorsprong op concurrenten Voorbeelden: productiemethode, klantenlijst Bekende voorbeelden: recept coca-cola, source code voor Windows --> elk bedrijf / instelling beschikt over informatie die niet in handen van derden mag komen! 2/19
 3. 3. Vertrouwelijkheid: wie ligt er wakker van? Recht tot kopiëren en namaak Vrijheid om na te bootsen en te kopiëren vrije mededinging Idee is niet beschermd (cf. i-depot) Uitzonderingen: Intellectuele eigendomsrechten Eerlijke handelsgebruiken Bewijs “begeleidende omstandigheden”: daad strijdig eerlijke handelsgebruiken Voorbeeld: “parasitaire mededinging” (slaafs kopiëren zonder enige creatieve of financiële inspanning) 3/19
 4. 4. Vertrouwelijkheid: wie ligt er wakker van? Mogelijkheden ter bescherming van handelsgeheimen? Werknemers Arbeidsovereenkomst (artikel 7, 3° Wet Arbeidsovereenkomsten) Discretieplicht Strafrecht (artikel 309 Sw.) “Hij die geheimen van de fabriek waarin hij werkzaam geweest is of nog is, kwaadwillig of bedrieglijk aan anderen meedeelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot drie jaar en met geldboete van vijftig frank tot tweeduizend frank” Beroepsgeheim voorwaarden: Bekendmaken van “geheimen van de fabriek” Tijdens of na werkzaamheid Opzet of bedrog Economische mededingers Intellectuele eigendomsrechten Geheimhoudingsovereenkomst 4/19
 5. 5. Bescherming dmv geheimhouding Voordelen Geen registratie, geen publicatie Geen beperking in tijd Mogelijkheid om niet-octrooieerbare informatie te beschermen Nadelen Moeilijk(er) afdwingbaar Niet “erga omnes” Anderen kunnen zelfde ontdekken Anderen kunnen octrooieren Indien geheim “verwerkt” in product: reverse-engineering 5/19
 6. 6. Geheimhoudingsovereenkomst Begrip overeenkomst tussen minstens 2 partijen uitwisseling van vertrouwelijke informatie verplichting tot geheimhouding geen transfer van geld Af te sluiten voor de aanvang van gesprekken 6/19
 7. 7. Geheimhoudingsovereenkomst Inhoud (1) Wie zijn de contractspartijen? - volledige naam & rechtsvorm - adres (geen postbus!) (2) Over welke vertrouwelijke informatie gaat het? - nauwkeurige en specifieke omschrijving - markeren? Voordeel: duidelijkheid / bewijs Nadeel: gevaarlijk - Voorbeeld: geen markering (voorbeeld 1) markering (voorbeeld 2) 7/19
 8. 8. Geheimhoudingsovereenkomst Praktijk toepassing markering: 1) Geschreven – tastbare informatie - Documenten: vermelding van “vertrouwelijk” - E-mail: cf. documenten - Diskette, … ? Zorg ervoor dat geen wijzigingen aan documenten, … kunnen worden aangebracht 2) Mondelinge / visuele informatie - Vermelden op ogenblik van bekendmaking - Opstellen van verslag met lijst van uitgewisselde vertrouwelijke informatie 8/19
 9. 9. Geheimhoudingsovereenkomst 3) Waarom wordt de vertrouwelijke informatie vrijgegeven? (Voorbeeld 3) - Opstarten van gesprekken, uitvoeren van diensten, ...? - Nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving 4) Wie moet toegang hebben tot de vertrouwelijke informatie? (Voorbeeld 4) - Werknemers - Consultants, subcontractors, verbonden ondernemingen? - Gebruik beperkt tot omschreven doel (cf punt 3) 5) Zijn er uitzonderingen? (Voorbeeld 5) Informatie die niet als vertrouwelijk wordt beschouwd: - reeds onderdeel van of wordt onderdeel van publiek domein - reeds bekend door de ontvangende partij - resultaat van eigen ontwikkeling door de ontvangende partij - ontvangen van een derde partij 9/19
 10. 10. Geheimhoudingsovereenkomst 6) Duur van de bescherming? (Voorbeeld 6) Duur van de geheimhoudingsovereenkomst - beperkte duur (bv. duur van onderhandelingen) - mogelijkheid tot beëindiging? Duur van de geheimhoudingsverplichtingen - x jaar vanaf datum van ondertekening - x jaar vanaf datum van bekendmaking - x jaar vanaf datum van beëindiging 10/19
 11. 11. Geheimhoudingsovereenkomst (7) Sanctie(s) niet naleving geheimhoudingsverplichtingen? Beëindiging van overeenkomst (contractuele wanprestatie) Schadevergoeding Evt. schadebeding (voorbeeld 7) Eerlijke handelsgebruiken (Wet op de Handelspraktijken en de bescherming van de Consument) Vordering tot staking (evt. dwangsom) 11/19
 12. 12. Slotbeschouwingen Sluit tijdig geheimhoudingsovereenkomst af Voor de aanvang van de gesprekken Voor uitvoering van contract (bv. R&D): vaak uitgebreidere overeenkomst nodig (o.a. aansprakelijkheid, eigendom van de resultaten, prijs) Behandel alle informatie met de nodige zorgvuldigheid (zoals eigen informatie wordt behandeld) Nooit 100% bescherming Slim combineren van aangeboden beschermingsmechanismen en controleer wat je vrijgeeft Eigen vertrouwelijke informatie mag naar eigen goeddunken worden gebruikt (ook al is geheimhoudingsovereenkomst afgesloten) 12/19
 13. 13. Voorbeeld 1 "Vertrouwelijke Informatie" betekent alle informatie die door de Mededelende Partij wordt meegedeeld aan of op een andere wijze ter beschikking wordt gesteld van de Ontvangende Partij in het kader van de Overeenkomst met inbegrip van, maar niet beperkt tot: - financiële gegevens, zoals maar niet beperkt tot prijzen en klantenlijsten; - technische informatie, zoals maar niet beperkt tot informatie omtrent onderzoek en ontwikkelingen, algoritmes, procedures, kennis en know-how; - zaken- en fabrieksgeheimen zoals maar niet beperkt tot operationele gegevens, planning, marketing gegevens en productinformatie. Deze informatie kan mondeling, schriftelijk (inclusief maar niet beperkt tot fax, e-mail, tekstbericht (SMS)), in machine leesbaar formaat of in andere tastbare (inclusief maar niet beperkt tot grondstoffen, componenten, modellen, prototypes of om het even welk gereedschap of uitrusting) of niet-tastbare vorm worden meegedeeld of ter beschikking worden gesteld. 13/19
 14. 14. Voorbeeld 2: "Vertrouwelijke Informatie" betekent alle vertrouwelijke informatie en data die in het kader van deze geheimhoudingsovereenkomst (“de Overeenkomst”) wordt meegedeeld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ideeën, ontdekkingen, uitvindingen, specificaties, modellen, formules, programma's, plannen, tekeningen, normen en standaarden, financiële gegevens, zaken- en fabrieksgeheimen en alle intellectuele eigendomsrechten daarin vervat waarvan het eigendomsrecht toebehoort aan de mededelende Partij of waarvoor de mededelende Partij een recht tot mededeling of beschikking bekwam. Alle Vertrouwelijke Informatie zal als “Vertrouwelijk” of met een gelijkaardig opschrift gemarkeerd worden door de mededelende Partij. Vertrouwelijke Informatie die mondeling wordt verstrekt zal als Vertrouwelijk worden aangeduid vóór de mededeling van de Vertrouwelijke Informatie en zal schriftelijk als Vertrouwelijk worden geïdentificeerd in een geschreven samenvatting die binnen de dertig (30) dagen na de mededeling wordt afgeleverd aan de ontvangende Partij. De ontvangende Partij kan tot dertig (30) na ontvangst van de samenvatting opmerkingen maken op de inhoud ervan. 14/19
 15. 15. Voorbeeld 3: 1. DOEL Het evalueren van de Vertrouwelijke Informatie m.b.t. projecten met het oog op het zoeken naar potentiële gezamenlijk interessante onderzoeksonderwerpen voor een eventuele samenwerking tussen de Partijen 15/19
 16. 16. Voorbeeld 4: (1) Het is de ontvangende Partij verboden de Vertrouwelijke Informatie hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, in welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks aan derden mee te delen, over te maken of te openbaren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating vanwege de mededelende Partij, tenzij aan de werknemers, onderaannemers en/of consultants van de ontvangende Partij, die redelijkerwijze van de Vertrouwelijke Informatie op de hoogte dienen te zijn in het kader van deze Overeenkomst en op voorwaarde dat zij door gelijkaardige geheimhoudingsverplichtingen gebonden zijn die ten minste even strikt zijn als de verplichtingen opgenomen in de Overeenkomst. (2) Partijen verbinden er zich toe dezelfde geheimhoudingsplicht op te leggen aan hun filialen, afdelingen, raadslieden, accountants, consultants, werknemers, agenten, bestuurders of vertegenwoordigers. 16/19
 17. 17. Voorbeeld 5: Met “Vertrouwelijke Informatie” wordt niet bedoeld informatie waarvan de Ontvangende Partij kan aantonen dat: Ze reeds gekend is door de Ontvangende Partij voor de bekendmaking door de Mededelende Partij; Ze op een volkomen rechtvaardige manier door derden aan de Ontvangende Partij werd bezorgd of reeds in bezit was van Ontvangende Partij; Ze reeds deel uitmaakt van of deel zal uitmaken van het publiek domein zonder enige fout vanwege de Ontvangende Partij; of Ze door of voor de Ontvangende Partij onafhankelijk werd of wordt ontwikkeld zonder gebruikmaking van de Vertrouwelijke Informatie van de Mededelende Partij. 17/19
 18. 18. Voorbeeld 6: (1) De verplichting tot geheimhouding gaat in bij het ondertekenen van deze overeenkomst en loopt af 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst. Deze overeenkomst treedt in werking op …… om te eindigen op …... (2) De geheimhoudingsplicht die uit deze Overeenkomst voortvloeit verbindt de Partijen tijdens en na de beëindiging van de Overeenkomst. De verbintenis in hoofde van de Ontvangende Partij(en) is niet van toepassing of is niet langer van toepassing op de Vertrouwelijke Informatie waarvoor de Ontvangende Partij(en) één van de uitzonderingen opgesomd in artikel 1.1 kan/kunnen inroepen. 18/19
 19. 19. Voorbeeld 7: ARTIKEL 2 –SCHADEVERGOEDING 2.1. Elke inbreuk van een partij op de geheimhoudingsplicht zal automatisch uitmonden in een schadevergoeding die door de partij die in gebreke is betaald moet worden. 2.2. De schadevergoeding zal de hoogste zijn van volgende twee bedragen 100.000 EURO voor elke (afzonderlijke) inbreuk Het bedrag van de schade die door de schadelijdende partij bewezen kan worden. 2.3. Wanneer een partij een inbreuk vaststelt, zal zij onmiddellijk een ingebrekestelling richten aan de tegenpartij. 19/19

×