Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
= C programming By…iamch❀mmy =

บทที่ 2 Programming

หน้า 1
= C programming By…iamch❀mmy =

บทที่ 2 Programming
โปรแกรม คือ บัญชีรายการ, รายการ, ระเบียบวาระ, สูจิบัตร, แผน, การแสดง, ...
= C programming By…iamch❀mmy =

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

5.จัดทาคู่มือการใช้โปรแกรม
4.ทดสอบโปรแกรม
3.เขียนโปรแกรมตามแผนที่ก...
= C programming By…iamch❀mmy =

หรือ

การตัดสินใจ

เมื่อเขียนผังงานเรียบร้อยแล้วก็ เขียนโปรแกรมตามผังงานที่กาหนดไว้ กรณีที...
= C programming By…iamch❀mmy =

ภาษาในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี 3 ระดับ ดังนี้

เป็นภาษาที่สามารถสั่งให้
เครื่องคอมพิว...
= C programming By…iamch❀mmy =

โปรแกรมแปลภาษา
คือ โปรแกรมแปลคาสั่ ง ต่า ง ๆ ที่เ ราเขี ยนขึ้นมา เพื่อ ให้ คอมพิ ว เตอร์เ ...
= C programming By…iamch❀mmy =

ตัวอย่างการจาลองความคิดเป็นข้อความและผังงาน ขั้นตอนการใช้โทรศัพท์มือถือ
การจาลองความคิดเป็...
= C programming By…iamch❀mmy =

คาศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ประจาบทที่ 2
ที่

คาศัพท์

คาอ่าน

ความหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษาซี

...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Unit2

4,216 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Unit2

  1. 1. = C programming By…iamch❀mmy = บทที่ 2 Programming หน้า 1
  2. 2. = C programming By…iamch❀mmy = บทที่ 2 Programming โปรแกรม คือ บัญชีรายการ, รายการ, ระเบียบวาระ, สูจิบัตร, แผน, การแสดง, วางวิธีการ ให้ (เครื่องคานวณ) ทางานเป็นขั้น ๆ ในชีวิตของเรา เราอาจจะเคยมีคนถามว่า “วันนี้มีโปรแกรมจะ ไปไหน” แล้วเราก็อาจ ตอบว่า “ไปเรียน เสร็จแล้วก็จะไปดูละคร” แบบนี้ ซึ่งคนถามถ้าได้ยินแบบนี้ ก็ น่ า จะคาดการณ์ ไ ด้ ว่ า เราจะไปเรี ย นก่ อ น แล้ ว ค่ อ ยไปดู ล ะคร จะเห็ น ได้ ว่ า ค าว่ า โปรแกรมมี ความหมายว่า รายการ ระเบียบวาระ หรือ การการทางานเป็นลาดับขั้นก็ได้ ส่วนความหมายของ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็คือ ชุดคาสั่งที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมภาษา เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทางานได้ตามต้องการ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer programming) หรือเรียกให้สั้นลงว่า การ เขี ย นโปรแกรม (Programming) หรื อ การเขี ย นโค้ ด (Coding) เป็ น กระบวนการใช้ ภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อกาหนดโครงสร้างของข้อมูล และกาหนดขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหา โดยใช้เกณฑ์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของแต่ละภาษา การที่มนุษย์สามารถเขียนคาสั่งควบคุมให้คอมพิวเตอร์ทางานได้ตามที่ต้องการนั้น จึงมีผู้ที่ คิด สร้ างผลงานการเขีย นโปรแกรมขึ้นมากมาย ผู้ ที่เขียนโปรแกรมก็เรียกกันว่า โปรแกรมเมอร์ (Programmer) และโปรแกรมที่เขียนออกมาบางโปรแกรมมีสามารถในการใช้งานได้ดี ก็จะนา ออกจาหน่ายให้แก่ผู้ใช้ หรือที่เราเรียกว่า ยูสเซอร์ (User) ตัวอย่างโปรแกรมที่เราใช้กันในปัจจุบัน เช่น โปรแกรมเวิร์ด (WORD) โปรแกรมตารางคานวณ (EXCEL) โปรแกรมทางด้านการเขียน ภาพกราฟิกเช่น Photoshop, PAINT เป็นต้น นอกจากนั้นการพัฒนาโปรแกรมสาหรับความบันเทิง เช่น เกมส์ต่าง ๆ ก็ยังทารายได้ให้แก่ ผู้ เ ขี ย นโปรแกรมอย่ า งมหาศาล ดั ง นั้ น การรู้ จั ก วิ ธี เ ขี ย นค าสั่ ง ควบคุ ม กา รท างานของเครื่ อ ง คอมพิวเตอร์ได้ จึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านรายได้ ผู้พัฒนาโปรแกรมที่สามารถ ใช้งานได้ดี ย่อมมีรายได้จากการหน่ายโปรแกรมอย่างไม่จากัด ตัวอย่างเช่น บิลล์ เกต เจ้าของ บริษัท ไมโครซอฟต์ที่ร่ารวยจากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บทที่ 2 Programming หน้า 2
  3. 3. = C programming By…iamch❀mmy = ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 5.จัดทาคู่มือการใช้โปรแกรม 4.ทดสอบโปรแกรม 3.เขียนโปรแกรมตามแผนที่กาหนด 2.กาหนดแผนในการแก้ปัญหา 1.วิเคราะห์ปัญหา ผู้เขียนโปรแกรมหรือที่เรียกกันว่า “โปรแกรมเมอร์” (Programmer) จะต้องทาความเข้าใจ แล้ ว วิเ คราะห์ปัญหาว่าโจทย์ ต้องการผลลั พธ์อะไร การจะทาให้ได้ผ ลลั พธ์เช่นนั้น ต้องการข้อมู ล อะไรบ้าง และประมวลผลอย่างไร จากนั้ น ก็ ก าหนดแผนในการแก้ ปั ญ หา โดยการเขี ย นผั ง งาน (Flowchart) เพื่ อ แสดง ขั้นตอนการทางานของโปรแกรมและง่ายต่อการเข้าใจ ศึกษาเรื่องผังงานเพิ่มเติมได้ที่ บทเรียนออนไลน์เมนูบทที่ 2 Programming >> http://iamchommy.wordpress.com/c-content/2-programming บทที่ 2 Programming หน้า 3
  4. 4. = C programming By…iamch❀mmy = หรือ การตัดสินใจ เมื่อเขียนผังงานเรียบร้อยแล้วก็ เขียนโปรแกรมตามผังงานที่กาหนดไว้ กรณีที่ใช้ภาษาซี ก็ต้องเขียนโปรแกรมตามกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษาซีเท่านั้น หลังจากที่เขียนโปรแกรมเสร็จแล้ว ก็ทาการทดสอบโปรแกรมว่ามีการทางานถูกต้องหรือ ยัง (ได้ผลลัพธ์ตามต้องการไหม) มีข้อผิดพลาดอะไรต้องแก้ไขหรือไม่ เมื่อสมบูรณ์ดีแล้ว ก็จัดทาคู่มือ การใช้โปรแกรมนั้น เพื่อให้ผู้ใช้โปรแกรมคนใดก็ตามสามารถอ่านและใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง บทที่ 2 Programming หน้า 4
  5. 5. = C programming By…iamch❀mmy = ภาษาในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี 3 ระดับ ดังนี้ เป็นภาษาที่สามารถสั่งให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ทางานได้ ทันทีโดยเขียนอยู่ในรูปรหัสของ ระบบเลขฐานสองประกอบด้วย เลข 0 และเลข 1 ที่นามาเขียน ติดต่อกัน เช่น 10110000 ภาษาที่มีการปรับปรุงมาจาก ภาษาเครื่อง ให้สามารถเข้าใจ ได้ง่ายขึ้น มีการใช้ตัวอักษรแทน ตัวเลขฐานสอง เช่น ADD A,B เป็นต้น ตัวอย่าง ภาษาระดับต่า เช่นภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) ภาษาเครือง (Machine Language) ภาษาระดับต่า (Low-level Language) ภาษาระดับสูง (High-level Language) เป็นภาษาที่สร้างขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกในการ เขียนโปรแกรม เพราะลักษณะของ คาสั่งจะคล้ายกับประโยคในภาษาอังกฤษทาให้สามารถเข้าใจ โปรแกรมได้ง่ายขึ้น เช่น Pascal, C, C++, Java เป็นต้น บทที่ 2 Programming หน้า 5
  6. 6. = C programming By…iamch❀mmy = โปรแกรมแปลภาษา คือ โปรแกรมแปลคาสั่ ง ต่า ง ๆ ที่เ ราเขี ยนขึ้นมา เพื่อ ให้ คอมพิ ว เตอร์เ ข้า ใจและน าไป ประมวลผลได้ โปรแกรมแปลภาษา มี 2 ประเภท ดังนี้ คอมไพเลอร์ (Compiler) แปลโปรแกรมต้น ฉบั บ ในคราวเดียวทั้งโปรแกรมให้ เป็นภาษาเครื่องและสร้างออบเจ็ ค โปรแกรม(Object Program) เมื่อเรียกใช้ ออบเจ็ค โปรแกรมก็ใช้ได้ทันที อินเทอร์พรีเตอร์(Interpreter) แปลโปรแกรมต้นฉบับให้เป็นภาษาเครื่องครั้งละคาสั่ง ในแต่ละคาสั่งจะถูกแปล และปฏิบัติตามคาสั่ง หากพบข้อผิดพลาดจะหยุด เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจึงจะแปลคาสั่งต่อไปได้ โปรแกรมที่เขียนทางานได้อย่างไร เขียนโปรแกรมด้วย ภาษาใดภาษาหนึ่งจะได้ ซอร์สโค้ด (source code) บทที่ 2 Programming กระบวนการแปล โปรแกรมโดย โปรแกรมแปลภาษา โปรแกรมที่สามารถ ทางานได้โดยไม่ต้องมี ซอร์สโค้ดเรียกว่า ออบ เจ็คโค้ด (object code) หน้า 6
  7. 7. = C programming By…iamch❀mmy = ตัวอย่างการจาลองความคิดเป็นข้อความและผังงาน ขั้นตอนการใช้โทรศัพท์มือถือ การจาลองความคิดเป็นข้อความ การจาลองความคิดเป็นผังงาน เริ่มต้น เริ่มต้น ยกโทรศัพท์ กดเลขหมายปลายทาง ฟังสัญญาณหากสายไม่ว่างให้วางสาย ฟังสัญญาณหากสายว่างให้รอสาย สนทนา กดวางสายเมื่อจบการสนทนา ยกโทรศัพท์ กดเลขหมายปลายทาง สายว่าง สายไม่ว่าง ฟังสัญญาณ รอสาย จบ สนทนา กดวางสาย จบ เพือน ๆ ลองเขียนผังจาลองความคิดเป็น ่ ข้อความ และเป็นผังงานในเรืองอืน ๆดูนะ ่ ่ เมือเข้าใจแล้วก็เข้าไปทาแบบฝึกหัดกันเลย ่ บทที่ 2 Programming หน้า 7
  8. 8. = C programming By…iamch❀mmy = คาศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ประจาบทที่ 2 ที่ คาศัพท์ คาอ่าน ความหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษาซี 1 coding โค้ดดิ้ง ตัวโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้น 2 flowchart โฟลว์ชาร์ท ผังงาน 3 high ไฮ สูง 4 language แลงกวิจ ภาษา 5 level เลเวล ระดับ 6 low โล ต่า 7 machine แมทชีน เครื่องจักรกล 8 programmer โปรแกรมเมอร์ คนเขียนโปรแกรม 9 programming โปรแกรมมิ่ง การเขียนโปรแกรม 10 source ซอส ที่มา ดั้งเดิมเริ่มต้น 11 tip ทิบ คาแนะนาเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ ++ จบบทที่ 2 ++ บทที่ 2 Programming หน้า 8

×