Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giáo trình đọc hiểu bản vẽ cơ khí

36,493 views

Published on

Trung tâm Advance CAD tổ chức thường xuyên các khóa đọc hiểu bản vẽ cơ khí nhằm giúp người làm và học mảng cơ khí có thể dễ dàng áp dụng chúng vào công việc.

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Giáo trình đọc hiểu bản vẽ cơ khí

 1. 1. GIÁO TRÌNH ĐỌC HIỂU BẢN VẼ KỸ THUẬT GV: HUỲNH HOÀNG LINH Giảng Viên Tại Trung Tâm Advance Cad
 2. 2. CHUYÊN Đ B N V K THU T CƠ KHÍ 1 • B n v k thu t cơ khí 2 • Tiêu chu n b n v k thu t cơ khí 3 • Đ c b n v k thu t cơ khí 4 • Th c hi n b n v k thu t cơ khí Trung tâm Advance Cad
 3. 3. B n v k thu t là ngôn ng th 3 đ ngư i làm v k thu t giao ti p v i nhau. 1 • B n v k thu t cơ khí * Ngôn ngữ nói ** Ngôn ngữ viết *** Bản vẽ kỹ thuật Trung tâm Advance Cad
 4. 4. VÍ D Trung tâm Advance Cad
 5. 5. VÍ D Trung tâm Advance Cad
 6. 6. 1 • B n v k thu t cơ khí Tùy theo yêu c u trong quá trình k thu t mà b n v cho thành các lo i sau: Trung tâm Advance Cad
 7. 7. B n v l p ráp bi u di n hình d ng c a s n ph m và v trí tương quan gi a các chi ti t c a s n ph m. • Th hi n hình dáng và v trí tương c a các chi ti t trong b ph n máy B n v l p b ph n • Th hi n hình dáng và v trí tương quan gi a các b ph n máy (n u máy có c u t o ph c t p). B n v l p chung A. B n v l p ráp Trung tâm Advance Cad
 8. 8. N I DUNG C A B N V L P Hình bi u di n s n ph m S th t ch v trí Kích thư c, sai l ch Yêu c u k thu t c a s n ph m, b ng kê chi ti t. Khung tên b n v . Trung tâm Advance Cad
 9. 9. Trung tâm Advance Cad
 10. 10. B n v chi ti t bi u di n chính xác hình d ng, k t c u c a chi ti t, toàn b các kích thư c, các yêu c u k thu t c n thi t cho vi c gia công và ki m tra chi ti t. B. B n v chi ti t B n v chi ti t hàn B n v chi ti t gia công Trung tâm Advance Cad
 11. 11. Trung tâm Advance Cad
 12. 12. Trung tâm Advance Cad
 13. 13. N I DUNG C A B N V CHI TI T Hình bi u di n chi ti t Kích thư c chi ti t Dung sai c a chi ti t, đ nhám b m t Yêu c u k thu t c a chi ti t Khung tên b n v . Trung tâm Advance Cad
 14. 14. Dung sai c a chi ti t Trung tâm Advance Cad
 15. 15. Đ nhám b m t + dung sai kích thư c Trung tâm Advance Cad
 16. 16. Đ nhám b m t ,dung sai kích thư c, dung sai v trí, dung sai hình dáng Trung tâm Advance Cad
 17. 17. Tiêu chu n Vi t Nam (TCVN) Tiêu chu n Qu c t (ISO) Tiêu chu n M (ANSI) Tiêu chu n Nh t (JIS) 2 • Tiêu chu n b n v k thu t cơ khí PP CHI U GÓC TH I PP CHI U GÓC TH III Trung tâm Advance Cad
 18. 18. Tiêu chu n Vi t Nam (TCVN) TCVN 384: 1993 Dung sai hình d ng và v trí b m t TCVN 2245: 1999 H th ng v dung sai và l p ghép TCVN 2511: 1995 Nhám b m t TCVN 3746-83 Bi u di n quy ư c m i hàn 2 • Tiêu chu n b n v k thu t cơ khí Trung tâm Advance Cad
 19. 19. Tiêu chu n Qu c t (ISO) ISO 129- 2004 Technical drawings – Indication of dimensions and tolerances-part 1: Gerneral principles ISO 286-1: 1998 ISO system of limit and fits – Part 1: Bases of tolerances, deviations and fits ISO 286-2: 1998 ISO system of limit and fits – Part 1: Table of standard tolerance grades and limit deviations for holes and shaft ISO 2553-1992 Welding symbol Trung tâm Advance Cad
 20. 20. 3 • Đ c b n v k thu t cơ khí Đ I V I B N V CHI TI T 1.Đ c khung tên đ bi t tên g i chi ti t, v t li u ch t o, t l b n v , ký hi u b n v , ngư i v ... 2.Đ c các hình bi u di n đ hình dung hình d ng và k t c u c a chi ti t ti t. 3.Đ c các kích thư c đ bi t đư c kích thư c các b ph n và toàn b chi ti t (chú ý các kích thư c ∅). 4.Đ c các yêu c u k thu t, đ nhám b m t, dung sai c a chi ti t. Trung tâm Advance Cad
 21. 21. Trung tâm Advance Cad
 22. 22. Đ I V I B N V L P RÁP Đ c b n v l p đ hi u đư c k t c u c a b ph n l p, hình dung đư c hình d ng c a các chi ti t, quan h l p ghép gi chúng. Khi đ c b n v l p nên theo các bư c sau: 1. Tìm hi u chung: khung tên, nguyên lý làm vi c, yêu c u k thu t 2. Phân tích các hình bi u di n: bi t t ng quát hình d ng, k t c u b ph n l p. 3. Phân tích chi ti t: hi u rõ k t c u, công d ng, quan h l p ráp 4. T ng h p: hi u rõ toàn b b ph n l p ráp Trung tâm Advance Cad
 23. 23. Trung tâm Advance Cad
 24. 24. 4 • Th c hi n b n v k thu t cơ khí BI U DI N V T TH - Hình chi u - Hình c t - Hình trích - ……… CÁC TIÊU CHU N - Kích thư c - Dung sai - Nhám b m t PH N M M H TR - 2D: Autocad - 3D: Inventor, Solidwork…. BNVKTHUT Trung tâm Advance Cad
 25. 25. B N V THAM KH O Trung tâm Advance Cad
 26. 26. Trung tâm Advance Cad

×