Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cross care 21032013

404 views

Published on

Cross Care Cafe 21 maart 2013
Rick Kwekkeboom

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cross care 21032013

 1. 1. Zorgen in de toekomstOntwikkelingen in praktijk en opleiding
 2. 2. Opbouw• Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen• Gevolgen voor praktijk en dus voor praktijkopleiding(en)• Eigen betrokkenheid/activiteiten
 3. 3. Opbouw• Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen• Gevolgen voor praktijk en dus voor praktijkopleiding(en)• Eigen betrokkenheid/activiteiten
 4. 4. Tendensen in samenleving• Liberalisering - minder overheidsbemoeienis• Individualisering –geen deel meer van collectieven• En dus ook: maatwerk• Keuzevrijheid - ook in zorg endienstverlening
 5. 5. Consequenties in wet-en regelgeving• Verschuiving van collectief aanbod naar individuele arrangementen• Introductie (gecontroleerde) marktwerking• Verschuiving verantwoordelijkheid overheid naar burger
 6. 6. Nederland• Mengvorm sociaal-democratisch en corporatistisch – Algemene toegankelijkheid – Grote rol overheid – Naast grote rol sociale partners (poldermodel)• Groei naar liberaal model – Vermindering algemene toegankelijkheid – Grote invloed marktwerking
 7. 7. Wetgeving in Nederland• Zorgverzekeringswet – Maximalisering markt (zorgverzekeraars) – Nominale premie (restitutie achteraf) – Eigen risico – Verplichting tot verzekering• AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) – Beperking toegankelijkheid – Uitvoerders/aanbieders risicodragend – Verplichte bijdrage via belasting – Eigen bijdrage bij gebruik• Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) – Beleidsvrijheid gemeenten (maar budget begrensd….) – Verantwoordelijkheidsladder – ‘Compensatiebeginsel’ – Eigen bijdragen
 8. 8. En verder in het regeerakkoord• Prioriteit curatieve zorg• Ophogen norm ‘gebruikelijke zorg’• Behoud drie wetten op terrein zorg• Transities op drie terreinen– koppelen aan bestuurlijke herindeling
 9. 9. Wat zoveel wil zeggen als• Prioriteit curatieve zorg • Minder geld voor langdurige zorg (vraag neemt niet af….)• Ophogen norm gebruikelijke • Verschuiving norm mantelzorg zorg…. dus verschuiving aanspraak ondersteuning• Vervallen/vermindering • ‘nieuwe gevallen’ geen of aanspraken dagbesteding en moeilijker toegang AWBZ, maar persoonlijke verzorging in nog geen alternatief bij Wmo 2014 (gemeente) - ???? Onderwerp• Gemeenten verantwoordelijk van overleg voor begeleiding, dagbesteding en verzorging; • Daarnaast: scheiden wonen en overheveling in 2015 zorg + hogere toelatingsdrempel• Grotere verantwoordelijkheid intramuraal: zwaardere zorg in gemeenten voor kwetsbare thuissituaties burgers (preventie, ondersteuning, meedoen) • Volstrekte onduidelijkheid over hoe en wanneer…..
 10. 10. Conclusies rond beleid• Liberale verzorgingsstaat: minder collectieve middelen, minder collectief aanbod• Risico’s afwenteling: 1) markt en lokale overheden 2) formele en informele steunstructuren
 11. 11. En dan nog dit:
 12. 12. Opbouw• Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen• Gevolgen voor praktijk en dus voor praktijkopleiding(en)• Eigen betrokkenheid/activiteiten
 13. 13. Conclusies rond beleid• Liberale verzorgingsstaat: minder collectieve middelen, minder collectief aanbod• Risico’s afwenteling: 1) markt en lokale overheden 2) formele en informele steunstructuren
 14. 14. ‘Community care’Caring for Care in the community (professionele zorg)Caring about Care by the community (mantelzorg en vrijwillige zorg)
 15. 15. ‘Community care’Caring for Care in the community (professionele zorg)Caring about Care by the community (mantelzorg en vrijwillige zorg)
 16. 16. ‘Community care’Caring for Care in the community (professionele zorg)Caring about Care by the community (mantelzorg en vrijwillige zorg)
 17. 17. Vormen van informele zorg Informele zorg intensief niet intensiefzelfzorg mantelzorg Vrijwillige zorg zelfzorg sociale steun lotgenotencontact Vrijwillige zorg afstand afstand
 18. 18. Wat betekent dat voor praktijk?• Zelfzorg en zelfhulp -weten wat bestaat en durven verwijzen• Mantelzorg – (h)erkennen en samenwerken• Netwerkversterking - (h)erkennen, ontwikkelen en ondersteunen• Sociale inclusie – actief exploreren en ondersteunen aanbod
 19. 19. En dus voor opleiding(en)?• Kennis van aard, omvang en motieven informele steunstructuren• Competenties gericht op samenwerking en afstemming (triade)• Maar ook: samenwerking agogische en gezondheidszorg opleidingen• Integrale benadering, systeemgericht werken
 20. 20. Opbouw• Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen• Gevolgen voor praktijk en dus voor praktijkopleiding(en)• Eigen betrokkenheid/activiteiten
 21. 21. Relatie met Onderwijs
 22. 22. Daarnaast• Samenwerking lerarenopleiding Zorg en Welzijn HvA• Master Expert Beroepsonderwijs (MEB), profiel Zorg en Welzijn (http://zorgenwelzijnblog.kennisnet.nl/?p=292)• Trainingen en Masterclasses• (In overleg met andere hogescholen en EIZ: ontwikkelen onderwijslijn Informele zorg) » Genoeg te doen dus….. Dank voor uw aandacht

×