Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

St h

368 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

St h

  1. 1. ประกาศโรงเรียนสวนแตงวิทยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ------------------------- ด้ ว ย โ ร ง เ รี ย น ส ว น แ ต ง วิ ท ย า มี ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ รั บ ส มั ค ร บุ ค ค ล เ พื่ อ คั ด เ ลื อ กเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง จานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอนที่โรงเรียนสวนแตงวิทยา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง ครูอัตราจ้าง 1.1 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ (3) ปฏิบัติงานซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาและดูแลเว็บไซต์โรงเรียน (5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 1.2 วิชาเอก กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาที่รับสมัครเพื่อคัดเลือก ดังนี้ (1) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา 1.3 อัตราค่าจ้าง และระยะเวลาการจ้าง (1) ค่าตอบแทนเดือนละ 9,140 บาท และเงินประกันสังคมร้อยละ 5 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตาแหน่งครูอัตราจ้าง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 2.1 คุณสมบัติทั่วไป (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน (5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
  2. 2. ความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.รับรอง และมีวิชาเอกกลุ่มวิชาหรือทางวิชาตรงตามที่เปิดรับสมัคร (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือได้รับใบอนุญาตประกอบการสอนของคุรุสภา 3. การรับสมัคร 3.1 วันเวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสวนแตงวิทยา ระหว่างวันที่ 1 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ทุกวันในเวลาราชการ 3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 2 รูป) (2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) และปริญญาบัตรหรือหนังสือ รับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายใน วันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสาเนา จานวนอย่างละ 1 ฉบับ (3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสาเนาจานวน อย่างละ 1 ฉบับ (4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ พร้อมถ่ายสาเนา จานวน 1 ฉบับ (5) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ- นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมถ่ายสาเนา อย่างละ 1 ฉบับ 3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ าเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดต่ า งๆ ในใบสมั ค ร พร้ อ มทั้ ง ยื่ น หลั ก ฐานในการสมั ค รให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ในกรณี ที่ มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่ งที่สมัครสอบ อัน มีผ ลทาให้ ผู้ส มัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่ าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โรงเรียนสวนแตงวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 7 พฤศจิกายนพ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนสวนแตงวิทยา โทรศัพท์ 035 - 599200
  3. 3. 5. กาหนดการคัดเลือก วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนสวนแตงวิทยาตาบลสวนแตง อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ คัดเลือกโดยวิธีการสอบ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน สมรรถนะที่ 1 ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป 50 สอบข้อเขียน สมรรถนะที่ 2 ความเหมาะสมกับตาแหน่ง 50 สัมภาษณ์และดูแฟ้มผลงาน รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โรงเรียนสวนแตงวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายนพ.ศ. 2555 ณ โรงเรี ย นสวนแตงวิทยา โดยจะเรียง ล าดับ จากผู้ ได้คะแนนรวมทุก ภาคจากมากไปน้อ ยตามลาดับ ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนในสมรรถนะที่ 1 มากกว่าเป็นผู้ได้ลาดับที่สูงกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า 8. การรายงานตัวและทาสัญญาจ้าง การจัดจ้างจะทาสัญญาจ้างกับผู้ ที่ ผ่านการคัดเลือก ตามลาดับ ผู้ได้รับการคัดเลือกและอยู่ในลาดับที่จะทาสัญญาจ้างจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนสวนแตงวิทยากาหนด ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ( นายศักดิ์ไทย ชัยวิรัตน์ ) ผู้อานวยการโรงเรียนสวนแตงวิทยา
  4. 4. ปฏิทินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง สังกัด โรงเรียนสวนแตงวิทยาวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ประกาศรับสมัครวันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 รับสมัครวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ประเมินสมรรถนะวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ทาสัญญาและปฏิบัติหน้าที่ ------------------------------------

×