Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

ข้อมูล 26 ตุลาคม 53คชอ

 1. สถานการณ์นำ้าใน ปัจจุบัน
 2. สถานการณ์นำ้าใน ลุ่มนำ้าเจ้าพระยา 26 ตุลาคม 2553 รวมฝั่งตะวันตก = 300 ม.3 /วินาที (Qmax 415) รวมฝั่งตะวัน ออก = 48ม.3 /วินาที (Qmax 275) คลองระพีพัฒน์ จ.นครสวรรค์ เขื่อนพระรามหก ปิดการระบาย 57 ปิดการระบาย 65 ม.3 /วินาที ระบาย 902 ม.3 / วินาที ระบาย 251 ม.3 /วินาที ที่บางไทร ชัยนาท243 3,353 ม.3 / วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา ความยาว 120 กิโลเมตร Qmax=65 ม.3 /วินาที สิงห์บุรี คลอง บางแก้ว ม.ลพบุรี ปตร.มโนรมย์ ปตร.มหาราช ปตร.มะขามเฒ่า- อู่ทอง ปตร.บรมธาตุ 48 ปตร.พระ นารายณ์ 5 6 1 9 1 1,190 ม3 / วินาที ( แม่นำ้าสะแกกรัง 498) ( Side Flow เหนือเขื่อนเจ้าพระยา 404) ค.โผงเผง 874 ค.บางบาล 233 แม่นำ้าสุพรรณ ความยาว 320 กม. Qmax =150 ม3 /วินาทีแม่นำ้าน้อย ความยาว 107 กม. Qmax =230 ม3 /วินาที นครสวรรค์ C.2 2,799 ม.3 /วินาที 3,545 ม.3 / วินาที ปตร.พลเทพ 11 (คลอ งอื่นๆ 46) คลองเล็ก อื่นๆ 0 (Qmax = 100 ม3 /วินาที) (Qmax = 150 ม3 /วินาที) จ.อ่างท อง (Qmax = 3,500 ม3 /วินาที) (Qmax = 2,830 ม3 /วินาที) (Qmax = 3,500 ม3 /วินาที) (Qmax = 1,800 ม3 /วินาที) C.2 เมื่อวาน (25 ต.ค.53) 2,799 ม.3 /วินาที 3,701 C.13 เมื่อวาน 3,281 ม.3 /วินาที บางไทรเมื่อวาน 3,275 ม.3 /วินาที แม่นำ้าสะแกกรัง 498+ side flow 404 = 902 ม.3 /วินาที นครสวรรค์ C.2 2,815 ม.3/วินาที
 3. หมายเหตุ: ปริมาณฝนรายวันที่สถานีหลักกรมอุตุนิยมวิทยา 122 สถานี 0.0 0.7 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 13.0 42.2 0.0 81.0 36.9 24.5 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.00.0 2.8 0.0 7.1 0.0 1.6 8.63.8 0.5 8.1 0.0 0.0 0.0 6.4 0.5 0.1 1.5 21.4 20.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 87.9 16.2 31.2 0.0 34.5 0.6 29.2 ประจำาวันที่25ตุลาคม2553 42.9 0.0
 4. 200 cms 400 cms
 5. 1 2 3 4 5 3 4 7 58 6 2 1 C3C3 ผักไห่ผักไห่-- บางยี่หนบางยี่หน C2C2 ป่าโมกป่าโมก-- ผักไห่ผักไห่
 6. คันกั้นนำ้า หัวเวียงคันกั้นนำ้า หัวเวียง--ปลายคลองปลายคลอง 11 ซซ.. โครงการฯโครงการฯ ผักไห่ ถูกนำ้าเซาะด้านใต้คัน ทำาให้คันทรุดตัวและผักไห่ ถูกนำ้าเซาะด้านใต้คัน ทำาให้คันทรุดตัวและ มีนำ้าไหลข้ามคัน เกิดการกัดเซาะคันกั้นขาดเสียมีนำ้าไหลข้ามคัน เกิดการกัดเซาะคันกั้นขาดเสีย หาย ยาวประมาณหาย ยาวประมาณ 60.0060.00 มม.. ลึกลึก 1.201.20 มม.. และและ
 7. 1 2 3 4 5 3 4 7 58 6 2 1 C6C6 ทุ่งภูเขาทองทุ่งภูเขาทอง--
 8. มาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 1. เพิ่มระดับนำ้าหน้าเขื่อนเจ้าพระยา จาก 16.81 ม.รทก. เป็น 17.50 ม.รทก. 2. ลดการระบายนำ้าจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จาก 1,250 CMS เป็น 900 CMS 3. เพิ่มการรับนำ้าเข้าคลองระพีพัฒน์ อีก 50 CMS เป็น 200 CMS 4. เพิ่มการรับนำ้าเข้าแม่นำ้าน้อย อีก 50 CMS เป็น 240 CMS
 9. มาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาว 1. เพิ่มความสามารถรับนำ้าของคลองระพีพัฒน์ 210 CMS เป็น 400 CMS 2. สร้างคลองคู่ขนานคลองชัยนาท-ป่าสัก หรือ เพิ่ม ความสามารถรับนำ้าคลองชัยนาท-ป่าสัก จาก 210 CMS เป็น 840 CMS 3. การผันนำ้าเลี่ยงเมือง 4. แก้มลิง(พื้นที่เกษตรรับนำ้านอง)
 10. สิ้นสุดการนำาเสนอสิ้นสุดการนำาเสนอ ขอขอบคุณขอขอบคุณ Royal Irrigation DepartmentRoyal Irrigation Department กรมชลประทาน

Editor's Notes

 1. ปัจจัยสำคัญในการเกิดน้ำท่วมมีสาเหตุจาก - ปริมารน้ำท่าที่เกิดขึ้น มีมากทำให้เกิดน้ำท่วมได้ - ขนาดความจุของลำน้ำ ขนาดเล็กไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำท่าที่เกิดขึ้นได้จะเอ่อล้นตลิ่ง - ลักษณะพื้นที่สองฝั่งลำห้วย มีความสูงต่ำมากน้อยเพียงใด
 2. สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 33 อ่าง ปริมาตรน้ำในอ่าง 51-80 % ของความจุ อยู่ในเกณฑ์น้ำดี จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ อ่างฯศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี, อ่างฯหนองปลาไหล จ.ระยอง อ่างฯประแส จ.ระยอง อ่างฯรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี และอ่างฯบางลาง จ.นราธิวาส ปริมาตรน้ำในอ่าง 30-50 % อยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ จำนวน 15 แห่ง ส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาตรน้ำน้อยกว่า 30 % มี 13 แห่ง ได้แก่ อ่างฯแม่งัด จ.เชียงใหม่ อ่างฯแม่กวง จ.เชียงใหม่ อ่างฯกิ่วคอหมา จ.ลำปาง อ่างฯแควน้อย จ.พิษณุโลก อ่างฯทับเสลา จ.อุทัยธานี อ่างฯป่าสัก จ.ลพบุรี อ่างฯขุนด่านปราการชล จ.นครนายก อ่างฯสียัด จ.ฉะเชิงเทรา อ่างฯห้วยหลวง จ.อุดรธานี อ่างฯน้ำอูน จ.สกลนคร อ่างฯอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น อ่างฯลำตะคอง จ.นครราชสีมา และอ่างฯมูลบน จ.นครราชสีมา
 3. ปัจจุบันปริมาณน้ำเหนือได้ไหลเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ = 424 cms. ประกอบกับมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังมาสมทบอีก 67 cms. และปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่อีกประมาณ 1,133 cms. รวมเป็นปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ (C2) เป็น 1,624 cms. ซึ่งกรมชลประทานได้ทำการบริหารจัดการโดยการผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทาน ทางฝั่งตะวันตกได้แก่ คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง 10 cms. , แม่น้ำสุพรรณ (ทาง ปตร.พลเทพ) 24 cms. และ แม่น้ำน้อย (ทาง ปตร.บรมธาตุ) 42 cms. ทางฝั่งตะวันออก ผันเข้าคลองชัยนาท – ป่าสัก 145 cms. คลองชัยนาท – อยุธยา (ทาง ปตร.มหาราช) 19 cms. และปล่อยให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพียง 250 cms. เท่านั้น ปล่อยจากเขื่อนป่าสัก 20 cms ระบายผ่านเขื่อนพระราม6 เฉลี่ย 37 cms.
 4. <number>
 5. <number>
Advertisement