Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Chuong 1_TTHCM_28.5.pptx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 54 Ad

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

Chuong 1_TTHCM_28.5.pptx

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA KHXH&NV BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (Dành cho bậc Đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) Mã môn học: 306106 11/27/2022 306106_Chương 1 1 Giảng viên biên soạn: TS.Tăng Hữu Tân Địa chỉ email: tanghuutan@tdtu.edu.vn
 2. 2. MỤC TIÊU MÔN HỌC 11/27/2022 306106_Chương 1 2  Mô tả được khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh  Diễn giải được những giá trị khoa học, cách mạng, nhân văn trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân loại;  Áp dụng những kiến thức trong tư tưởng Hồ Chí Minh để phân tích, lý giải những vấn đề văn hóa, đạo đức, kinh tế, chính trị, xã hội trong giai đoạn hiện nay. => Về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người;
 3. 3. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC 11/27/2022 306106_Chương 1 3  Giải thích được những giá trị khoa học, cách mạng, nhân văn trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh;  Vận dụng được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn với tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo. Chú trọng làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  Trình bày được khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh => Về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người;
 4. 4. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 11/27/2022 306106_Chương 1 4
 5. 5. NỘI DUNG 11/27/2022 306106_Chương 1 5 Khái niệm TTHCM Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa của việc học tập môn học TTHCM I II III IV
 6. 6. 11/27/2022 306106_Chương 1 6  Tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con người với thế giới xung quanh. I. KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 7. 7. 11/27/2022 306106_Chương 1 7 Tư tưởng Hồ Chí Minh là: • Một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của các mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; • Tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi. Khái niệm TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 8. 8. 11/27/2022 306106_Chương 1 8 Khái niệm này đã làm rõ được: - Bản chất khoa học và cách mạng cũng như nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; - Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; - Ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Khái niệm
 9. 9. 11/27/2022 306106_Chương 1 9 1930 Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua các văn kiện do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, các văn kiện này làm thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Sau khi Đảng ra đời, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trải qua quá trình thử thách và đã được nhận thức lại. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG Về tư tưởng Hồ Chí Minh 1951 Đường lối chính trị, nề nếp làm việc và đạo đức cách mạng của Đảng ta hiện nay là đường lối, tác phong và đạo đức Hồ Chủ tịch…Toàn Đảng hãy ra sức học tập đường lối chính trị, tác phong và đạo đức cách mạng của Hồ Chủ tịch. Hội nghị thành lập Đảng Đại hội II
 10. 10. 11/27/2022 306106_Chương 1 10 1969 “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng danh dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”. 1986 Đảng ta phải nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, kế thừa di sản quý báu về tư tưởng và lý luận cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 1991 Đảng khẳng định “Đảng lấy chủ nghĩa nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động”. Đại hội VII Đại hội VI Điếu văn của BCHTƯĐ
 11. 11. 2006 11/27/2022 306106_Chương 1 11 2001 Nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh đầy đủ hơn so với Đại hội VII Sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân ta 76 năm qua đã khẳng định rằng, tư tưởng vĩ đại của Người cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin mãi mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta… 2016 Đảng nhấn mạnh: “kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phù hợp với thực tiễn Việt Nam”. Đại hội IX Đại hội X Đại hội XII
 12. 12. 11/27/2022 306106_Chương 1 12 UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc Nghị quyết của Đại hội đồng UNESCO khóa 24 họp từ 20/10 đến 20/11/1987. Trong đó có Nghị quyết 18.65 ghi tại trang 134 và 135 về việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.
 13. 13. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 11/27/2022 306106_Chương 1 13 • Toàn bộ các quan điểm của Hồ Chí Minh thể hiện trong di sản của Người. • Hệ thống quan điểm đó thể hiện trong bài nói, bài viết của Người, trong hoạt động cách mạng và trong cuộc sống hàng ngày của Người. • Quá trình hiện thực hóa hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam. II
 14. 14. 11/27/2022 306106_Chương 1 14 Nội dung môn học Tư tưởng HỒ CHÍ MINH Chương 1. Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 2. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội Chương 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân Chương 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế Chương 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và con người
 15. 15. 11/27/2022 306106_Chương 1 15 1. Cơ sở phương pháp luận của việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU • Bảo đảm sự thống nhất nguyên tắc tính đảng và tính khoa học. • Thống nhất lý luận và thực tiễn. • Quan điểm lịch sử - cụ thể. • Quan điểm toàn diện và hệ thống. • Quan điểm kế thừa và phát triển. Phương pháp
 16. 16. 11/27/2022 306106_Chương 1 16 2. Một số phương pháp cụ thể III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU • Phương pháp lịch sử, phương pháp logic và sự kết hợp hai phương pháp này. • Phương pháp phân tích văn bản kết hợp với nghiên cứu hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh. • Phương pháp chuyên ngành, liên ngành. • Ngoài ra, còn kết hợp một số phương pháp khác như: phân tích, tổng hợp, so sánh,… Phương pháp
 17. 17. 11/27/2022 IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC TTHCM 1. Góp phần nâng cao năng lực tư duy lý luận Bồi dưỡng, củng cố cho sinh viên lập trường, quan điểm cách mạng, kiên định mục tiêu ĐLDT gắn liền CNXH Tích cực, chủ động phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ CNMLN, TTHCM, đường lối, chính sách của Đảng và NN Vận dụng TTHCM vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống 2. Giáo dục và định hướng thực hành đạo đức cách mạng, củng cố niềm tin khoa học gắn liền với trau dồi tình cảm cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước Giáo dục cán bộ, đảng viên và toàn dân sống hợp đạo lý Nâng cao lòng tự hào về Người, về Đảng, về TQVN Giúp sinh viên vận dụng vào cuộc sống, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của đất nước. 3. Xây dựng, rèn luyện phương pháp và phong cách công tác 306106_Chương 1 17
 18. 18. Chương 2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 11/27/2022 306106_Chương 2 18
 19. 19. NỘI DUNG 11/27/2022 306106_Chương 2 19 CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HCM GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I II III
 20. 20. 1. Cơ sở thực tiễn a. Thực tiễn Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX b. Thực tiễn thế giới cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX a. Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc VN b. Tinh hoa văn hóa nhân loại I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 11/27/2022 306106_Chương 2 20 c. Chủ nghĩa Mác - Lênin 2. Cơ sở lý luận a. Phẩm chất Hồ Chí Minh b. Tài năng hoạt động, tổng kết thực tiễn phát triển lý luận 3. Nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh
 21. 21. Bối cảnh lịch sử dân tộc và thời đại cho thấy sự ra đời của tư tưởng HCM là tất yếu khách quan, hợp logic lịch sử. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH SOI ĐƯỜNG CHO SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA NHÂN DÂN TA (Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh) 11/27/2022 306106_Chương 2 21
 22. 22. 11/27/2022 306106_Chương 2 22 Năm 1858, thực dân Pháp tiến hành xâm lược VN, triều đình nhà Nguyễn lần lượt ký các hiệp ước đầu hàng. Nhà Nguyễn Ký với Pháp Hiệp uớc Patơnốt 1884 Việt Nam trở thành nước thuộc địa, nửa phong kiến a. Thực tiễn Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
 23. 23. 11/27/2022 306106_Chương 2 23 CHÍNH TRỊ Chia để trị KINH TẾ Độc quyền VH-XH Ngu dân QUÂN SỰ Đàn áp man rợ XHVN BIẾN ĐỔI SÂU SẮC - Tình hình Việt Nam dưới sự cai trị của thực dân Pháp
 24. 24. 11/27/2022 306106_Chương 2 24 Chính sách cai trị thuộc địa của thực dân Pháp đã làm XHVN biến đổi sâu sắc a. Thực tiễn Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
 25. 25. 11/27/2022 306106_Chương 2 25 THUỘC ĐỊA Dân tộc VN TD Pháp XL Nông dân Địa chủ PK Công nhân Tư sản Xuất hiện 2 mâu thuẫn mới Mâu thuẫn trong xã hội cũ vẫn tồn tại a. Thực tiễn Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Dưới chính sách cai trị thuộc địa của TDP và PK phản động, XHVN bên cạnh mâu thuẫn cũ đã nảy sinh hai mâu thuẫn mới:
 26. 26. 11/27/2022 306106_Chương 2 26 Kết hợp kinh tế với chính trị Trình độ 1918 1925 1929 Thời gian Bãi công đã phổ biến Tự phát Sơ đồ các giai đoạn phát triển của phong trào công nhân Việt Nam từ năm từ 1918 - 1929 Xuất hiện giai cấp công nhân và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân a. Thực tiễn Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
 27. 27. 11/27/2022 306106_Chương 2 27 1884-1913 1905-1908 1906-1908 9-2-1930 1885-1896 Phong trào Cần Vương (Hàm Nghi + Tôn Thất Thuyết) Khởi nghĩa Yên Thế (Hoàng Hoa Thám) Phong trào Đông Du (Phan Bội Châu) Phong trào Duy Tân (Phan Châu Trinh) Khởi nghĩa Yên Bái (Việt Nam quốc dân Đảng) Khuynh hướng PK Khuynh hướng dân chủ TS • Nguyên nhân sâu xa là giai cấp tư sản VN còn non yếu. • Nguyên nhân trực tiếp là chưa có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn. Giai cấp phong kiến và hệ tư tưởng của nó đã suy tàn, bất lực trước nhiệm vụ bảo vệ độc lập dân tộc. THẤT BẠI a. Thực tiễn Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
 28. 28. 11/27/2022 306106_Chương 2 28 a. Thực tiễn Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
 29. 29. b. Thực tiễn thế giới cuối TK XIX đầu TK XX 11/27/2022 306106_Chương 2 29 CNTB độc quyền (CNĐQ) Tăng cường bóc lột NDLĐ trong nước Vũ trang xâm lược các dân tộc nhược tiểu CNTB tự do cạnh tranh Giành độc lập cho các dân tộc thuộc địa không chỉ là đòi hỏi của riêng họ, mà còn là mong muốn chung của giai cấp vô sản quốc tế. Vô sản Tư sản DTTĐ CNĐQ Cuối TK XIX, đầu TK XX
 30. 30. 11/27/2022 306106_Chương 2 30 CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA (1917) thắng lợi có ý nghĩa to lớn: - Chủ nghĩa Mác từ khoa học thành hiện thực. - Đánh đổ giai cấp tư sản và địa chủ phong kiến, lập lên nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. - Chỉ ra cho nhân loại một hướng đi mới: Quá độ bỏ qua CNTB tiến lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới.
 31. 31. 11/27/2022 306106_Chương 2 31 - Tháng 3-1919, Quốc tế cộng sản, do V.I.Lênin đứng đầu được thành lập, trở thành bộ tham mưu chiến đấu, tổ chức lãnh đạo phong trào cách mạng vô sản thế giới. - Đối với các dân tộc thuộc địa, QTCS giúp đỡ chỉ đạo phong trào giải phóng dân tộc. V.I.Lênin QUỐC TẾ CỘNG SẢN Bản sơ thảo lần thứ nhất NHỮNG LUẬN CƯƠNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ THUỘC ĐỊA V.I. LÊNIN
 32. 32. 2. Cơ sở lý luận 11/27/2022 306106_Chương 2 32 b. Tinh hoa văn hóa nhân loại a. Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam c. Chủ nghĩa Mác - Lênin
 33. 33. 11/27/2022 306106_Chương 2 33 a. Giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam • Chủ nghĩa yêu nước. • Tinh thần đoàn kết tương thân tương ái. • Lạc quan yêu đời. • Trí thông minh, tài sáng tạo, cần cù chịu khó, trọng hiền tài…
 34. 34. 11/27/2022 306106_Chương 2 34 Tự do - Bình đẳng - Bác ái Nhân quyền, dân quyền trong trong TNĐL của Mỹ (1776), TN nhân quyền, dân quyền của Pháp (1791),… Tư tưởng nhân văn, dân chủ và nhà nước pháp quyền của các nhà khai sáng Vonte, Rutxô, Môngtetskiơ,… Phật giáo Nho giáo Lão giáo HCM còn kế thừa, CN Tam dân, Mạnh tử, Hàn Phi tử, Quản tử,… Phương Tây b. Tinh hoa văn hóa nhân loại Phương Đông
 35. 35.  Triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, hành đạo, giúp đời, ước vọng về một xã hội bình trị, hoà mục, hoà đồng, là triết lý nhân sinh: tu thân dưỡng tính.  Đề cao văn hóa, lễ giáo, tạo ra truyền thống hiếu học (về điểm này, Nho giáo hơn hẳn các học thuyết cổ đại chủ trương ngu dân để dễ cai trị “Chính trị tốt thì dân giàu, giáo dục tốt thì được lòng dân”. HỒ CHÍ MINH Tiếp thu những mặt tích cực: Nho giáo 11/27/2022 306106_Chương 2 35
 36. 36.  Tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái, cứu khổ, cứu nạn, thương người như thể thương thân. Nếp sống đạo đức, trong sạch, giản dị, chăm lo làm điều thiện.  Tinh thần bình đẳng, dân chủ, chống phân biệt đẳng cấp. Đức Phật nói: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”.  Đề cao lao động, chống lười biếng. HỒ CHÍ MINH Tiếp thu những mặt tích cực: Phật giáo 11/27/2022 306106_Chương 2 36
 37. 37. Hồ Chí Minh tìm thấy trong đó những điều thích hợp với điều kiện nước ta. Điều khác biệt giữa Tôn Trung Sơn và Hồ Chí Minh là: Tôn Trung Sơn chủ trương đưa Trung Quốc đi theo CNTB, Hồ Chí Minh dẫn dắt Việt Nam đi theo CNXH. HỒ CHÍ MINH Tiếp thu những mặt tích cực: Chủ nghĩa Tam dân “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc” (Hình ảnh Tôn Trung Sơn) 11/27/2022 306106_Chương 2 37
 38. 38. 11/27/2022 306106_Chương 2 38 HỒ CHÍ MINH Tiếp thu tinh hoa văn hóa P.Tây: • Tiếp thu tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái (Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Đại cách mạng Pháp 1791). • Người tiếp thu các giá trị về quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của Tuyên ngôn độc lập ở Mỹ năm 1776. • Nguyễn Ái Quốc còn được hấp thu tư tưởng dân chủ và hình thành phong cách dân chủ của mình từ trong cuộc sống thực tiễn.
 39. 39. 11/27/2022 306106_Chương 2 39 c. CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN Trang bị thế giới quan, phương pháp luận và con đường cách mạng Việt Nam. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tiền đề lý luận quyết định nhất đối với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. • Nguyễn Tất Thành đã phân tích, tổng kết các phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và nhận thấy hạn chế của các phong trào đó. • Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam. • Sau khi đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin (1920), Người đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc mình: con đường cách mạng vô sản. • Khi vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã không quá lệ thuộc vào câu chữ máy móc mà nắm lấy cái tinh thần, cái bản chất.
 40. 40. 11/27/2022 306106_Chương 2 40
 41. 41. NHÂN TỐ CHỦ QUAN (Phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh) 3 • Khả năng tư duy trí tuệ: Là người thông minh, năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, không ngừng học hỏi, quan sát, nhận xét, phê phán, phân tích,... • Nhân cách, phẩm chất đạo đức trong sáng: Có tình yêu thương con người vô bờ, hy sinh trọn đời vì đất nước, vì dân tộc. Đạo đức trong sáng. Có lối sống giản dị, khiêm tốn, ham học hỏi. • Năng lực hoạt động, tổng kết thực tiễn: Trong 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã đến khoảng 30 nước, làm nhiều nghề để vừa kiếm sống vừa hoạt động cách mạng. 11/27/2022 306106_Chương 2 41
 42. 42. 11/27/2022 306106_Chương 2 42 II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 43. 43. 11/27/2022 306106_Chương 2 43 Trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng tìm đường cứu nước mới • Tiếp thu truyền thống của gia đình, quê hương, đất nước. • Rút ra bài học từ các cuộc đấu tranh chống Pháp ở trong nước. • Nung nấu ý chí yêu nước và quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước mới. 1. Thời kỳ
 44. 44. Anh trai và chị gái đều là những người yêu nước và có tham gia phong trào yêu nước 11/27/2022 306106_Chương 2 44 Tấm gương lao động cần cù, ý chí kiên cường, vượt khó. Tư tưởng “thân dân” ảnh hưởng sâu sắc tới Bác Hồ là một người vợ, người mẹ đảm đang, nhân hậu, hy sinh cả đời mình cho chồng, con. Thân phụ Bác Hồ, cụ Nguyễn Sinh Sắc (1862-1929) Chị gái Bác Hồ, bà Nguyễn Thị Thanh (1884-1954) Anh trai Bác Hồ, ông Nguyễn Sinh Khiêm (1888-1950) Thân mẫu Bác Hồ, cụ Hoàng Thị Loan (1868-1901) Gia dình
 45. 45. 11/27/2022 306106_Chương 2 45 NGHỆ TĨNH Vùng quê giàu truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm Quê hương nghĩa nặng tình sâu Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình Điều kiện thiên nhiên: Đất đai, sông núi, khí hậu khó khăn, khắc nghiệt. Văn hóa: Là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng. Vùng quê văn hiến. Con người: Lý tưởng trong tâm hồn, trung kiên trong bản chất, khắc khổ trong sinh hoạt, cứng rắn trong giao tiếp Quê hương Nghệ Tĩnh
 46. 46. Sự yêu thương, chăm sóc của gia đình cùng với truyền thống tốt đẹp của quê hương đã góp phần bồi đắp nên một nhân cách lớn, người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà tư tưởng, nhà văn hoá kiệt xuất Hồ Chí Minh. Quê hương 11/27/2022 306106_Chương 2 46
 47. 47. 11/27/2022 306106_Chương 2 47 HỒ CHÍ MINH Rất khâm phục tinh thần yêu nước của các vị tiền bối, nhưng Người sáng suốt phê phán, không tán thành, không đi theo các phương pháp, các khuynh hướng cứu nước của các vị ấy.
 48. 48. 11/27/2022 306106_Chương 2 48 • Thứ nhất, Kiên trì chịu đựng gian khổ, ra sức học tập. • Thứ hai, tìm hiểu khảo sát cách mạng thế giới. • Thứ ba, đến với chủ nghĩa Mác-Lênin và gia nhập Quốc tế thứ III. 2.Thời kỳ
 49. 49. 11/27/2022 306106_Chương 2 49 • Hoạt động lý luận và thực tiễn sôi nổi. • Truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam một cách có hệ thống. • Hình thành cơ bản hệ thống các quan điểm về cách mạng Việt Nam. 1920 - 1930: Hình thành những nội dung cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam 3.Thời kỳ
 50. 50. 1930 – 1941: Vượt qua thử thách, giữ vững đường lối, phương pháp cách mạng Việt Nam đúng đắn, sáng tạo 11/27/2022 306106_Chương 2 50 Đấu tranh thắng lợi trước khuynh hướng “tả khuynh” của Quốc tế cộng sản và trong ĐCSVN Theo sát tình hình để chỉ đạo cách mạng trong nước Xây dựng và hoàn thiện chiến lược CMGPDT, thắng lợi CMT8 1945 Tư tưởng về các quyền dân tộc cơ bản được xác lập 4.Thời kỳ 27/11/2022
 51. 51. 1941 - 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta o Kháng chiến, kiến quốc; chiến tranh nhân dân. o Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam o Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây đựng Nhà nước; Đảng; quan hệ quốc tế, đối ngoại. 5.Thời kỳ 11/27/2022 306106_Chương 2 51
 52. 52. 11/27/2022 306106_Chương 2 52 Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh trải qua hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, là sản phẩm tất yếu của CMVN trong thời đại mới, là ngọn cờ thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, vì giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là những quan điểm tư tưởng vừa có ý nghĩa lịch sử nhưng đồng thời có giá trị, ý nghĩa to lớn trong công cuộc đổi mới hiện nay.
 53. 53. III. GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 11/27/2022 306106_Chương 2 53 a. TTHCM đưa cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam đến thắng lợi và bắt đầu xây dựng một xã hội mới trên đất nước ta: + Giải phóng dân tộc + Định hướng cho sự phát triển của dân tộc + Gắn liền với chủ nghĩa Mác-Lênin và thực tiễn cách mạng Việt Nam b. TTHCM là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam: + Soi đường cho Đảng và nhân dân + Ngọn cờ dẫn dắt cách mạng + Nhận thức đúng về độc lập dân tộc, phát triển xã hội... + Sợi chỉ đỏ dẫn dắt dân tộc đi tới giành thắng lợi.... 1. Đối với cách mạng Việt Nam
 54. 54. 2. Đối với sự phát triển tiến bộ của nhân loại 11/27/2022 306106_Chương 2 54 a. TTHCM góp phần mở ra cho các dân tộc thuộc địa con đường giải phóng dân tộc gắn với sự tiến bộ xã hội b. Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Editor's Notes

 • - Các phong trào yêu nước đều thất bại vì chưa có một đường lối kháng chiến rõ ràng. Hệ tư tưởng phong kiến đã tỏ ra lỗi thời trước nhiệm vụ lịch sử.
  - Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản thất bại một phần vì chưa lôi cuốn được các tầng lớp nhân dân, phần khác vì các phong trào đó vẫn do các sỹ phu phong kiến cựu học truyền bá và dẫn dắt nên không tránh khỏi hạn chế.
  -> Các phong trào yếu nước theo các khuynh hướng phong kiến và dân chủ tư sản thất bại đã đặt ra điều gì?
 • - Các phong trào yêu nước đều thất bại vì chưa có một đường lối kháng chiến rõ ràng. Hệ tư tưởng phong kiến đã tỏ ra lỗi thời trước nhiệm vụ lịch sử.
  - Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản thất bại một phần vì chưa lôi cuốn được các tầng lớp nhân dân, phần khác vì các phong trào đó vẫn do các sỹ phu phong kiến cựu học truyền bá và dẫn dắt nên không tránh khỏi hạn chế.
  -> Các phong trào yếu nước theo các khuynh hướng phong kiến và dân chủ tư sản thất bại đã đặt ra điều gì?
 • 1. Qua quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước dân tộc Việt Nam đã xây dựng lên những giá trị truyền thống tốt đẹp nào?
  2. Trong những truyền thống đó, truyền thống nào/giá trị nào giữ vài trò cốt lõi đối với việc hình thành tư tưởng HCM?
 • Hồ CHí Minh đã tiếp thu những tư tưởng tiến bộ nào của tinh hoa văn hóa phương Đông?
 • Hồ Chí Minh đã tiếp thu những mặt tích cực nào của Nho giáo?
 • Hồ Chí Minh đã tiếp thu những mặt tích cực nào của Phật giáo?
 • Điểm khác biệt gữa TTS và HCM là gì?
 • Hồ Chí Minh đã tiếp thu những giá trị tiêu biểu nào của tinh hoa văn hóa phương Tây?
 • *Sự kiện nào làm cho Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo quốc tế thứ ba?
  ( Gợi ý: Khi Người được đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin (1920).

×