Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Friday Food 12-07 'Secundary use of persoanl data'

641 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Friday Food 12-07 'Secundary use of persoanl data'

 1. 1. Het (her)gebruik van persoonsgegevens binnen projecten De secundaire verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden
 2. 2. De verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden Persoonsgegevens: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés (bijvoorbeeld: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, …) = elke manipulatie van persoonsgegevens 2
 3. 3. Toepassing van de WVP De WVP is van toepassing: op elke geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens op elke niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. 3
 4. 4. De verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden Het begrip “wetenschappelijk onderzoek” wordt niet in de WVP omschreven Wel: in Verslag aan Koning bij Uitvoeringsbesluit Wetenschappelijk onderzoek: strekt ertoe wetmatigheden, gedragsregels en oorzakelijke verbanden vast te stellen die alle personen op wie ze betrekking hebben, overstijgen Verwijst naar doel en methode van het onderzoek Commerciële exploitatie is evenwel mogelijk 4
 5. 5. Vormen van wetenschappelijk onderzoek Via primaire verzameling van persoonsgegevens Toepassing van de “gewone” regeling in de WVP Via het hergebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden die op zich verenigbaar zijn met die oorspronkelijke doeleinden Toepassing van de “gewone” regeling in de WVP Via secundaire verzameling van persoonsgegevens Toepassing van H 2 van het Uitvoeringsbesluit 5
 6. 6. De “gewone regeling” in de WVP De betrokkene geïdentificeerd of identificeerbaar heeft verschillende rechten: Recht op kennisgeving Recht van verzet Recht op mededeling Recht op verbetering De onderzoeker als verantwoordelijke VW (>< verwerker) bepaling doel en middelen voor de gegevensverwerking Heeft verschillende verplichtingen: Verplichtingen m.b.t. kwaliteit en toelaatbaarheid van de verwerking Technische en organisatorische verplichtingen Administratieve verplichting: aangifte 6
 7. 7. De secundaire/ latere verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden Primair verzamelen van persoonsgegevens Secundair verzamelen van persoonsgegevens = persoonsgegevens waarover men als verantwoordelijke reeds beschikt, maar voor andere doeleinden heeft verkregen = persoonsgegevens waarover derden reeds beschikken, zij het voor andere doeleinden 7
 8. 8. Afwijkingen van een aantal bepalingen binnen de WVP Afwijking van het finaliteitsbeginsel Afwijking van de beperking rond de bewaarduur van persoonsgegevens (in functie van de doeleinden de van verwerking) Afwijking van het principieel verbod om gevoelige, gerechtelijke of gezondheidsgegevens te verwerken Afwijking van de verplichting om de betrokkene kennis te geven indien de gegevens niet bij hemzelf worden verkregen 8
 9. 9. De getrapte regeling in het uitvoeringsbesluit In principe enkel anonieme gegevens Bepalingen van WVP zijn niet van toepassing Indien niet mogelijk, gecodeerde persoonsgegevens De identiteit van de betrokkene blijft verborgen voor de onderzoeker De identificatiegegevens dienen gescheiden en afzonderlijk van de andere persoonsgegevens te worden bewaard Indien niet mogelijk, niet gecodeerde persoonsgegevens Het kennen van de identiteit van de betrokkene is noodzakelijk voor het onderzoek 9
 10. 10. Gecodeerde persoonsgegevens De codering van de persoonsgegevens: De initiële verantwoordelijke als onderzoeker: initiële verantwoordelijke intermediaire organisatie De initiële verantwoordelijke – derde als onderzoeker: initiële verantwoordelijke intermediaire organisatie Verschillende verantwoordelijken – derde als onderzoeker: intermediaire organisatie 10
 11. 11. Gecodeerde persoonsgegevens Belang gepaste technische en organisatorische maatregelen Aangifte bij de Privacycommissie voor codering persoonsgegevens Voorafgaandelijke kennisgeving bij “bijzondere” gegevens, tenzij deze verplichting onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. In het laatste geval: bijkomende informatie in aangifte + aanbeveling van Privacycommissie 11
 12. 12. Niet-gecodeerde persoonsgegevens Aangifte bij de Privacycommissie door verantwoordelijke “latere” verwerking Voorafgaandelijke kennisgeving bij “alle” gegevens Identiteit van de verantwoordelijke De verwerkte categorieën van persoonsgegevens Herkomst van de gegevens Precieze omschrijving van doeleinden De personen voor wie de persoonsgegevens bedoeld zijn Bestaan van recht op raadpleging en verbetering Bestaan verplichting voorafgaandelijke toestemming te vragen Voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene Impliciete toestemming is uitgesloten Opm.: geen bijkomende bescherming voor bijzondere gegevens 12
 13. 13. Niet-gecodeerde persoonsgegevens Uitzonderingen op voorafgaandelijke kennisgeving en toestemming (informed consent): Persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene zelf zijn publiek gemaakt of die in nauw verband staan met het publiek karakter van de betrokkene of van feiten waarbij deze laatste betrokken is geweest; De nakoming van deze verplichtingen blijkt onmogelijk of kost onevenredig veel moeite kost. In het laatste geval: bijkomende informatie in aangifte + aanbeveling Privacycommissie 13
 14. 14. Bekendmaking van de resultaten De bekendmaking van de resultaten van de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden is principieel verboden wanneer dit gebeurt in een vorm die de identificatie van de betrokken persoon mogelijk maakt Uitzonderingen: toestemming van de betrokkene + de persoonlijke levenssfeer van derden wordt niet wordt geschonden; de bekendmaking van niet-gecodeerde persoonsgegevens blijft beperkt tot gegevens: die kennelijk door betrokkene zelf publiek zijn gemaakt of die in nauw verband staan met het publiek karakter van de betrokkene of van de feiten waarbij deze laatste betrokken is of is geweest 14
 15. 15. Enkele aandachtspunten voor de onderzoeker De onderzoeker als verantwoordelijke of verwerker Primaire of secundaire verzameling van persoonsgegevens Trapsgewijze regeling in het Uitvoeringsbesluit Anonieme gegevens Gecodeerde persoonsgegevens niet gecodeerde persoonsgegevens Voorafgaandelijke kennisgeving Best schriftelijk o.w.v. bewijsoverwegingen Aangifte Het is geenszins de bedoeling is dat er elk onderzoeksproject aangifte wordt gedaan. De aangifte moet hoofdzakelijk betrekking hebben op een geheel van soortgelijke projecten. Aldus, is de aangifte niet strijdig met een mogelijke noodzaak tot discretie betreffende concrete onderzoeksplannen. Bij publicaties rekening houden met regels rond bekendmaking 15
 16. 16. BEDANKT VOOR UW AANDACHT!!! Eventuele opmerkingen en suggesties zijn steeds welkom! Ook voor vragen, kan je mij steeds contacteren: Van Gossum Kirsten Interdisciplinary Center for Law & ICT - ICRI K.U.Leuven Sint Michielsstraat 6 3000 Leuven kirsten.vangossum@law.kuleuven.be 16

×