Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
1
บทนา
ในยุคของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ การนาเท...
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
2
การศึกษามักจะใช้คาว่า WBI ส่วน WBL จะหมายถึง...
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
3
WordPress คืออะไร
WordPress เป็น open source...
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
4
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด...
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
5
15) นักเรียนรู้จักตัวดาเนินการในภาษาซี 3 ประ...
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
6
ส่วนประกอบของบทเรียนออนไลน์
รายวิชา ง20246 ก...
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
7
2. หน้าแรกเว็บไซต์
2.1 เมนูด้านบน
รูปที่ 1 ห...
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
8
 คะแนนนักเรียน เมนูแสดงผลคะแนนของนักเรียนจา...
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
9
2.3 เมนูด้านล่าง ประกอบไปด้วย Social Network...
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
10
3. ขั้นตอนการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์
3.1 ศึ...
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
11
3.2 ศึกษาคาแนะนาสาหรับผู้เรียน ที่เมนู เกี่...
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
12
3.3 บันทึกข้อมูลนักเรียน ที่เมนู เกี่ยวกับว...
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
13
3.4 ศึกษาบทเรียนภาษาซี ที่เมนู บทเรียนภาษาซ...
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
14
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เริ่มต้นกับภาษาซี ประ...
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
15
ในแต่ละบทจะประกอบไปด้วย
1) เนื้อหา
รูปที่ 8...
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
16
2) วิดีโอประกอบการสอนเขียนโปรแกรม
รูปที่ 9 ...
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
17
3) แบบฝึกหัด
รูปที่ 10 แบบฝึกหัดบทที่ 1 Ove...
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
18
4) แบบทดสอบ
รูปที่ 10 แบบทดสอบ บทที่ 1 Over...
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
19
3.6 ดูผลการทาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ที่เมนู ค...
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
20
นอกจากนี้ก่อนเริ่มเรียนในบทที่ 1 จะมีการทดส...
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
21
ส่วนในบริเวณอื่น ๆ ของบทเรียนออนไลน์ก็ล้วนแ...
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
22
บรรณานุกรม
คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน
รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
23
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คู่มือการใช้ สำหรับนักเรียน1

263 views

Published on

 • Be the first to comment

คู่มือการใช้ สำหรับนักเรียน1

 1. 1. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 1 บทนา ในยุคของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการข้อมูลและเวลานั้น เป็นสิ่งที่จาเป็น ในยุคต้น ๆ ของการประยุกต์ใข้งาน มีการนาระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e- mail) เข้ามาใช้ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีการนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเว็บไซต์มาเพื่อเพิ่มทางเลือกในการ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีเหล่านี้ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพี่อทาให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ ติดต่อระหว่างกัน ในด้านการศึกษาได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ครั้งแรก ในช่วง คศ. 1950 ในยุคแรก ๆ จะเป็นการใช้งานในรูปของการช่วยให้ผู้สอนทั้งในรูปของการช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI ) และในรูปของการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ต่อมา ได้มีการจัดทาเอกสารในรูปสื่อต่าง ๆ เช่น CD VCD และ DVD เพี่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้โดยไม่จากัด เวลาและสถานที่ แต่อย่างไรก็ตามการเรียนวิธีนี้ผู้เรียนกับผู้สอนยังไม่มีการปฏิสัมพันธ์กัน เมื่อเทคโนโลยี เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นน จึงได้มีการนาเทคโนโลยีทางด้านนี้มาประยุกต์เพี่อ สนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ โดยที่ผู้เรียนและผู้สอนมีการ ปฏิสัมพันธ์กันทั้งในเวลาเดียวกันและต่างเวลากัน จึงเป็นที่มาของการเรียนรู้ในรูปแบบ Web Based Learning (WBL) Web Based Learning หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนที่อาศัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมี การใช้ TCP/IP , HTTPS เป็น Protocal หลักในการถ่ายโอนข้อมูล เป็นรูปแบบการประยุกต์ใช้คุณสมบัติ ไฮเปอร์มีเดีย (Hyper media) เข้ากับคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียน ในมิติที่ไม่มีขอบเขตจากัดด้วยระยะทาง และเวลาที่แตกต่างกันของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น การขาดแคลนครูผู้สอนที่ได้รับยอมรับ หรือมีประสิทธิภาพ สร้างมาตรฐานเนื้อหาการเรียนรู้ สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา รวมทั้ง เปิดช่องทางการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่สร้างรูปแบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และมีการนาคาต่าง ๆ มา เรียกเพื่อสื่อความหมาย ไม่ว่าจะเป็นคาว่า WBI (Web Based Instruction) หรือ WBL (Web Based Learning) หรือ WBI (Web Based Training) ทั้ง 3 คา คือ การเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน เครือข่ายเว็บไซต์เช่นเดียวกัน แต่มีใช้ต่างกันอันเนื่องจากรูปแบบการนาไปประยุกต์ใช้ ซึ่งถ้าใช้ใน
 2. 2. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 2 การศึกษามักจะใช้คาว่า WBI ส่วน WBL จะหมายถึงสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิสก์ผ่าน เครือข่ายเว็บ ที่ผู้พัฒนาจะเป็นใครก็ได้ ผู้เรียนเป็นใครก็ได้ จึงเน้นไปที่การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต นั่นเอง การเรียนแบบ WBI ที่จะกล่าวถึงนี้เป็นการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายเป็น สื่อกลาง การรับเนื้อหาการเรียน ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเหมือนกัน มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งเนื้อหาบทเรียนนั้นถูกกาหนดจากผลการเรียนรู้ของการเรียนรู้โดยผู้สอนผ่านทางสื่อ ต่าง ๆ มีทั้งข้อความ ภาพ เสียง ซึ่งระบบมีการออกแบบเพี่อสนันสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนตามความ สนใจทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนื้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการเรียนได้ และมี การปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ข้อดีของบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 1) ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และ สะดวกในการเรียนการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning นั้นง่ายต่อการแก้ไขเนื้อหา และกระทาได้ตลอดเวลา เพราะสามารถกระทาได้ตามใจของ ผู้สอน เนื่องจากระบบการผลิตจะใช้ คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้ผู้เรียนก็สามารถเรียน โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ 2) เข้าถึงได้ง่ายผู้เรียน และผู้สอนสามารถเข้าถึง e-learning ได้ง่าย โดยมากจะใช้ web browser ของค่ายใดก็ได้ (แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตบทเรียน อาจจะแนะนาให้ใช้ web browser แบบ ใดที่เหมาะกับสื่อการเรียนการสอนนั้น ๆ) ผู้เรียนสามารถเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้ และใน ปัจจุบันนี้ การเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกระทาได้ง่ายขึ้นมาก และยังมีค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีราคา ต่าลงมากว่าแต่ก่อนอีกด้วย 3) ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยกระทาได้ง่ายเนื่องจากผู้สอน หรือผู้สร้างสรรค์งาน e-Learning จะสามารถเข้าถึง server ได้จากที่ใดก็ได้ การแก้ไขข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูล จึงทาได้ ทันเวลาด้วยความรวดเร็ว 4) ประหยัดเวลาและค่าเดินทาง ผู้เรียนสามารถเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ ได้ โดยไม่จาเป็นต้องไปโรงเรียน หรือที่ทางาน รวมทั้งไม่จาเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องประจาก็ ได้ ซึ่งเป็นการประหยัดเวลามาก การเรียน การสอน หรือการฝึกอบรมด้วยระบบ e-Learning นี้ จะสามารถประหยัดเวลาถึง 50% ของเวลาที่ใช้ครูสอน
 3. 3. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 3 WordPress คืออะไร WordPress เป็น open source web software ที่เราสามารถติดตั้งบนเว็บ server ของเราเพื่อ สร้างเว็บไซต์, blog หรือ community ตอนเริ่มแรก WordPress เป็นเครื่องมือไว้สาหรับสร้าง blog แต่ ได้รับการพัฒนามาเรื่อย ๆ จนสามารถสร้างเป็นเว็บไซต์ หรือ เว็บ community ได้แล้ว โดยมีระบบ จัดการบทความ หรือ Content Management System (CMS) ทาให้ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่ง WordPress สร้างขึ้นโดย Matt Mullenweg และ Mike Little ในปี 2003 นับว่ามีการพัฒนามาถึง 10 ปีแล้ว ข้อดีของ WordPress.com 1) ติดตั้งง่าย ต้องบอกว่าแค่สมัครไม่ต้องติดตั้ง เพราะเมื่อสมัครแล้วทาตามกระบวนการ เสร็จแล้ว เราก็จะได้เว็บตามที่เราต้องการ ภายใต้ url xxxxx.wordpress.com แล้ว 2) ไม่ต้องเสียค่า hosting เพราะข้อมูลต่าง ๆ จะอยู่บน server ของ WordPress.com 3) มีการอัพเดต WordPress ให้อยู่เสมอเมื่อมีเวอร์ชั่นใหม่ออกมา 4) มี plugin ที่จาเป็นสาหรับเว็บทั่ว ๆ ไปติดตั้งไว้ให้แล้ว โดยเป็นทาง WordPress.com เลือกไว้ให้เราใช้งาน 5) แน่นอนว่า ฟรี จะเสียค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อเราต้องการอัพเกรดเพื่อให้เราฟังก์ชั่นที่มากขึ้น จากที่ทาง WordPress.com เตรียมไว้ให้
 4. 4. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 4 สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนแตงวิทยา จังหวัด สุพรรณบุรี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่วงชั้นที่ 3 รายวิชา ง20246 การเขียน โปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม ตัวชี้วัด ง 3.1 ม. 3/2 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน ผลการเรียนรู้ : 1) นักเรียนทราบประวัติความเป็นมาของภาษาซี 2) นักเรียนสามารถติดตั้งโปรแกรม Dec-C++ ที่ใช้ในการเรียนได้ 3) นักเรียนทราบขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 4) นักเรียนรู้จักระดับภาษาในการเขียนโปรแกรม 5) นักเรียนเข้าใจความแตกต่างของโปรแกรมแปลภาษา 6) นักเรียนสามารถเขียนจาลองความคิดเป็นข้อความและผังงานได้ 7) นักเรียนทราบโครงสร้างอย่างง่ายของโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาซี 8) นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมภาษาซีสั่งพิมพ์ข้อความออกทางหน้าจอได้ 9) นักเรียนทราบวิธีการเขียนคาสั่งภาษาซีให้ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ได้ 10) นักเรียนสามารถเขียนเครื่องหมายหรืออักขระที่ไม่สามารถเขียนโค้ดเพื่อแสดงผล อย่างตรงไปตรงมาได้ (รหัสควบคุม) ในภาษาซีได้อย่างถูกต้อง 11) นักเรียนสามารถเขียนอธิบายโปรแกรม (comment) ได้อย่างถูกวิธี 12) นักเรียนสามารถจัดรูปแบบให้กับข้อความในภาษาซี (รหัสรูปแบบ) ได้อย่างถูกวิธี 13) นักเรียนสามารถตั้งชื่อตัวแปรในภาษาซีได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 14) นักเรียนเข้าใจความหมายของตัวแปรแต่ละชนิด สามารถเลือกใช้ตัวแปรชนิดที่เหมาะสมกับ การทางานได้ และประกาศตัวแปรในภาษาซีได้อย่างถูกต้อง
 5. 5. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 5 15) นักเรียนรู้จักตัวดาเนินการในภาษาซี 3 ประเภท คือ ตัวดาเนินการพื้นฐาน, ตัวดาเนินการ เปรียบเทียบ และตัวดาเนินการทางตรรกศาสตร์ 16) นักเรียนสามารถใช้งานตัวดาเนินการได้อย่างถูกต้อง 17) นักเรียนเข้าใจการทางานรูปแบบคาสั่ง if-else ในภาษาซี และนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 18) นักเรียนเข้าใจการทางานรูปแบบคาสั่ง switch case ในภาษาซี และนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 19) นักเรียนเข้าใจการทางานรูปแบบคาสั่ง Loop while ในภาษาซี และนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 20) นักเรียนเข้าใจการทางานรูปแบบคาสั่ง Loop for ในภาษาซี และนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง คาอธิบายรายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต ศึกษา กระบวนการแก้ปัญหา การจาลองความคิดโดยใช้หลักการเขียนโปรแกรม เขียนลาดับการ ทางานโดยใช้คาสั่งภาษาซี ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยใช้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีได้อย่าง ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ตั้งใจและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กาหนดเวลาในการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ / ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เนื้อหา (บทที่) เวลา (ชั่วโมง) 1 เตรียมตัวเขียนโปรแกรม 1 - 2 8 2 เริ่มต้นกับภาษาซี 3 - 9 18 3 เงื่อนไขและการทาซ้า 10 - 13 10 รวม 36
 6. 6. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 6 ส่วนประกอบของบทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 1. ผังเว็บไซต์ • หน้าแรก: หน้าแรก • เกี่ยวกับวิชานี้ • คาแนะนาสาหรับผู้เรียน • บันทึกข้อมูลนักเรียน • แบบประเมินความพึงพอใจ ในการเรียน • บทเรียนภาษาซี • ทดสอบก่อนเรียน • บทที่ 1 Overview • บทที่ 2 Programming • บทที่ 3 Hello World • บทที่ 4 New Line • บทที่ 5 Escape Character • บทที่ 6 Comment • บทที่ 7 Text Formatting • บทที่ 8 Variable • บทที่ 9 Operators • บทที่ 10 if-else • บทที่ 11 switch case • บทที่ 12 Loop while • บทที่ 13 Loop for • ทดสอบหลังเรียน • คะแนนนักเรียน • ม.3 ปีการศึกษา 2556 • ม.3 ปีการศึกษา 2555 • จิปาถะกับเรื่องน่ารู้ • พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 • ฟังเพลงกัน • ดีดีมีมาให้ดาวน์โหลด • รูปภาพเล็กๆ น่ารักๆ • แบบร่างสัญญา • ข้อสอบ O-Net ม.3 การงานอาชีพฯ • คลิปวิดีโอเสริมความรู้ • เกมเล่นเราหรือเราเล่นเกม • ไวร้ายไวรัส • การ์ตูนที่สร้างสรรค์จาก คอมพิวเตอร์ • เกี่ยวกับครูชม • ประวัติ • ความภาคภูมิใจ • ส่งข้อความถึงครูชม
 7. 7. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 7 2. หน้าแรกเว็บไซต์ 2.1 เมนูด้านบน รูปที่ 1 หน้าจอหลัก ที่มา : ชมชญา แก้วกาพร้า. (2554 : ออนไลน์)  ที่อยู่เว็บไซต์ www.iamchommy.wordpress.com  หน้าแรก เมนูแสดงข้อความประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน, ข่าวสาร การศึกษา หรือสาระที่มีประโยชน์  เกี่ยวกับวิชานี้ เมนูแสดงภาพรวมของวิชานี้ และยังมีลิงก์ด้านใต้ของเมนูนี้ แสดงอีก 3 เมนู คือ คาแนะนาสาหรับผู้เรียน บันทึกข้อมูลนักเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน  บทเรียนภาษาซี เมนูแสดงบทเรียนภาษาซีจานวน 13 บท แต่ละบทจะประกอบไป ด้วยเนื้อหาบทเรียน วิดีโอสอนการเขียนโปรแกรม แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ        
 8. 8. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 8  คะแนนนักเรียน เมนูแสดงผลคะแนนของนักเรียนจาแนกตามปีการศึกษา  จิปาถะกับเรื่องน่ารู้ เมนูแสดงเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และความบันเทิง  คลิปวิดีโอเสริมความรู้ เมนูแสดงคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์ในเรื่องคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี  เกี่ยวกับครูชม เมนูแสดงข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้สอน ประกอบไปด้วยประวัติ และช่องทางในการส่งข้อความถึงครูผู้สอน 2.2 เมนูด้านข้าง (ขวา) ประกอบไปด้วยลิงก์ข่าวสารทั่วไป ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ สถิติเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ รูปที่ 2 เมนูด้านข้าง ที่มา : ชมชญา แก้วกาพร้า. (2554 : ออนไลน์)
 9. 9. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 9 2.3 เมนูด้านล่าง ประกอบไปด้วย Social Network ที่เป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ได้แก่ เฟสบุคโรงเรียนสวนแตงวิทยา เฟสบุคกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทวิสเตอร์ครูผู้สอน และรหัส QR ของบทเรียนออนไลน์นี้ รูปที่ 3 เมนูด้านล่าง ที่มา : ชมชญา แก้วกาพร้า. (2554 : ออนไลน์)
 10. 10. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 10 3. ขั้นตอนการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ 3.1 ศึกษาภาษารวมเกี่ยวกับวิชานี้ ที่เมนู เกี่ยวกับวิชานี้ ที่เว็บไซต์ http://iamchommy.WordPress.com/about ที่ 3 เกี่ยวกับวิชานี้ ที่มา : ชมชญา แก้วกาพร้า. (2554 : ออนไลน์) ศึกษาเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ คาอธิบาย รายวิชา กาหนดการเรียนรู้ เนื้อหาบทเรียน การวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อให้นักเรียน มองเห็นภาพรวมของวิชานี้
 11. 11. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 11 3.2 ศึกษาคาแนะนาสาหรับผู้เรียน ที่เมนู เกี่ยวกับวิชานี้ > คาแนะนาสาหรับผู้เรียน ที่เว็บไซต์ http://iamchommy.WordPress.com/waytolearn รูปที่ 4 คาแนะนาสาหรับผู้เรียน ที่มา : ชมชญา แก้วกาพร้า. (2554 : ออนไลน์) ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนเรียนผ่านบทเรียน ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 12. 12. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 12 3.3 บันทึกข้อมูลนักเรียน ที่เมนู เกี่ยวกับวิชานี้ > บันทึกข้อมูลนักเรียน ที่เว็บไซต์ http://iamchommy.WordPress.com/stu-profile รูปที่ 5 บันทึกข้อมูลนักเรียน ที่มา : ชมชญา แก้วกาพร้า. (2554 : ออนไลน์) ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน รวมทั้งผลการเรียนที่ผ่านมา สิ่งที่ต้องการ เรียนรู้ แล้วกดปุ่มส่ง (Submit) เพื่อให้ครูทราบประวัติ และพื้นฐานความรู้ของนักเรียนแต่ละคน
 13. 13. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 13 3.4 ศึกษาบทเรียนภาษาซี ที่เมนู บทเรียนภาษาซี ที่เว็บไซต์ http://iamchommy.WordPress.com/c-content รูปที่ 6 บทเรียนภาษาซี ที่มา : ชมชญา แก้วกาพร้า. (2554 : ออนไลน์) บทเรียนภาษาซี จาแนกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ และแต่ะละหน่วยการเรียนรู้ประกอบไปด้วย บทเรียนต่าง ๆ ดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เตรียมตัวเขียนโปรแกรม มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมของวิชา การติดตั้ง โปรแกรมในการเขียนโปรแกรมภาษาซี ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ประกอบด้วย 2 บท คือ บทที่ 1 Overview และบทที่ 2 Programming
 14. 14. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เริ่มต้นกับภาษาซี ประกอบด้วย 7 บท คือ บทที่ 3 Hello World, บทที่ 4 New Line, บทที่ 5 Escape Character, บทที่ 6 Comment, บทที่ 7 Text Formatting, บทที่ 8 Variable และบทที่ 9 Operators หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เริ่มต้นกับภาษาซี ประกอบด้วย 7 บท คือ บทที่ 3 Hello World, บทที่ 4 New Line, บทที่ 5 Escape Character, บทที่ 6 Comment, บทที่ 7 Text Formatting, บทที่ 8 Variable และบทที่ 9 Operators 3.5 ศึกษาบทเรียนภาษาซีบทที่ 1 ที่เมนู บทเรียนภาษาซี > บทที่ 1 Overview ที่เว็บไซต์ http://iamchommy.WordPress.com/c-content/1-overview รูปที่ 7 บทที่ 1 Overview ที่มา : ชมชญา แก้วกาพร้า. (2554 : ออนไลน์)
 15. 15. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 15 ในแต่ละบทจะประกอบไปด้วย 1) เนื้อหา รูปที่ 8 เนื้อหาบทที่ 1 Overview ที่มา : ชมชญา แก้วกาพร้า. (2554 : ออนไลน์) เนื้อหาของบทเรียนได้ถูกอัพโหลดไว้ที่ slideshare เว็บไซต์ที่รับฝากเอกสาร และนามา วางไว้ที่หน้าบทเรียน ให้นักเรียนศึกษาทาความเข้าใจ โดยเริ่มต้นด้วยผลการเรียนรู้ของบท ซึ่งเมื่อศึกษา เนื้อหาจบแล้วนักเรียนควรมีความรู้ตามผลการเรียนรู้นั้น ๆ แล้วจึงไปดูวิดีโอประกอบการสอนเขียน โปรแกรม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมมากขึ้น
 16. 16. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 16 2) วิดีโอประกอบการสอนเขียนโปรแกรม รูปที่ 9 วิดีโอประกอบการสอนฯ บทที่ 1 Overview ที่มา : ชมชญา แก้วกาพร้า. (2554 : ออนไลน์) ในบางบทเรียนอาจมีวิดีโอสอนการเขียนโปรแกรม เพื่อให้นักเรียนศึกษา ทาความเข้าใจ เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้วิดีได้อัพโหลดไว้ที่ยูทูป และนามาวางไว้ที่บทเรียนออนไลน์
 17. 17. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 17 3) แบบฝึกหัด รูปที่ 10 แบบฝึกหัดบทที่ 1 Overview ที่มา : ชมชญา แก้วกาพร้า. (2554 : ออนไลน์) เมื่อศึกษาเนื้อหาเข้าใจแล้ว ให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดของบทนั้น ซึ่งจะวางไว้ในหน้าของเมนูบทที่ 1 Overview แบบฝึกหัดสร้างด้วย Google Docs และจะมีหลายแบบ เช่น ตัวเลือก ถูกผิด เขียนตอบ โดยมีคะแนนเต็มบทละ 10 คะแนน นักเรียนต้องทาทุกข้อ และให้ทาส่งด้วยการคลิกที่ปุ่มส่ง (Submit) เพียงครั้งเดียว หากมีการส่งซ้านักเรียนจะไม่ได้คะแนนในบทนั้น ๆ ทั้งนี้ขอให้นักเรียนตั้งใจ และมีความ ซื่อสัตย์ทาแบบฝึกหัดด้วยตนเอง
 18. 18. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 18 4) แบบทดสอบ รูปที่ 10 แบบทดสอบ บทที่ 1 Overview ที่มา : ชมชญา แก้วกาพร้า. (2554 : ออนไลน์) เมื่อศึกษาจบแต่ละบท ครูจะให้นักเรียนทดสอบเพื่อเก็บคะแนน 10 คะแนนในแต่ละบท โดยเป็นการสอบออนไลน์ พร้อมกันในคาบเรียน โดยใช้เวลาในการสอบบทละ 15 นาที ทั้งนี้จะมีข้อความ “คลิกเพื่อทาแบบทดสอบประจาบท” เมื่อนักเรียนคลิกที่ข้อความนั้นจะแป็นการเปิดข้อสอบขึ้นมาเป็น เบราเซอร์ใหม่ โดยแบบทดสอบนี้สร้างด้วย Google Docs เช่นเดียวกับแบบฝึกหัด เมื่อทาครบทุกข้อ จึงจะคลิกที่ปุ่มส่ง ทั้งนี้นักเรียนควรตั้งใจทาให้ได้คะแนนดีที่สุด และคลิกส่งแค่ครั้งเดียว หากมีการทาซ้า นักเรียนจะไม่ได้คะแนนในหน่วยนี้ นอกจากนี้ ที่ด้านล่างทุก ๆ หน้าของบทเรียนออนไลน์จะมีส่วนให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้ นักเรียนอาจพิมพ์คาถาม ข้อสงสัย ครูก็จะเข้ามาตอบให้ หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองระหว่าง นักเรียนก็ได้ ทั้งนี้ควรใช้ข้อความที่สุภาพ สร้างสรรค์ รูปที่ 11 ใส่ความเห็น ที่มา : ชมชญา แก้วกาพร้า. (2554 : ออนไลน์)
 19. 19. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 19 3.6 ดูผลการทาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ที่เมนู คะแนนนักเรียน ที่เว็บไซต์ http://iamchommy.WordPress.com/students-points รูปที่ 7 บทที่ 1 Overview ที่มา : ชมชญา แก้วกาพร้า. (2554 : ออนไลน์) รูปที่ 12 คะแนนนักเรียน ที่มา : ชมชญา แก้วกาพร้า. (2554 : ออนไลน์) เมื่อครูตรวจแบบฝึกหัดและแบบทดสอบแล้วจะนาคะแนนมาแสดงให้นักเรียนดูที่เมนูนี้ ทั้งนี้จะมี เมนูย่อยเป็นปีการศึกษาด้วย โดยจะแสดงเป็นรายห้อง และเรียงตามเลขที่นักเรียน ทั้งนี้เมนูนี้มีรหัสผ่าน คือ 555 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คนทั่วไปเข้าไปดูผลคะแนนตรงนี้ได้
 20. 20. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 20 นอกจากนี้ก่อนเริ่มเรียนในบทที่ 1 จะมีการทดสอบความรู้ก่อนเรียนของนักเรียนด้วยข้อสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน จานวน 40 ข้อ ที่เมนู บทเรียนภาษาซี > ทดสอบก่อนเรียน รูปที่ 13 ทดสอบก่อนเรียน ที่มา : ชมชญา แก้วกาพร้า. (2554 : ออนไลน์) ทั้งนี้ในบทที่ 2 – 13 ก็มีขั้นตอนการใช้งานเช่นเดียวกันกับบทที่ 1 และเมื่อนักเรียนได้ศึกษา ครบทั้ง 13 บทแล้ว จะมีการทดสอบประมวลความรู้ทั้งหมด ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน จานวน 40 ข้อ รูปที่ 14 ทดสอบหลังเรียน ที่มา : ชมชญา แก้วกาพร้า. (2554 : ออนไลน์)
 21. 21. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 21 ส่วนในบริเวณอื่น ๆ ของบทเรียนออนไลน์ก็ล้วนแต่มีประโยชน์ และง่ายต่อการเรียนรู้ นักเรียน สามารถคลิกเข้าไปดูในแต่ละเมนู โดยทาความเข้าใจได้ไม่ยาก ทั้งนี้เพื่อเปิดโลกทัศน์และเป็นการสร้างองค์ ความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง ครูหวังว่าบทเรียนออนไลน์รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น นี้ จะเป็นสื่อการ สอนที่ช่วยให้นักเรียนประสบความสาเร็จในการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รวมทั้งมีส่วนช่วย เสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอีกด้วย และขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนครั้งนี้ ครูชมชญา แก้วกาพร้า
 22. 22. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 22 บรรณานุกรม
 23. 23. คู่มือการใช้ : สาหรับนักเรียน รายวิชา ง20246 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 23

×