วันเเรก   สนามบินสุวรรณภูมิ                                         (-/-/-)22.00...
วันที่สอง  สุวรรณภูมิ – มหานครเซี่ยงไฮ – กรุงโซล(อินชอน) – เกาะนามิ - เมืองซูวอน - ปอมฮวาซอง(B/L/D)01.55     ออกเดิ...
วอน ระยะทางยาวประมาณ 5500 เมตร ประกอบดวยเชิงเทิน 48 หลัง แตบางสวนถูก      ทําลายในสมัยสงครามเกาหลีปอมนี้สรางขึ้...
รนด ใหทานไดเลือกชื้อ กันอยางจุใจในราคาพิเศษ อาทิ      Coach, Burberry, DKNY, Gucci, Ferragamo,      Diese...
จากนั้นนําทานแวะเยี่ยมชม โรงงานสกัดสมุนไพร ที่บํารุงรักษาสุขภาพ จากนั้นนําทาน      แวะช็อปปงละลายเงินวอน ซึ่งเป...
อุโมงคใตทะเล ทานจะไดชม เเสง สี เสียง ที่ตระการตาเปนอยางยิ่ง จากนั้นนําคณะขึ้น      ชมหอไขมุก ที่เปรียบเหมือนเป...
หรือ วัดจิ้งฉือ ตั้งอยูบนภูเขานานผิงทางทิศใตของทะเลสาบซีหู แหงเมืองหังโจว ใน     ประเทศจีน เปนวัดเกาแกสรางขึ้น...
ใบเสนอราคา          โปรแกรมการเดินทาง            อัตราคาบริการ 40 ทานขึนไป             ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Koria

565 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
565
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
72
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Koria

 1. 1. วันเเรก สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)22.00 น.  คณะเดินทาง พรอมกันที่ช้ัน 4 ประตู 8 เคารเตอร T ผูโดยสารขาออกสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE (รับเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนําขั้นตอนจาก เจาหนาที่) กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตาม นโยบายรักษาความปลอดภัยขอแนะนํา เตรี ย มสั ม ภาระขนาดกลาง เนื่ อ งจากโรงแรมที่ พั ก ในเกาหลี จะมี บ ริ ก รน อ ยมาก ตางจังหวัดไมมีบริกร ของเหลวนําขึ้นเครื่อง ทั้งหมดที่นําใสกระเปาถือติดตัวขึ้นเครื่อง จะตองบรรจุในบรรจุภัณฑและมีปริมาณไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น (รวมกันไมเกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑดังกลาวควรใสในถุงที่โปรงใสและสามารถเปด-ปดไดดวย ใหนําถุง ขึ้นไปเพียงใบเดียวเทานั้น การนําผลิตภัณฑของสด ที่ทําจากสัตวไมวาเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไมสด ไมอนุญาตใหนําเขาประเทศเพื่อปองกันโรคตาง ๆ เพราะหากศุลกากร ตรวจพบจะตองเสียคาปรับ 1 สุดคุม เซี่ยงไฮ เกาหลีใต 6 วัน 5 คืน
 2. 2. วันที่สอง สุวรรณภูมิ – มหานครเซี่ยงไฮ – กรุงโซล(อินชอน) – เกาะนามิ - เมืองซูวอน - ปอมฮวาซอง(B/L/D)01.55  ออกเดินทางสูประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU 54807.00 เดินทางถึงสนามบินมหานครเซี่ยงไฮ เมืองที่ไดชื่อวาเปนมหานครยุคใหมของจีน และ ถูกขนานนามวา“นครปารีสแหงตะวันออก” ตั้งอยูบนฝงแมน้ําหวังผู ซึ่งมีความยาวถึง 80 กิโลเมตร ซึ่งเปนเสนเลือดหลอเลี้ยงนครแหงนี้ เซี่ยงไฮยังเปนเมืองเศรษฐกิจและ ศูนยกลางการคา อีกทั้งยังเปนเมืองทาที่สําคัญที่สุดของจีน จากนั้นนําคณะนั่งเครื่องบินตอไปยัง กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต09.05  ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU 504111.55 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร แลว รถโคชพาทานขามทะเลตะวันตกดวย สะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อ ความหวังในการรวมชาติที่ยาวกวา 4.42 กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตรเที่ยง  ลิ้มลองเมนูดังตามรอยละคร “ทัคคาลบี” หรือไกบารบีผัดซอสบารบีคิวบาย จากนั้นนําทานเดินทางสูเกาะนามิ โดยเดินทางถึงทาเรือเฟ อรรี่ ขามฟากไปยังเกาะนามิ (ชมใบไมเปลี่ยนสี) สถานที่โร แมนติก สถานที่ถายทําละครเกาหลี Winter Love Song หรื อ เพลงรั ก ในสายลมหนาว เกาะนามิ มีรู ป ร า งเหมื อ น ใบไม ที่ ล อยอยู ท างตอนเหนื อ ของ แมน้ําฮัน เดินเลนชมสวนเกาหลี คารา วะสุ ส านนายพลนามิ เดิ น ผ า นกลาง แมกไมแหงสวนสนที่สูงเสียดฟาเพื่อ สุ ข ภาพ มองดู พั น ธุ สั ต ว ต า ง ๆ เช น นกกระจอกเทศ กระตาย กระรอก เปด กวางบาย นําทานออกเดินทางสู เมืองซูวอนผานชมปอมตาง ๆ ของซูวอนฮวาซอง ปอมปราการหรือกํ าแพง เมืองหรือปอมดอกไม สราง รายรอบตัวเมือง ซู 2 สุดคุม เซี่ยงไฮ เกาหลีใต 6 วัน 5 คืน
 3. 3. วอน ระยะทางยาวประมาณ 5500 เมตร ประกอบดวยเชิงเทิน 48 หลัง แตบางสวนถูก ทําลายในสมัยสงครามเกาหลีปอมนี้สรางขึ้นโดยกษัตริยซอนโจ กษัตริยองคที่ 22แหง ราชวงศโชซอน เพื่อเปนที่ระลึกแกพระราชบิดา ซึ่งถูกใสรายจากราชสํานัก และถูกขัง จนสิ้นพระชนม ปจจุบันปอมนี้ไดรับการสถาปนา โดย UNESCO ใหเปนมรดกโลก เมืองซูวอนค่ํา  เมนูชาบู ชาบู วารไรตี้  เขาที่พัก ณ โรงแรม SILK ROAD HOTEL (SUWON)วันที่สาม โรงเรียนกิมจิ – พลอยอมาทิส – ศูนยโสม – เมียงดง – หอคอยกรุงโซล (B/L/D)06.00 ตอนรับรุงอรุณสดใส07.00  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท ไดเวลาอันควรนําคณะเดินทางเขากรุงโซล นําคณะรวมเรียนรู วัฒนธรรมการทํากิมจังหรือ รวมการทํากิมจิ กิมจิจัดวาเปนเครื่อง เคียงประจําโตะ สําหรับ อาหารเกาหลีทุกมื้อก็วาได คูกับขาวสวย รอน ๆ กิมจิเปนอาหารประเภทหมักดอง ที่ มี คุ ณ ค า ทางอาหารสู ง ชนิ ด หนึ่ ง มี รสชาติที่เปนเอกลักษณ ใหทานนํากิมจิ ที่ทํารวมกันกลับไปเปนของฝากคนทาง บ า นได ลิ้ ม ลอง ก อ นกลั บ บ า นให ทุ ก ท า นได แ ต ง ชุ ด พื้ น เมื อ ง เกาหลีฮันบกถายรูปเปนที่ระลึก จากนั้นพาชมโรงงานเจียระไน พลอยแอมมาทีส แดนเกาหลีเปน แดน ของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพพลอยแหงความมั่งคั่ง หรือนําโชค โดยมีต้ังแตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน มีเสนห เยายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จึ้ ตางหูเที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ เมนูไกตุนโสมบาย จากนั้นนําคณะเขาชม โรงงานสกัดโสมเกาหลี ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก จากนั้นไดเวลาอัน ควรนําคณะเขาช็อปปง เครื่องสําอางที่ขึ้นชื่อของเกาหลีใต เเละมีเวลาใหทานไดเเวะซื้อ สินคา ณ ดิวตี้ฟรี ที่รวบรวม สินคาชั้นนําของเกาหลี เครื่องสําอางของเกาหลี ทุกแบ 3 สุดคุม เซี่ยงไฮ เกาหลีใต 6 วัน 5 คืน
 4. 4. รนด ใหทานไดเลือกชื้อ กันอยางจุใจในราคาพิเศษ อาทิ Coach, Burberry, DKNY, Gucci, Ferragamo, Diesel หรือ Guess, Nike จากนั้นนําทานเขาช็อปปง ณ เมียงดง ซึ่งเปนเเหลงรวบรวมสินคาสําหรับทุกเภท ทุกวัย ไวที่นี่ และยอดฮิตที่สุด ที่ตลาดนี้เราสามารถซื้อข าวของ และตอราคาไดอยาง สนุกสนานทีเดียว (จะตอไดมากไดนอยอันนี้ขึ้นอยูกับความสามารถและนะคะ)ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร BBQ BUFFET จากนั้นนําทานตามรอยหนังดัง “กวน มึน โฮ” ณ หอคอยโซล (พิเศษสุด!!ใหทานได คลองกุญแจหัวใจ พรอมบริการเเมกุณเเจ สําหรับทานที่เดินทาง) มีเวลาใหทานไดชอปปงหมี TEDDY BEAR หมีนอยนารัก จากนั้นเชิญทานเขาที่พัก  เขาที่พัก ณ โรงแรม BENHUR HOTEL หรือเทียบเทาวันที่สี่ ทําเนียบ บลูเฮาส – พระราชวังเคียงบกคุง – ช็อปปง OTOP – ตลาดชินชน – มหานครเซี่ยงไฮ ถนนนานกิง (B/L/D)เชา  อาหารเชาแบบอเมริกันชุดหรือบุฟเฟ ที่ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานพาชมใจกลางเมืองหลวง ผานซิตี้ฮอล ประตูเมืองคังฮวามุน พระราชวังดอกสุ ตึกเคียวโบ-ขาย หนั ง สื อ ที่ ใ หญ สุ ด ในประเทศ สถานี ร ถไฟกรุ ง โซล ศูนยวัฒนธรรมเซจอง ยอนละคร “KOONG –Princess Hours” ณ พระราชวังเคียงบก สรางขึ้นในป ค.ศ.1394 สมัยราชวงศโซซอน เปนศูนยบัญชาการและที่ประทับของกษัตริย เมื่อสมัย 600 ป กอน ถือเปนจุดที่ตั้งตามหลักฮวงจุยที่ดีที่สุดภายในพระราชวังประกอบไปดวยพระที่ นั่งตาง ๆ มากมาย เชน พลับพลากลางน้ํา หองประทับของกษัตริยและพระราชินี หอง ทรงพระอักษร ทองพระโรง สวนกลางแจง เปนตน นั่งรถผานถนนสายสําคัญที่มีการ เปดปดเปนเวลา-สถานที่ตั้ง ทําเนียบและบลูเฮาท หรือบานประจําตําแหนง 4 สุดคุม เซี่ยงไฮ เกาหลีใต 6 วัน 5 คืน
 5. 5. จากนั้นนําทานแวะเยี่ยมชม โรงงานสกัดสมุนไพร ที่บํารุงรักษาสุขภาพ จากนั้นนําทาน แวะช็อปปงละลายเงินวอน ซึ่งเปนสินคาประเภท ขนม ของฝากมากมายที่ขึ้นชื่อของ เกาหลีเที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร จากนั้นนําทานชอปปง ณ ตลาดชินชน ใหทานไดสัมผัสกับแหลงที่นักศึกษาชาวเกาหลี นิ ย ม เป น แหลง ที่ตั้ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า มากมาย จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบินอินชอน16.20  ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU 503417.20 เดินทางถึงสนามบินผูตง มหานครเซี่ยงไฮ จากนั้นนําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเดินทางถึงสนามบินมหานครเซี่ยงไฮ เมือง ที่ ไ ด ชื่ อ ว า เป น มหานครยุ ค ใหม ข องจี น และถู ก ขนานนามว า “นครปารี ส แห ง ตะวันออก” ตั้งอยูบนฝงแมน้ําหวังผู ซึ่งมีความยาวถึง 80 กิโลเมตร ซึ่งเปนเสนเลือด หลอเลี้ยงนครแหงนี้ เซี่ยงไฮยังเปนเมืองเศรษฐกิจและศูนยกลางการคา อีกทั้งยังเปน เมืองทาที่สาคัญที่สดของจีน ํ ุเย็น  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ช็อปปงสินคามากมาย ณ ตลาดโกบี้ และ ถนนนานกิง ซึ่งมี ความยาวถึง 5 กม. และยังเปนแหลงศูนยกลางสําหรับช็อปปง ที่คึก คัก มากที่สุดของนครเชี่ ย งไอ รวมทั้งหา งสรรพสิ น ค า ใหญชื่อดังกวา 10 หาง รานคาตางๆ รานอาหารและศูนยกลาง ความบันเทิงมากมาย ที่จะสรางสีสันและความบันเทิงใหกับผูท่มาจับจายถนนนานกิง ี  เขาที่พัก ณ โรงแรม HOLLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเทาวันที่หา หาดไวทัน – อุโมงคเลเซอร – หอไขมุก – เมืองหังโจว – โชวอลังการNight of XIHU (B/L/D)เชา  อาหารเชาแบบอเมริกันชุดหรือบุฟเฟ ที่ หองอาหารของโรงแรม นําทานชม หาดไวทัน ทัศนียภาพของตึกสถาปตยกรรมแบบตะวันตกที่งดงาม ที่ใชเปน สถานที่ในการถายทอดเรื่องราวของ เจาพอเซี่ยงไฮ ที่เกิดขึ้นในยุคที่เมืองเซี่ยงไฮเต็มไป ดวยเจาพอ หลายกกหลายแกงคแยงชิงอํานาจกันใหวุนวายไปหมด หาดไวทันจึงมีชื่อที่ รูจักในหมูนักทองเที่ยว ชาวไทยวา “หาดเจาพอเซี่ยงไฮ” จากนั้นนําคณะนั่งรถไฟ ลอด 5 สุดคุม เซี่ยงไฮ เกาหลีใต 6 วัน 5 คืน
 6. 6. อุโมงคใตทะเล ทานจะไดชม เเสง สี เสียง ที่ตระการตาเปนอยางยิ่ง จากนั้นนําคณะขึ้น ชมหอไขมุก ที่เปรียบเหมือนเปนสัญลักษณของมหานครเซี่ยงไฮ ซึ่งมีความสูงกวา 468 เมตร เเละยังเปนตึกที่สูงที่สุดในเอเชียอีกดวย จากนั้นนําทานเขาชมศูนยการเเพทยเเผน ไทย ที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮเที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบาย จากนั้นนําทุกทานเดินทางกลับไปยัง เมืองหังโจว ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแหง หนึ่งเปนแหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มี ชื่อเสียงแหงหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมือง หังโจวและซูโจววา “บนฟามีสวรรคบนดินมีซู (โจว)หัง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศน อันงดงามสองฟากถนนค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานชมโชวที่สวยงาม NIGHT OF XIHU จากนั้นนําทานชมโชว ไนทออฟซีหู สัมผัสกับการแสดง แสง สี เสียง พรอมกับนักแสดงรวม 100 ชีวิต ที่จะมาบอกเลา เรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวกับเมืองหังโจว นครแสนงามและตํานานการกําเนิดทะเลสาบซีหู  พักที่ Honglou Hotel (4 ดาว) หรือเทียบเทา www.hzhonglouhotel.comวันที่หก ลองทะเลสาบซีหู – หมูบานใบชา – วัดจี้กง – ถนนโบราณเหอฝงเจี่ย  (B/L/D)เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทุกทานเดินทางนําทาน ลองเรือชม ทะเลสาบซีหู ผานชมสะพานดวน ซึ่งเปนที่มาของตํานานเรื่องนางพญางูขาว กับชายคนรักชื่อ โขเซียน ตลอดจนชม ธ ร ร ม ช า ติ อั น ง ด ง า ม ส ด ชื่ น ร อ บ ๆ ทะเลสาบแห ง นี้ ท่ี ไ ด รั บ สมญานามจาก นักทองเที่ยววา พฤกษชาติในนครินทร และนําทานสู หมูบานใบชาซึ่งเปนแหลงผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของ จีน “ หลงจิ่งฉา ” โดยกลาวกันวา " ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน " ใหทานชิมชาหลากหลาย รสตามอัธยาศัย และนําทานเดินทางไปยังวัดพระจี้กง 6 สุดคุม เซี่ยงไฮ เกาหลีใต 6 วัน 5 คืน
 7. 7. หรือ วัดจิ้งฉือ ตั้งอยูบนภูเขานานผิงทางทิศใตของทะเลสาบซีหู แหงเมืองหังโจว ใน ประเทศจีน เปนวัดเกาแกสรางขึ้นในสมัยราชวงศโจว ถูกบูรณะซอมแซมในสมัย ราชวงศซง เนื่องจากไฟไหม และไดเปลี่ยนชื่อมาเปนวัดจิ้งฉือในปจจุบัน ซึ่งแปลวา สะอาด บริสุทธิ์เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารบาย จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนโบราณเหอฝงเจีย เปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการคาในสมัยนั้น ถนนเหอฝงใน ปจจุบัน นอกจากยั่งคงไวซึ่งสภาพดั้งเดิมของ สิ่งปลูกสรางโบราณสวนหนึ่งแลว บานเรือนทั้ง สองขาง ทางที่สรางขึ้นใหมลวนสรางจากไม และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบงายแบบ โบราณ สองข า งถนนสายนี้ ส ว นใหญ เ ป น รานคาทั่วไป หลังจากนั้นนําทานเขาชมรานหยก ซึ่งถือไดวาเปนแหลงจําหนายหยกที่มี คุณภาพแหงหนึ่งของจีน เหมาะแกการนําไปเปนของที่ระลึกหรือเปนของสะสมเย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทุกทานเดินทางไปยังสนามบินผูตง มหานครเซี่ยงไฮ เพื่อเดินทางกลับสู ประเทศไทย22.00  ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU 83901.20 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความสนุกสนาน คุมคา เเละประทับใจ......... โอกาสหนาพบกันใหมคะ  7 สุดคุม เซี่ยงไฮ เกาหลีใต 6 วัน 5 คืน
 8. 8. ใบเสนอราคา โปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการ 40 ทานขึนไป ้ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN (MU) 29,900 บาท/ ทานเอกสารที่ใชในการทําวีซา: - (พาสปอรต) หนังสือเดินทาง (ตัวจริง อายุเหลือไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง กรุณาสง สําเนาหนังสือเดินทางมาลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 10 วัน - รูปถายสี 1 นิว จํานวน 2 รูป ้อัตราคาวีซาดวน เมื่อสงหนังสือเดินทางลาชา · ยื่นวีซาดวน 1 วัน จายเพิ่มทานละ 1,400 บาท  · ยื่นวีซาดวน 2-3 วัน จายเพิ่มทานละ 1,000 บาท อัตรานี้รวม คารถบัส VIP รับ-สง สุพรรณบุร-สุวรรณภูมิ ไปกลับ ี ของที่ระลึกระหวางการเดินทาง คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) คาที่พัก 4 คืน คาบัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ คาอาหารพรอมเครื่องดื่ม (ตามที่ระบุในรายการ) คาพาหนะนําเที่ยวตามเสนทางที่ระบุ คามัคคุเทศกนาเทียวตลอดการเดินทาง ํ ่ คาประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท (กรณีจากอุบัติเหตุ) คาธรรมเนียมวีซาเขาสูประเทศจีน แบบปกติ 4 วันทําการ (หนังสือเดินทางไทย)อัตรานี้ไมรวม คาธรรมเนียมทําหนังสือเดินทาง และคาธรรมเนียมขออนุญาตที่กลับเขาสูประเทศไทยของคนตางดาว คาใชจายสวนตัวตางๆ อาทิ คาโทรศัพท, คามินบาร, คาทิปพนักงานยกกระเปา, คาเครื่องดื่ม-คาอาหารที่ส่งเพิ่ม ิ ั คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีบริการ 3% คาทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น 8 สุดคุม เซี่ยงไฮ เกาหลีใต 6 วัน 5 คืน

×