Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web20

663 views

Published on

Resum pels alumnes del master EAED

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Web20

 1. 1. Idees clau sobre la web 2.0 cc - mariona gran é Aquest material est à basat en: Bartolom é , A.; Gran é ,M; Willem, C. (2007). El ‘social tagging’ y la inteligencia colectiva. Posibilidades y retos de la Web 2.0 para la educación. Ponència al Congrés internacional: Edutec 2007. Universidad Tecnológica Nacional. Buenos Aires. Argentina. 23-26 octubre de 2007. Cobo,C ; Pardo, H. (2007). Planeta Web 2.0. Inteligencia Colectiva o Medios Fast Food. Grup de Recerca d'Interaccions Digitals, Universitat de Vic. Flacso México. Barcelona / México DF.[http://www.planetaweb2.net/]
 2. 2. elearning Canvi tecnol ògic o canvi social Vivim en un proc és de canvi qualitatiu en l’ús de la xarxa, l’anomenada web 2.0 .
 3. 3. elearning Aquest canvi t é consequències tecnològiques, socials, econòmiques, empresarials, comunicatives i filosòfiques, … I també té consequències directes en els processos d’accés a la informació, l’adquisició de coneixement i per tant en entorns formatius i d’aprenentatge. Canvi tecnol ògic o canvi social
 4. 4. elearning Web 2.0 El concepte de Web 2.0, t é el seu orígen en un brainstorming entre els equips de O’Reilly Media i MediaLive International, davant els canvis que s’estaven produïnt a la web amb l’aparició de cada cop més eines per a la participàció i compartiment d’informació. Una idea que es va convertir en un potent meme que durant un any va anar evolucionant a la xarxa de boca en boca. O’Reilly va publicar al setembre de 2005 un article que és la principal referència bibliogràfica del concepte: O’Reilly, Tim. (09/30/2005). What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. [ http : //www . oreillynet . com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20 . html ]
 5. 5. elearning Web 2.0, principis Segons O’Reilly, hi ha 7 principis fonamentals de les aplicacions web 2.0 · la web com a plataforma · l’aprofitament de la inteligència col·lectiva · la gestió de la base de dades com a competència bàsica · la fi de les actualitzacions de sofware · la programació lleugera i els models de simplicitat · l'ampli ventall de dispositius · i les experiències enriquidores per als usuaris
 6. 6. elearning Web 2.0, principis La web com a plataforma La web utilitzada, no per llegir dades sin ó per crear, compartir, distribuir, … informació. Sofware lliure a la xarxa, i aplicacions que permeten la creació i mostra de continguts.
 7. 7. elearning Web 2.0, principis L’aprofitament de la intelig ència col·lectiva Berners-Lee (2000) Qualsevol usuari pot aportar continguts. Hi ha un canvi de consumidors a “prosumers” (consumidors+productors) Coneixement que evoluciona amb la participaci ó col.laborativa.
 8. 8. elearning Web 2.0, principis La gestió de la base de dades com a competència bàsica Les dades. Les dades s ón l’element important, la informació, que creix i es transforma, que augment, que es recull, s’emnmagatzema, es mostra i es modifica i es torna a mostrar, les dades que són riquesa per a petites i grans empreses. I, per descomptat, el que compte és saber gestionar aquestes dades.
 9. 9. elearning Web 2.0, principis La fi de les actualitzacions de software Creixement de les aplicacions que permeten treballar en xarxa, i que no obliguen a pagar a l’usuari per cada actualitzaci ó (que a vegades són constants, cares i inútils). El beta perpètuo.
 10. 10. elearning Web 2.0, principis La programació lleugera i els models de simplicitat Les aplicacions han de cr éixer sense complicacions i els usuaris han de poder accedir a les dades sense haver de passar per l’espai ni les plataformes o eines del distribuidor sinó utilitzant sistemes de sindicació.
 11. 11. elearning Web 2.0, principis L'ampli ventall de dispositius L’etiquetatge i organitzaci ó de dades i continguts, que es mouen per la xarxa, permet que siguin llegits per diferents sistemes de software que poden funcionar en diferents dispositus movils. Mobile devices > mobile web 3.0
 12. 12. elearning Web 2.0, principis Les experiències enriquidores per als usuaris Interficies amb la capacitat d’acc és des de qualsevol lloc, i qualsevol moment als serveis web amb usabilitat i simplicitat de les interficies dels millors sistemes operatius. Blogs i Mons virtuals en són els exponents que aglutinen un major nombre d’usuaris i seguidors.
 13. 13. elearning Web 2.0, repercussions en l’acc és al coneixement La idea de la web 2.0 es sustenta en aplicacions, en tecnologia, pe rò en realitat es considera més com una actitud i un fet social. Les 5 idees clau sota la que es sustenta aquesta idea: · Intercreativitat · Inteligencia col·lectiva · Multituds inteligents · Saviesa de les multituds · Arquitectura de la participaci ó
 14. 14. elearning Intercreativitat (Berners-Lee, 1996) Interactivitat + Creativitat Potencial creatiu que hi ha darrera la tecnologia. Idea clau de les comunitats hackers. La intercreativitat propicia els mecanismes necessaris perqu è tota la comunitat pugui aportar el seu coneixement al producte desenvolupat, en forma horitzontal i organitzada. (Pardo Kuklinski) Web 2.0, repercussions en l’acc és al coneixement
 15. 15. elearning Intelig ència col·lectiva (Levy, P. 1997) La humanitat poseeix una intelig ència colectiva. La capacitat que té un grup de persones de col·laborar per decidir sobre el seu propi futur i per solucionar situacions complexes. Cada persona té coneixements sobre temes diferents i per tant és necessaria la inclusió i la participació del coneixement de tots. Web 2.0, repercussions en l’acc és al coneixement
 16. 16. elearning Multituds inteligents (Rheingold, 2002) Una comunitat virtual és un ecosistema de persones i grups, una xarxa social. Les tecnologies permet als usuaris adoptar nous formats d’interacció, coordinació i cooperació. I aquestes formes d’interacció afavoreixen l’intercanvi de coneixement col·lectiu i la construcció d’un capital social. Web 2.0, repercussions en l’acc és al coneixement
 17. 17. elearning Saviesa de les Multituds (Surowiecki) Cent és millor que un. Les decisions col·lectives s ón millor que les que pren un de sol. Per sumar inteligències en un grup cal que hi hagi: · diversitat d’opinions · independència de criteri · cert grau de descentralització · mecanisme d’inclusió de les idees individuals en una decisió colectiva Per tant: coneixement, cooperació i coordinació Web 2.0, repercussions en l’acc és al coneixement
 18. 18. elearning Arquitectura de la participaci ó (O’Reilly) Els nous plantejaments d’Internet faciliten la creaci ó d’una xarxa de colaboració, que es potencia quan més persones la utilitzen. Aquesta arquitectura es construeix al voltant de les persones i no de la tecnologia. Les noves eines de la web 2.0 potencien les comparticions i les interaccions, són plataformes per a la circulació de dades i per tant de coneixement. Web 2.0, repercussions en l’acc és al coneixement
 19. 19. elearning Aquests plantejaments evidencien que els processos de comunicació són cada cop més, processos socials entre iguals que generen noves formes de construcció del coneixement i comporten sistemes nous en els processos d’aprenentatge que són cada cop més socials, més depenents dels altres i alhora més basats en l’autogestió del propi coneixement. Web 2.0, repercussions en l’acc és al coneixement
 20. 20. elearning Web 2.0, aplicacions La proliferaci ó d’eines colaboratives i que permeten interaccions entre usuaris, distribució de continguts, classificació, categorització i ordenació d’informacions, accessos al coneixement, treballs colaboratius, … La classificació de totes les eines existents és una tasca inútil atès que varia cada dia.
 21. 21. elearning Web 2.0, aplicacions Tipus d’aplicacions que podem trobar: · Xarxes socials · Continguts generats pels usuaris (weblogs, eines per a blogs, cms, wikis, fotografia, video, tv, ofimatica online, organitzadors, presentacions) · Organitzaci ó social i inteligent de la informació (buscadors, lectors de rss - agregadors feeds, marcadors socials, tagclouds) · Aplicacions (mashups, webtop, organitzadors de projectes, enmagatzament de dades, reproductors i agregadors de música)
 22. 22. elearning Material docent basat en: Planeta Web 2.0. Inteligencia Colectiva o Medios Fast Food. Cristobal Cobo y Hugo Pardo Kuklisnky Grup de Recerca d'Interaccions Digitals, Universitat de Vic. Flacso México. Barcelona / México DF. http : //www .planetaweb2.net/

×