Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Flowchart
คำนำ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อ
เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับผังงำน หลักกำรเขียนผัง
งำน ประเภทของผังงำน สัญลักษ...
สำรบัญ
ผู้จัดทำ
กรกฎำคม 2557
คำนำ ก
สำรบัญ ข
Flowchart one of Basic Quality Tools 1
เฉลย 2
ผู้จัดทำ 8
Flowchart one of Basic Quality Tools
จบกำรอ่ำน กลับไปหน้ำสำรบัญ
ที่มำ
http://www.youtube.com/watch?v=FiABRCzowv
E
แบบฝึกหัด
ตอนที่ 1 คำชี้แจง : ให้นักเรียนพิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้ว่ำถูกหรือผิด
แล้วคลิกที่คำตอบ เพื่อดูเฉลย
1) ผังงำนช่วยให้...
เฉลยตอนที่ 1
...............
ทำได้ไหมคะ
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปทำข้อต่อไป
จบกำรอ่ำน กลับไปหน้ำสำรบัญ
ผังงำนเขียนไม่ยำก....ลอง
เขียนกัน
บ่อย ๆ นะ
จบกำรอ่ำน กลับไปหน้ำสำรบัญ
ควำมชำนำญ
เกิดจำกกำรฝึกทำ
เรื่องนั้นบ่อย ๆ
จบกำรอ่ำน กลับไปหน้ำสำรบัญ
อ้ำงอิง
http://iamchommy.wordpress.com
http://www.bcoms.net/system_analysis/lesson63.asp
www.thaiall.com/flowchart
แล้วพบก...
ผู้จัดทำ
นำงสำวชมชญำ แก้วกำพร้ำ
ตำแหน่งครู วิทยฐำนะครูชำนำญกำร
โรงเรียนสวนแตงวิทยำ จังหวัดสุพรรณบุรี
E-mail address >> iam...
The End
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Flochart 22

417 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Flochart 22

 1. 1. Flowchart
 2. 2. คำนำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อ เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับผังงำน หลักกำรเขียนผัง งำน ประเภทของผังงำน สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรเขียน ผังงำน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสำมำรถเขียนผังงำนได้ อย่ำงถูกต้อง ผู้จัดทำได้ประมวลเนื้อหำจำกแหล่งต่ำง ๆ แล้วนำมำประกอบกับควำมรู้และประสบกำรณ์ ของผู้จัดทำหวังว่ำจะเป็ นประโยชน์แก่ผู้อ่ำน พอสมควร ทั้งนี้ผู้จัดทำยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงเนื้อหำให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ยิ่งขึ้นต่อไป ผู้จัดทำ กรกฎำคม 2557
 3. 3. สำรบัญ ผู้จัดทำ กรกฎำคม 2557 คำนำ ก สำรบัญ ข Flowchart one of Basic Quality Tools 1 เฉลย 2 ผู้จัดทำ 8
 4. 4. Flowchart one of Basic Quality Tools จบกำรอ่ำน กลับไปหน้ำสำรบัญ ที่มำ http://www.youtube.com/watch?v=FiABRCzowv E
 5. 5. แบบฝึกหัด ตอนที่ 1 คำชี้แจง : ให้นักเรียนพิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้ว่ำถูกหรือผิด แล้วคลิกที่คำตอบ เพื่อดูเฉลย 1) ผังงำนช่วยให้เรำมองเห็นภำพรวมของกำรทำงำน [ ถูก ผิด ] 2) ผังงำนแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ผังงำนลำดับ ผังงำนทำงเลือก และผังงำนทำซ้ำ [ ถูก ผิด ] 3) กำรใช้สัญลักษณ์เขียนแสดงขั้นตอนกำรทำงำนในระบบหนึ่ง ๆ เรียกว่ำผังงำนระบบ [ ถูก ผิด ] 4) กำรเขียนผังงำนเหมำะสมกับกำรแสดงขึ้นตอนกำรทำงำนที่ซับซ้อน [ ถูก ผิด ] 5) สัญลักษณ์ เป็นกำรแสดงข้อมูลทำงจอภำพ [ ถูก ผิด ] 6) กำหนดทิศทำงกำรทำงำนด้วยสัญลักษณ์ลูกศร [ ถูก ผิด ] 7) ลูกศร ควรมีทิศทำงจำกบนลงล่ำง หรือจำกซ้ำยไปขวำ [ ถูก ผิด ] 8) สัญลักษณ์ เป็นกำรเริ่มต้น หรือจบกำรทำงำน [ ถูก ผิด ] 9) ผังงำนโปรแกรมจะนำจุดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มำวิเครำะห์ ว่ำจะใช้งำนส่วนใดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องกำร [ ถูก ผิด ] 10) กำรทำกระบวนกำรหนึ่งหลำยครั้ง โดยมีเงื่อนไขในกำรควบคุม เป็นกำรเขียนผังงำนแบบกำรทำงำนซ้ำ[ ถูก ผิด ] จบกำรอ่ำน กลับไปหน้ำสำรบัญ
 6. 6. เฉลยตอนที่ 1 ............... ทำได้ไหมคะ คลิกที่นี่เพื่อกลับไปทำข้อต่อไป
 7. 7. จบกำรอ่ำน กลับไปหน้ำสำรบัญ
 8. 8. ผังงำนเขียนไม่ยำก....ลอง เขียนกัน บ่อย ๆ นะ จบกำรอ่ำน กลับไปหน้ำสำรบัญ
 9. 9. ควำมชำนำญ เกิดจำกกำรฝึกทำ เรื่องนั้นบ่อย ๆ จบกำรอ่ำน กลับไปหน้ำสำรบัญ
 10. 10. อ้ำงอิง http://iamchommy.wordpress.com http://www.bcoms.net/system_analysis/lesson63.asp www.thaiall.com/flowchart แล้วพบกัน ใหม่นะ จบกำรอ่ำน กลับไปหน้ำสำรบัญ
 11. 11. ผู้จัดทำ นำงสำวชมชญำ แก้วกำพร้ำ ตำแหน่งครู วิทยฐำนะครูชำนำญกำร โรงเรียนสวนแตงวิทยำ จังหวัดสุพรรณบุรี E-mail address >> iamchommy@gmail.com จบกำรอ่ำน กลับไปหน้ำสำรบัญ
 12. 12. The End

×