Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

พลังไพร่ใน Social Network #SMCON (by iannnnn)

2,930 views

Published on

สไลด์ครั้งที่ 3 ในชีวิต ดูดมาจากการพูดในงานสัมมนา #smcon ของ NECTEC & Kapook

Published in: Technology

พลังไพร่ใน Social Network #SMCON (by iannnnn)

 1. 1. ฟิ มี " ` .น่' " 'เ บ่ `. ` ' .ดิ์ พ์พ์ ยื ขุ่ 1' หิ ยี่'ด่บ่ บ่ บ่ . บ่ เ
 2. 2. อืมั้จี้ษ-งี้ซุ้ ด่ ฮี่ 1 `น๊วู้ ทํ รี `หิ่'จ๋` "" ' ขุ่-ขุ่ (_ปุ่ฒ่ ปี้` ยุ้(ขุ่ อื ด่ฒ่ขึ้จู๋ 1 หุ่ฐ์ ฐี`ว็ ฐีจู๋ ฐี ฆั' -'.มื้.-ด่ ”-'- ' ซี-` ซึ้" -"“ !งั `จู๋ 'หึ-รุ่ด่ ' `
 3. 3. "'1บ หึ' รู้พิบ์ ขุ่ |"`('.ด่ชุ่สั้:'เ ' ใขุ่`หึ`ฉื'บู๊ขุ่ บ`ปื่"๒ห์""วว!ใ ม้เ`ตั้`ยี่าใ'ร บํ1 ยืวุ้.ฟี่จุ๋_'ขุ่_ขุ่บุ๊ พบิเ(๐๓อ! บอบุ๊อก1 5พยํ๐เตย๊6 (ยํ๓๓ปืกั้|ใงั
 4. 4. ซ์| 1 ขุ่||ฒ่ ผ็|| ย๊` อื'หึ 'ท่ช๊ ` ;สื้จุ่รฉื ฮู ' ฉั ง่ บํ ฟวกนื่๓๐า`คนสํนูกฯ 'ตุ๋ ปุ๋ ณั' ฌงั'`ศ์ปุ๋".บ์0[า.๐๐๓ ห็อธิ|.|ถ.รห
 5. 5. จ ไม เซข วซาญู บ์ไ วืยัสึย
 6. 6. 'หึ 'จี้- ๒'ฉ้› ขุ่อี้กั้งื่ต๊ฮ๊ริ้"รู๊ธีริ้มั๊อิ๊-อื -'รี้ปุ๋ริยี่
 7. 7. ยั หึ 7 ฮู อาวษิ' วา”ป๋1ผอ แ กบ บาวปั๊?
 8. 8. ยี่ บ่ รู๊ขุ่ ฉื งํ ฐิ โ
 9. 9. หึกขุ่`บ๓ขุ่'|๐ ถ๐ษ 1865 ถ๐ษขุ่ด่| ว็'-พ|๐'- ห็ปุ๋'{$|`|ขุ่ 5๓80 '.ด่ป|ยํ 1891 รื้สู่ ' . ขุ่.ด่บ่ 1 ฒ่โ บ่ฮ๊ ` 'สู่ขุ่รึ เ"|ขุ่ขุ่มึกั้๐ภขุ่' รึ `1อ๓ [บ่'|'ด่กู{ชุ่'ถกิ รื'.ด่กถขุ่`ขุ่ 1792 ^ฟ็ห็^ฟย๊โ 1%ยึ หึ ` ๐ถ"หึเผ้ก'เด่ 0๐๓๐แ5ขุ่`ฒ'ด่ 1969 บ5ธผย็ร 1979 |55`จ๊ ผขุ่ขุ่หึอืยุ่ด่›' บ่||ยํน่' 1966 วุ9๓ จุ๋ ฟื้ งุ .กิ่| - |' ด่ กน่อี้ก5[เชั บ่ | ขุ่` ' ขุ่ หฌบุ๊ 5'ด่๐๐กฮเ'1ขุ่- 2๓3 บั้ขุ่' หี.||ขุ่ด่ยํหึ' พ|ฎขุ่'ฝ|ขุ่ านี๊ ฐิรู ฮ่พบ่{|ขุ่" ปั๊'ด่ พธเเ `_“_ ' ธิ"๐ขุ่'๖๐๐ อื๓ 1985 ;' ร๊ซ์เ'กยี่โเ'ซ์ 2๓3 ' ” หึ . . ถี ๓02 ' ' `บ่ ||`บ่ ธ์.ปุ่'_."รู๊ ต๊[สุ่ ฉี่ฒิ ` ไ 111 โ โ หึ๓งู$ยํลยํ๐.บิ๐๓ ด่ ›“. 'งั "ขุ่“` งั 'ชื่ขุ่พึ่ ชี้ ๓1$ดํขุ่:'ด่ ` บี้ ใท|'กุ่ ยั๐|๐ขุ่' บั๊3 'หึ๐ 1๓9 ' ลํ 19ณั อื ยํธํ|`|:บ่๐.". ขุ่ บึ"|.|6|0กุ่บ - 2๓3 พ็ปยํ1 1978 8|๐ฉฤปุ๋ขุ่( พุ ' ณิยํหญ์ภี'ดํณุ 1ฑ9 พ็๐"`0ก ' _ พุ 1998 รู่ถปิ๊ก|ยํบุ๊$ ยี่'อือื .ขุ่ถูเก|๐ภจ็ รี้ 1999
 10. 10. อืแ|ฮี่บโลก
 11. 11. ฌยํด่หบ่บ่บ่ขุ่1ขุ่ บึ้ตนุ่ วู๊|ขุ่)<ผุ้'7 บุ๊งี้ซู๊ ด่นึ หุ่|อืฒ่สื้อืโโ า' ` "`รู่ด่ ปุ๋'ขุ่'งืขุ่"ขุ่'ขุ่ขุ่บ่|'|ด่ว่ |'ขุ่!""ขุ่'.ด่'บ่`งื'ห่"ขุ่ อื หึ เ' ` น่1ขุ่ขุ่บ่น๊กึ๋`น่ 'ยุ่""'ห่"""'ขุ่บ่ |รุ๊ `นั้ | ` จู๋ ฮุ `
 12. 12. 'งั ..ด่ขุ่ตํ ขื่`ตํบ่ ,ขุ่` ?
 13. 13. ตูคอบ|สีธํต 'ยํ ] #^ห็ อยู่ พึ||จึ ' โโ . น่ 0๖6! ' ' บา8กบาก ` _ โพธินี๊6' ` บ่บ่นุ ญิ ร ธํ
 14. 14. ผ่รึ่งํฑ'าจ์บูอ:วุจู ฆากที่ซู๊ถ~?
 15. 15. รึถี(๐๖๐๐๒ 06ซ์อล15 ใอภิ๐๐ 1๐ ฿6(0๓6 ^๓6ข์ท่(อ'$ 56(๐กอ่ พ็05โ ?๐๐บ|อข์ ฟอ๖5ท่16 โทยํ !อื่|อะ ปื่ยํนื่ 'ก 11๐๓ (๐๓ตเ0 (๐ทขุ่ 5๖๗5 เทตื่เ ร๊ถื่(ป๋๖๓เ ทผื่ว์ 5แ'๐ถื่$52ยี่ งัถื่ห๐๐ &ะ 9' 1.`๐ ^๓ยํ"(อื่-5 8ยํ(๐กยํ ๙๐5! ยํ๐๐แ|ดื่' พยุ่๒ว์'|ร็ขุ่ 2ตื่"กถู ๐ก|งุ 6๐ญ1ป๋ 'ภ จ๊นื่บ่( ' โท'อื |ตื่ธ{ ๓๐"เห ะอื่พ งัดื่(๐๒๓๒ 'อนื่(ภิ 133 ๓ขุ่|1'๐ก แก|๑บ2 'ขุ่ะ|(๐'5 'ก (ทอ บ5ขุ่ 5แ'0855|กกู ชุ่ษิห๐๐ (๐๓'5 132 ๓บ่||'๐กขุ่ 'เ 'ธ 'ฑ๐๐'ถื่กเ 1๐ 'อฑยํฌ๖ยํ' ห๐พ2'ยุ่' 'หตื่| งัอท๓ ๗๐25 (๐ก{ตื่บ่ก ถื่ กบ๓๖0' ๐ย่ ะแ๖ยี่๐ฌตื่'กะ พกิ'(ท พบ่|| ๖2 ป๋1(ใบยํ฿ฮ 11๐๓ กั้ถูแ'ยุ่5 ขื่ก๗ ะ'๓ขุ่ษิ'1งุขุ่ (ทอ |'เยุ่ว์ ๐บ่ ๐ย"('ฌะ ขื่ฯยํ ษี! (' ถื่บ่2 อ|5๐ บึ`8(0บก|฿อํ |ก ว์อ(๐๒๐เ'5 (กึ๋ะหึขุ่ !ทอ (๐๓๐ตื่กงั 'ธ ะ๓นื่! 1๐ ๐|อ(ยํ ๐พ'ทภีขุ่กถู บภปื่ยุ่' เทธํ" ๐กยํ ธดื่(๐๒๐๐เ (๐๓ ฮ๐๓ถื่'ก . 'พธํศ! 'หึ 8 ' ' บ 'ฑ(""`0'ฯดํ ' $ผื่ยํ"` โ ท่0 ป๋หึขึ้(ดํ'ก(พ โ'ฒิยํ - ห็มตั้ท่ขุ่ยํ๐๓ 'บ่' ปี๋บ่ห๓'๓๓ มื้มื้)๓หึ'ผู จ 1' 'บ่' บ่:' 'อื' 'ล๊' 1:
 16. 16. ช์ปื่ 6๐๓ชู6[6 ษุ จู๋ ชี้ หู่"' ภัณี|บุ๊ ญิกฮ่|งุ|(ด่ โ๐๐|บ่ 6||๐ก 5๐|แบ่๐กยุ่ หึ๐ด่๐บ'๐๐ด่ ๓งู๐๐๓ชู๐ 5บ่|บ่ 91๐1'ษ โบ่สู่ ?'๐|บ่ด่ด่ 6บ่|บ่สู่๐บ่หู่ ดํบ่๐ย่บ่|ฮ่ (`๐๓ยํบ่'บ่ ฌ๓ห: 5.ผ ดํ'ยํด่ป๋|“ ๒' บี ' ""“ หึ เผหึ ?๐กื๐|ขุ่ยํ เหุ" ขุ่๐ 'ญั มั๊ จี๊บ่ฌ . ๆทุบ่ งี้หู ปี้ มุ้ ทุ ๒๓๓๒ ห.|'. ' ]ขุ่ 6บ่ ธ วุ' งั'5<{5 0ยื้งี้ %รึ 0&ฬิ ตั้งี้ 0 7'ฬิ ฝัจุ๋ ๓ขุ่ขุ่จุ๋ 01 ขุ่อื1 0 บ่ถู๐๐กูธี บ่ร๊อ๐ะ๖๓๒ ด่งุอห๓
 17. 17. โ๗รธีฮ๊ตจ็1 ฉื จุ๊อ๐ตูม่ธี
 18. 18. ถี ธีคุ้ ถ้ณู".ซียิ่จู๋จ์จู๋” `
 19. 19. 2:=ตั้ มณี .ช้ ธี'ฮ่."ยํ
 20. 20. โฒ 5{๓ `วํหึขุ่บ่!"|{" 6'อ๖`บ่' ฮึงู 0`ขใอั้:อื๐ผุ โ๐ถ 5ท่!85 จู๋ภ โทลป์|ลกถ่ รุ่ โมื้"ใ2อ`บึวู๊ ด่โ”มื้ 9๐๐อู|อขุ่(๐ขุ่ก 6๓'รุ " (อ |ห่มุ่8ขุ่(๐๓ ขุ่ขุ่'[บิ ""หึ: "'ขุ่ "©ฑ "' :'[" ร๊ล(อ๖๐๐หิขุ่(๐๓ ทั่ฟื้'ว: ขุ่` หิ" |"ขุ่”หุ่หื่` ` '[๐""›-:ใ 'ว ผุ""วู ๒3 .เ ๆ๐บรแ๖อด่(๐๓ งั๐ย่โ`ขุ่:รุ่' ขุ่ ขุ่"'ฉื'จุ่ 1๐ ฤ' ' ›:ท่' " ปื'-: หึ) [ด่นื่ว: " 'ปี้”๐ "`ปุ๋ขุ่'-ขุ่-' 'ว งู 9๐๐อู|8ขุ่(๐๓ [หึ ฉื:ธุ ขุ่ รอ ษิ ' งํ'-๐” "ด่"'บิ ท'5ล๊(๐๓ ๐"" (""'ด่ '5)'ฉืรู่"" ษิ ท'ขุ่"ปี้2'น่" 5ย๊ก๐๐งั.(๐ ๓ หบ๊ งิ้'น้ปี้ภี`})จ` 'ยี่ ๆย๊ภิ๐๐ขุ่(๐๓ ด่ !ขุ่ขุ่1 ((รด่"' 0ทั้ปุ๋ขุ่ปื่'6๐""' 'ด่ 'ด่ปุ๋ขุ่-ธ” (`:' ว” ฎกึ๋กท่๐ปุ๋(๐๓ เ'กึ๋ขุ่รุ1จี๋รึปี้าตื่.'งิ้ก๋ยี่.บี้ขุ่'ใม1}`ภี:``หีใซํ1' `.1ธุ์=หกึ๋:'ขุ่ห›มื้'รุ›หื่?ปี้ห.ขุ่ "'›' ๓5ก.(๐๓ - ษิ, วื"บื น๊'ด่น้ขุ่ด่1 ๐'๐ร้ ว'ขุ่- ๖|๐ถูอูอ'.(๐๓ ธุ"หึ ขุ่"ขุ่ธ ๓[กขื่|ปุ๋(๐๓ ขุ่ชุ่- บ๋ขุ่ขุ่ พขึ้? '|ใ?.1.อี้'-วู๊"ภี1;วี่ฑนุเฑ. - `ขุ่ ' ขึ้|ขุ่ '.'นื้บ่`ว์ย่' วู๊ งู'ซี ':ด่ ช้ด่ จู๋ ':” พิ-`ด่ ':"ขุ่ด่จู๋ ` ขุ่' 'อิ่ห '^ กุ่ยี่” "ด่ ':” ขุ่`ด่ จู๋ ':` ›ด่ ':๖ '"สุ่ งิ ' 'ยี่ที "" จ๋:๖ 'หึ กุ่ยี่“ "” ปี้สู่._.รุ.ฐี ' ใ"ถ์โภ์'งุ่จ๊บ่ขุ่`บ่บ่ "ป๋ขึ้ 5เ`ปุ๋'(พุ งั ขุ่มุ่: "":" กุ่ บ่ด่`สี่': ขุ่'"(ขุ่- พิ-`กีรู '-"กูขุ่ขุ่ 'ด่`หุ่ขุ่ปุ๋ ขุ่."ทืขุ่. ด่"สี่: ขุ่'"(ด่` " หึ-`“ฐี ขุ่.สู่บี้" บ่ฆ์'; 'ขุ่"๔ขุ่- ฉื' พิ-`สี่:: "ด่:" งั »"สี่:: ""["
 21. 21. เ'ปุ๋(ปิ๊๒'|ถบ่๒บ่ โ`ดํ.'ติ์อี่ล่๒ "."ขุ่.ดํขื่!สี่ขุ่ก่1 :รื่ '!`ขุ่'ยื้'ขุ่ต๊!|" 'ด่"'เฝฤนูงี่งุ,ฮู'ฝ`ฝ้ อืกิ่)'
 22. 22. ` จุ๋เ `กี๊บ์ซู๊':ด่พิ่ว์กู๊ขุ่ทุ่_ `ปุ่`ขุ่ วุ้ ` เ ` ถี' "ยี้ 'ชื้.จ๋บ่ซื่ดุ๊.; ดั สี หึ'จิ 'อื ขุ่ขุ่ จ็.ปิ๊จุ๊ ขุ่'รู๊ ' หึ ธี `นุ๊ ฟื่ ' ขุ่ขุ่`งี้{`:| ถี ซี' "'ยี่ อื*ธี กี, ขุ่,` ;` `:^ฆ์'ปิ๊ฯขุ่-ปื้^ทํ'ฯยั่^กึ่^;รื้ งื “จู๋มื้ ถี`มื้"” ' ด่ " 1' 'ด่ฒิ`ธีหึ' - ปื้^อ้ด่ขุ่ฝ้จ็วุ้ปื้ะร+ อื ปุ๋ปุ๋ 1' จี๋ถิ่รุ๊ ._ขุ่ขุ่ปุ๋ขุ่ขุ่”ขุ่ฉื'ขุ่ฉือู๊ว็ '|:ไ!ซื่ฝีปี้โ `ด่ รื่[ `อู๋ " ปุ๋'| นื่' `อู๋` ขุ่ ว็:ฉือิ๋ว็ฏ์วิ่ขํ'ไ:ฉื;ยี่ตั้`ฉืจี๋ริ่:รึ ` .` ชี าอิ๊ บี้ หึ `หึ บี้ดึ ๆ' `/ ` เขุ่ปุ๋เขื่ษิจ๋ขุ่ษิขื่เขุ่` ถี ;จู๋`วั่ ' ' อิ๋"ปุ๋'อิ๋หุ่อุ่ถีอิ๋`ปุ๋.ฐ์ยี่› อื จู๋" ฏมื้ หุ่ บ่ฐีบ่ฮ่วู ".'บ่.ขึ้สู่,,.หุ่ มื้ปุ๋,;รูผิบ่ยุ่;ขุ่ ..เ.เขุ่บ่ขุ่เขุ่เ'ปี้-น่- - จ๋หู่ หึ ลื่ ' ' `มื้ ด่' หึชุ่ ขุ่หึขุ่ด่ ›1กึ๋:ซ์ญู ขุ่|เ1จ็"|` อื อื หึ ด่ ถี ติ์ขุ่'.`|รื้` ขุ่'น่|"บ่เ').";ขุ่'."'ขุ่":บ่ ' โ ทึ ริ้` " ๙ ถี ` 1 ' หึ:ขุ่ด่"/ บี้หุ่สุ่- "งี ใ คี"'ฝั่'กึ่ ' ด่อิ๊ ` ชี้ ชี้|ชี้- หึฮ็๐ วื'[ตํฉื : `~ ' ' ฉื ""อื " ฆั ฉื ดี :ใ:('ร์บ่น่สี|'-บ่จี|ง๊" :'รู่บํบ่|' ` หึ ฮิ ฮิ 'ทุ่จู๋' ขุ่ จู๋ขึ้บ`ยี่ '.'บ่หึย๊ขุ่|ดํ(ท(ย่|'฿`งั ' ขุ่า' กี"' › นิ้สุ่อู๊ ก ซี `ขุ่ ธี' {'1 วิ่ ริ้ "1ติ์ ” "` กี' “งิ นิ หึ ว็ฐ์ขุ่' "วุ้ [` `ไ"ยี่ฉื ฯรู๊โย๊มิ้ว้คึฉืณูขุ่ บ่ธุ 1 ขุ1` ทิ่`ปื่'ธี 0 ด่'ปุ่เปู้ ขิ 'เ 'ชู ดี " *รึ ` ด่ ลิ้บิ้ ขุ่อิ๊ :ล๊:บ่อี่ฮี้ฝั่ขุ่':งุ่ โ บ่ ,หุ่ ปุ้งื รูขุ่:`:'จู๋:จ์ริ้` ขุ่" ' ฒ่จั้มุ้ จู๋` :ฒ่ ขุ่` ' `โ`ขุ่'น่-'ชุ่ขุ่บ่'1มื้1'ปี่ฟ้อื
 23. 23. ๒ดี๊ฐ์๐
 24. 24. หึ ร๒ฉื๒ล๊ปิ๊"|ธปุ๋ฮึ ท่านูทื'ม่'1ดั 1ปทึฐ์าน”ของูซืณูดูบฐรยากาศ ในฐานดงมูลเทลกไดเเลวครบ เดยวผมมา ครบ 8'๐ถฮ(ย๊5{'กฤ |'งธี ก๐พ' 5๔๔ ๓8 ถ! ห่าปี้กั้ม่ฑาปี้เปี่อกิใม่ขุ่'องห่วงปี้::ธิ์ วับรืรําปี้ษ งี้มู`ปุ๋หอู๊ง้ๆมึหมูจ้"าบปี้::ธ รับ พวุ่ยื้บึวัปี้ง๊ปี้ทร์รึ 'หิบื่ตุ้' ขุ่จ็`ก"ผู้`อปี้เหี่บงชอุเชิญหีน้องซํวิฉั`เมั๊`อรํมาซําปี้กึ่วบเรึ่บว ;' วบกั้ปี้กั้บผมซํวาปี้วํวบเบู๊ บวเ' งมู"เหลุ้ข์ๆ พาสามะ.'จ:รุ๊ใผู ษขื่บกั้เปี้:วู๊วับ ขออนุญา๖`ชอบษิฟื้ฌทืบ๋อจั้ซํวิถ้ ธี' อร์องผมโษ บผมเซิญจ::มากิ้ปี้กํวบเวี่บวผู'วบ กัน'วับ `จ๋วปี้จ:เป๋ปี้กั้หปี้พวุงปี้ผมจ::มาบอๆ"ว'บ รี้`จ๋: |ต๊วุ้ บุ๊อบกุฌกาพจฑ |หี๗๓'๓ฌ)
 25. 25. ตั้ $ ฉัอ บเกณบุ๊ พ๐ล๓ กั้น่ จุ๋น่ธิ์น่? ' ' ' คึ' งิ ชื่ติ์"ขุ่ จี้- ด่ ขุ่ ' ยี่. ' ขุ่ สํ ธุ ` 'งุ ธี ดํ._รึ อ็ ฒิ ' อื " ' | โ ' ศ||จ๋ :"อุ๊ปื่" || งั เ"` ' หึเ`"" เ หิ ' โ“ " จ์ ` ' ' ": ' งั ด่'||"จี่จี้.ซื้' จ'-"' "ธ่ ' ด่ ." อื ชั "ฒ่ เ` ตั้ วุ้`หุ่. 'พุ จู๋_ งุ หู่ หู่ขุ่ พี `ด่ อื ธู ,ลํ ฐี งี้`-'ขื่ "|บ่บ่=; 'ธุจ็;1ยุ่ด่:เ ' |"ขุ่`.` บ่:';`นื่ รื้ด่1ฑ:ขุ่`.บ่บ่-ฯลื้เ` กุ่ ทิ ทํ " ญัต๊' อื `โ] ขุ่, รั . ขุ่ _ อื `มื้ ล ฆ ขุ่'คี่ ธีซื }อิ๋ :77:"' ฐีต๊- ปู่^7'ปั้. ด่ ป๋- ญ์ '๓ฒ๓พ฿:ฒฌ บ่คฮี๓ตั้
 26. 26. จ็ใปิ้ ตื ๓ วิว: ฟิว์ใ
 27. 27. ธีา๓หู่องํปืวื ปี้ ซิ จํ ร็ยึนุ่๓ยึ$นู๓
 28. 28. ๓ ไ ฆ์ผุ้ เก_๑อะ รขน เป๊'อเราเปิ้ จ๊00ญิเ มธีโฆ๐ส็กี๊
 29. 29. ชู ใ `ตื่ 1' จานวา ฆม ๔ ไปี้'ใษ์ แมี่นมั้
 30. 30. แ๐๓๐ธง้ฮีรู่ขุ่ปุ๋จ๊ซี.งั.ณั อื"ฮี'ดํฐี อุ้ป๋ อ ดู 'ร.๗.๓ ก'จุ๋ เบ่" ณุ 'แ'|ฉฆ ธ๓ฌมั๊ ๖๐ - 'เ ๐บ่ (ท"ว์'ฌบ่ว์ ม' '๓' บ“ ญิ'จ แณุ ขุ่๐ ยั» (พแ(น่ ผ๐"'$ ธิด่(น่$ 1'๐พุ๗ฌ๗๗ณ๒บ่๗๐ ๓๓ นั้1 1'ยํ "..':บู่น่:ดํฐ์ ขุ่ด่บิตุ๋ซี ขุ่อี้'ดํ ธี':ขุ่`๐:สั้1"':า:งบ่ บิบีก(ห่กกู ๓๒ - 6๐ฮ่ขุ่$ยํ ขุ่ า"ธํ |กน่ฉุ'ภ๐$- นิ 2๐บ่( ตุ้ด่'ยํ หฮึ" ;<'ซี`:;'หขุ่ดํสื้ ยั:.'ขุ่ ฆ์บ่฿ 'เดํ อื'::ด่ 1ขุ่:ฆ์:.' :ผิ`บ่ฮ่ ษิ ^ฮ่ ๓ๆ ม||$ พุ.""' ด่”"ขุ่' ฒษ *ด่ฌ` ขุ่ กบ๓ยี่ กบ๓ด่ รึณุเ.'๐ :`ขุ่'<`; ขุ่ขุ่ล๊ตุ๋ฝั่ดํ :ษซี:ฉื ยํ :`ปุ๋บ์อืปุ๋ เดํ บี้'ขึ้ด่:`.`)รุ่ขุ่`ดํซี”ย่ ' ขุ่ ฆั" ท่5 [ฯ'| พุ!ปุ๋' ?บ่ภ '?'ขุ่'ปุ๋' 6“งั น่ย่(น่ผิ๐|| :"วิ้ดํ แบ่ขุ่ขุ่ขื่)ซี:ยํ ด่:"ขุ่` ยี่'บ่ ปุ๋ วู ปุ๋ ปุ๋ ปุ๋ งู จ๋ด่ปุ๋ ฏ ฐ ปุ๋ฐ ปุ๋ตุ๋--ปุ๋ษ ด๋ห่ตุ๋บ่- ฎ ปุ๋'ผุ้ ฐ ฐ ปู วูปุ๋›ปุ๋ปุ๋ขุ่ ๐'ยํ-๖--ษ จ๋-หึ' งู ตุ๋ป๋ด่ปุ๋'บ่-'ป๋'ด่ งู ยี่ท่ถท่พุ.๐๐ฒ่๒บู๊6ข์๓ผ6ฒ่|ภบู๊6ข์ภฮื_ฒ6๓63
 31. 31. _งี้ฐ์'ขุ่' "บ่' อืรึ(ปุ๋1!!จู๋บ์.?"'บ่`(อึ๋_"'จู๋เกี๊ ว็}ร์'(}ผิ 1วั^('|` |วู๊1'|50โ))_ เ”พิ 1๓' บ'ฌ ร`ซี รี้ปี้ รี่ "' 0›"โ›"`ฮู้›$5 ` / ` หิ ` ปิ่ " ' - ฮ่ อู๊'ด่ขุ่ขุ่ขุ่ `ตื่ 1"ขุ่พั้'ย๊'› [.รุ่ขุ่ตื่|ยี่ เ;›{"'"พ์'(ปี้' บ่' ผิ“"ด่ขื่" ด่สื่"- _ หึจั่ ขุ่ หึ จี้ _ บื' ' ทิ' ' งุ ' ขุ่ ษิ ` ริ้ ๐๗ ด่๙ด่ รษ('”ขุ่ด่จ๊หึ (ภิ'ขุ่ 'กบู๙ ขุ่ .ตึ ธี'หึ หึอื ขุ่$ฝั " 'ตุ๋ `งื` 'ฆั :' กี ซีภิ.นื่-ธํ | ' ' ' ทึ่` ขื่" ` {ชุ่'|ปื ฒ่ ' ' __ จู๋ ชู จู๋ รื่ น "'ย่"` ห"ขุ่งื่ขุ่` หตื่'วู๊ฟิ ฌรื่บ่ลุ้ }`0!"ปื'ขุ่ร์กิ 5}|1ย๊โอ็ ยิ้({ผิ ใ'อก$น่ง!ฒิ$ ฮ บิบ่(ปี้.ก" ญิ!งั บ่ปุ๋ [ซีชุ่! บ่เ' ฿ปุ๋ด่
 32. 32. 8บ5อก ฿๐งู|อ - ฿กํลบึก8 6๐1 โอ|8ก 2009 ย๊ขุ่ธี5ดํถ่6 1 - 8อบข์ถ่ลงู 111ภิ ^ด่ธธิ| | ก๊บิ ภี1ถูกิ ๑บล|ธิพุ 3" ` ' 39.๓1'๓6 มุ่8พ5
 33. 33. ปืธี [๓[กั้บิ ปีปิ? ยี่ขุ่' จู|ขุ่นู่วู้|1ขุ่รู่บ่กูกั้|',ขุ่, พ็๐|๐ร๊ ง่๐อก 1๐ ถู๐1 ผณั0? อพอข์ยี่ ข์๐ซํ ทอธี1ธิ พ๐ข์ขุ่ รง่๐ อั้๐๐ '6 2)`๐ า 9หู่:ขุ่ขุ่` ๐ขุ่1 ปืฉี่฿| ล่พ็: ฉืมั๊๒ ปิ$ทฒซุ้ โ'7ด่ยี่ หึ ท่ดี บ่ฬซึ้ เ05 ^ผ66เ85 (น็อู๋บ!๐๘ เบ่{ฮู!) - หมื้๐`ก๐ถ $บ่ญู๐ข์ ฟๆ(|อบ่ ]2ลภ พจู๋|| '๓2ท่งอ ลก ผแ(ผุ้ กแ๓ลกจู๋{กิ'ธลก อพอ'ยํ ก๐นื่เ พ22น่ 10' ทอิ5 ยํพี๐นํ5 [ยํ ทอ!ยํ ออทุทถุบลน่อ งบ่๓ท่๓5 'ก ทจู๋5 กลท่ง8 ทลด่เ" เ"ยํ (ย่งบ่| ญ์บ่กูกั้ผ็ 0'ถูอก|2ฮี!บ่๐ภ ฆ'ฮ วับยํซลๆขุ่ ]ยํลก' 37' ล บ่๐บกยํ๐' ๓ษิ๓ณั' ๐ซ์ บุ๊ยํ ห็บฮูล๊5น่ ๒๐๘๓๐ เ"ยํ (๐|2๖ก่!ๆ 1ณัยํ ๐ซ์ ลถ๓ล|5 1๐' ๗๒ลจ็เ๐' ข์อ|ด่ยํบ่ กิก หอธ{บ่ |อ5! ๓๐ก!ท' อ"ยํ กั้๐|พ็ยํ 1๐ ท๐5{ !ทอ )ลภบลพุ 22 (ทลก่{ๆ !วุ|2ขุ่ท๐ก -ท๐๓ ๒' หอ'เธี ผ๐พ- พทด่(กั้ 'อท่5๗ ๓๐'อ ฿กิลก $66 ๓ขุ่||บ่๐กขุ่
 34. 34. จั้» ง0ปื โป๋๐ ธี ธิ์ฐ์ธิ์รั่รี้ย๊สิ้อ้วุธุมุ้'บิจ็ขุ่อืปิ๊วุ๖"อ้^รี้งิ้ธีบี - หึ ' ๖ ด่'รุ่จ็ 5ย๊ฉษิ(น: ฮทคอ5 ดํถ้'มั๊' ดี ห็ญิเเ
 35. 35. รี้ รี้ _ ในึนื่ ๓“บ ย่ก๒ ๓ๆ ฿จี๊ *ฒิ ฒวี่ภ ษบ่ห่ ฒ ๓ขุ่บ่ด่ 8แ๐ผอย๊คกทผธฒ หุตื่หวํางดืบลบหิ้ง กึก ด่ฒลูภบ่อธด่อะบ่ด่แษัา- บิบีถุยกั้ขุ่หี่อนใค์ด่ลอด่ภีวุแวุ ครับ' แลํวด่ด่บ่ห่ พุด่จู๋า-ฤเกับเนึ่อบหรออื งั้บจฒิตีบยุ่บใวํทํวุ`ฌย: ขุ่ ขุ่ ขุ่ ขุ่ ขุ่ ใ ต๙:ด่5 ลอู๐ 2ฉืหึ 4'โ ร์'ญ์พ$ มั๊จี้ ฮัฬ$ ผิ๓บ๒ ๒' ฮ่ด่หห่ จี๊ 35 ๗๗ ด่ |มั๊กั้฿ยํห่ฮ่พํทํหัมั๊`ร ภี ' ปี้บ่ห่ด่1อืมใทฮ่ (จุ๋) ;3 55 ' ภิ 'ขุ่.ฒ.บุ๊๓ (เนี๊ จุ๋จุ๋) ฐีงิ้ วุรรุ้ ญั! ณุ บ่บ่ มึ คั้ พ"ฐิ *ฆั ตั้กั้ฌล๊ปื่๓กกั้บั๊ รกสงห้๗าทลหึฑ างใบ.บบิร่ลิแ บ่ บ่ บ่ บ่ บ่ วื ฒยํ:`5 ออู๐ 92 ฉืล๊ ง`๗5 ยํ๓ฆัฮ๊ ใงี้ นี๊๑ ฟั พื้ต๊ ด่ ขุ่มั๊กั้฿บ่ห่ด่ฮ่ฮ่ม๓ `3 ฆจี๊ ' ขี" บ่ด่พู่ฒ ๓บ่จ๊ จุ๋ต๊ฌ[~ฒ ฉื3 42` ' |ฌกั้ณ๓ณี.า"กั้บั้ (ใ ฯ6› ซู๊' ฒ บ่' ฆ ฆั ฒฒฒ ใริ้ ทู้บ่ต๊ชํ งีใปิ๊ คั้ญ์ใฒ่ บุ๊แห่ภิใช่ 6โ2๓ ๐ปั๒ปบ็ปวุงใทม่บะจํ: สู่สู่สู่สู่บ่ ` ๓๙1กั้ออู๐ 32 875ง๗5 จุ๋ *ฒิ ๓ณด่ณห่ [เ๒คง] [เพีบาาทแาบด่บ`วิ่มเบือวิกือลํถด่ด่หด่จ์กับแล่ว วืฝึอบื่`บุ๊เจะเปืบพจบขย บ่ด่ด่บ่ห่ 'ขุ่จ่"`ขุ่จ`ขุ่ด่"า".วื” ขุ่”` วื"` ภับี้"”'บีจกุ่โน่"กิย่ธ'น่`บ่""ดํหุ่”ปี้'.. 'บี้“ พี ษิ งี เฐี ว้วืญิ`.พิ ดั่ .จ๊ยุ้- ตุ๋.`..-ด่-. ซุ้ ซี ` _ -ตึ พี ›ซี ซุ้. ด่““'- ซี-
 36. 36. จ๋ซู๊โ ชิ่จ๋ฮิลั้
 37. 37. 8๔๒ ญิ ปุ้| ฿ข์ธีฮูห(น่ห่เ2 อื ' ยํยุ่|ถ่(1ดํบ$ ภู เกู๊ ยํยุ่$ท่ยํก๓๓ ๒ ' 1 ยํธียํยํ ญู หึ'ซี ' ยํ!ย่๖๖๖|๔ ` [ณญั' ฐี -อื ธีฮึ:ขุ่ณน ร๊!ค่ฮ่บุ๊ยี่บ่อุ2ยํ บี ยํณุ|๐ กู ' มุ่'หึยี่|๐' ยู โบฌ๖|' บี สื้ขุ่ ^ถฉ|ยุ่ ษิ อื _ ฿|พยํฉุ' ปื ;บี้ ๑๑0 เงี ยํยุ่5บึยํก ร๊|ยํลด่ อื ' " ยํขุ่'บ่ด่"แลร บ่ 1 กู ยํยํยํยํ|ข์ [ฌอ|| ยึ บี้ [มุ่ฮ่ณยํด่๐ -' ธ|บิ(เ' อื ขุ่๐บ่ 6ดื้๓๔5ฒ `รี่ อ | ลุ้)| อณุ'หึ รฉี่|เ ๓ [ ด่ หึ มุ่บ่ฮั อื บู๊า|ขุ่ 5|แ๓๖|๐ 0๓" [รุ๊รึ 2 ปื บ่ เ | 6ณุ|ยุ่ ยัยํธี(๐ ยํดํพอ||อ .เ.แ' ๒$เบ่๓ หบ่ขุ่บ่ หๆ ผดื่๓๐ บ่5 5 ผ๐บุ๊บ่๒๐อื 0ณุภ|ย่ ?ดื้บุ๊ธํยํ'ฮ๊ ?บ่(ฮ๊5ฮ๊ ?ยํ$๔ 'ยํบ$ นิยุ่ฮ๊ยี่ฮ่๓ฮ๊แ อื นู่ ด่ยี่ 5ภิย๊'ฮ่กั้ธี$ ฿ฮื บ่ป "ว็จ็หึ 6จี้|2 พฮ่ษ2 ตั้ ยํฒ'2ธหกึ๋'น่ เ ' `ขุ่ น่ยํฌฝยํ หขุ่ยํ|ล เกิบุ๊นขุ่๗บ่" . ขุ่ แ๐๖บิ|. ห. ด่ ` หๆ$ลอ(อ ผฮ่พ5งปิ๊ภฮ่ ๐ 0'น่บ ?ย๊ๆยํดื้| ?|บข์น่ ดํ| บึ้ ล๐ยํยี่ฮ่เ น่๐๒'ยํ ' ชั ณู พี 51ยํ' ญิ ถี ขุ่ โฮ่(หฌ'กึ๋ฮ่ เ - ด่ เ ยัย่ณขุ่ยํ ธี' ' ' พบ่กยํยํพ$ ' › น๊ท่บุ๊สู่ ๒ ๒ ฯฉี่ห๓! 8แ11 ญิ 7ยํบใบณั ๓ ฒิ ฟ๐ณีถ'ด่5$ ๒ อู้วุ้ 'ฉี่ห๓! ฐ ”ฐ์ 1๐!ยํ
 38. 38. สื้ๆ นร้บ บ$ย๊ค ฉ้ว 9๐๐ฉเ ผธิโฟยํธีจ๊ ๐ะไรก็ชูา ฆาถอะครับุ |พ5า= ล๊งํส์ปุ๋๑ษุ ๐ชูทึ |พิ่อแ
 39. 39. ฆ้ว่ร่'ด่`อิ๊อู๋จ์าใอี๊`ธีได์?1อรยํรปิ๊จู๋?ธูา๒ตึ?]องํอืรูรา รึ วุ้าภเเฟี่ต ?]าวุ้'ด่"เจาข็รตื่จุ]องูปุ๋ ฆั ยํ ฒ่ โ ว๊.'วุ้วุ้ปิ้ากั้า'อิ๊| ?]ปิ๊งํป๊ไวู๊วู๊โจ็ซู๊ถีโ ใ -โกวเล๊ย๊รรุ้ฒ่มุ่วุ้-
 40. 40. พิ พิป เถอะ ฆั

×