Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
4/5/2015 1
Непо то е
т п
Ло ец
п о оц
кл че к
т п
Н ч е л
т п
ут е т п
T по е о ...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
:
3/24/15
2
От 200 .
~ 700K
поте ц л
кл е т / е е
ц
Опе е
о е т
о ече от
9 К офе...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
п оуч ето:
3/24/15 3
оучва ето е отве о по по чка а
Pazaruvaj. om от GKI Digital...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
ед кет те:
4/5/2015 4
42%
58%
~ 700
20%
10%
21%
24%
16%
5%
18- од
25- од
30- од
...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
T по е о л купу ч л
4/5/2015 5
ут е т п
% от в чк а кет а
 е, вее в адовете, в ...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
T по е о л купу ч л
4/5/2015 6
Ло ец п о оц
% от в чк а кет а
 е , вее в адовет...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
T по е о л купу ч л
4/5/2015 7
кл че к т п
% от в чк а кет а
 е вее п ед о в ад...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
T по е о л купу ч л
4/5/2015
л т п
% от в чк а кет а
 ед о е от тол ата, в а т ...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
T по е о л купу ч л
4/5/2015 9
Н ч е
% от в чк а кет а
 О к ове о е вее в адове...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
T по е о л купу ч л
4/5/2015 10
Непо то е т п
7% от в чк а кет а
 а -вече е е д...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
Ф кт ц ф от д у те т
4/5/2015 11
58% е 42% е
До ащ
пол
упата
34% е 66% е
До ащ
п...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
К к о купу т о л л ч те т по е?
4/5/2015 12
ут е т п ут е т п ут е т п
Ло ец а п...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
4/5/2015 13
Ф кт ц ф от д у те т
т
До т п до
те ет*
О л
пот е тел
( л о )
п едел...
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
4/5/2015 14
arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com
л од ето !
Elena Gelemenova
Business Line Manager
Pazaruvaj.com
elena.gelemenova...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

IAB FORUM 2015 Tипове онлайн купувачи сред интернет потребителите в страната 2015, Елена Гелеменова, Изпълнителен Директор, Pazaruvaj.com

620 views

Published on

Inspiration and Insight for Digital Leaders

IAB FORUM 2015 Tипове онлайн купувачи сред интернет потребителите в страната 2015, Елена Гелеменова, Изпълнителен Директор, Pazaruvaj.com

Published in: Internet
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

IAB FORUM 2015 Tипове онлайн купувачи сред интернет потребителите в страната 2015, Елена Гелеменова, Изпълнителен Директор, Pazaruvaj.com

 1. 1. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com 4/5/2015 1 Непо то е т п Ло ец п о оц кл че к т п Н ч е л т п ут е т п T по е о л купу ч ед те ет пот е тел те т т Elena Gelemenova, Business Line Manager, Pazaruvaj.com 31 March 2015
 2. 2. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com : 3/24/15 2 От 200 . ~ 700K поте ц л кл е т / е е ц Опе е о е т о ече от 9 К офе т Н д о л
 3. 3. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com п оуч ето: 3/24/15 3 оучва ето е отве о по по чка а Pazaruvaj. om от GKI Digital п е ев уа . еал а о е ч е о ла а кета, ква а поп лва е а в п о к като еле е т от а а ад , а а ата а е по де т . Уча т те а дал во те от ово в а кетата, пу л кува а а а та, е- лет а нa e ook п о ла а Pazaruvaj. om. в оку а а ледва ето то а ал а ав те а те ет пот е тел те п па а ува е о ла .
 4. 4. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com ед кет те: 4/5/2015 4 42% 58% ~ 700 20% 10% 21% 24% 16% 5% 18- од 25- од 30- од 40- од 50- од 81% 19% а а уват о ла е па а уват о ла 4% 8% 38% 51% О ов о о а ова е о е о ал а а ед о о а ова е е о а ова е 23% 44% 27% 5.5% 0.5% тол ата О ла те ад ал к ад ело л а о а
 5. 5. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com T по е о л купу ч л 4/5/2015 5 ут е т п % от в чк а кет а  е, вее в адовете, в а т /у  ол п о е т от та упа а од тел де а  а а уват п ед о в алк а тел а а  едов о уве е о п ав т о ла по чк  ат в те ет лав о от лаптоп а т о  ав т покупк те еле а оче о, лед ател о а ле да е  а получава е пол ват в чк ва а т , о ват пла а ето ка та  а а уват от а а , к дето о ат да получат в чко, което т т а ед о то о ч т о л п ед о:
 6. 6. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com T по е о л купу ч л 4/5/2015 6 Ло ец п о оц % от в чк а кет а  е , вее в адовете, в а т /у од  та упа е а - ол п о е т т а а к де а, до ак  кт в о пол ват те ет, а -вече п е лаптоп  а а уват в алк а тел а а пе а кет  аве ето а по чка от е а повече в е е, по е е а ле дат о о а тове, докато отк т а але  а до тавка ат ало е плате пла а е в о п получава е а по чката  а -ва акто а покупката е е ата, п ва а т те а пла а е получава е о п едпоч тат евт те оп о ч т о л п ед о:
 7. 7. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com T по е о л купу ч л 4/5/2015 7 кл че к т п % от в чк а кет а  е вее п ед о в адовете, в а т /у  а - ол о уча т ед о о а ова е  а -акт в о ат в те ет, пол ват повече у т о тва та лет, а т о , лаптоп, PC  Отк т к в чк етод а а пла а е  О чат да ек пе е т ат, ко ато па а уват о ла  ово т чу д е , че то по чват от чу де т а елект о а а о ч т о л п ед о:
 8. 8. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com T по е о л купу ч л 4/5/2015 л т п % от в чк а кет а  ед о е от тол ата, в а т /у  а - ол п о е т а акт в о а оте  а - те в о пол ват те ет, по ават о у лу те а о а е т  О чат па а ува ето о ла , а ото така о ат да ав т о е т те по о о к те  а - о а по от о е е а етод те а пла а е  еду еде а к ток те теле п о од  е е вл т от екла , купуват а о ео од ото о ч т о л п ед о:
 9. 9. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com T по е о л купу ч л 4/5/2015 9 Н ч е % от в чк а кет а  О к ове о е вее в адоветете, а в а т /у , какт ад од  а -вече уча , до ак , пе о е  та упа е в ок п о е т т а в т  ол ват те ет дко, ат п ед о от лаптоп  е по ават до е ва а т те а пла а е о ла  е то а ков п евод п едпоч тат пла а е в о , т а уват е да дават л ч те да о ла  О чат да п е ле дат л ч о п одукта п ед покупка  О к ове о па а уват а о ео од ото, о по ко а по та о о ч т о л п ед о:
 10. 10. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com T по е о л купу ч л 4/5/2015 10 Непо то е т п 7% от в чк а кет а  а -вече е е ду , както ад од  та упа ат в ок д л в т те  а - к п о е т а од тел де а  е по ват те ет о о, о вече а п ав л по чк о ла  а а уват п ед о от че к а а  о чват лав о по п а а пе ч п о в п ед о пода  т а уват е да ек пе е т ат ов е а, едове ч в а, е дава ле о да те о ла , атова пла ат в о о ч т о л п ед о:
 11. 11. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com Ф кт ц ф от д у те т 4/5/2015 11 58% е 42% е До ащ пол упата 34% е 66% е До ащ пол упата 51% е 49% е До а щ пол упата ут е т п 40% от па а ува те о ла ут е т п 29% от па а ува те о ла ут е т п 31% от па а ува те о ла Ло ец а п о оц 17% от па а ува те о ла Ло ец а п о оц 18% от па а ува те о ла ал ащ т п 26% от па а ува те о ла s кл че к т п 16% от па а ува те о ла ал ащ т п 16% от па а ува те о ла ач аещ 14% от па а ува те о ла ал ащ т п 11% от па а ува те о ла ач аещ 13% от па а ува те о ла епо то е т п 11% от па а ува те о ла ач аещ 9% от па а ува те о ла кл че к т п 12% от па а ува те о ла Ло ец а п о оц 10% от па а ува те о ла епо то е т п 7% от па а ува те о ла епо то е т п 12% от па а ува те о ла кл че к т п 8% от па а ува те о ла ЪЛГ ИЯ У Ъ ИЯ У Г ИЯ ~700 а кет а 81% от ап та те а о ла купувач ~900 а кет а 99,5% от ап та те а о ла купувач ~2000 а кет а 86% от ап та те а о ла купувач
 12. 12. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com К к о купу т о л л ч те т по е? 4/5/2015 12 ут е т п ут е т п ут е т п Ло ец а п о оц Ло ец а п о оц ал ащ т п кл че к т п ал ащ т п ач аещ ал ащ т п ач аещ епо то е т п ач аещ епо то е т п Ло ец а п о оц епо то е т п кл че к т п кл че к т п ЪЛГ ИЯ У Ъ ИЯ У Г ИЯ
 13. 13. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com 4/5/2015 13 Ф кт ц ф от д у те т т До т п до те ет* О л пот е тел ( л о ) п еделе е по пол Н еле е ( л о ) e-commerce о о от ( л д ) л а 56% 4 N/A 7,1 0,2 у 55% 11,8 N/A 21,5 1 У а 74% 7,3 50% е - 50% е** 9,9 0,8 точ : а о ал тат т че к е т ове, Eurostat Ecommerce Europe Research (2013) * о е т от о ото а еле е ** точ к: GKI Digital (У а ), 2014
 14. 14. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com 4/5/2015 14
 15. 15. arukereso.hu / compari.ro / pazaruvaj.com л од ето ! Elena Gelemenova Business Line Manager Pazaruvaj.com elena.gelemenova@pazaruvaj.com +359 87 942 5336 4/5/2015 15

×