Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ton Jansen (SBNA) over Fiber to the Home

576 views

Published on

Presentatie van Ton Jansen op de bijeenkomst Diensten via Connected TV en Fiber to the Home.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ton Jansen (SBNA) over Fiber to the Home

  1. 1. “De beste ambassadeurs zijn een betrokken gemeenschap engemotiveerde bewoners.” ICASUS heeft veel ervaring in projecten waarbij burgers zichzelf actief mobiliseren. Deze ervaringen hebben geleid tot het ICA model. Wat is het ICA-model? De ICA methodiek is een vernieuwend model voor doelgroepenmobilisering, innovatie en maatschappelijke borging. Het mobiliseren en empowerment van doelgroepen en bewoners. Niet vanuit een commerciële propositie, maar vanuit maatschappelijk draagvlak. En dit werkt!
  2. 2. Interactie:De eerste stap in het ICA-model is de“Interactie”. Hierbij gaan wij in gesprek met dedoelgroep.Gezamenlijk worden doelen bepaald enoplossingen uitgewerkt.Er worden ambassadeurs gezocht die alstrekkers binnen de doelgroep functioneren.Resultaat is de maatschappelijke business case.
  3. 3. Commitment:In de tweede stap van het ICA-model wordenorganisaties geselecteerd die een belanghebben bij de mobilisatie van de doelgroep.De resultaten uit de “Interactie” fase wordenvertaald naar duidelijke en heldere afspraken(plan van aanpak).Er wordt vastgelegd welke inspanning ofresultaten de doelgroep moet leveren om hetproject succesvol te laten zijn en welkeprestatie daar door de organisatie tegenoverworden gesteld.Resultaat is de economische business case.
  4. 4. Activatie:In de derde stap van het ICA-model gaat dedoelgroep, geïnspireerd door ambassadeurszelf aan de slag.De doelgroep mobiliseren zichzelf om degestelde doelen te realiseren. Middelen komenbeschikbaar als deeldoelstellingen wordengerealiseerd.Regelmatig is er overleg tussen deverschillende partijen om de voortgang temonitoren en bij te sturen indien noodzakelijk.Resultaat is dat de doelgroep zich mobiliseerten afgesproken doelstellingen wordengerealiseerd.
  5. 5. Creating durable relationship Mind Heart Arguments Emotion Sentiments Durable loyaltyShort loyalty Owner ship Passion € Inner drivers Wallet Soul Top - down Bottom - up

×