Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1/37
คู่มือ
การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
โรงเรียนสวนแตงวิทยา จังหวั...
2/37
คู่มือสาหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม.เขต 9
กระทร...
3/37
หมายเหตุ (โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพ...
4/37
13. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
14. รายการเ...
5/37
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
จานวน
เอกสาร
ฉบับจร...
6/37
15. ค่าธรรมเนียม
1) มีค่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -
16. ช่องทางกา...
7/37
คู่มือสาหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม.เขต 9
ก...
8/37
30. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ให้ผู้ปกครองแจ้งความจานงการย้ายเข้าเรียน...
9/37
ที่ ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ
ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หมายเหตุ
4)
- ดาเ...
10/37
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
จานวน
เอกสาร
ฉบับจ...
11/37
ที่
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
จานวนเอกสาร
สาเนา
หน่วยนับ
เอกสาร
ห...
12/37
37. หมายเหตุ
-
วันที่พิมพ์ 11/08/2558
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย ผู้อานวยการโรงเรีย...
13/37
คู่มือสาหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม.เขต ...
14/37
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ให้ผู้ปกครองยื่นคาร้องขอย้ายออกต่อโรงเร...
15/37
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการ...
16/37
ที่
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
จานวนเอกสาร
สาเนา
หน่วยนับ
เอกสาร
ห...
17/37
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-
วันที่พิมพ์ 11...
18/37
คู่มือสาหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม.เขต 9
...
19/37
31. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การขอลาออกของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณ...
20/37
33. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
34. รายการ...
21/37
4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม...
22/37
คู่มือสาหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนสวนแตงวิท...
23/37
50. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1. แต่งตั้งคณะกร...
24/37
หลักฐานเดิมที่ปรากฏหรือให ผลการเรียนใหม ที่ได จากการประเมินด วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
5. นักเรียนที่ได รับก...
25/37
ที่ ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ
ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หมายเหตุ
3)
การล...
26/37
ที่
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
จานวนเอกสาร
สาเนา
หน่วยนับ
เอกสาร
ห...
27/37
56. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
57. หมายเหตุ
-
วันที่พิมพ์ 11...
28/37
คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม...
29/37
64. พื้นที่ให้บริการ: สถาบันการศึกษา
65. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกา...
30/37
70. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่ ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ
ส่วน...
31/37
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
จานวน
เอกสาร
ฉบับจ...
32/37
4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม...
33/37
คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม.เขต 9
...
34/37
ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อน ราคาญแก่ผู้อยู่
อาศัยใ...
35/37
90. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
91. รายการ...
36/37
3) ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ -
4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111)...
37/37
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รวม 7 เรื่อง

160 views

Published on

st

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

รวม 7 เรื่อง

 1. 1. 1/37 คู่มือ การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติอานวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โรงเรียนสวนแตงวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
 2. 2. 2/37 คู่มือสาหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม.เขต 9 กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 1. ชื่อกระบวนงาน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม.เขต 9 3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน 5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 1) ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 3) พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 7. พื้นที่ให้บริการ: สถาบันการศึกษา 8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 120 วัน 9. ข้อมูลสถิติ จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 จานวนคาขอที่มากที่สุด 0 จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0 10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 11. ช่องทางการให้บริการ 1) สถานที่ให้บริการ โรงเรียนสวนแตงวิทยา เลขที่ 596 หมู่ 4 ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 72210 โทรศัพท์ 0-3559-9200/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
 3. 3. 3/37 หมายเหตุ (โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน) 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเป็นไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เรื่องการรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว http://plan.bopp-obec.info/ ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ ระยะเวลา ให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หมายเหตุ 1) การตรวจสอบเอกสาร รับสมัครและตรวจสอบ เอกสารการสมัคร 1 วัน โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 (ช่วงเวลาระหว่าง ขั้นตอน 1-5 เป็นไปตาม ประกาศโรงเรียน) 2) การพิจารณา สอบ และ/หรือ จับฉลาก 1 วัน โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 (ช่วงเวลาระหว่าง ขั้นตอน 1-5 เป็นไปตาม ประกาศโรงเรียน) 3) การพิจารณา ประกาศผล 1 วัน โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 (ช่วงเวลาระหว่าง ขั้นตอน 1-5 เป็นไปตาม ประกาศโรงเรียน) 4) การพิจารณา รายงานตัวนักเรียน 1 วัน โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 (ช่วงเวลาระหว่าง ขั้นตอน 1-5 เป็นไปตาม ประกาศโรงเรียน) 5) การลงนาม/ คณะกรรมการมีมติ มอบตัว/ขึ้นทะเบียน นักเรียน 1 วัน โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 (ช่วงเวลาระหว่าง ขั้นตอน 1-5 เป็นไปตาม ประกาศโรงเรียน) ระยะเวลาดาเนินการรวม 120 วัน
 4. 4. 4/37 13. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน 14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ ที่ รายการเอกสาร ยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร จานวน เอกสาร ฉบับจริง จานวนเอกสาร สาเนา หน่วยนับ เอกสาร หมายเหตุ 1) สำเนำทะเบียน บ้ำน กรมกำรปกครอง 1 2 ฉบับ (-ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ) และวันมอบ ตัว (1 ฉบับ) -รับรองสำเนำ ถูกต้อง ) 2) ใบสำคัญกำร เปลี่ยนชื่อ กรมกำรปกครอง 1 2 ฉบับ (-กรณีมีกำร เปลี่ยนชื่อ-สกุล -ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ) และวันมอบ ตัว (1 ฉบับ) -รับรองสำเนำ ถูกต้อง ) 3) สูติบัตร กรมกำรปกครอง 1 2 ฉบับ (-เฉพำะระดับ ก่อนประถมและ ประถมศึกษำ -ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ) และวันมอบ ตัว (1 ฉบับ) -รับรองสำเนำ ถูกต้อง )
 5. 5. 5/37 15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม ที่ รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร จานวน เอกสาร ฉบับจริง จานวนเอกสาร สาเนา หน่วยนับ เอกสาร หมายเหตุ 1) ใบสมัคร (หลักฐำนใช้ใน วันสมัคร) - 1 0 ชุด (-หลักฐำนใช้ใน วันสมัคร) 2) หลักฐำนแสดง วุฒิกำรศึกษำ หรือ ใบรับรองผล กำรเรียน (หลักฐำนใช้ใน วันสมัคร) - 1 1 ฉบับ (-เฉพำะระดับ มัธยม -รับรองสำเนำ ถูกต้อง ) 3) ใบรับรองกำรเป็น นักเรียน (หลักฐำนใช้ใน วันสมัคร) - 1 1 ฉบับ (-เฉพำะระดับ มัธยม -รับรองสำเนำ ถูกต้อง ) 4) รูปถ่ำยปัจจุบัน ขนำด 1 นิ้ว (หลักฐำนใช้ใน วันสมัคร) - 2 0 ฉบับ - 5) ใบมอบตัว (หลักฐำนกำร มอบตัว) - 1 0 ชุด (หลักฐำนใช้ในวัน มอบตัว) 6) หลักฐำนแสดง วุฒิกำรศึกษำ (หลักฐำนกำร มอบตัว) - 1 1 ฉบับ (-หลักฐำนใช้ใน วันมอบตัว -เฉพำะระดับ มัธยม -รับรองสำเนำ ถูกต้อง )
 6. 6. 6/37 15. ค่าธรรมเนียม 1) มีค่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน ค่าธรรมเนียม 0 บาท หมายเหตุ - 16. ช่องทางการร้องเรียน 1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนสวนแตงวิทยา เลขที่ 596 หมู่ 4 ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 72210 โทรศัพท์ 0-3559-9200 หมายเหตุ - 2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมายเหตุ - 3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 1) ตัวอย่าง ใบสมัครเข้าเรียน - 2) ตัวอย่าง ใบรับรองการเป็นนักเรียน - 18. หมายเหตุ หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแล้ว หากเด็กคนใดไม่มีที่เรียนให้ไปยื่นเรื่องที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม ระยะเวลาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ กาหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ) วันที่พิมพ์ 11/08/2558 สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน ก.พ.ร. (OPDC) จัดทาโดย ผู้อานวยการโรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 สพฐ.ศธ. อนุมัติโดย - เผยแพร่โดย -
 7. 7. 7/37 คู่มือสาหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม.เขต 9 กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 19. ชื่อกระบวนงาน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 20. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม.เขต 9 21. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 22. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 23. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 2) พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 24. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 25. พื้นที่ให้บริการ: สถาบันการศึกษา 26. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา - ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 นาที 27. ข้อมูลสถิติ จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 จานวนคาขอที่มากที่สุด 0 จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0 28. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 29. ช่องทางการให้บริการ 1) สถานที่ให้บริการ โรงเรียนสวนแตงวิทยา เลขที่ 596 หมู่ 4 ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 72210 โทรศัพท์ 0-3559-9200/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการ / โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน)
 8. 8. 8/37 30. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต 1. ให้ผู้ปกครองแจ้งความจานงการย้ายเข้าเรียน 2. โรงเรียนพิจารณาการรับย้ายเบื้องต้นก่อนรับคาขอจากเหตุผล ความต้องการและความจาเป็นของนักเรียนและ ผู้ปกครองที่สอดคล้องกับ 2.1 วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 2.2 จานวนนักเรียนต่อห้องเรียน 2.3 แผนการเรียน ฯลฯ 3. ให้ผู้ปกครองยื่นเอกสารการส่งตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมื่อได้รับย้ายจากโรงเรียน 4. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 31. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ ระยะเวลา ให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หมายเหตุ 1) การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ คาขอและ เอกสารประกอบคาขอ 1 ชั่วโมง โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 - 2) การพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติตาม เอกสารของผู้เรียน 1 วัน โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 - 3) การลงนาม/ คณะกรรมการมีมติ จัดทาหนังสือและเสนอ ผู้อานวยการโรงเรียน พิจารณา 1 ชั่วโมง โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 -
 9. 9. 9/37 ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ ระยะเวลา ให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หมายเหตุ 4) - ดาเนินการมอบตัว 1 วัน โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 (ขั้นตอนนี้ไม่นับ เวลาต่อเนื่องจาก ขั้นตอนที่ 1-3) ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วัน 32. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน 33. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ ที่ รายการเอกสาร ยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร จานวน เอกสาร ฉบับจริง จานวนเอกสาร สาเนา หน่วยนับ เอกสาร หมายเหตุ 1) บัตรประจำตัว ประชำชน กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบับ (1) ของ นักเรียน (ยื่นวัน มอบตัว) 2) รับรอง สำเนำถูกต้อง) 2) บัตรประจำตัว ประชำชน กรมกำรปกครอง 0 2 ฉบับ (1) ของผู้ปกครอง 2) รับรองสำเนำ ถูกต้อง) 3) สำเนำทะเบียน บ้ำน กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบับ (1) ของนักเรียน (ยื่นวันมอบตัว) 2) รับรองสำเนำ ถูกต้อง) 4) สำเนำทะเบียน บ้ำน กรมกำรปกครอง 0 2 ฉบับ (1) ของผู้ปกครอง 2) รับรองสำเนำ ถูกต้อง)
 10. 10. 10/37 15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม ที่ รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร จานวน เอกสาร ฉบับจริง จานวนเอกสาร สาเนา หน่วยนับ เอกสาร หมายเหตุ 1) แบบคำร้องขอ ย้ำยเข้ำเรียน สำนักงำน คณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้น พื้นฐำน 1 0 ฉบับ - 2) เอกสำรหลักฐำน แสดงผลกำร เรียน (ปพ.1) สำนักงำน คณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้น พื้นฐำน 1 0 ฉบับ - 3) ใบรับรองเวลำ เรียน และ คะแนนเก็บ หำก ย้ำยระหว่ำงภำค เรียน สำนักงำน คณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้น พื้นฐำน 1 0 ฉบับ - 4) สมุดรำยงำน ประจำตัว นักเรียน สำนักงำน คณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้น พื้นฐำน 1 0 ฉบับ (ถ้ำมี) 5) แบบบันทึก สุขภำพ สำนักงำน คณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้น พื้นฐำน 1 0 ฉบับ (ถ้ำมี) 6) คำอธิบำย รำยวิชำเพิ่มเติม - 1 0 ฉบับ (กรณีมีกำรเทียบ โอน) 7) ระเบียนสะสม - 1 0 ฉบับ (ถ้ำมี) 8) เอกสำรส่งตัว จำกโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ. 19/1 หรือ แบบ บค. 20) - 1 0 ฉบับ (หำกโรงเรียนรับ ย้ำย)
 11. 11. 11/37 ที่ รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร จานวน เอกสาร ฉบับจริง จานวนเอกสาร สาเนา หน่วยนับ เอกสาร หมายเหตุ 9) รูปถ่ำยปัจจุบัน ขนำด 1 นิ้ว - 2 0 ฉบับ (-หลักฐำนใช้ใน วันมอบตัว) 10) ใบมอบตัว สำนักงำน คณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้น พื้นฐำน 1 0 ฉบับ (หลักฐำนใช้ในวัน มอบตัว) 34. ค่าธรรมเนียม 1) มีค่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน ค่าธรรมเนียม 0 บาท หมายเหตุ - 35. ช่องทางการร้องเรียน 1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน สวนแตงวิทยา เลขที่ 596 หมู่ 4 ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 72210 โทรศัพท์ 0-3559-9200 หมายเหตุ - 2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมายเหตุ - 3) ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 หมายเหตุ - 4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. หมายเหตุ - 5) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 36. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
 12. 12. 12/37 37. หมายเหตุ - วันที่พิมพ์ 11/08/2558 สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน ก.พ.ร. (OPDC) จัดทาโดย ผู้อานวยการโรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 สพฐ.ศธ. อนุมัติโดย - เผยแพร่โดย -
 13. 13. 13/37 คู่มือสาหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม.เขต 9 กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 1. ชื่อกระบวนงาน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม.เขต 9 3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 2) พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน พ.ศ. 2546 6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 7. พื้นที่ให้บริการ: สถาบันการศึกษา 8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา - ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 นาที 9. ข้อมูลสถิติ จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 จานวนคาขอที่มากที่สุด 0 จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0 10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนสวนแตงวิทยา 11. ช่องทางการให้บริการ 1) สถานที่ให้บริการ โรงเรียนสวนแตงวิทยา เลขที่ 596 หมู่ 4 ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 72210 โทรศัพท์ 0-3559-9200/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน)
 14. 14. 14/37 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต 1. ให้ผู้ปกครองยื่นคาร้องขอย้ายออกต่อโรงเรียน 2. โรงเรียนแจ้งผลการพิจารณา และจัดทาหนังสือส่งตัวนักเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20) 3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ ระยะเวลา ให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หมายเหตุ 1) การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ คาขอและ เอกสารประกอบคาขอ 1 ชั่วโมง โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 - 2) การตรวจสอบเอกสาร จัดทาเอกสาร หลักฐาน ประกอบการย้ายออก 1. หลักฐานแสดงผลการ เรียน (ปพ.1) 2. ใบรับรอง เวลาเรียน และคะแนนเก็บ 3.สมุดรายงานประจาตัว นักเรียน (ถ้ามี) 4.แบบ บันทึกสุขภาพ (ถ้ามี) 2 วัน โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 - 3) การตรวจสอบเอกสาร จัดทาหนังสือ เอกสารเสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนลง นาม 1 ชั่วโมง โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 - ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 วัน
 15. 15. 15/37 14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน 15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ ที่ รายการเอกสาร ยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร จานวน เอกสาร ฉบับจริง จานวนเอกสาร สาเนา หน่วยนับ เอกสาร หมายเหตุ 1) บัตรประจำตัว ประชำชน กรมกำรปกครอง 1 0 ฉบับ (แสดงหลักฐำน กำรเป็นผู้ปกครอง ของนักเรียนที่มำ ทำเรื่องย้ำย ) 15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม ที่ รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร จานวน เอกสาร ฉบับจริง จานวนเอกสาร สาเนา หน่วยนับ เอกสาร หมายเหตุ 1) แบบคำร้องขอ ย้ำยออกต่อ โรงเรียน (พฐ.19) สำนักงำน คณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้น พื้นฐำน 1 0 ฉบับ - 2) เอกสำรยืนยัน กำรรับย้ำยจำก โรงเรียน ปลำยทำง สำนักงำน คณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้น พื้นฐำน 1 0 ฉบับ - 3) เอกสำร หลักฐำน แสดงผลกำร เรียน (ปพ.1) สำนักงำน คณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้น พื้นฐำน 1 0 ฉบับ - 4) ใบรับรองเวลำ เรียน และ สำนักงำน คณะกรรมกำร 1 0 ฉบับ (ถ้ำมี)
 16. 16. 16/37 ที่ รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร จานวน เอกสาร ฉบับจริง จานวนเอกสาร สาเนา หน่วยนับ เอกสาร หมายเหตุ คะแนนเก็บ หำก ย้ำยระหว่ำงภำค เรียน กำรศึกษำขั้น พื้นฐำน 5) สมุดรำยงำน ประจำตัว นักเรียน สำนักงำน คณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้น พื้นฐำน 1 0 ฉบับ (ถ้ำมี) 6) แบบบันทึก สุขภำพ สำนักงำน คณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้น พื้นฐำน 1 0 ฉบับ (ถ้ำมี) 16. ค่าธรรมเนียม ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 17. ช่องทางการร้องเรียน 1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนสวนแตงวิทยา เลขที่ 596 หมู่ 4 ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 72210 โทรศัพท์ 0-3559-9200 หมายเหตุ - 2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมายเหตุ - 3) ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 หมายเหตุ - 4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. หมายเหตุ - 5) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
 17. 17. 17/37 18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 19. หมายเหตุ - วันที่พิมพ์ 11/08/2558 สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน ก.พ.ร. (OPDC) จัดทาโดย ผู้อานวยการโรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 สพฐ.ศธ. อนุมัติโดย - เผยแพร่โดย -
 18. 18. 18/37 คู่มือสาหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม.เขต 9 กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 20. ชื่อกระบวนงาน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 21. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม.เขต 9 22. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 23. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 24. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 3) พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 25. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 26. พื้นที่ให้บริการ: สถาบันการศึกษา 27. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา - ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 นาที 28. ข้อมูลสถิติ จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 จานวนคาขอที่มากที่สุด 0 จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0 29. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 30. ช่องทางการให้บริการ 1) สถานที่ให้บริการ โรงเรียนสวนแตงวิทยา เลขที่ 596 หมู่ 4 ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 72210 โทรศัพท์ 0-3559-9200/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน)
 19. 19. 19/37 31. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต การขอลาออกของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 1. นักเรียนที่ลาออกต้องจบการศึกษาภาคบังคับหรืออายุย่างเข้าปีที่ 16 2. กรณียังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และมีอายุต่ากว่า 16 ปี ต้องเป็นการลาออกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาเท่านั้น 3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 32. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ ระยะเวลา ให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หมายเหตุ 1) การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของคาร้องและ เอกสารประกอบคาร้อง 1 ชั่วโมง โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 - 2) การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติของ นักเรียนและจัดทาเอกสาร หลักฐานประกอบการ ลาออก 1. หลักฐาน แสดงผลการเรียน (ปพ.1) 2. ใบรับรองเวลาเรียน และ คะแนนเก็บ 3.สมุด รายงานประจา ตัวนักเรียน (ถ้ามี) 4.แบบบันทึก สุขภาพ (ถ้ามี) 2 วัน โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 - 3) การลงนาม/ คณะกรรมการมีมติ จัดทาหนังสือเสนอ ผู้อานวยการโรงเรียน พิจารณาลงนาม 1 ชั่วโมง โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 - ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 วัน
 20. 20. 20/37 33. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน 34. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ ที่ รายการเอกสาร ยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร จานวน เอกสาร ฉบับจริง จานวนเอกสาร สาเนา หน่วยนับ เอกสาร หมายเหตุ 1) บัตรประจำตัว ประชำชน กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองสำเนำ ถูกต้อง) 15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม ที่ รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร จานวน เอกสาร ฉบับจริง จานวนเอกสาร สาเนา หน่วยนับ เอกสาร หมายเหตุ 1) ใบคำร้องขอ ลำออก สำนักงำน คณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้น พื้นฐำน 1 0 ฉบับ - 2) รูปถ่ำย 1 นิ้ว - 2 0 ฉบับ - 35. ค่าธรรมเนียม ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 36. ช่องทางการร้องเรียน 1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนสวนแตงวิทยา เลขที่ 596 หมู่ 4 ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 72210 โทรศัพท์ 0-3559-9200 หมายเหตุ - 2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมายเหตุ - 3) ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 หมายเหตุ -
 21. 21. 21/37 4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. หมายเหตุ - 5) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 37. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 38. หมายเหตุ - วันที่พิมพ์ 11/08/2558 สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน ก.พ.ร. (OPDC) จัดทาโดย ผู้อานวยการโรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 สพฐ.ศธ. อนุมัติโดย - เผยแพร่โดย -
 22. 22. 22/37 คู่มือสาหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม.เขต 9 กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 39. ชื่อกระบวนงาน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 40. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม.เขต 9 41. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 42. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ 43. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับต่ากว่า ปริญญา 44. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 45. พื้นที่ให้บริการ: สถาบันการศึกษา 46. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา - ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 นาที 47. ข้อมูลสถิติ จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 จานวนคาขอที่มากที่สุด 0 จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0 48. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 49. ช่องทางการให้บริการ 1) สถานที่ให้บริการ โรงเรียนสวนแตงวิทยา เลขที่ 596 หมู่ 4 ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 72210 โทรศัพท์ 0-3559-9200/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. หมายเหตุ (โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน)
 23. 23. 23/37 50. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต หลักการเทียบโอนผลการเรียน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน 2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู ความสามารถ ทักษะ หรือ ประสบการณ ของผู เรียนด วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม ซับซ อน ทั้งนี้ให คานึงถึงประโยชน ของผู เทียบโอนผลการเรียน เป นสาคัญ 3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาต อ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยู ในระดับ เดียวกัน แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 1. การเทียบโอนผลการเรียนให พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการเรียนรู ซึ่งมีความแตกต างหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ และวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบ โอน 2. ช วงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดาเนินการได กรณีดังนี้ กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณ ต างๆ ได แก การย ายสถานศึกษา การเปลี่ยน รูปแบบการศึกษา การย ายหลักสูตร ให ดาเนินการในช วงก อนเป ดภาคเรียนแรกหรือต นภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผู ขอเทียบโอนเป นนักเรียน/นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควรดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนให แล วเสร็จ ภายใน 1 ภาคเรียน ถ ามีเหตุจาเป นผู ขอเทียบโอนไม สามารถขอเทียบโอนได ภายในช วงเวลาที่กาหนด ให อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา กรณีที่ 2 การเทียบโอนความรู ทักษะ หรือประสบการณ จากแหล งเรียนรู อื่นๆ เช น สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝ กอบรมวิชาชีพ บ านเรียน (Home School) ฯลฯ ให ดาเนินการต นภาคเรียนหรือก อนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกาหนดรายวิชา/หมวดวิชา จานวนหน วยกิต/หน วยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผู กาลังเรียนและประสงค จะไปศึกษาจากแหล งเรียนรู อื่นๆ ซึ่งจะต องได รับอนุญาตจากหัวหน าสถานศึกษาก อน 3. การกาหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ให อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดยพิจารณาบน พื้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันต อเหตุการณ และสอดคล องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกป จจุบัน 4. การพิจารณาให ผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ได จากการเทียบโอนผลการเรียนให ผลการเรียนตาม
 24. 24. 24/37 หลักฐานเดิมที่ปรากฏหรือให ผลการเรียนใหม ที่ได จากการประเมินด วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 5. นักเรียนที่ได รับการเทียบโอนผลการเรียนต องศึกษาต อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อย างน อย 1 ภาคเรียน 6. การจบหลักสูตรของผู ขอเทียบโอน การให หน วยกิต/หน วยการเรียนให เป นไปตามเกณฑ การ จบหลักสูตรของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกาหนด 7. การเทียบโอนผลการเรียนสาหรับนักเรียนที่เข าร วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในต างประเทศ เป นเวลา 1 ป การศึกษา ให ถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได มีประกาศ กาหนดไว แล ว 8. การเทียบโอนผลการเรียนเข าสู หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ให ถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบ โอนผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการได มีระเบียบ/คาสั่งกาหนดไว แล ว 9. สถานศึกษาเป นผู จัดทาเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข องกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผล การเทียบโอนไว เป นหลักฐาน และออกใบแจ งผลการเทียบโอนให แก ผู ยื่นความจานงและจัดเก็บ เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข องกับการเทียบโอน พร อมทั้งจัดทาทะเบียนผู ขอเทียบโอนผลการเรียนไว เพื่อการอ างอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกข อมูล การเทียบโอนไว ในช องหมายเหตุโดยไม ต องกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบ เอกสารแสดงผลการเรียนจากแหล งเรียนรู เดิมที่นามาขอเทียบโอนไว ด วยกัน 11. ผู ที่ประสงค จะขอเทียบโอนผลการเรียนจะต องสมัครเข าเป นนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน ผลการเรียน ทั้งนี้ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 51. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ ระยะเวลา ให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หมายเหตุ 1) การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของคาร้องและ เอกสารประกอบคาร้อง 1 ชั่วโมง โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 - 2) การพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาการ ขอเทียบโอนผลการเรียน 5 วัน โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 -
 25. 25. 25/37 ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ ระยะเวลา ให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หมายเหตุ 3) การลงนาม/ คณะกรรมการมีมติ จัดทาหนังสือแจ้งผลการขอ เทียบโอนผลการเรียนและ เสนอผู้อานวยการโรงเรียน ลงนาม 1 ชั่วโมง โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 - ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน 52. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน 53. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ ที่ รายการเอกสาร ยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร จานวน เอกสาร ฉบับจริง จานวนเอกสาร สาเนา หน่วยนับ เอกสาร หมายเหตุ ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม ที่ รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร จานวน เอกสาร ฉบับจริง จานวนเอกสาร สาเนา หน่วยนับ เอกสาร หมายเหตุ 1) ระเบียนแสดงผล กำรเรียน (ปพ.1) สำนักงำน คณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้น พื้นฐำน 1 1 ชุด (-ใช้กรณีเทียบ โอนควำมรู้ -รับรองสำเนำ ถูกต้อง) 2) ประมวลรำยวิชำ (Course Syllabus) สำนักงำน คณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้น พื้นฐำน 1 1 ชุด (-ใช้กรณีเทียบ โอนควำมรู้ -รับรองสำเนำ ถูกต้อง )
 26. 26. 26/37 ที่ รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร จานวน เอกสาร ฉบับจริง จานวนเอกสาร สาเนา หน่วยนับ เอกสาร หมายเหตุ 3) คำอธิบำย รำยวิชำ สำนักงำน คณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้น พื้นฐำน 1 1 ชุด (-ใช้กรณีเทียบ โอนควำมรู้ -รับรองสำเนำ ถูกต้อง ) 4) เอกสำร/หลักฐำน ที่แสดงถึงทักษะ/ ประสบกำรณ์ หรือควำม เชี่ยวชำญในวิชำ นั้นๆ - 1 1 ชุด (-ใช้กรณีเทียบ โอนทักษะ/ ประสบกำรณ์ -รับรองสำเนำ ถูกต้อง ) 54. ค่าธรรมเนียม ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 55. ช่องทางการร้องเรียน 1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนสวนแตงวิทยา เลขที่ 596 หมู่ 4 ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 72210 โทรศัพท์ 0-3559-9200 หมายเหตุ - 2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมายเหตุ - 3) ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 หมายเหตุ - 4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. หมายเหตุ - 5) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
 27. 27. 27/37 56. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 57. หมายเหตุ - วันที่พิมพ์ 11/08/2558 สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน ก.พ.ร. (OPDC) จัดทาโดย ผู้อานวยการโรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 สพฐ.ศธ. อนุมัติโดย - เผยแพร่โดย -
 28. 28. 28/37 คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม.เขต 9 กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 58. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 59. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม.เขต 9 60. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 61. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 62. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 2) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 3) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 616/2552 เรื่อง การจัดทาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 4) คาสั่งกระทรวงศึกษาที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง การจัดทาประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน (ปพ. 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 5) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 51 6) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 7) ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ. 2547 ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2547 8) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 63. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
 29. 29. 29/37 64. พื้นที่ให้บริการ: สถาบันการศึกษา 65. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา 0 ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 นาที 66. ข้อมูลสถิติ จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 จานวนคาขอที่มากที่สุด 0 จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0 67. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 68. ช่องทางการให้บริการ 1) สถานที่ให้บริการ โรงเรียนสวนแตงวิทยา เลขที่ 596 หมู่ 4 ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 72210 โทรศัพท์ 0-3559-9200/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. หมายเหตุ (โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน) 69. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เป็นใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับจริงให้ แล้ว โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริง ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด กรณีที่หลักฐานสูญหายและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะต้องดาเนินการแจ้งความ และนาใบแจ้งความมายื่น กรณีที่หลักฐานชารุดให้นาเอกสารฉบับเก่ามายื่นเป็นหลักฐาน ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
 30. 30. 30/37 70. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ ระยะเวลา ให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หมายเหตุ 1) การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของคาขอและ เอกสารประกอบคาขอ 1 ชั่วโมง โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 - 2) การพิจารณา สืบค้นและตรวจสอบ เอกสารตามที่ร้องขอ 2 วัน โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 - 3) การลงนาม/ คณะกรรมการมีมติ จัดทาใบแทนเอกสาร ทางการศึกษา/แจ้งผลการ สืบค้น และเสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนลง นาม 1 วัน โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 (กรณีไม่พบ หลักฐานจะแจ้ง ผลการสืบค้น) ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 วัน 71. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน 72. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ ที่ รายการเอกสาร ยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร จานวน เอกสาร ฉบับจริง จานวนเอกสาร สาเนา หน่วยนับ เอกสาร หมายเหตุ 1) บัตรประจำตัว ประชำชน กรมกำรปกครอง 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ที่จบไป แล้ว)
 31. 31. 31/37 15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม ที่ รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร จานวน เอกสาร ฉบับจริง จานวนเอกสาร สาเนา หน่วยนับ เอกสาร หมายเหตุ 1) ใบแจ้งควำม กองบัญชำกำร ตำรวจนครบำล 1 0 ฉบับ (กรณีเอกสำรสูญ หำย) 2) แบบคำร้อง สำนักงำน คณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้น พื้นฐำน 1 0 ฉบับ - 3) รูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 1 นิ้ว สำนักงำน คณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้น พื้นฐำน 2 0 ฉบับ (สวมเชิ้ตขำว ไม่ สวมแว่น/หมวก ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 4) เอกสำรฉบับเดิม ที่ชำรุด สำนักงำน คณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้น พื้นฐำน 1 0 ฉบับ (กรณีขอแทนใบ ชำรุด) 73. ค่าธรรมเนียม 1) ค่าออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม ค่าธรรมเนียม 20 บาท หมายเหตุ (กรณีเกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท) 74. ช่องทางการร้องเรียน 1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนสวนแตงวิทยา เลขที่ 596 หมู่ 4 ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 72210 โทรศัพท์ 0-3559-9200 หมายเหตุ - 2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมายเหตุ - 3) ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 หมายเหตุ -
 32. 32. 32/37 4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. หมายเหตุ - 5) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 75. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 76. หมายเหตุ - วันที่พิมพ์ 11/08/2558 สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน ก.พ.ร. (OPDC) จัดทาโดย ผู้อานวยการโรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 สพฐ.ศธ. อนุมัติโดย - เผยแพร่โดย -
 33. 33. 33/37 คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม.เขต 9 กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 77. ชื่อกระบวนงาน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 78. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม.เขต 9 79. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 80. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 81. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539 82. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 83. พื้นที่ให้บริการ: สถาบันการศึกษา 84. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา - ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 นาที 85. ข้อมูลสถิติ จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 จานวนคาขอที่มากที่สุด 0 จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0 86. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 87. ช่องทางการให้บริการ 1) สถานที่ให้บริการ โรงเรียนสวนแตงวิทยา เลขที่ 596 หมู่ 4 ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 72210 โทรศัพท์ 0-3559-9200/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. หมายเหตุ (โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน) 88. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต การขอใช้อาคารสถานที่อนุญาตให้ใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ไม่ใช้อาคารสถานที่กระทาในสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน
 34. 34. 34/37 ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อน ราคาญแก่ผู้อยู่ อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ไม่ใช้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทานองเดียวกันในอาคารสถานที่ของ สถานศึกษา ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในคาขออาคารสถานที่ โดยที่สถานศึกษาเป็นสถานที่ราชการ บุคคลอื่นจะเข้ามาต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและ ศีลธรรมอันดี ตลอดทั้งต้องเชื่อฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบรักษาสถานที่นั้น การใช้อาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดาเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อ การเรียนการสอน ของสถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง 89. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ ระยะเวลา ให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หมายเหตุ 1) การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของคาขอและ เอกสารประกอบคาขอ 15 นาที โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 (เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบคาขอ และรายการ เอกสารหรือ หลักฐานและแจ้ง ให้ผู้ยื่นคาขอ ทราบทันทีกรณีที่ เห็นว่าคาขอไม่ ถูกต้องหรือขาด เอกสารหรือ หลักฐานใด) 2) การลงนาม/ คณะกรรมการมีมติ พิจารณาและจัดทาหนังสือ แจ้งผลการพิจารณาเสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนลง นาม 2 วัน โรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 - ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วัน
 35. 35. 35/37 90. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน 91. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ ที่ รายการเอกสาร ยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร จานวน เอกสาร ฉบับจริง จานวนเอกสาร สาเนา หน่วยนับ เอกสาร หมายเหตุ 1) บัตรประจำตัว ประชำชน กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบับ (เอกสำรต้องเหลือ อำยุเกิน 3 เดือน ณ วันยื่นคำขอ) 2) สำเนำทะเบียน บ้ำน กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบับ (เอกสำรต้องเหลือ อำยุเกิน 3 เดือน ณ วันยื่นคำขอ ) 15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม ที่ รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร จานวน เอกสาร ฉบับจริง จานวนเอกสาร สาเนา หน่วยนับ เอกสาร หมายเหตุ ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม 92. ค่าธรรมเนียม 1) ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน ค่าธรรมเนียม 0 บาท หมายเหตุ - 93. ช่องทางการร้องเรียน 1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนสวนแตงวิทยา เลขที่ 596 หมู่ 4 ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 72210 โทรศัพท์ 0-3559-9200 หมายเหตุ - 2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมายเหตุ -
 36. 36. 36/37 3) ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 หมายเหตุ - 4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. หมายเหตุ - 5) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 94. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 95. หมายเหตุ - วันที่พิมพ์ 11/08/2558 สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน ก.พ.ร. (OPDC) จัดทาโดย ผู้อานวยการโรงเรียนสวนแตง วิทยา สพม.เขต 9 สพฐ.ศธ. อนุมัติโดย - เผยแพร่โดย -
 37. 37. 37/37

×