การใช้งานโปรแกรมPspp

9,368 views

Published on

การใช้งานโปรแกรม PSPP

Published in: Technology
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • ขอบคุณครับจะลองศึกษาดูเกิดผลอย่าไรจะแจ้งให้ทราบภายหลังครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
9,368
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
130
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การใช้งานโปรแกรมPspp

 1. 1. เอกวิทย์ สิทธิวะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 2. 2. ขันตอนการประมวลผลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ขอมูล ้ ้ ตรวจสอบ ลงรหัส ปอนข้ อมูลและ ้ ข้ อมูล ข้ อมูล บันทึกผล แก้ ไขข้ อมูลและ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล บันทึก ข้ อมูล สรุปผลและ นาเสนอ 2
 3. 3. การใช้งานโปรแกรม PSPP  PSPP เป็ นโปรแกรมสาหรับการวิเคราะห์ขอมูลทางสถิติ ้  โดยเป็ น ฟรี โ ปรแกรมที่ ส ามารถน าไปใช้ ง านได้ โ ดยไม่ มี ข้อยกเว้น ไม่มวนหมดอายุ ีั  ดวาน์โหลดได้ท่ี http://www.gnu.org/software/pspp/ 3
 4. 4. การใช้งานโปรแกรม PSPP  ความสามารถในการวิเคราะห์ขอมูลของ PSPP ้  Descriptive statistics  T-tests  linear regression  non-parametric tests. 4
 5. 5. การใช้งานโปรแกรม PSPP  สาหรับ การใช้งาน PSPP บน Windows มี 2 ตัวคือ  MinGW (Minimalist GNU for Windows) คือ ชุดโปรแกรม จากยูนิวสาหรับใช้กบวินโดส์ ั  Cygwin คืออะไร คือ สภาพแวดล้อมทีทาให้เราสามารถทางาน ่ บนระบบ Windows ได้เสมือนกับทางานบนระบบ Linux 5
 6. 6. การติดตังโปรแกรม PSPP ้  ขันที่ 1 ้ 6
 7. 7. การติดตังโปรแกรม PSPP ้  ขันที่ 2 ้ 7
 8. 8. การติดตังโปรแกรม PSPP ้  ขันที่ 3 เงือนไขการใช้งาน ้ ่ 8
 9. 9. การติดตังโปรแกรม PSPP ้  ขันที่ 4 เลือกตาแหน่งทีตองการติดตัง ้ ่ ้ ้ 9
 10. 10. การติดตังโปรแกรม PSPP ้  ขันที่ 5 สร้าง เมนูเรียกใช้งานโปรแกรม ้ 10
 11. 11. การติดตังโปรแกรม PSPP ้  ขันที่ 6 ถ้าต้องการสร้าง Short Cut ให้ทาเครื่องหมายถูกที่ ้ Create a desktop icon 11
 12. 12. การติดตังโปรแกรม PSPP ้  ขันที่ 7 โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดการติตตัง ้ ้ 12
 13. 13. การติดตังโปรแกรม PSPP ้  ขันที่ 8 รอสังครู่ โปรแกรมกาหลังดาเนินการติดตัง ้ ่ ้ 13
 14. 14. การติดตังโปรแกรม PSPP ้  ขันที่ 9 พร้อมใช้งานโปรแกรม ้ 14
 15. 15. หน้าจอการทางานของ PSPP  หน้าจอแรกการทางาน 16

×