Ubd (balagtasan pangkat magalang)

3,191 views

Published on

ubd ng grup 4.. credits to ma'am jinky santos!

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,191
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ubd (balagtasan pangkat magalang)

 1. 1. Transfer goal<br />Sa pagtataposngpag-aaralngyunitnaito, angmgamgamag-aaral ay inaasahangmakapaglalahadngtamangpangangatuwiranupangsahinaharap, sila’ymagkaroonngpaninindigansaiba’tibangsitwasyon at isyungnapapanahonsaparaangmahinahon, lohikal, kawili-wili at may paggalang<br />
 2. 2. Essential questions<br /><ul><li>Paanomailalahadangwastongpangangatuwiranngmgamag-aaralsaiba’tibangsitwasyon at samganapapanahongisyu?
 3. 3. Bakitmahalagangmagkaroonng tama at lohikalnapangangatuwiran?
 4. 4. Anoangpapelnaginagampananngmgapangngalan at pang-urisapagpapahayagngsarilingkatuwiran?</li></li></ul><li>Essential understanding<br /><ul><li>Nailalahadngmgamag-aaralangwastongpangangatuwiranbataysaiba’tibangsitwasyon at napapanahongisyusapamamagitanngpaggamitngmgalantay at matatalinhagangpahayag at may indayog.</li></li></ul><li><ul><li>Mahalagangmagkaroonng tama at lohikalnapangangatuwiranupangmalinawnamailahadangpaninindigan o pinasusubalian.
 5. 5. Nakatutulongsapagpapabisa at kasininganngpagpapahayagngsarilingkatuwiranangmgasalitangnaglalarawan.</li></li></ul><li>Karamihansamgamag-aaral ay hindi pa mulatsamgakaganapansalipunangkanilangginagalawanna may malakingkaugnayansakanilabilangisangindibidwal at mamamayanngbansa. KayabilangtugonsapagkakaroonngpagdiriwangngpaaralanparasaBuwanngWika, isasapinakatampokngprograma ay angpagdaraosngpagbigkas, angBalagtasan.<br />
 6. 6. Magkakaroonngpangkatangmgamag-aaralnamagtatagisansapagbigkassanapapanahongisyunglipunanupangmaimulatangpuso at isipanngmgatagapakinig (magulang, guro, kapwamag-aaral at mgapanauhin).<br />Gagawamunangpananaliksikangbawatmag-aaralparasanilalaman o lalamanin, pag-aaralanangkanilangipangangatwiran o pasusubaliansaparaanglohikal at masining.<br />
 7. 7. Pagkataposngpangkatan, ito’ykanilangbubuuin at itatanghalbataysakraytiryanaibinigay.<br />Angisyungisasagawasabalagtasan: Pagpasasa RH Bill bilangbatassaSenadona kung saanhatiangopinyonngmamamayanlalung-lalonaangsimbahan at pamahalaan. Bagayitonasinasang-ayunanngkaramihangnasaadministrasyonni Pang. Noynoy Aquino at pinasusubalianngmgaoposisyonlalung-lalonaangsimbahangKatoliko.<br />
 8. 8. Kung kayamagdaraosngtimpalakbigkasanangmgamag-aaralsakanilangpaaralanupangmapagmuni-muningmgamanonood at mapagtimbang kung nararapatba o hindiisabatasang RH Bill o Reproductive Health Bill.<br />
 9. 9. Pormang grasps<br />Goal – Makasulat at makapagtanghalngisangmasiningnabalagtasanhinggilsanapapanahongisyunglipunan.<br />Role – Angpapelnagagampananngmgamag-aaral (manunulat, mambabalagtas, mananaliksik)<br />Audience – (Mgamag-aaral, magulang, guro at hurado)<br />
 10. 10. Senaryo – MagkakaroonngpagdiriwangngBuwanngWikaangpaaralan at isasagagawingpinakatampokngprograma ay angBalagtasanhinggilsanapapanahongisyusa RH Bill namaugongngayonsaSenado.<br />Produkto/Performance – Pagsulatngbalagtasanpagtatanghalngbalagtasan<br />Standard – Paraanngpangangatwiran<br />Kaisahan<br />Mgaibinigaynaargumento<br />Mgaibinigaynaargumento<br />Kahusayansapagpapahayag<br />
 11. 11. MgaRubrik<br />
 12. 12. Introduksyon<br />Sisimulanngguroangklasesapamamagitanngpagpapakitangisang video tungkolsabagaynabibigyanngsarilingpananaw/opinyonat katwiranngmgamag-aaral.<br /> *Pag-uusapngklasesanilalamanng video.<br />a. Anoangnaramdaman mo habangpinanonoodang video? (M)<br />
 13. 13. b. Paano mo ilalarawanangamangnapanood mo sa video at paano mo itoihahambingsaiyongama? (T)<br />c. Anoangkabuuangmensaheng video saatinbilangisanganak? (T)<br />2. Pagdaragdagnggurongmgapananawsamganagingkasagutanngmgamag-aaral.<br />
 14. 14. interaksyon<br />Magagandaanginyongnagingkasagutan at pangangatwiransabawatkatanungankayaito’yatingpalalawakin.<br />1. Sa pamamagitanngpagsulatngsarilinglikhangkomposisyonna kung saanangpaksa ay tatalakaysatunaynakahuluganngpagigingmagulang.<br />
 15. 15. a. Para saiyoanoangdapatmagingkatangianngisangmagulang?<br />b. Kung ikaw ay magigingmagulangsahinaharap, paano mo huhubuginangiyongmgaanak?<br />Magbibigayanggurongmgasanggunian kung saanpwedenilangalaminparasakaragdagangkaalaman.<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Parenting<br />
 16. 16. 2. Magsasaliksik at magtatalakayangklasengpangangatwiranbilangisanganyongpagpapahayagnanaglalayongmangumbinsingkapwasaisyungpinaninindigan. (A at M)<br />*Mgaprosesongtanongnggurohabang at mataposmagsaliksikang website naibinigay.<br />Anoangpangangatwiran?<br />Anoanglayuninnatinsapagbibigayngkatwiran?<br />
 17. 17. c. Bakitkailangangmagkaroontayongkaalaman at kasanayansatamangpangangatwiran?<br />d. Anoangkatangiangdapattaglayinngisangnangangatwiran? Pangatwiranananginyongsagot?<br />e. Anu-anoangmgaelementongpangangatwiran?<br />f. Sa kabuuan, anoangkapangyarihangtaglayngtamangpangangatwiran?<br />
 18. 18. 3. Iwawastongguroangginawangkomposisyonsapamamagitanngdayad at rubrik.<br />4, Magkakaroonngargumento at pagtatalotungkolsadiborsyoditosaPilipinas. Susuriin<br />At pangangatwirananngbawatpangkatangkanilangpaninindigan at pasubali.<br /> a, Naibibigayangmgapositibo at negatibongidudulotnitosabuhayngisangindibidwal, pamilya<br />
 19. 19. b. Paanoitonakakapektosakalagayan<br />ngpamumuhayngatingbansa?<br /> c. Paanomakakaapektosaating<br />kalagayang pang-ekonomiya?<br />5. Ibabahagingmgamag-aaralangpangangatwirangginawa at pagpoprosesonggurongmganilalamannitogamitangmgagabaynatanong:<br /> a. Makatotohananba at kapani-paniwalabaangmgadatosnaibinigayngbawatpangkat?<br />
 20. 20. b, Nakakahikayatbasamganakikinigangparaanngpangangatwirangginawangklase at bakit?<br /> c. Anoangmgaanyongpangangatwirannanapansinninyosaginawangpagtatalo?<br /> d. Sa pagbibigayngpangangatwiran, mahalaga bang may sapattayongkaalamanhinggilsapaksa o isyungpinapanindigan.<br /> e. Dapat bang magingmahinahonangisangnangangatwiran?Bakit?<br />
 21. 21. INTEGRASYON<br />Nabanggitninyonamasmabisangnailalahadangisangpangangatwirankapag may sapattayongkaalamanhinggilsapamamagitanngpaggamitngmgamatatalinhaga at mgamaiindayognamgapananalitakayasapuntongito ay susukatinnatinangkakayahanangmgamag-aaralsapagmamatwidsapamamagitanngisa pang gawain.<br />
 22. 22. Pagpaparinig at pagpapanoodngisangawitin, “Kunin Mo Na angLahatsa Akin”.<br />GabaynaTanong:<br />a. Naranasannabaninyoangmaagawanngminamahal? Anoanginyongnaramdaman?<br />b. Balikanangnilalamanngawitin. Piliin o tukuyinangmgapangngalan at pang-uri.<br />
 23. 23. 2. Paggawa o pagsulatngbalagtasangamitangmensahe o nilalamanngawitin.<br />Gabaynatanongbilangpagpoproseso<br />Paano mo proprotektahanangmahal mo sabuhay?<br />Ipaglalaban mo baangtaongmahal mo? Sa papaanongparaan?<br />Anoanglayuninngbalagtasangginawa?<br />Sa kabuuan, anoangkatangiangtaglayngbalagtasan?<br />
 24. 24. 3. Ngayongnakabuona kayo ngisanghalimbawangbalagtasan, ay mulinatinitongpag-ibayuhinsapamamagitanngkasunodnagawain. May ipapabasangartikulotungkolsa RH Bill.<br />4. Angpaggawa o pagsulatngbalagtasansapamamagitanngisyunginihainngguro “Dapat bang maisabatasang RH Bill o hindi?”. Ito ay isasagawasapamamagitanngpangkatan.<br />
 25. 25. 5. Pangkatangpagpunangmgakalakasan at kahinaanngginawangpangangatwiranbataysarubrik.<br />6. Isasaayosnaangnagawangkomposisyonnanasaanyongbalagtasan. Gagawinitongnangpangkatan. Magtutulunganangbawatisaupangmabuoangbalagtasan.<br />
 26. 26. closure<br />Angbalagtasan ay isanguringpatulangpagtatalonanakalilinangngkaisipan, kaalaman at kamalayannanangyayarisasarilinglipunansamalikhain at masiningnaparaan.<br />Mahalagangmagkaroonngmalawaknakaalamansapaksa/isyungpagtatalunanupangmapanindiganangsarilingkatwiran. Gayundinnamanangmahalagangkaisipanupangmaikintalsaisipanngtagapakinig/ tagabasaangaral o mensahenito.<br />

×