Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Folhas anatomia
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Ubd (balagtasan pangkat magalang)

Download to read offline

ubd ng grup 4.. credits to ma'am jinky santos!

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Ubd (balagtasan pangkat magalang)

 1. 1. Transfer goal<br />Sa pagtataposngpag-aaralngyunitnaito, angmgamgamag-aaral ay inaasahangmakapaglalahadngtamangpangangatuwiranupangsahinaharap, sila’ymagkaroonngpaninindigansaiba’tibangsitwasyon at isyungnapapanahonsaparaangmahinahon, lohikal, kawili-wili at may paggalang<br />
 2. 2. Essential questions<br /><ul><li>Paanomailalahadangwastongpangangatuwiranngmgamag-aaralsaiba’tibangsitwasyon at samganapapanahongisyu?
 3. 3. Bakitmahalagangmagkaroonng tama at lohikalnapangangatuwiran?
 4. 4. Anoangpapelnaginagampananngmgapangngalan at pang-urisapagpapahayagngsarilingkatuwiran?</li></li></ul><li>Essential understanding<br /><ul><li>Nailalahadngmgamag-aaralangwastongpangangatuwiranbataysaiba’tibangsitwasyon at napapanahongisyusapamamagitanngpaggamitngmgalantay at matatalinhagangpahayag at may indayog.</li></li></ul><li><ul><li>Mahalagangmagkaroonng tama at lohikalnapangangatuwiranupangmalinawnamailahadangpaninindigan o pinasusubalian.
 5. 5. Nakatutulongsapagpapabisa at kasininganngpagpapahayagngsarilingkatuwiranangmgasalitangnaglalarawan.</li></li></ul><li>Karamihansamgamag-aaral ay hindi pa mulatsamgakaganapansalipunangkanilangginagalawanna may malakingkaugnayansakanilabilangisangindibidwal at mamamayanngbansa. KayabilangtugonsapagkakaroonngpagdiriwangngpaaralanparasaBuwanngWika, isasapinakatampokngprograma ay angpagdaraosngpagbigkas, angBalagtasan.<br />
 6. 6. Magkakaroonngpangkatangmgamag-aaralnamagtatagisansapagbigkassanapapanahongisyunglipunanupangmaimulatangpuso at isipanngmgatagapakinig (magulang, guro, kapwamag-aaral at mgapanauhin).<br />Gagawamunangpananaliksikangbawatmag-aaralparasanilalaman o lalamanin, pag-aaralanangkanilangipangangatwiran o pasusubaliansaparaanglohikal at masining.<br />
 7. 7. Pagkataposngpangkatan, ito’ykanilangbubuuin at itatanghalbataysakraytiryanaibinigay.<br />Angisyungisasagawasabalagtasan: Pagpasasa RH Bill bilangbatassaSenadona kung saanhatiangopinyonngmamamayanlalung-lalonaangsimbahan at pamahalaan. Bagayitonasinasang-ayunanngkaramihangnasaadministrasyonni Pang. Noynoy Aquino at pinasusubalianngmgaoposisyonlalung-lalonaangsimbahangKatoliko.<br />
 8. 8. Kung kayamagdaraosngtimpalakbigkasanangmgamag-aaralsakanilangpaaralanupangmapagmuni-muningmgamanonood at mapagtimbang kung nararapatba o hindiisabatasang RH Bill o Reproductive Health Bill.<br />
 9. 9. Pormang grasps<br />Goal – Makasulat at makapagtanghalngisangmasiningnabalagtasanhinggilsanapapanahongisyunglipunan.<br />Role – Angpapelnagagampananngmgamag-aaral (manunulat, mambabalagtas, mananaliksik)<br />Audience – (Mgamag-aaral, magulang, guro at hurado)<br />
 10. 10. Senaryo – MagkakaroonngpagdiriwangngBuwanngWikaangpaaralan at isasagagawingpinakatampokngprograma ay angBalagtasanhinggilsanapapanahongisyusa RH Bill namaugongngayonsaSenado.<br />Produkto/Performance – Pagsulatngbalagtasanpagtatanghalngbalagtasan<br />Standard – Paraanngpangangatwiran<br />Kaisahan<br />Mgaibinigaynaargumento<br />Mgaibinigaynaargumento<br />Kahusayansapagpapahayag<br />
 11. 11. MgaRubrik<br />
 12. 12. Introduksyon<br />Sisimulanngguroangklasesapamamagitanngpagpapakitangisang video tungkolsabagaynabibigyanngsarilingpananaw/opinyonat katwiranngmgamag-aaral.<br /> *Pag-uusapngklasesanilalamanng video.<br />a. Anoangnaramdaman mo habangpinanonoodang video? (M)<br />
 13. 13. b. Paano mo ilalarawanangamangnapanood mo sa video at paano mo itoihahambingsaiyongama? (T)<br />c. Anoangkabuuangmensaheng video saatinbilangisanganak? (T)<br />2. Pagdaragdagnggurongmgapananawsamganagingkasagutanngmgamag-aaral.<br />
 14. 14. interaksyon<br />Magagandaanginyongnagingkasagutan at pangangatwiransabawatkatanungankayaito’yatingpalalawakin.<br />1. Sa pamamagitanngpagsulatngsarilinglikhangkomposisyonna kung saanangpaksa ay tatalakaysatunaynakahuluganngpagigingmagulang.<br />
 15. 15. a. Para saiyoanoangdapatmagingkatangianngisangmagulang?<br />b. Kung ikaw ay magigingmagulangsahinaharap, paano mo huhubuginangiyongmgaanak?<br />Magbibigayanggurongmgasanggunian kung saanpwedenilangalaminparasakaragdagangkaalaman.<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Parenting<br />
 16. 16. 2. Magsasaliksik at magtatalakayangklasengpangangatwiranbilangisanganyongpagpapahayagnanaglalayongmangumbinsingkapwasaisyungpinaninindigan. (A at M)<br />*Mgaprosesongtanongnggurohabang at mataposmagsaliksikang website naibinigay.<br />Anoangpangangatwiran?<br />Anoanglayuninnatinsapagbibigayngkatwiran?<br />
 17. 17. c. Bakitkailangangmagkaroontayongkaalaman at kasanayansatamangpangangatwiran?<br />d. Anoangkatangiangdapattaglayinngisangnangangatwiran? Pangatwiranananginyongsagot?<br />e. Anu-anoangmgaelementongpangangatwiran?<br />f. Sa kabuuan, anoangkapangyarihangtaglayngtamangpangangatwiran?<br />
 18. 18. 3. Iwawastongguroangginawangkomposisyonsapamamagitanngdayad at rubrik.<br />4, Magkakaroonngargumento at pagtatalotungkolsadiborsyoditosaPilipinas. Susuriin<br />At pangangatwirananngbawatpangkatangkanilangpaninindigan at pasubali.<br /> a, Naibibigayangmgapositibo at negatibongidudulotnitosabuhayngisangindibidwal, pamilya<br />
 19. 19. b. Paanoitonakakapektosakalagayan<br />ngpamumuhayngatingbansa?<br /> c. Paanomakakaapektosaating<br />kalagayang pang-ekonomiya?<br />5. Ibabahagingmgamag-aaralangpangangatwirangginawa at pagpoprosesonggurongmganilalamannitogamitangmgagabaynatanong:<br /> a. Makatotohananba at kapani-paniwalabaangmgadatosnaibinigayngbawatpangkat?<br />
 20. 20. b, Nakakahikayatbasamganakikinigangparaanngpangangatwirangginawangklase at bakit?<br /> c. Anoangmgaanyongpangangatwirannanapansinninyosaginawangpagtatalo?<br /> d. Sa pagbibigayngpangangatwiran, mahalaga bang may sapattayongkaalamanhinggilsapaksa o isyungpinapanindigan.<br /> e. Dapat bang magingmahinahonangisangnangangatwiran?Bakit?<br />
 21. 21. INTEGRASYON<br />Nabanggitninyonamasmabisangnailalahadangisangpangangatwirankapag may sapattayongkaalamanhinggilsapamamagitanngpaggamitngmgamatatalinhaga at mgamaiindayognamgapananalitakayasapuntongito ay susukatinnatinangkakayahanangmgamag-aaralsapagmamatwidsapamamagitanngisa pang gawain.<br />
 22. 22. Pagpaparinig at pagpapanoodngisangawitin, “Kunin Mo Na angLahatsa Akin”.<br />GabaynaTanong:<br />a. Naranasannabaninyoangmaagawanngminamahal? Anoanginyongnaramdaman?<br />b. Balikanangnilalamanngawitin. Piliin o tukuyinangmgapangngalan at pang-uri.<br />
 23. 23. 2. Paggawa o pagsulatngbalagtasangamitangmensahe o nilalamanngawitin.<br />Gabaynatanongbilangpagpoproseso<br />Paano mo proprotektahanangmahal mo sabuhay?<br />Ipaglalaban mo baangtaongmahal mo? Sa papaanongparaan?<br />Anoanglayuninngbalagtasangginawa?<br />Sa kabuuan, anoangkatangiangtaglayngbalagtasan?<br />
 24. 24. 3. Ngayongnakabuona kayo ngisanghalimbawangbalagtasan, ay mulinatinitongpag-ibayuhinsapamamagitanngkasunodnagawain. May ipapabasangartikulotungkolsa RH Bill.<br />4. Angpaggawa o pagsulatngbalagtasansapamamagitanngisyunginihainngguro “Dapat bang maisabatasang RH Bill o hindi?”. Ito ay isasagawasapamamagitanngpangkatan.<br />
 25. 25. 5. Pangkatangpagpunangmgakalakasan at kahinaanngginawangpangangatwiranbataysarubrik.<br />6. Isasaayosnaangnagawangkomposisyonnanasaanyongbalagtasan. Gagawinitongnangpangkatan. Magtutulunganangbawatisaupangmabuoangbalagtasan.<br />
 26. 26. closure<br />Angbalagtasan ay isanguringpatulangpagtatalonanakalilinangngkaisipan, kaalaman at kamalayannanangyayarisasarilinglipunansamalikhain at masiningnaparaan.<br />Mahalagangmagkaroonngmalawaknakaalamansapaksa/isyungpagtatalunanupangmapanindiganangsarilingkatwiran. Gayundinnamanangmahalagangkaisipanupangmaikintalsaisipanngtagapakinig/ tagabasaangaral o mensahenito.<br />
 • petronilodreyes

  Sep. 8, 2012

ubd ng grup 4.. credits to ma'am jinky santos!

Views

Total views

3,384

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

64

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×